- Project Runeberg -  Den danske Literaturs Historie fra dens Begyndelse til vore Dage /
Andre Reformationsmænd

(1881) [MARC] Author: Fr. Winkel Horn - Tema: Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

De fleste af de Mænd, hvis Navne ere almindelig kjendte fra deres Deltagelse i Reformationsværkets Gjennemførelse, have ogsaa givet Bidrag til Tidens Literatur. Karmelitermunken Frants Wormordsens første og vigtigste Skrift, Oversættelsen af Davids Salmer (1528), hvortil han, som var født i Holland, men dog allerede i sin Barndom kommen til Danmark, fik Hjælp af sin Ordensbroder, den bekjendte Povl Eliesen; det varer imidlertid ikke længe, før vi finde disse to som afgjorte Modstandere, idet Frants Wormordsen mere og mere bestemt sluttede sig til den nye Lære, til hvis ivrigste Forkæmpere han snart kom til at høre som en af Førerne for Bevægelsen i Skaane, medens Povl Eliesen kom mere og mere i Opposition til den. I Kampen for Reformationen tog Frants Wormordsen blandt andet Del med et · Par Skrifter om Forskjellen paa den evangeliske og papistiske Prædiken og Lærdom og om gejstliges Ægteskab, begge fra 1531. Jørgen Sadolin, som stod ved Hans Tavsens Side, da Striden brød løs i Viborg, og som fortsatte det begyndte Værk i denne By, efter at Tavsen var draget til Kjøbenhavn, har ogsaa udgivet flere Skrifter, saa vel originale som oversatte, blandt andet en Oversættelse af Luthers lille Katekismus (1532) og af den augsburgske Konfession; af hans originale Arbejder maa navnlig fremhæves hans Beretning om Herredagen i Kjøbenhavn i 1530 *). Peder Lavrentsen (d. 1552) udgav foruden latinske Skrifter ogsaa enkelte danske, af hvilke "Malmøbogen", om Reformationen i Malmø, er af stor Vigtighed i historisk Henseende **). Blandt de Mænd, som ved deres Skrifter arbejdede paa Reformationens Udvikling og Befæstelse, efter at den var gjennemført, maa foruden de alt anførte endnu nævnes den for øvrigt navnlig ved sine historiske Arbejder bekjendte Jon Tursen og Peder Tidemand, af hvilke navnlig den sidste udgav mange Oversættelser.

*) Uddrag af dette i historisk Henseende mærkelige Skrift er trykt i Danske Magazin I.
**) Udgivet af H. F. Rørdam, 1868.

Medens den lutherske Læres Forkæmpere saaledes arbejdede ivrig for deres Sags Fremme ved Skrifter paa Modersmaalet, af hvilke vel de færreste havde noget betydeligt Værd ved Originalitet eller Selvstændighed i Behandlingen af de brændende Spørgsmaal, idet de for største Delen vare Oversættelser eller Bearbejdelser af trykte Skrifter, eller, naar de ikke direkte fremtraadte som saadanne, dog i alt Fald fulgte lige i de tyske Reformatorers Kjølvand, men som dog havde deres store Betydning som virksomme Led i den hele Bevægelse, er det Billede, vi, af hvad der er levnet os af Datidens Literatur, faa af Katholikernes Deltagelse i Striden gjennem Skrifter, langt svagere. For en Del ligger · dette uden Tvivl i, at adskillige Bøger nu ere tabte; flere katholske Stridsskrifter, som nu ikke længere haves, vides med Sikkerhed at have været til, og det laa jo ogsaa i Sagens Natur, at hvad der kom frem fra denne Side, maatte være særlig udsat for at gaa til Grunde i Tidens Løb, som Følge af den Foragt, Papismen var og blev Gjenstand for fra det sejrende Partis Side. Men i Virkeligheden har Katholikerne næppe været saa ivrige til at forsvare deres synkende Sag i Skrifter, som Protestanterne til at angribe den. Skulde Striden føres saaledes, at det fik nogen virkelig Betydning, maatte man bruge Modersmaalet, da det var Almuen, det gjaldt om at faa i Tale, men det gik Katholikerne nødig til, og om de end, naar Nøden tvang dem haardt, kunde bekvemme sig dertil, har de aabenbart i Reglen holdt sig tilbage fra Deltagelse i den forholdsvis frodige Literatur paa Modersmaalet, og indskrænket sig til at modarbejde Reformationen efter Evne ved Ord og Handlinger. En Hovedgrund hertil maa vist nok ogsaa søges i, at meget faa af den gamle, i og for sig uholdbare Tilstands Tilhængere vare i Stand til med nogen Virkning at tage Striden op med Reformationens ivrige, af deres Sags Betydning opfyldte Stridsmænd; saa godt som alt, hvad der var af aandelig Dygtighed i Landet, sluttede sig strax eller meget snart til den nye Bevægelse. Vi finde kun én fremragende Mand paa Katholikernes Side, kæmpende med glødende Lidenskab i en Mængde Skrifter imod den nye Lære, og han indtager endda en ganske ejendommelig Stilling; det var Povl Eliesen, i flere Henseender en af Reformationstidens mærkeligste Mænd.


The above contents can be inspected in scanned images: I:88, I:89, I:90

Project Runeberg, Tue Dec 11 21:59:55 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/dalihist/0andref.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free