- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 21:a årg. 1902 /
788

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 42. (1,085.) 15 oktober 1902 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

788

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 42

ansvarig för skolans medel längre än till
den stund, då de utgått ur skolkassören
hand, skolrådet saknat laglig befogenhet
att, såsom skett, utsträcka klagandens och
öfriga i skolrådet vid beslutets fattande icke
närvarande ledamöters ansvarsplikt,
äfvensom att, enär det enligt § 8 mom. 4 af
gällande folkskolestadga vore vederbörande
kyrkostämma förbehållet att besluta
angående öfverlärareinstitutionen, skolrådet
saknat laglig befogenhet att, innan beslut i
sådant afseende blifvit af kyrkostämman
fattadt, utse öfverlärare och för denne
utfärda instruktion, på grund hvaraf
klaganden yrkade, att skolrådets ifrågavarande
beslut måtte undanrödjas.

Genom utslag den 5 juni 1902 utlät
sig domkapitlet,

att då det icke tillkommo domkapitlet att
bedöma, om och i hvad mån klaganden och
öfriga i skolrådets beslut angående sättet
för utbetalning af lärarepersonalens löner
icke deltagande skolrådsledamöter kunde
anses för samma beslut oah dess möjliga
följder ansvarige, funne sig domkapitlet
för-hindradt att till pröfning upptaga de mot
detta beslut anförda besvär; samt att då,
hvad beträffande besvären, så vidt de
af-såge beslutet angående utseende af
öfverlärare och utfärdande af instruktion för
densamma, domkapitlet, vid det förhållande att
kyrkostämman icke för ändamålet anvisat
medel, i annan ordning förklarat sig för
närvarande förhindradt att fastställa den af
skolrådet för Öfverläraren utfärdade
instruktion, påkallade besvären i denna del icke
vidare något domkapitlets yttrande.

Hr Smith fullföljde sin talan, men
har k. m:t den 26 september lämnat
besvären utan afseende.

Beslutet vardt beståndande.

Onsala församling i Halland beslöt å
kyrkostämma den 3 augusti 1901,

dels att vid Ledet skulle inrättas en
egentlig folkskola på sådant sätt, att till den
redan befintliga nedre afdelningen lades en
öfre folkskoleafdelning, dels att diverse
omflyttningar skulle göras inom
lärarepersonalen, en källare muras vid Ledet och
reseersättning "beviljas en af de förflyttade
lä-rinnorna.

Häröfver bes \arad e sig f.
postmästaren Aug. Carlberg hos domkapitlet i
Göteborg och anförde därvid,

att ifrågavarande kyrkostämma icke
blifvit lagligen kungjord, alldenstund om
stämman först upplästs en kungörelse den 21
juli 1901 af innehåll, att stämman skulle
hållas den 3 augusti efter nattvardsgångens
slut, men sedermera den 28 juli meddelats
församlingen att stämman komme att äga
rum kl. 12 middagen, samt att
kyrkostäm-mobeslutet vore olagligt därutinnan att det
innebure ett fullständigt upphäfvande af den
reglementerade’ ordningen för skolväsendet
i Onsala och en obehörig personalförändring,
i anseende hvartill klaganden med
åberopande af § 41 i kyrkostämmoförordningen
yrkat, att beslutet måtte undanrödjas och
dess verkställighet förbjudas. |f

Enär klaganden ej anfört sådana skäl,
som kunde verka ändring i öfverklagade
beslutet, lämnade domkapitlet besvären
utan afseende, och k. rn:t har den 26
september ej funnit skäl att i
domkapitlets utslag göra ändring.

skolläraren i Gunnarskog O. P. Kollberg
Pensionsbref å 750 kr. att gälla från
och med början af berörda oktober
månad. K. gjorde därefter hos
direktionen framställning därom, att
pensionen måtte, enär han af skolrådet
i församlingen erhållit afsked från
folkskolläraretjänsten med utgången af april
månad 1901, varda beräknad från maj
månad samma år. Genom beslut den
24 maj 1902 förklarade direktionen,

att, då enligt § 25 i.gällande
pensionsreglemente pension icke vidtoge förrän med
början af månaden näst efter den, under
hvilken lönen blifvit frånträdd, då vidare
jämlikt § 30 i reglementet uppgift i detta
hänseende skulle lämnas af skolrådet och
då i öfverensstämmelse med hvad skolrådet
upplyst därom, att klaganden med den 30
september 1901 frånträdt sin lön, pensionen för
klaganden bestämts att utgå från början af
oktober 1901, funne direktionen klagandens
of vanberörda framställning icke kunna till
någon direktionens vidare åtgärd föranleda.

K. m:t har ej funnit skäl att i
direktionens af Kollberg öfverklagade beslut
göra ändring.

För ordinarie anställning
fordras 21 års ålder. K. m:t har ej

funnit skäl bifalla en af Konrad Emil
Nordberg gjord ansökning, att han, som
är född den 5 november 1882 och
aflagt afgångsexamen vid f
olkskollärarese-minarium, måtte, utan hinder däraf att
han icke uppnått 21 års ålder, erhålla
tillstånd att söka och innehafva
ordinarie folkskolläraretjänst.

Utslag angående tiden för
pensionens tillträde. Direktionen öfver
folkskollärarnes pensionsinrättning
utfärdade den 30 oktober 1901 för f. d. folk-

Donationsjordarna få försäljas.

Genom testamonte den 31 januari 1832
förordnade professor Anders Hylanders
änka Hedda Hylander, född Troberg,

att efter hennes död skulle dels huset,
gården och tomterna n:r 2 och 3 i Lund
med tillhöriga fäladslotter till evärdlig ägo
disponeras för en folkundervisningsanstalt
för nämda stad, dels ock ur hennes bo för
fastighetens underhåll uttagas ett kapital af
2,000 riksdaler banko, hvarförutom
stadgades bland annat, att afkomsten af
fälads-lotterna, hvilka borde utarrenderas, skulle
användas till nödiga reparationer å huset,
äfvensom att den donerade fastigheten icke
finge under något villkor, af hvad
beskaffenhet som helst, afhändas och föryttras eller
användas till annat ändamål än det ofvan
angifna och att, om mot all förmodan
sådant skedde eller inrättningen så
handhades, att klart och synbarligen visade sig,
att ändamålet i det hela förfelades,
förordnandet skulle vara upphäfdt samt att änkan
Hylanders och hennes mans lagliga
arfvingar, som då lefde, skulle i den ordning
dem emellan, som i testamentet närmare
bestämdes, vara berättigade till full arfsrätt
icke allenast till fastigheten utan ock till
kapitalet med ränta.

Sedan i följd af detta testamente efter
änkan Hylanders död en folkskola
blifvit inrättad i fastigheten, har - med
anledning af ett utaf stadsfullmäktige i
Lund den 7 december 1900 fattadt
beslut, ätt för de fäladslotter, hvilka ännu
af enskilda hus- och tomtägare
innehades och som före den 15 mars 1901
åt staden hembjödes, skulle af stadens
kassa erläggas löseskilling med högst
1,500 kronor för hel lott -r- Lunds

stadsförsamling å kyrkostämma den 28
maj 1901, i enlighet med hemställan af
skolrådet, under hvars förvaltning
ofvannämda till skolan donerade fäladslotter
äro ställda, beslutat

att åt staden hembjuda samma lotter mot
en köpeskilling af 1,500 kronor för lott, för
såvidt k. m:t gåfve tillstånd till en sådan
öfverlåtelse.

K. m:t har på grund af gjord
ansökan förklarat,

att bestämmelserna i ofvanberörda
testamente icke må lägga hinder i vägen för
ifrågavarande öfverlåtelse, dock under
villkor att de erhållna köpeskillingarna
omhändertagas af skolrådet att såsom en särskild
fond förvaltas på enahanda sätt, som med
det i testamentet omförmälda, till den
donerade fastighetens underhåll afsedda
kapital äger rum, samt att räntan å
löseskil-lingarna användes till nödiga reparationer
å skolhusbyggnaden och till andra med
donationens syfte öfverensstämmande
ändamål.

Kronvallska
ärekränkningsmå-let. Såsom vi förut meddelat, instämde
folkskolläraren P. A. Kronvall för en
tid sedan till Strängnäs rådhusrätt åtta
ledamöter af Stora Malms församlings
skolråd med yrkande om ansvar å dem
för det skolrådet i nämda församling
genom till domkapitlet i Strängnäs
in-gifna handlingar groft ärekränkt K.

Målet förekom till behandling vid
Strängnäs rådhusrätt den 6 dennes.

Svarandenas ombad, v. häradshöfding
Gösta Huselius, gjorde först den
invändningen, att Strängnäs rådhusrätt icke
vore rätt forum i detta mål. Rätten
förklarade sig emellertid behörig att
behandla detsamma, hvarpå hr Krönvall
yrkade ansvar på skolrådsledamöterna i
fråga enligt kap. 16: 7-9 jämförda
med kap. 3: l i strafflagen för det de
uti till domkapitlet ingifvet
varningsprotokoll ärekränkt käranden genom att
beskylla honörn för alla de brott och
förseelser, för hvilka han blifvit varnad.

De straff, som enligt åberopade lagrum
kunna ådömas svarandena, äro
straffarbete i högst 2 år, fängelse i högsfr 6
månader eller böter. Härjämte yrkade
han ett skadestånd af 3,000 kronor samt
200 kronors ersättning för
rättegångskostnader.

Käranden anhöll få med vittnen
styrka, att hän vore oskyldig till de
beskyllningar, som påbördats honom. Han
hade inkallat som vittnen 5 f. d.
lärarinnor vid Sörgölets folkskola, där
käranden har sin verksamhet; men endast
en af dem hade infunnit sig, och då
rättens resolution i afseende på dess
behörighet att handlägga detta mål kunde
komma att i högre rätt öfverklagas,
medgaf rätten icke kärandens anhållan
att få höra vittnen.

På af rättens ordförande framställd
fråga, om skolrådet etter käranden själf
insändt handlingarna till domkapitlet, trodde
käranden, att skolrådet insändt dem
för att få varningen fastställd.

Vårt ombud har i domkapitlets
expedition gjort förfrågan, huru härmed

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:45:12 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1902/0802.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free