- Project Runeberg -  Den danske Literaturs Historie fra dens Begyndelse til vore Dage /
Hans Mikkelsen

(1881) [MARC] Author: Fr. Winkel Horn - Tema: Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Under Kristjern Pedersens Ophold i Tyskland og Nederlandene, hvorhen han fulgte den fordrevne Konge, fuldendtes det Omslag i religiøs Henseende, der vel allerede var begyndt efter hans Hjemkomst fra Paris, og ligesom det før, medens han endnu var Katholik, især havde ligget ham paa Hjærte at faa Menigmand i Tale, er ogsaa den Forfattervirksomhed, han udfoldede, efter at han havde sluttet sig til den nye Lære, overvejende for ikke at sige udelukkende folkelig. Størst Betydning fik hans Oversættelse af det Nye Testamente, der tryktes i Antwerpen 1529 "til den menige Almues Tjeneste" · og allerede to Aar efter udkom i andet Oplag. Det var ikke den første danske Oversættelse, der blev trykt, allerede 1524 udkom den, der sædvanlig tillægges den bekjendte Hans Mikkelsen, Borgemester i Malmø, en af Kristjern den andens ivrigste Tilhængere. Det var utvivlsomt efter Kongens Tilskyndelse, at Hans Mikkelsen gav sig i Lag med dette vigtige Arbejde, som Kristjern i det mindste tog Del i ved at gjennemgaa Oversættelsen af flere Stykker, selv prøvede Kongen paa at oversætte det gamle Testamente, saa det har aabenbart været Meningen at tilvejebringe en Oversættelse af hele Biblen. Hvor vidt han har nogen direkte Del i Oversættelsen af det nye Testamente, lader sig nu ikke afgjøre, men Hans Mikkelsen har i alt Fald ikke været ene om Arbejdet, han har oversat Brevene, Evangelierne skyldes en eller flere andre. Dette første Forsøg paa at give Folket Guds Ord i Hænde paa Modersmaalet var imidlertid ikke heldigt, navnlig fordi Sproget gjennemgaaende var daarligt og paa mange Steder ligefrem uforstaaeligt, og Bogen vandt derfor lige saa lidt den nye Læres Tilhængeres som Katholikernes Bifald. Der var derfor virkelig Trang til en ny Oversættelse; Kristjern Pedersen vidner selv i sin Fortale, at mange klagede over, at de ikke kunde forstaa Dansken i den tidligere, og anfører det som en af Grundene til, at han har taget sig for at give en ny. Den Modtagelse, hans Arbejde fandt, vidner jo allerede paa Forhaand om, at det slog an, og det staar i Virkeligheden ogsaa højt over sin Forgænger. Ligesom Hans Mikkelsens er Kristjern Pedersens Oversættelse foretaget fra Latin, idet Vulgata er lagt til Grund, men saaledes, at de begge have fulgt "de allerbedste og ypperste Klerke" og benyttet baade Erasmus af Rotterdam og Luther, hvilket dog for Kristjern Pedersens Vedkommende er sket med megen Selvstændighed og Kritik. Der er adskillige Fejl, som vise, at om Kristjern Pedersen end efter den Tids Maalestok har været dygtig i Latinen, har Grammatiken ikke været hans · stærke Side, og Oversættelsen gaar undertiden videre i Frihed, end det baade var nødvendigt og heldigt, men i alt væsentligt er den et fortræffeligt Arbejde, holdt i et klart og godt Sprog, og i det hele taget udført med en Skjønsomhed og Dygtighed, der ikke blot giver den Krav paa Anerkjendelse i Betragtning af den Tid og de Forhold, i hvilke den fremkom, men ogsaa i og for sig er al Ære værd.


The above contents can be inspected in scanned images: I:76, I:77, I:78

For more information about this person, see Project Runeberg's Nordic Authors.

Project Runeberg, Tue Dec 11 21:59:55 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/dalihist/hansmikk.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free