- Project Runeberg -  Typograftidning / 1889 /
31

(1889-1890)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 10

TYPOGRAFTIDNINGförefrågan göras, huruvida de kunde anses villiga att ingå på denna
tariff. Svar härpå skulle lämnas till örtens förbunusafdeining,
hvilken hade att med vederbörande underhandla. Svaret skall
sedermera af afdelningen insändas till förbundsstyrelsen, som liar att
på grund af dessa upprätta slutlig, bestämd tariff. Finner
styrelsen sig icke vilja ensam utfärda en sådan, rådgör den med
kontroll-nämdens ordförande och förbundsrevisorer.

En aiman viktig frftga, som var af denna lydelse: „Bör ej
mötet uttala sitt ogillande öfver det sätt. hvarpå lirr boktryckare
nu gå till väga vid antagandet af lärlingar?" behandlades" äfven
vid mötet. Denna frftga erhöll följande svar: „ Mötet uttrycker
sitt ogillande öfver det sätt, hvarpå antagandet af lärlingar sker
och anhåller att hrr boktryckeriägare och faktorer i Stockholm
och landsorten borde egna mer uppmärksamhet vid antagandet af
lärlingar, synnerligast därvid, att de böra äga fullgod
folkskolebildning och stark kroppskonstitution samt. god hälsa; att
förordningen om minderårigas användande i fabriker iakttages; att
lärlingarne under sin första lärotid ställas under en samvetsgrann
typografs ledning; att betingsarbetet för dem måtte upphöra; att
mera uppmärksamhet egnade» tryckarlärlingar än som hittils skett,
samt att lärlingarnes intellektuela uppfostran måtte af
principalerna anses som en moralisk plikt.

Dessutom anhåller mötet att få fästa uppmärksamheten vid
det onaturligt stora antalet lärlingar som antages och hoppas att
en ändring i detta förhållande bör snarast kunna få emotses.
Såsom en skälig proportion anhåller mötet att till hrr principalers
noggranna beaktande få förelägga följande som lämplig ansedda
skala: Antalet lärlingar bestämmes till, för att ej för mycket,
öfver-befolka yrket: 1—1 typografer 1 lärling, 5—8 typografer 2 lärlingar,
9—14 typografer 3 lärlingar, 15—20 typografer 4 lärlingar. Öfver
20 typografer 5 lärlingar; b) Tryckerilärlingar: 1—2 tryckare 1
lärling, öfver 2 tryckare 2 lärlingar."

Vidare togs* till behandling frågan om upprättande af en
siuk- och luiderstödskassa för förbandet i sin helhet. Mötet
enades om att tillsätta en komité, hvilken fick i uppdrag, att, i
af-vaktan på hvad konst förvaiultskapets kassa vid sitt stundande
februari sammanträde kunde komma att besluta med afseende på
en föreslagen sammanslutning, uppgöra förslag till stadnar m. m.
för att, om svaret från deunu kassa skulle utfalla nekande, genast
kunna gå i författning om bildande af en sjukkassa för förbandet.
Samma komité erhöll äfven i uppdrag atr. samtidigt utarbeta
förslag till en understödskassa. — Förbundets tidning skulle
utgifvas såsom härintills med två nummer i månaden och åt
redaktören tillerkändes 1,200 kr. i lön, mot vilkor att, han äfven utan
arvode vore förbundets sekreterare och föreståndare för en
möjlig platsanskafiningsbyrå för typografer.

Den viktiga frågan om anläggandet af ett förbundstryckeri
i hufvudstaden hann ej grundligare behandlas, men mötet beslöt
utan diskussion att uppdraga åt förbundsstyrelsen att snarast
möjligt gå i författning om anskaffande af ett dylikt. (Arb.)

— Med detta nummer följer ett kort, utgörande
ett prof på kaostypitryck. Detta intressanta tryckarbete,
som utförts å firman Weilin & Göös’ officin härstädes,
visar att nämda firma är lifvad för nytt på typografins
område. Det kostbara kortet har af firman välvilligt
skänkts till Typograftidning.

— Typograf’er nes förening i Helsingfors hade
månads-möte den 23:dje dennes. Mötet beslöt att lokal för föreningen
skulle upphyras från den l:sta september i gården n:o 12
Brunns-gatan hos restauratör A. Tukiainen.

— Tablå öfver Typogra fer nes förenings inkomster
och utgifter under april—juni 1889.

Debet:
Behållning från mars:
De olika fonderna deponerade i H:fors sparbank 1,398:30

A löpande räkning......................................400: —

Kontant i kassan...................- 157:87 1.956:17

Under april—jun i ha influtit:

Inträdesavgifter af 6 nya medlemmar..............6: —

Influtna måuadsafgifter.................228:50 234:50

„ från soiréer o. festtillställningar ..... — — 32(5: —
„ prenumerationsmedel för Typograftidn.

o. Kirjap.lehti............................— — 171:

„ till byggnadsfonden..........................— — 37:60

„ af H:fors Utskänkningsbolag till tvänne

stipendier å 500 .........................— 7Ä

Fordran hos tvänne föreningsmedlemmar..........— 43:1"

Summa — — 3,768:57

Kredit:

Musiklärarearvoden......................................90: —

Musiklokal hyra..........................................—

Sånglärarearvode........................................2o: 165: —

För annonser i Uusi Suometar........... 12:36

„ reparation af horninstrument......................3: —

„ tryckning af Fören:s kvittens-scheckböcker 22: — 37; S6

Transport– 202:36

Transport– 202:36

För soiré-och festtillställningar......................— — 190:90

„ tryckningskostnader för 3 nummer af Kirja-

painolehti................ 133: —

„ en årg. Amerik. Typograf tidning..............11: —

„ öfversättning af typografernes sång..........5: —

„ räkningsblanketter ocn kuvert..................1:25

Postporto................................................14:35 iC4: go

Stipendium till Ilerr E. Töttermau..................— — 500: —

Behållning till juli i H:fors sparbank:

„ i Grundfonden............................122:11

„ i Stipendiefonden..........................351:97

„ i Reservfonden............................581:62

„ i Byggnadsfonden........................372:60 1 40S: 30

Å Löpande räkning i Nordiska akriebanken . . . 967: —

Kontant i kassan ......................................263:1L

„ i Byggnadsfonden............................7:60

„ i dè öfriga fonderna........................1:60 1.239:31

Fordran hos tvänne föreningsmedlemmar. . . . . — — 43:10

Summa — — 3,768:57

— Typografernes förening föranstaltade söndagen den
18 d:s en utfärd till det natursköna Jollaslandet. Tillställ ningen
var talrikt besökt och programmet omvexlande: musik, såug och
dans. Stämningen var den bästa.

— Ny finsk tidning i hufvudstaden.
Priissöfverstyrel-sen har meddelat hofrådet F. II’. Jalandcr tillstånd att härstädes
utgifva en finsk tidning med titeln Uusi Suomi", som skall
utkomma alla dagar utom måndagarna.

— Nytt tidningsföretag. Ett rykte förmäler, att utom det
Jalanderska nva tidningsföretaget äfven ett annat, sådant skall vara
i görningen i hufvudstaden. Det skulle gälla en 113- svensk
aftontidning och skall erforderligt kapital till en del redan vara
tecknadt. Den nya tidningen, hvilken skulle, enl. Fin]., benämnas
»Aftonbladet*’, berättas komma att. redigeras i »liberal" anda.
Prof-nuniret torde vara att utförviinta i oktober eller november.

— Ny religiös tidskrift. Missionären P. lvurvinen har
af prässöfverstyrelsen erhållit tillstånd att i Tammerfors stad från
den 15 september utgifva en finsk religiös månadsskrift, benämnd
„Todistuksen joukko luterilais-kirkollisesta kristillisestä sisällöstä".

— Dödsfall. Den 13 aug. afled härstädes magistern A. G.
Weilin, sedan 20 år delägare i firman Weilin & Göös, i en ålder
af 66 år, Den aflidne sörjes närmast af luistni, född Brandenburg
och flere barn. — Vid jordfästningen, som försiggick den 16 d:s,
bars den aflidne till grafven af firmans arbetare, hvilka äfven
nedlade ett par vackra kransa v på densamma. Lektor Göös och pastor
A. Lönnroth höllo gripande tal och sånger sjöngos af
typografernes sångförening.

— Den 1 i aug. afled härstädes typografen K. H. Tamovius.
född i Berlin 1845. Den bortgångne var känd som en synnerligen
skicklig matematiksättare.

— Elektrisk belysning kommer snarligen att införas å
Hnfvudstadsbladets nya tryckeri i maskinafdelningen.
Öfverenskommelse skall vara gjord med det. nya bolaget tör elektrisk
belysning.

— En sällsynt högtidlighet egde rum söndagen den 21
Juli i Björneborgs städs kyrka, i det att pastor Xv. U. Häggström
strax efter den finska gudstjänstens afslutande i hela försam
lingens närvaro till Satakunta boktryckeriets faktor, hr Hjalmar Gallé
å Kejs. Finska Hushållningssällskapets vägnar för långvarig och
trogen tjänst öfverräckte sällskapets mindre silfvermedalj samt
därvid liöll ett för tillfället lämpadt tal. Medaljen, som är litet
större än en 2-marks slant, bär ii framsidan Kejsaren-Storfurstens
bild samt omkring denna orden: „Alexander iil Venäjän Keisari
ja Suomen Suori-rohtinas". Frånsidan prvdes af en lagerkrans,
som omgifver sällskapets devis: „Taito ja Toimi". Rundtomkring
kransen åter läses: „Keisarillinen Snomen Talousseura". Medaljen
är att bäras på bröstet i grönt band.

— Stockholms typografiska tryckare voro den 8 d:s
inbjudna till möte i Typografiska föreningens lokal for att besvara
frågan: »Hvilken ståndpunkt böra tryckarne intaga för erhållandet,
af en minimalaflöning, som bestämdes vid förbundsmötet?u Mötet
beslöt, att tryckarene skulle inträda i Typografiska föreningen för
att inom denna bilda särskild sektion och därigenom
öfverens-komma 0111 sättet för häfdändet af billiga ansprftk. För att
påskynda tillslutningeu till nämda förening tillsattes en komité af
tre personer.

— Ny söttmaskin. N. D. A:s korrespondent i London
skrifver deri 21) juli: En farlig konkurrent till Lagermans typorheter
har uppstått i linotyp-sättinaskinen. som för närvarande tilldrager
sig mycken uppmärksamhet härstädes. Uppfinningen förskrifver
sig från Amerika och har (lär varit fördelaktigt känd i flere år.
I New York Heralds sätteri är t. ex. redan 42 linotypmaskiuer i
värksamhet, och tidningen säges härigenom hafva gjort en högst
betydande besparing, nära 300.000 pr år. En deputation från
Londons förnämsta boktryckare har varit öfver till Amerika och
afgifvit en mycket fördelaktig rapport öfver uppfinningen. 1
morgon kommer inbjudning att, utfärdas till aktieteckning i ett
engelskt linotypbolag.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 04:32:43 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/typotid/1889/0031.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free