- Project Runeberg -  Rösträtt för Kvinnor / I Årg. 1912 /
8:4

(1912-1919)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

6

48 RÖSTRÄTT FÖR KYIJSNOR

N:r 6

mellan land och stad m. m., att snart
sagt ingen tänkte på kvinnorna. Herr
Sjöcrona försvarade i Första
kamnia-ren sin motion huvudsakligen såsom ett
fasthållande av principen om skatten
som rösträttsgrund och av den gamla
valmetoden gent emot den allmänna
rösträtten och de proportionella valen,
och yttrade med avseende på
kvinnorna endast: "Att jag därvid också
velat tillerkänna kommunalt
röstberättigad kvinna rösträtt, kan jag icke
finna vara annat än fullt rättvist, och
jag skall icke inlåta mig på att
försvara detta, då här icke kunnat
framställas ett enda hållbart skäl mot detta
mitt förslag." Ingen svarade på den
saken. Kammaren hade annat att tänka
på. Endast hr Wieselgren yttrade:
"Kvinnosaksfrågan, frågan om
kvinnans rösträtt blir nog också ett
agitationsämne, och antagligen komma
iin-nu fler att uppstå." Det är därför
troligt, att det var det konservativa i hr
Sjöcronas motion långt mer än det lilla
steget till rättvisa mot kvinnorna, som
gjorde att den dock^slutligen vid
voteringen samlade så niånga röster som
49 mot 90 för avslag.

När hr Lindhagen i Andra
kammaren, sedan diskussionen i
rösträttsfrågan pågått ett långt stycke in på
andra dagen, äntligen påkallade
kammarens uppmärksamhet för sin motion
om kvinnans rösträtt, sade han sig
veta, att detta ämne låg helt och
hållet utom området för kammarens
intresse i dag. Icke dess mindre upptog
han frågan till ganska grundlig
behandling. Han påpekade, att utskottets
förklaring att frågan förtjänar att
allvarligt uppmärksammas dock var ett
framsteg, omtalade att han fått inte
mindre än 26 adresser från kvinnliga
rösträttsföreningar i olika delar av
landet samt citerade en resolution som
F. K P. R i Stockholm tillställt
honom och som hade följande lydelse:
"Då regeringen såsom motiv för sitt
vid innevarande riksdag framlagda
rösträttsförslag framhållit såsom
rättvist, att alla de, som var på sin plats
utgöra nyttiga beståndsdelar av
samhället, utföra sin del av dess arbete och
bära sin del av de bördor, samhället
måste pålägga, jämväl äga rätt att
bliva delaktiga av den främsta rättighet,
samhället skänker, den att äga
inflytande på landets lagstiftning", och vidare
att "de nu från politisk rösträtt
utestängda givetvis, liksom alla andra,
hava sina särskilda intressen i
samhället", vilka omöjligen kunna av andra
effektivt bevakas, och då denna
motivering med gällande åberopats i andra
för riksdagen framlagda förslag till
rösträttsreform, vill mötet påpeka, att
dessa principuttalanden äga
fullkomligt lika stor tillämplighet på svenska
kvinnor som på svenska män, och att
följaktligen varje rösträttsreform, som
gör anspråk på att realisera de
ifrågavarande principerna utan att taga
hänsyn till kvinnornas rösträttskrav,
måste anses hava lämnat halvdelen av sin
uppgift olöst." Hr Lindhagen
förklarade därefter, att han icke kunde finna,
att det var möjligt att göra någon
invändning mot innehållet uti detta
resolutionsuttalande. Efter att ha talat om
erfarenheterna från Wyoming, där
kvinnorösträtten först infördes, slutade
han med att yrka bifall till hr
Broströms reservation, och förklarade, att
han sedermera skulle begära votering
för att man må kunna räkna rösterna,
"ty så vilja kvinnorna hava det". Men
kammaren fortsatte efter som före hr
Lindhagens yttrande att tala om de
proportionella valen, och endast ett
eller annat ord i förbigående gällde
kvinnorna. Så förklarade sig hr
Persson i Malmö instämma i motionens
syfte, medan hr Gustafsson i Mjölby
använde frågan om kvinnans rösträtt
för att illustrera det oriktiga i
påståendet, att endast den får sitt
människovärde erkänt, som äger att som full-

Vägr öj ningsarbetet.

Fru Siri Forssell från Örebro har
varit-kallad att hålla rösträttsföredrag i ett par
gruvsamhällen. Om sina intryck från den
synnerligen lyckade agitationsresan skriver
fru Forssell från Zinkgruvan:

Vid min ankomst mottogs jag av en hård
regn- och hagelskur efter vars slut stora
skaror av folk tågade upp till
föreläsnings-lokalen. Efter föredraget — jag hade
varken uppmanat till bildandet av
rösträttsförening eller föreslagit någon resolution
— uppsteg en gråskäggig gubbe och tackade
mig och frågade, om jag hade något emot,
att det blev diskussion. Sedan jag
förklarat, att det säkert skulle vara intressant
att även få höra några skäl mot den
kvinnliga rösträtten, började den gamle mannen
ett halvtimslångt föredrag för saken. Allt
vad jag sagt, som fallit honom i smaken,
underströks och flera synpunkter, som ej
framkommit i mitt föredrag framhöllos.
Efter ytterligare några korta inlägg av ett
par andra personer föreslog jag
resolutionen, som med rungande "ja" antogs. Någon
rösträttsförening blev icke denna gång
bildad. Man Önskade sätta sig ännu mera in
i frågan först, och det var första gången en
kvinna talade i denna trakt. Den gamle
mannen frågade, om även män finge ingå i
våra föreningar. På mitt jakande svar
förklarade han, att hans namn skulle stå först
på den lista, som utsändes "för den stora
och rättvisa sakens skull."

Blekinge länsförbund av F. K. P. B.

hade konstituerande sammanträde i
Ronneby annandag pingst. Till styrelse valdes
fru Augusta Tonning, Ronneby, fröken
Ebba Hultkvist, Sölvesborg och fröken Sigrid
Kruse, Karlskrona, och till suppleanter
fröken Ida Schmitt, Karlshamn, och fru Jenny
Johansson, Eringsboda. Revisorer blefvo
fröken Tilly Borg och fröken Olsson, båda
i Ronneby.

Länsförbundets första möte kommer att
hållas i september å plats, som av
styrelsen framdeles bestämmes.

Ny tysk rösträttstidskrift.

På Ernst Reinhardts förlag i Munchen
utkommer sedan kort tid tillbaka tidskriften
Frauenstimmrecht, utgiven av Deutscher
Verband fur Frauenstimmrecht. Redaktör
är d:r Anita Augspurg. Priset på
tidskriften, som utkommer en gång i månaden, är
.1 mark i kvartalet. Lösnummer 40 pf. Ur
det första numrets innehållsförteckning
anteckna vi bidrag av Rosika Schwimmer,
Käthe Schirmacher, m. fl. från det
internationella rösträttsarbetet kända namn.

myndig medborgare nedlägga sin
röstsedel vid val till riksdagens Andra
kammare. Denne föregångare till de
moderna riddarne av statsnyttan
förklarade nämligen att rösträtten inte var
en individuell rätt, utan en praktisk,
politisk fråga, som borde fastställas ur
statens och samhällets synpunkt,
varefter han naturligtvis kom till den
slutsatsen, att det inte för närvarande
fanns något skäl att giva kvinnan
rösträtt.

Sedan övriga motioner i
rösträttsfrågan slutbehandlats, yrkade hr
Lindhagen bifall till hr Broströms
reservation, vari åtskilliga kammarledamöter
instämde. Vid voteringen avslogs den
dock med 115 röster mot 93.

Som kamrarna stannat vid olika
beslut i rösträttsfrågan i övrigt, i det att
Första kammaren ville ha
proportionella val, vilket Andra kammaren
motsatte sig, blev även männens
rösträttsfråga denna gång olöst.

En liten framgång hade kvinnorna
dock vid denna riksdag. Med
anledning av en motion av hr Staaff beslöt
nämligen riksdagen en skrivelse till K.
M:t angående rätt för gift kvinna, som
har egendom under egen förvaltning,
att beskattas medels särskild debetsedel
för sig. Motionen var föranledd av F.
K. P. R. i Stockholm, som föranstaltat
om en utredning i frågan och funnit
att myndigheterna hade olika åsikter
om hur härvid borde förfaras, varför
det var nödvändigt att den gifta
kvinnans rätt till egen debetsedel och
därmed till kommunal rösträtt blev tydligt
fastställd.

Från läsekretsen.

Yad kunna vi göra i sommar?

Till redaktionen av Rösträtt för Kvinnor.

Vi vore tacksamma att genom tidningens
förmedling få svar på en fråga, som för
ögonblicket synes oss vara av den allra
största betydelse för rösträttsarbetet. Vad
kan göras för att begagna den starka
stämning till förmån för kvinnorösträtten, som
efter riksdagsdebatten på en mängd håll
tyckes göra sig gällande? Hur kunna
sommarferier på landet bäst utnyttjas i
rösträttsagitationens tjänst!

Medlemmar av F. K. P. R.

V. U., som fått del av ovanstående, ber att
få uttala sin glädje över det intresse och
den arbetshåg, som tagit sig uttryck i den
insända frågan. Ingen tid på året lämpar
sig bättre än sommaren för
upplysnings-och vägröjningsarbetet på landsbygden, ett
arbete, som varje rösträttsintresserad
kvinna kan ta del i. Genom personliga samtal
med lantbefolkningen — män så väl som
kvinnor — kan intresset för kvinnornas
medborgarrätt lätt väckas. Detta har
erfarenheten lärt. En liten packe broschyrer
och flygblad och naturligtvis sista numret
av Rösträtt för Kvinnor bör aldrig saknas
på någon resa eller vandring.

De, som vilja bidraga till spridning av
rösträttslitteratur på landsbygden i
sommar, kunna rekvirera gratislitteratur från
Rösträttsbyrån, 6 Lästmakaregatan,
Stockholm, där även lösnummer av tidningen
erhållas. Följande flygblad äro särskilt att
rekommendera: Varför fru Håkansson gick
in i rösträttsföreningen av Frigga
Carl-berg; Mor Karin av Ann Margret
Holmgren; Grannarna av Sigrid Kruse;
Nykterhetsfrågan och kvinnornas rösträtt av
Sigrid Kruse; Den svenska
kvinnorösträttsrörelsens historia i korta drag av Klara
Lindh; Goda kamrater av Nancy Svanberg.
Folkmöten och folkfester erbjuda
synnerligen lämpliga tillfällen till massutdelning
av flygblad ävensom till upptagande av
prenumeration å Rösträtt för Kvinnor, som ju
endast kostar 75 öre för hela året.

V. U.

Nyare rfisträttslitteratnr:

F. A. Bather, M. A., D. Sc., F. R. S.: Till
de svenska männen. Utgivet av Uppsala
F. K. P. R. 6 öre; 4: 50 pr 100 ex.

Ezaline Boheman: Riksdagsmannavalen
1911 och kvinnornas rösträttsfråga.
Utgivet av L. K. P. R. 3 öre.

Anna Bugge-Wicksell: ’Gifta kvinnors
kommunala rösträtt. Utgivet av L. K. P. R.
25 öre pr 100 ex.

Frigga Carl berg: Varför fru Håkansson
gick in i rösträttsföreningen. Utgivet av
Göteborgs F. K. P. R. 5 öre.

Varför fru Håkanssons dotter gick in i
rösträttsföreningen. Utgivet av Göteborgs
F. K. P. R. o öre.

Carrie Chapman Catt: Går
kvinnorösträttsrörelsen framåt? Jämte en kort
biografi över Mrs. Catt av Ezaline Boheman.
Utgivet av L. K. P. R. 15 öre.

H. E. Hallberg: Kvinnan i hemmet och
samhället. Utgivet av L. K. P. R. 5 öre.

Sigrid Kruse: Nykterhetsfrågan och
kvinnornas rösträtt. Utgivet av L. K. P. R. 90
öre pr 100 ex.

Selma Lagerlöf: Hem och stat. Utgivet av
Falu F. K. P. R. 5 öre.

Klara Lindh: Ben svenska kvinnorösträtts
rörelsens historia i korta drag. <Utgivet
av L. K. P. R. 5 öre.

Sofi Lindstedt: Varför böra religiöst
övertygade kvinnor ansluta sig till
rösträttsrörelsen ? Utgivet av Stockholms F. K. P. R.
5 öre.

Rekvisitioner ställas till

L. P. R:s Expedition

6 Lästmakaregatan, Stockholm.

Telefoner: Riks Norr 6 00; Allm. Brunkeb. 9 44.

Öppet alla vardagar kl. 3—4 e. m.

Prenumeration i utlandet å RÖSTRÄTT
FÖR KVINNOR sker genom insändande av
Kr. 1: 75 i postanvisning till tidningens
expedition, 6 Lästmakaregatan, Stockholm.

P.A.Qollijns

Extra Prima
o. Prima

Bomullslärft.

Marknadens
bästa
kvalitéer.

Stockholms Nya Resondehem

STDREPLAH — Birgeplsgatan 19 — (Kungsgatan I.)

Rikstel. 77 50. Allm. Tel. 242 21.
Nytt - FBrstkiaaslot - Komfortabelt.

Rum från 2 kr. till högre pris. Veckorabatt gives.

Högaktningsfullt E. LINDORM.

III! AFFÄRSREGISTER ill!

Behöver sKorna lagas?

så vänd Eder till Svenska Skosulningsfabriken,
Norrlandsgatan 21. Skorna hämtas och hemsändes
efter tillsägelse på allm. 248 40 eller riks 62 77.
Obs.! Billiga priser och prima materialier. (A. F. 776).

Vegofarlaka Mataalarna A Ponmlonafot

Drottninggatan 94, 1 tr. rekommenderas. Middag
serveras från kl. halv 4—5. Tiden kan dock
ändras efter överenskommelse.
A. T. 26055. Augusta Rydell. (A. F. 777.)

MfjLLER® CAFÉ

16 Norrlandsgatan rekommenderas. Särskilda mataalar
for damer. Stora hygieniska Mataalar 1 tr., känt för sin
goda, vällagade mat. Å nedre botten servering efter tyskt
och svenskt mönster. Obs.I Stor rabatt vid köp av
kuponger. Obs ! Ett, omtyckt kaffe serveras hela dagen.
_öppet till kl. en kvart före 12._

Ivar Öhrnbergs Bokbinderi

4 Observatoricgatan, Stockholm. R. T. 8203, A. T. 10432.
Utför allt vad till yrket hörer. Uppfr.dring orh
ferniss-ning av kartor och planscher. Speciaiité: Förgyllning
lör hand och press. Klädsel av skriv- och spelbord.
Omsorgsfullt arbete och uioderata priBer. (A. F. 796.)

Ag-nes Hallbergs Modearrår

Upplandsgatan 25
rekommenderas. Smakfulla hattar, moderata priser.

Sorghattar på lager.
Allm. Tel. 116 02._(A. F. 797.)

Den Svenska Hattnålen

"Mode de la Suéde"

fyller alla anspråk, enkel konstruktion, ytterst
praktisk, högst elegant. Enda lösningen, begär
omgående prospekt och prover från Hattnålsafiaren
Mode de la Suéde, Hornsgatan 26, Stockholm.

Hos alla bokhandlare:

HEMUPPFOSTRAN

Föredrag af Dagmar Waldner.
Pri» 25 öre.

Ivar Hsggströms Bokförlags A. B., Stockholm.

Rösträtt för Kvinnors

åttonde nummer innehåller bl. a.:

Anna Whitlock 60 år. Av Frigga
Carlberg.

Varför böra kvinnorna ha rösträtt?
På somraarfest hos Öxnereds F. K.

P. R. Av Signe Wollter.
Stockholms F. K. P. R:s 10-årsfest.
Strindberg, kvinnan och
kvinnofrågan. II. Av C. J. Engström.
Kvinnorösträttens riksdagsbistoria.

III. Av Gulli PetrinL
Käthe Schirmacher: Das Rätsel

Weib. Av Gertrud Almqvist.
Vägröjningsarbetet. Av Siri Forssell.
Från läsekretsen. Vad kunna vi göra

i sommar?
Notiser.

Stockholm, Ivar Haeggströras Boktryckeri A.-B., 1912.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 16:33:01 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/rostrattkv/1/0048.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free