- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
971-972

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Tsekubu ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

971

Tullkontrollör-Tullrestitution

972

Tullkontrollör, tjänsteman vid stora eller medel-
stora tullförvaltningar, utöfvar där närmaste till-
syn och kontroll å utförandet af skilda slag af inre
och yttre göromål eller handlägger själf en del jäm-
förelsevis viktiga tjänstförrättningar. Förste tull-
kontrollörer äro f. n. (1926) placerade l vid
hvar och en af tulldirektörsexpeditionerna i Stock-
holm, Göteborg och Malmö, l vid hvart och ett af
tullkameralkontoren i Stockholm och Göteborg, l
vid tullbehandlingsinspektionen i Stockholm, 2
vid hvardera tullbehandlingsinspektionen i Göte-
borg och Malmö samt l vid hvar och en af tull-
kamrarna i Kalmar, Landskrona, Hälsingborg,
Trälleborg och Halmstad. I Stockholm, Göteborg
och Malmö äro de oftast föreståndare för någon
underafd. inom tullförvaltningen, där tullöfver-
kontrollör (se d. o. Suppl.) icke ansetts behöf-
lig. Å de öfriga orterna förestå de tullbehand-
lingsafd. vid tullförvaltningen, såvida ej tullöfver-
kontrollör finns för ändamålet; i sådant fall äro de
i stället tullförvaltningschefens närmaste man vid
handhaf vandet af de kamerala göromålen och bestrida
f. ö. själfva vissa mera kräfvande af dessa. T. J-n.

Tullkryssare. Se Motorbåtar. Suppl.

Tullmålsdomstol, jur., en genom lagen 8 juni

1923 om straff för oloflig varuinförsel införd beteck-
ning på underrätt, som har att uppta mål ang. för-
seelser mot tullförfattningarna. Tullmålsdomstolen
för stad, där såväl rådhusrätt som tullkammare eller
på af delningar fördelad tullförvaltning finnas, är
stadens rådhusrätt. För annan ort är tullmålsdom-
stolen rådhusrätten i närmaste stad med tullkam-
mare eller tullförvaltning i af delningar eller, om
gränstullrätt finns närmare, sådan rätt. Jfr T u 11-
r ä 11. T. J-n.

Tullmästare (före 1923 öfveruppsyningsman]
tjänstgör än som föreståndare för mera betydande
tullstation (se d. o. Suppl.), i hvilket fall han ofta
ersatt förutvarande tullinspektor (se d. o.), än som
högre förman vid tullbevakningen å de större tull-
platserna. Som förman för gränsbevakningspersona-
len vid gränsen mot Finland finns en gränstull-
mästare (förut kallad gränsöfveruppsyningsman],
som lyder under tullförvaltaren i Haparanda. T. J-n.

Tull- och traktatkommittén. Se Tulltaxa.
Suppl.

Tullordning. Se T ullstad ga. Suppl.

* Tullpackhus. Den afdelning af tullförvaltnin-
gen i Stockholm, Göteborg och Malmö, som handhar
uppsikten of ver tullpackhusen och vid dessa före-
kommande förrättningar, benämnes fr. o. m. 1923
tullbehandlingsinspektion. T. J-n.

* Tullpass. För tullpass skall fr. o. m. l juli

1924 erläggas stämpelafgift med 50 öre för far-
tyg, hvars nettodräktighet icke of verstiger 10 ton,
och med 2 kr. för annat fartyg. - Luftfartyg,
som är afsedt för befordran af resande eller gods
mellan Sverige och utlandet, förses af tullverket
med särskildt pass, luftfartygspass, gäl-
lande för år eller för resa. Detta pass skall med-
has å luftfartyget under dess färder inom svenskt
område och för påteckning om ankomst och afgång
uppvisas för tullmyndigheten å hvarje anlöpt plats
eller, vid nödlandning å plats där sådan ej finns,
polistjänsteman. Om dylikt pass stadgas närmare i
k. kung. 16 juli 1920 samt Generaltullstyrelsens
cirk. 7 sept. 1920 och 25 juli 1925. T. J-n.

* Tullrestitution. Ytterligare undantag från re-
geln, att rätt debiterad och erlagd tull icke får
restitueras, ha medgetts enligt k. kung. 15 maj
1925. Enligt denna må restitution för vara, som
ännu icke utlämnats från tullverket, förekomma, då
tullafgiften uppenbarligen erlagts af förbiseende
eller eljest synnerliga skäl föreligga. Yidare må
vid återutförsel af från tullverket utlämnad vara
restitution medges, då varan befunnits icke öfver-
ensstämma med gällande leveransaftal, om det till-
lika visas, att den ej nyttjats här i riket och ej heller
öfverlåtits till annan eller utbjudits till försäljning.
Vid sådan återutförsel kan också beviljas restitu-
tion, då tullafgiften uppenbarligen erlagts af för-
biseende, såvida varan icke nyttjats, öîverlåtits
eller utbjudits på sätt nyss nämnts. Om varan
återutförts, skall detta ha skett inom 3 månader
efter införseln och af den, som infört varan. Åt-
skilliga föreskrifter mot missbruk af rätt till ifråga-
varande restitutioner återfinnas i k. kung. 29 maj
1925. Den myndighet, som prof var ansökning i
ämnet, i regel Generaltullstyrelsen, eger eller är

1 vissa fall pliktig att i kontrollsyfte hänvända sig
till auktoriserad handelskammare eller annan nä-
ringssammanslutning eller till kommunal myndig-
het. - Enligt förordn. 19 mars 1926 har K. M:t
med riksdagen beslutit, att handelsrestitution, hvil-
ken hittills förekommit endast för varor, som tull-
behandlas efter vikt eller stycketal, må kunna med-
ges af ven för varo underkastade värdetull. För
sistnämnda varor må restitutionsbeloppet dock i
allmänhet icke beräknas efter högre värde än det
lägsta, efter hvilket tullafgift erlagts för en inom

2 år näst före utförseln angifven och för ändamå-
let anmäld vara af samma slag. Endast om genom
särskildt anordnad kontroll från tullverkets sida å
varan ådagalägges, att tullafgift erlagts efter högre
värde, får restitutionsbeloppet beräknas efter detta
värde. Sådan kontroll skall bekostas aí ved îrbörande
handelsidkare. Utöfver dessa bestämmelser har sam-
tidigt beslutits viss omredigering af förutvarande
stadgande om restitutionsafgiften för beredande af
möjlighet att i mån af erfarenhet höja denna.
Medan af giften hittills angetts till V2 proc. af tull-
afgiften för den under restitutionsanspråk införda
varan, har stadgandet numera fått det innehållet,
att restitutionsafgiften beräknas efter den proc. af
tullaf giften, som K. M:t bestämmer. - K. M:t
med riksdagen har också enligt kung. 18 juni 1926
medgett vissa utsträckningar i rätten till industri-
restitution. Sålunda har i fråga om den restitution,
som kan få åtnjutas för vid fartygsbyggnader eller
fartygsreparationer använda utländska varor och
som förut hänfört sig till endast materialier och
skeppsförnödenheter (hvartill äfven räknats vissa i
fartyget fast anbragta husgerådssaker), restitutions-
rätten blifvit utsträckt till att af se materialier,
skeppsförnödenheter och skeppsinventarier, där-
ibland inbegripna till fartygets inredning hörande,
fast anbragta eller särskildt afpassade föremål och
sådana för dess utrustning erforderliga artiklar, som
genom varaktig beteckning tydligen utmärkts såsom
uteslutande af sedda för fartyget. Katten till indu-
strirestitution har vidare genom nämnda kung. 18
juni 1926 utvidgats af ven på det sätt, att industri-
restitution hädanefter kan erhållas äfven för sådan

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 19:11:54 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfcr/0528.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free