- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
245

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 15. (954.) 11 april 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 15

SVENSK LÄRARETIDNING.

245

enkel afgift. Gemensam spisning anordnas
till l kr. 50 öre pr dag. 20 deltagare, söm
i god tid anmäla sig, kunna få bo
afgiftsfritt på folkhögskolan. Billigt logis
anskaffas åt öfriga, som så önska. Anmälan om
deltagande i kurserna göres hos
folkskolläraren Gr. Svensson i Gamleby.

Dispens. K. m:t har den 23 mars
medgifvit, att Gustaf Erik Boijer från
Fridhem i Lönnberga socken må utan hinder
däraf, att han, såsom född den 20 september
1873, öfverskridit den i 32 § af gällande
stadga för folkskollärareseminarierna
föreskrifna högsta ålder för inträde vid dylikt
seminarium, vid nästkommande hösttermins
början vinna inträde vid något af rikets
folkskollärareseminarier.

Förbättring af pensionerna åt
folkskollärarnes änkor och barn.

Ett förslag i detta syfte har framkommit i
Malmö. På ett möte den 4 dennes mellan
stadens ordinarie lärare och skolinspektören
enades man om följande hufvudgrunder
rörande förbättringen af pensionen åt
efterlefvande lärarefamilj:

1. Pensionen bör utgöra minst 600 kronor
(hvaraf hälften utgår från folkskollärarnes
änke- och pupillkassa).

2. Läraren ingår i Allmänna änke- och
pupillkassan (eller annan solid inrättning med
samma syfte) och förskaffar därigenom sina
efterlefvande en årspension så stor, som han
tror sig kunna åstadkomma.

3. Kommunen bidrager till pensioneringen
med samma årliga belopp, som familjen erhåller
från den inrättning, i hvilken läraren blifvit
delägare - dock med högst 150 kr.

4. Större årligt bidrag lämnar kommunen
dock till familj efter lärare, som på grund
af sin ålder endast för ett obetydligare belopp
kan blifva delägare i sådan inrättning, som
ofvan nämts.

(Pensioner ur Allmänna änke- och
pupillkassan utgå till barnen tills de uppnått 21 år).

För frågans närmare utredning tillsattes
en kommitté af 5 lärare.

Det är stadens folkskoleinspektör, d:r A.
O. Stenkula, som hedern tillkommer för
detta uppslag till undanrödjande af en
anledning till gnagande bekymmer hos läraren
- fruktan för att hans efterlefvande komma
att lida nöd.

En diskussion om minderårigas
användning uti industriellt arbete

förekom i söndags uti föreningen
»Studenter och arbetare» härstädes. Frågan
inleddes af d:r David Bergström, som, med
anslutning till samtliga de i andra
kammaren framställda motionerna om ändring i
regeringsförslaget, granskade dels
författningens allmänna bestämmelse om 10 timmars
arbetsdag för minderåriga, som fyllt 13 år,
dels undantagsbestämmelsen för vissa
hälsovådliga industrigrenar, där ända till 12
timmars arbete pr dygn, äfven nattarbete, skulle
enligt förslaget tillåtas för dem, som fyllt
14 år. Denna dryga arbetsdag borde delas
mellan tv! minderåriga, som arbetade halfva
tiden hvar. Yrkesinspektörernas antal borde
ökas, distrikten delas, inspektörerna borde
bemyndigas att direkt anordna
läkarebesikt-ning å arbetsplats samt å där använda
minderåriga, då sådant skulle erfordras.

En liflig diskussion uppstod. Ganska skarpt
framhölls därunder behofvet af en mera
effektiv yrkesinspektion och särskildt, att
yrkesinspektören skulle äga rätt att, när
helst han funne det lämpligt, anställa
inspektion. Barnens förtidiga insättande i
arbetet verkade i hög grad menligt, och den
därigenom möjligen vunna yrkesskickligheten
vore alltför dyrköpt. Ännu betänkligare
vore den långa arbetstiden: sågverken och
glasbruken borde så nära som möjligt
likställas med öfriga industrigrenar.

Mot en del talares påstående, att
ungdomens användande i industriellt arbete
skulle verka demoraliserande, framhöllo
andra att just de, som ingenting göra, bli
»ligapojkar». Nyttigt arbete i måttlig
omfattning och rätt fördeladt vore det för
ungdomen gagneligaste, helst om det kunde
förbindas med fortsatt skolundervisning.

Tjänsters tillsättning.

FÖRSLAG. Till läraretjänsten vid
Velan-dersborgs folkskola samt klockare- och
organistbefattningarna i Björnlunda, Södm.: 1)
Otto A. Thelander i Hagby, Kalm., 2) J.
Johansson i Riala, Sthm, 3) Ernst Lönngren i
Sventorp, Skbg. (7 sökande.)

VÄLDE. Till folkskollärare, klockare och
organist i Norra Ny, Vrml.: J. A. Blomqvist
i Östra Fågelvik.

- Till folkskollärare, klockare och
organist i Laxsjö, Jmtl.: Hans Andersson i Ström.

- Till folkskollärare, klockare och
organist i Simtuna, Vstm.: G. Ekberg därstädes
(enhälligt).

- Till organist i Svalöf, Mim.: kantor
Persson i Vadensjö (enhälligt).

- Till folkskollärare i Sundsvall: Hugo
Lindmark i Borås.

- Till folkskollärare i Falun: Engelbrekt
Lundmark i Regna (enhälligt).

- Till folkskollärare i Linde: vik.
därstädes D. K. Fernblad.

- Till lärare vid Stadsfjällets folkskola i
Uddevalla: O. E. Thorsell i Klöfvedal.

- Till lärare vid Hedens folkskola i
Vendel, Upps.: vik. därstädes S. G. Levin.

– Till folkskollärare i Stenkyrka, Gotl.:
Olof Bolin i Sproge.

- Till folkskollärare i Mollösund, Gtbg:
vik. därstädes Olof Vik.

- Till lärare i Kvarns folkskola, Kristberg,
Östg.: hr Karlsson i Vimmerby
landsförsamling.

- Till folkskollärarinnor i Sundsvall: e. o.
lärarinnorna därstädes Ottilia Staaff och Nanny
Lidblom.

- Till folkskollärarinnor i Uddevalla: Hulda
Hofvendal och Elida Ekstrand (enhälligt).

- Till folkskollärarinna i Kntita, Öreb.:
Hanna Maria Svensson därstädes (enhälligt).

- Till e. o. lärarinna vid Fagersta
folkskola, Västanfors, Vstm.: Maria Lanner i
Fristad.

- Till småskollärarinna i Vintrosa, öreb.:
Anna Eriksson i Vårbo.

- Till småskollärarinna i Almby, Öreb.:
Ellen Andersson i Brännkyrka. (31 sökande.)

Löneförhöjning är begärd af
lärarepersonalen i Uddevalla, och har skolrådet
tillsatt en kommitté för att utreda ärendet.

- Till högre folkskolan i Sunne, Vrml.,
skall för åren 1900-1902 enligt k. m:ts
medgifvande ett årligt belopp af 1,200 kr. utgå i
understöd.

- För skolhusbyggnad har Västermo
församling erhållit k. m:ts medgifvande att
upptaga ett lån å högst 7,000 kr., och Sunne,
Vrml., 20,000 kronor.

- Ett nordiskt möte uppgifves komma att
i sommar anordnas å Hiinmelbjerget i
Danmark. Den kände folkhögskoleföreståndaren
J. Nörregård namnes bland initiativtagarne.

- Oskarshamns föreläsningsförening höll
årsmöte den 4 dennes. Bland de omvalda
styrelseledamöterna märkes folkskolläraren
S. A. Granér och bland de af
stadsfullmäktige utsedda kollegan Gunnar Norlander.

- Karlstads lärareförening har till
ordförande valt hr E. V. Gelin samt till öfriga
medlemmar i styrelsen hrr Karlström, Lindh
och Lindgren samt fröknarna Hamnqvist,
Helena Olsson och Kristina Nilsson.

- Folkskoleinspektören d:r C. G.
Bergman, som för närvarande vistas i Paris, fyllde
i söndags 60 år. Med anledning häraf hade
hufvudstadens folkskolor samma dag hissat
flaggor, och ett stort antal
lyckönskningstelegram från lärare och lärarinnor afskickades
till Paris.

- Kyrkosångens vänner inom
Kronobergs-afdelningen af Växjö stift sammanträdde den
3 dennes i stiftsstaden och beslöto efter lång
diskussion att understödja de af hrr kantorer
och organister ifrågasatta reformerna, dock
utan att vilja inlåta sig på detaljer i afseende
på löneförändringarna.

- Donationer äro gjorda af förre
handlanden J. V. Rydberg, som den 31 mars
afled i Lidköping. Till ett folk- eller skolkök
i sagda stad har han donerat 6,000 kr. och
som understöd åt fattiga skolbarn åt
^vardera af Kinne-Vedums och Kållands-Åsaka
kommuner 3,000 kronor.

- Till Västerbottens läns tillämnade
folkhögskola hafva 18 af länets landtkommuner
beviljat sammanlagdt 5,300 kr. fördelade på
fem år. En lappkommun har beviljat l öre
pr fyrk i fem år, en annan kommun 100 kr.
årligen tills vidare samt Nordmalings
ångsågs-aktiebolag 1,500 kronor. !

- Föreningen Göteborgs lärarinnehem har
af barnen till aflidne grosshandlaren Fritz
Hasselblad och hans nyligen hädangångna
maka såsom gåfva erhållit den nära hafvet
naturskönt belägna egendomen Bångsbo vid
Billdal. Detta rekreationshem skall
hädanefter bära namnet »Fritz Hassel blads
lärarinnehem».

- På yrkande af Lunds stads skolråd
har länsstyrelsen i Malmöhus län förordnat,
att två gossar, hvilka af sina föräldrar afhållits
från skolgång, skola skiljas från föräldrarna
och på dessas bekostnad öfverlämnas till
vårdande åt skolrådet, så att barnen må
kunna komma i åtnjutande af
skolundervisning.

- Föreningen Helsingborgs
sommarkolonier bildades den 3 dennes å ett af 50
deltagare besökt möte på Helsingborgs rådhus.
52 medlemmar anmälde sig i föreningen.
Årsafgiften är 2 kronor. Till ordförande i
styrelsen utsågs rektor S. Vägner, till förste
sekreterare folkskoleinspektören Sv. Stadener,
andre sekreterare lärarinnan Sofia Nilsson och
till kassaförvaltare änkefru Kristina Borg.

- Sju slöjdkursstipendier å hvartdera 75
kronor beviljade Malmöhus läns landsting på
motion af hrr rektor C. Sprinchorn, P. P.
Vallin och R. Eklundh åt folkskollärare
inom landstingets område, hvilka vore hugade
att genomgå slöjdseminarium, och uppdrog åt
styrelsen för småskollärarinneseminariet i
Lund att utse stipendiater. Icke mindre än
19 folkskollärare hafva anmält sig som
sökande.

- Två skolhus i stället för sju komma
att byggas i Brännkyrka församling. En förra
året tillsatt kommitté föreslog efter gjord
utredning, att sju nya skolhus skulle uppföras
för en sammanlagd kostnad af 266,500 kronor,
enär församlingen vore stadd i stark tillväxt.
Då kyrkostämman ansåg detta vara alldeles
för dyrt och remitterade ärendet till
skolrådet, har detta nu föreslagit och stämman
beslutat, att endast två nya skolhus må
uppföras för en kostnad af 79,000 kronor.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0249.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free