- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
823

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 49. (988.) 5 december 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 49

SVENSK LÄRARETIDNING.

823

samt vaka öfver den undervisning i hemmen,
som här nedan i § 37 omförmälts.

§ 7’

1. Öfverstyrelsen skall hafva sorgfällig vård
om stadens skolor, noggrant iakttaga hvad
denna stadga och andra för Stockholm
gällande författningar angående
folkundervisningen innehålla och vaka däröfver, att
lärarne fullgöra hvad deras viktiga kall af dem
kräfver, samt att barnen flitigt begagna det
tillfälle till undervisning, som blifvit dem
beredt.

2. Öfverstyrelsen biträdes af en
folkskoleinspektör. Denne är skyldig att vara
tillstädes vid öfverstyrelsen^ sammanträden och
äger att i öfverläggningarna men ej i
besluten deltaga, med rätt för honom att, där han
så önskar, få sin uttalade mening antecknad
i öfverstyrelsen protokoll.

För tillsyn vid skolorna skola finnas
öfverlärare till. erforderligt antal.

Folkskoleinspektör och öfverlärare antagas
af öfverstyrelsen genom förordnande på viss
tid, ej öfver fem år. Deras skyldigheter
bestämmas i instruktioner, som utfärdas af
öfverstyrelsen.

3. En gång, under hvarje läsår skall öfver
-styrelsens ordförande hålla sammanträde med
folkskoleinspektören och ombud för de vid
skolorna anställde lärare för öfverläggning
om frågor angående folkskoleväsendet. Såväl
ombudens antal som sättet, hvarpå de skola
utses, bestämmas i det reglemente, som i § 9
omförmäles.

Om så anses lämpligt, må i stället hållas
särskilda sammanträden med olika afdelningar
af lärarne jämte folkskoleinspektören.

Öfverstyrelsens och skolrådens ledamöter
skola underrättas om dessa sammanträden
och äga att i öfverläggningarna deltaga.

4. Därjämte äger folkskoleinspektören, då
så anses erforderligt, sammankalla alla lärarne
eller vissa af dem till öfverläggningar rörande
undervisning, ordning och tukt.
Öfverstyrelsen må ock kunna uppdraga åt öfverlärare
att hålla dylika sammankomster med de
under dem lydande lärare.

1. Öfverstyrelsen skall för skolorna
upprätta läroplan, omfattande antalet klasser, i
hvilka barnen böra med afseende på sina olika
framsteg vara indelade, äfvensom läroämnen
och lärokurser för de särskilda klasserna.

2. Läroplanen bör upprättas med ledning
af den för undervisningen i rikets folkskolor
och småskolor utgifna normalplan.

§ 9.

1. För skolorna skall finnas ett reglemente.

2. Reglementet skall innehålla dels
bestämmelser om folkskoleväsendets allmänna
anordning, indelning i områden, lärotider,
intagning i skola, flyttning inom skola och
afgång därifrån samt fortsatt undervisning, dels
nödiga föreskrifter om undervisning, ordning
och tukt samt om lärares skyldigheter
äfvensom hvad mera till skolornas behöriga vård
och förvaltning hör, dels ock det
hufvudsakliga af läroplanen.

3. När förslag till reglemente skall
utarbetas, skall tillfälle beredas lärarepersonalen
att framställa sina önskningar rörande
innehållet i detsamma antingen vid sådant
sammanträde, som omförmäles i § 7 mom. 3 eller
på annat sätt, som öfverstyrelsen kan finna
lämpligt. Reglementet skall efter skolrådens
hörande antagas af öfverstyrelsen.

På samma sätt behandlas förslag om
ändring i det antagna reglementet.

§ 10.

För att hos skolbarnen väcka och
underhålla lusten för god läsning i hemmen bör
öfverstyrelsen befrämja inrättande och
begagnande af skolbibliotek.

§ u.

Församlings skolråd har till uppgift:
att genom framställningar till
öfverstyrelsen i frågor, som på Öfverstyrelsens pröfning

eller åtgärd bero, söka främja
folkskoleväsendets utveckling och förbättring såväl inom
staden i dess helhet som särskildt inom
församlingen ;

att till öfverstyrelsen afgifva yttranden i
frågor, som till skolrådet hänskjutas;

att tillse, att skolgången ej försummas och
för öfrigt med omsorgsfull uppmärksamhet
följa skolans gång och öfvervaka dess
angelägenheter samt hos öfverstyrelsen anmäla
sådana förhållanden, i hvilka rättelse icke
genom skolrådets egen åtgärd kan beredas;
samt

att utöfva de särskilda bestyr, som på grund
af denna stadga åligga skolrådet eller eljest
enligt lag tillkomma skolråd i Stockholm.

1. Skolrådet åligger att, efter
vederbörande öfverlärares hörande, åt lärare, senast
inom trettio dagar efter det skriftlig begäran
därom framställts, utfärda tjänstgöringsbetyg.
Detta skall innehålla dels uppgift om
tjänstgöringens art och tjänstgöringstiden, dels ock
vitsord öfver lärarens ådagalagda
undervisningsskicklighet, öfver hans förmåga att i
skolan upprätthålla ordning och att i öfrigt leda
ungdomens uppfostran, öfver hans ’nit samt
öfver hans vandel. Tjänstgöringsbetyg må
ock, där skyndsamhet är af nöden, utfärdas
af skolrådets ordförande jämte de ledamöter,
som skolrådet därtill utsett.

2. Vid bedömande af
undervisningsskicklighet, af förmåga att i skolan upprätthålla
ordning och att i öfrigt leda ungdomens
uppfostran samt af nit skola användas vitsorden:
berömlig, med utmärkt beröm godkänd, med
beröm godkänd, med nöje godkänd, godkänd
och försvarlig, samt vid bedömande af vandel
vitsorden: hedrande och mindre hedrande.

§ 13.

För att bereda församlingens medlemmar
tillfälle att vidmakthålla och utvidga sina i
skolan förvärfvade insikter och i allmänhet
för väckande och underhållande af lusten för
god läsning bör skolrådet söka åstadkomma
inrättandet och begagnandet af
församlingsbibliotek, om möjligt i förening med läsrum,
samt tillse att lämpliga böcker därtill
anskaffas.

Kap. 3,
Läroämnen, lärokurser och läsordning.

§ 14.

1. Läroämnen i folkskola vare:
kristendomskunskap, modersmålet (läse-, tal-

och skriföfningar), räkning, geometri, geografi,
historia, naturkunnighet, teckning, sång,
gymnastik och slöjd, hvarjämte särskilda
åskåd-ningsöfningar böra förekomma i folkskolans
lägre klasser.

2. Läroämnen i folkskolans högre
afdelning vare:

kristendomskunskap, modersmålet,
matematik med bokföring, naturkunnighet med
hälso-lära, historia med statskunskap, geografi,
teckning, sång, gymnastik och slöjd.

3. Läroämnen i fortsättningsskola vare:
kristendomskunskap, modersmålet, räkning,

geometri, bokföring, teckning samt, så vidt
möjligt är, historia och naturkunnighet.

4. Läroämnen i ersättuingsskola vare:
kristendomskunskap, modersmålet, räkning

och sång.

5. Undervisningen i historia, geografi och
naturkunnighet i folkskolans högre afdelning
samt i historia och naturkunnighet i
fortsättningsskola må, där öfverstyrelsen så finner
godt, meddelas hufvudsakligen under läsning
af lämpliga historiska, geografiska och
naturhistoriska skildringar under de åt
undervisningen i modersmålet anslagna timmar.

6. Härjämte skall i den omfattning,
omständigheterna medgifva, meddelas undervi
-ning åt flickor i huslig ekonomi.

1. Vid utarbetande af den läroplan, som
jämlikt § 8 skall af öfverstyrelsen upprättas,

bör tillses, att de särskilda kunskaps- och
öf-ningsämnena inträda i undervisningen i
ändamålsenlig ordning, så att de första läse- och
skriföfningarna ställas i nära samband med
hvarandra, att undervisning i biblisk historia
begynner före undervisningen i katekes, att
räkneöfningar tidigt anställas till omväxling
med öfningarna i läsning och skrifning, samt
att undervisningen i öfriga läroämnen ej
uppskjutas utöfver den tid, då den, med hänsyn
såväl till barnens utbildning som till de
särskilda läroämnenas inbördes förhållande, kan
med fördel begynna.

2. Öfverstyrelsen äger vid fastställande af
lärokurser besluta om den skillnad, som i
hänseende till kunskapsfordringarna lämpligen
må göras mellan gossar och flickor.

3. Undervisningen i gymnastik för gossar
må i folkskolans högre afdelning omfatta
äfven lämpliga militär- och skjutöfningar.

4. Öfverstyrelsen äger att efter
vidkommande lärares hörande bestämma de
läroböcker, som skola begagnas vid
undervisningen. Innan läroböcker i
kristendomskunskap till begagnande antagas, böra skolrådens
ordförande höras.

1. Läsordning för skolorna skall uppgöras
med ledning af normalplanen.

2. Läsordning antages af öfverstyrelsen
efter förslag af folkskoleinspektören i samråd
med of vei lärarne.

Åt folkskoleinspektören eller åt
öfverlärar-ne, hvar för den skola, öfver hvilken han har
tillsjö, må öfverlämnas att medgifva de
afvikelser från läsordningen, som af
förhållandena i särskilda fall kunna påkallas, med
iakttagande dock af hvad som blifvit
bestämdt om undervisningstiden för hvarje
läroämne och nedan i denna paragraf stadgas.

3. Vid läsordningens uppgörande skall för
öfrigt iakttagas:

att lärjungar, som undervisas af samma
lärare, så vidt möjligt är, sammanhållas i ett
läxlag;

att lärjungarna i de särskilda afdelningarna
omedelbart undervisas af läraren;

att lärjungar i fortsättningsskola undervisas
för sig och sålunda icke tillsammans med
folkskolans eller ersättningsskolans lärjungar;
samt

att lärjungar i ersättningaskola icke heller
undervisas tillsammans med folkskolans
lärjungar.

4. Läsordningen bör upptaga för hvarje
lärotimme i veckan det ämne, hvari de
särskilda klasserna skola undervisas. I
densamma bör ock för hvarje dag angifvas, i
hvilka ämnen hemarbete må lärjungarna
åläggas.

5. Läsordningen skall vara i lärorummet
anslagen.

6. Hvarje dag börjas och slutas
undervisningen med bön och sång.

Kap. 4.
Lärotider.

§ 17.

1. Öfverstyrelsen beslutar angående de
tider af året, de dagar i veckan och de
timmar å dagen, då undervisningen skall i
skolorna meddelas.

2. Härvid bör iakttagas:

att vid bestämmande af den årliga
lärotiden hänsyn tages till gällande föreskrifter
om lönetillskott af allmänna medel för lärare ;

att den dagliga lärotiden för hvarje
lärjunge utsträckes i folkskolans två lägsta
årsklasser ej öfver fem och i de öfriga klasserna
i allmänhet ej öfver sex timmar;

att antalet lärotimmar i veckan i intet fall
får öfverskrida 36, tiden för morgonandakten
häri inräknad;

att mellan de lärotimmar, som följa
omedelbart på hvarandra, lärjungarna skola åtnjuta
minst tio minuters ledighet; samt

att efter två eller tre lärotimmar skall
lämnas minst en half timmes ledighet, hvilken
ej får inräknas i de föreskrifna lärotimmarne.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0827.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free