- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
327-328

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sjökrigshistoriska samlingar ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Sjökrigshistoriska samlingar-Sjömanshus

328

’Sjökrigshistoriska samlingar. Statens. Se
Museum, äfven i Suppl., sp. 642.

*SjÖkrigshögskolan, Kungliga. Enligt se-
naste regi. (17 sept. 1923) meddelas undervisningen
uti en 1-årig allmän kurs, afsedd för subalternoffi-
cerare, samt uti l- eller 2-åriga högre kurser (all-
männa högre kursen, artilleri-, torped- och min-
kurserna) för officerare, som genomgått allmän
kurs. Till ämnena i allmänna kursen ha kommit
luftkrigskonst och, å sjöofficerslinjen, navigation;
endast å kustartillerilinjen ingår fysik. I högre
kurserna meddelas undervisning dels i specialäm-
nen, dels i vissa af allmänna kursens ämnen. Nu-
mera finnas lärare i 18 ämnen. - Som elever kom-
menderas marinens subalternofficerare i tur och
ordning; någon inträdesexamen fordras icke. Che-
fen har fortfarande rätt att, såsom i hufvudarb.
säges, meddela andra tillstånd att följa undervis-
ningen. - Sjökrigshögskolan har sina lokaler i
huset Birgerjarlsgatan 7, Stockholm. D. L-t.

*Sjökrigsskolan, Kungliga. I marinens ka-
dettkår äro f. n. (1926) 67 elever. - Enligt 1925 års
försvarsordning skall marinintendentskolan uppgå i
Sjökrigsskolan, och skola Sjökrigsskolans elever åt-
njuta inkvarteringsersättning äfvensom befrias från
erläggande af terminsafgifter samt erhålla fri un-
dervisningsmateriel och fria läroböcker. D- L-t.

*Sjölag. Om de förändringar, som skett i de nor-
diska sjölagarna genom antagandet af särskilda sjö-
manslagar, se S j ö m a n s l a g. Suppl. Å. H-k.

*SjÖmalm. - Enligt nyare undersökningar, sam-
manfattade af Einar Naumann (se under N a u-
mann 4. Suppl., och litt.-uppgift å Myrmalm.
Suppl.), uppstå såväl myr- som sjömalmer genom
järnets utfällning såsom järnoxidhydrat ur ett järn-
haltigt grundvatten. Sjömalmen utfälles på sjöbott-
nen inom strandområdet på merendels högst 5 m.
djup såsom en finkornig ockra, sannolikt utan nå-
gon förmedling af organismer genom en väsentligen
rent kemisk process. Genom senare diagenetiska
förändringar bildas de olika former af malm, som
finnas i sjöarna, pari-, penning-, bönmalm etc.
Myrmalmerna utfällas dels i markytan, dels på en
djupare horisont under markytan. I bägge fall ut-
fälles järnoxidhydratet såsom en järnockra, men i
det senare fallet samlas den snart till formade
massor af järnmalm, hvilka ofta bilda hela lager
under markytan, i många afseenden företeende ana-
logier med en podsolbildning (se Podsol. Suppl.).
.- Emot den stora anslutning, som teorien om bakte-
riernas betydelse för järnutskiljningen hade på slu-
tet af 1800-talet väsentligen genom Vinogradskij,
har Molisch med framgång häfdat, att processen
snarare är af rent fysikalisk-kemisk natur. Molisch
framhåller också den betydelse, som de fanerogama
växterna ha för järnets utfällning. K.’A. G.

*Sjömannaföreningen i Stockholm. Pensionerna
utgöra numera 60 kr. årligen. Pensionärernas antal
var 175 år 1924. S. å. utbetalades ur föreningens
fonder 22,711 kr. Föreningens tillgångar utgjorde
vid 1924 års slut kr. 606,369,3o, hvartilí kommer
hälften af den Hallanderska donationen.

*Sjömannasällskap. Sjömannasällska-
pet i Göteborg har under senare år lämnat
anslag till skolskeppsverksamhet å vissa större se-
gelfartyg i handelssjöfart och bedrifver numera ock
omfattande biblioteksverksamhet genom utlämning

å i Göteborg hemmahörande fartyg af s. k. ’"boklå-
dor" (utvald litteratur). 720 led. (1924). Kapital-
kontot vid 1924 års slut var 1,547,619 kr. C. E. L.

^Sjömanshem. På föranstaltande af Förenin-
g?n för upprättande af skandinaviska sjömanshem i
utländska hamnar voro sjömanshem 1924 i verk-
samhet i följande större icke svenska hamnstäder:
Antwerpen, Liverpool, Rouen, Cardiff, Hamburg,
Kotterdam och Hull; sådana i Marseille och Genua
planeras. Föreningens tillgångar vid 1924 års slut
voro för svenska af d. 21,410,63 kr. samt för de
danska och norska af d. omkr. 390,000 danska, resp.
782,000 norska kr. I Sverige har tillkommit ett hem
i Visby. - Af de 81 bostadslägenheter, som dispo-
neras af det af Sjömannasällskapet i Göteborg stif-
tade sjömanshemmet, af ses numera 26 för kaptener.
9 för styrmän, 18 för maskinister och 25 för sjö-
män (3- lägenheter innehas af å stiftelsen anställd
personal). - Stockholms sjömanshem.
Afgiften för full inackordering per dygn utgjorde
1925 för l:a klass 6 kr. och för 2:a klass 5 kr.
För tillfälligt logerande varierade af giften s. å.
från 75 öre upp till kr. 2,50 per natt. Måltids-
afgifterna ha ökats. På hemmet lämnades 1924
logi åt 5,429 sjömän (4,837 svenskar). Under s. å.
bereddes 45,553 nattlogier. Vid 1924 års slut inne-
stodo å bank sjöfolk tillhöriga penningar och värde-
papper till belopp af 62,448,45 kr. Föreståndare
för hemmet är f. n. (1926) sjökaptenen L. J.
Larsson. C. E. L.

*Sjömanshus. (Sp. 823) Sjömanshusen ha nu-
mera till ändamål att föra förteckning öfver
svenska sjömän, som användas i handelssjöfart,
samt anteckningar ang. deras tjänstgöring å fartyg
och värnpliktsförhållande, att verkställa sjöfolks
på- och afmönstring samt handha därmed i sam-
band stående angelägenheter, att tillhandagå i af-
seende på de värnpliktiges inskrifning och redovis-
ning, att meddela upplysningar om sjömännen och
deras tjänstgöring, att förvalta till sjömanshusen
hörande kassor och fonder jämte inflytande af gif-
ter och öfriga medel samt att egna eftersyn åt sjö-
männen och bereda understöd åt såväl sjömän som
änkor och barn efter sjömän, Sjömanshusen föra
sålunda icke längre förteckning öfver i handelssjö-
fart använda fartyg. Någon speciell uppgift att
lämna upplysningar om dessa fartyg ha sjömanshu-
sen alltså icke heller. -. Direktionen för sjömans-
huset utser inom sig en ordf. och en vice ordf.
Jämväl vissa andra afsägelsegrunder i fråga om
uppdrag som direktionsledamot än de i hufvud-
arbetet angifna finnas stadgade. Ombudsmannen
tar numera (enl. bestämmelse 22 dec. 1922) icke
längre befattning med förmedling af sjöfolks anställ-
ning; han skall härutinnan allenast egna upp-
märksamhet åt förefintliga anordningar för sådan
förmedling samt afgiftsfritt tillhandagå. med där-
för erforderliga upplysningar i fråga om sjöfolk.
- Hvarje sjöman, af hvilken kategori det vara
må, bör vara inskrifven vid sjömanshus, men obli-
gatorisk är inskrifningen endast, om sjömannen
skall i vederbörlig ordning kunna påmönstras ett
fartyg.

(Sp. 824) Beträffande sjömanshusens inkomster
är följande, att beakta. 2) Hyresafgiften är allt-
jämt oförändrad. 1) och 3) Tonafgiften till sjö-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Wed Dec 6 03:37:23 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfcr/0190.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free