- Project Runeberg -  Typograftidning / 1890 /
7

(1889-1890)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:o 12

TYPOGRAFTIDNING 7

den kunna fritt hällas; mindre soaréer ocli tillställningar kunna
ej förhindras af ytterom yrket stående personer. S.lng- och
mu-sikiilskare måste trifvas då de ju äro som hemma där. I
lokalen kunna hållas såväl fackliteratur som tidningar; lektioner af
hvilket slag som hälst ha icke lokalforhinder. Och slutligen:
giftaslystna typografer kunna där (mot en hillifi afgift till
föreningen) hälla sina bröllopsfester.

m

Anteckningar.
Januari.

4. N:o 1 af den nya finsk-spr&kiga tidningen nJyränkii", red. af hrr K.
Kroger och .1. Huokonen. daterad. Bladet, 4-sp. mindre folio, tryckes
å det. nyinrättade Heinola tryckeriet. Texten iir csatt med antiqua.
19. Boktryckerieleven August Mikael Molin afled i Aho. 22 år.
24. Litografen Gustaf Arvidsson inköpte konsul Gösta Sundmans gård
och litografiska anstalt härstädes.

— Öfverläraren Henrik Leopold Melander iitied härstädes. Född d.
15 nov. 1819. Var ären 18<i5–7U redaktör för Pedagogiska
föreningens tidskrift och ådagalade i öfrigt stor produktivitet å
läroböcker i historia.

2G. Typografernas förening härstädes hade månadsmöte, hvarvid bl. a.
beslöts, att föreningen i sin helhet ej skulle lämna uppgifter
rörande yrket till Arbetareföreningens statistikkomité.

— Ett andra tidningsaktiebolag hifdade sig i Heinola för
åstadkommande af ett nytt organ pä orten.

27. Hr O. Dahlberg erhöll tillstånd att härstädes inråtta och drifva
bokhandelsrörelse.

28. JËufvndstadsbladet", „Nya Pressen" och nUusi Suönietar" anteckna
bemärkelsedag.

— rSnomen Metsänhoitolehti" tilldelas ett understöd af 1,200 mark
under hvardera af åren 1890 och 1891.

30. Handl. .1. T. Holmström erhöll tillstånd att i Nystad utgifva
tidningarna „Nva tag, tidning för Nystad och det öfriga Finland" och
„Éteenpäin Uudenkaupuugin sekii umunkin Suomen Sanomalehti".

— Till landets yrkesinspektörer utnämdes kanslirådet K. L. Lindeberg
och civilingeniören O. Bonsdorff. Den förre med hufvudstaden och
den senare med Tammerfors till stationsort.

Februari.

1. Typografernas Musikförening härstädes hade aftonsamkväm i
Ar-kàdia teaterns foyer.

— -Savo", N:o 14, har bemärkelsedag.

— Stentryckaren Johan Alexander Ahlberg afled i Aho, 41 år.

2. „Hufvudstadsbladet" angifver sin upplaga till 8,400 exx. Af denna
utdelas 5,600 i hufvudstaden och 2,-SOO i landsorten. Tillökningen
milt i fjol utgör 2.500 exx.

— Tillfällighetsbladet ,.Tikka. pilalehti, jonka tarkoituksena ei ole
kenciikään loiikkaaminen" utkom från Jyvåskylå tryckeriet i 3-sp.
folio.

3. Kid utbröt på morgonen i ett „Abo boktryckeri-aktiebolagets officin"
tillhörigt klädkontor. Den blef likväl genast dämpad af tvänne
arbetare vid tryckeriet

4. „Nya Pressen" och ,.päivälehti" anteckna bemärkelsedag.

5. „Finlaud", N:o 30, indrogs af Pråssöfveratyrelsen.

(i. .Tidnings- och tryckeriaktiebolaget" härstädes inköpte sig egen gård.

— Aktietecknarene’ för anläggande af boktryckeri och utgifvande af
tidningar i Nystad antogo namnet »Nystads Tryckeriaktiebolag"
för sitt företåg. Grundkapitalet utgör till en början 10,000 mark,
fördeladt på 1«M» aktier, enhvar à 100 mark, dock, att
grundkapitalet efter behof kan ökas till 20,000 mark, fördeladt på 200 aktier.
— Tidningarna „Nya tag" neil ,,Eteenpäiu" förläggas af bolaget.

— Sträjk pågick å A. Bärlunds tryckeri i Kotka.

— „Satàkiinta" angaf sin upplaga till 2,800 exx.

8. Tidningen .Folkvännen" ordar i sin dagartikel om söndagsarbetets
afskaffande vid tidningarna och menar, att arbetarne hafva
mäktiga bundsförvandter i tidningspråssen och den allmänna meningen.

9. Föredrag hållet inför Typografernas förening „om inrättandet af
Abo Akademi-boktryckeriet och dess första ledare Peder Wald.

10. „Nva Pressen" angifver sin spridning till 5,043 exx. I fjol utgick
bladet i 4,887 exx.

— „I’äiväiohti", N:o 33, har bemärkelsedag.

11. „Nyft Pressen" har bemärkelsedag.
15. „Suomi", N:o 1-1, har bemärkelsedag.

— ,,1’vrkijä, Nuorison rientojen kannattaja", N:o 1. utkom frän Vasa
boktryckeribolags officin i Vasa. Bl. ausv. redaktör är hr A. Fi-

15 Bestyreisen för Helsingfors schackklubb erhöll tillstånd att
härstädes utgifva en tidskrift benämd ..Tidskrift för Schack.
Utgifven af Helsingfors Schackklubb". Första numret skall utkomma
i mars och tidskriften redigeras af arkivarien J. Ohqvist. Beslutet
om tidskriftens utgifvande fattades den 12 dennes.

— Filosofiekandidaten F. von Wright erhöll tillstånd att i Hango
utgifva en tidning benämd „Hangö".

— Bokbindaren och bokhandlaren A. Knrhonen erhöll tillstånd att i
Wiborg inrätta och bedrifva accidenstryckeri. Orten kommer
sålunda att få 11 tryckerier, ilärai 3 för accidenser.

17. ..Huvudstadsbladet", N:o 4li, har bemärkelsedag.

— Typograferna Karl Edvard Hultman o. Alexandra Gustafva
Ko-sonen vigde härstädes.

21. Typografen Gustaf Adolf Berggren afled härstädes, be notisen.

23. Typografernas förening härstädes höll månadsmöte. Tariffkomiténs
betänkande upplästes och en tariffskvddsfnnd beslöts att bildas.

— Eu soiré till törmån för typografernas byggnadsfond var
arrangerad af Typografernas förening i studenthuset.

— Typografen, maskinmästaren Vitus Wilhelm Valentin Malmgren o.
jungfru M aria Sofia Silfverlicrir vigde härstädes.

25. Nya Pressen liar bemärkelsedag.

Från Typografernas förening i Helsingfors.

Mänadsmötet den 26 jan.

l:a fr ägan angående uppjifter* afgifvande till
Arbetareföreningens statistikkomité afgjordes sålunda att föreningen s&soni sådan icke
skulle afgifva dylika.

2:dra frågan gälde föreningens lokal. Med anledning däraf att
föreningen icke ensamt fått disponera öfver det rum den upphyrt och
en mängd andra ölägenheter med detsamma, beslöts genast uppsäga
rummet till den l:a februari och att föreningen skulle vara utan egen
lokal till hösten.

Månadsmötet den 23 febr.

Upplåstes tariffkomiténs förslag till ny tariff för typograferna
i Helsingfors. Föreningen beslöt att lä ta trycka förslaget’ och utdela
detsamma till samtliga föreningsmedlemmar, för att dessa sedan kunna
göra sina anmärkningar däri. Inom en månad skulle dessa förslag
återlämnas till bestyreisen, hvarefter föreningen kommer att behandla
frågan. Vidare beslöts att genom en afgift af en mark per person i
månaden bilda en tariffskyddsfond.

— Boht r yckeri utvidgni nya r och gårdsköp. Under det.
att landsortsstaderna förskaffa sig enhvar sitt lilla tryckeri med thy
åtföljande tidning och där meningsolikheter i språkfrågan råda, måste
äfven motparten hafva sig ett eget organ och en egen smedja, hålla
hufvudstadens officiner på att rufva om ansenliga utvidgningar. Det
iir icke länge sedan som „Finska Litteratursällskapets tryckeribolag"
lade sig till andra hälften af gården N:o -I vid Andrégatau för 85,(JOO
mark, i afsikt att instundande sommar nedrifva det vid Georgsgatan
befintliga trähuset och där uppföra ett stenhus i fvra våningar.
Tryk-keriet skall genom denna nvbyggnad få sig ytterligare den tredje
våningen af det hus, hvaraf cfet allaredan har tvä våningar. Stora, inre
förändringar äro därjämte förestående. — Den 6 i denna manad har
äfven -Tidnings- och tryckeriaktiebolaget" härstädes inköpt konsul
Vilh. Åbergs arfvingars gård N:o 20 vid Unionsgatan för 350,000 mark.
Meningen skall vara att i sommar uppföra inne på gården ett skildt
hus för tryckeriet enligt nutidens fordringar. Lokalerna skola inredas
så sunda sora möjligt och elektrisk belysning kommer till användning.

— „Centraltryckeriet" skall, utom det att det lägger sig till så godt
som en ny stil- och linjemateriel, likaledes låta uppföra en nv stenflygel
å sin gård, där tryckeriafdelningen får plats i nedersta våningen. —
„Nya Hufvudstadsbladets tryckeri-’ har allaredan gatan inspärrad för
sina ernade tillbyggnader ä tryckeriet. Det gamla tvåvånings trähuset,
där sätteriet och redaktionslokalen nu iiro inrymda, kommer att rifvas
den 1 juni. För själfva tryckeriet skall inredas en trevåningars
flygelbyggnad med fasad åt gärden. Annars är tryckeriets ägare, hr mag.
A. K. Frenckell, starkt betänkt på att anskaffa officinen en
rotations-maskin för tryckning af „Hufvudstadsbladetu, hvars upplaga iir i
ständig tillväxt. Ytterligare har konsul (i ös ta Sundmans gård jämte
litografiska atelier vid Trekantiga torget (Nylandsgatan 2) blifvit
försålda till litografen Gustaf Arvidsson för 190,000 mark.

Finlands hela pappersearport under or 1S8H
uppgick till 12,475,511 kilogram. Ar 1*8* var siffran 12,008.131 kilogr.
Således en ökning af närmare en half miljon. Trämassa och papp
utfördes under det sista året i 10,227,2(1.’} kilogr.; under år 1888
exporterades 13,784,234 kilogr., och var ökningen här icke mindre än 2,400,000
kilogram.

Till direlcHonen fiir „.Aktiebolag^ Helsingfors
Centraltryckeri- hör under detta år hrr mag. Aug. Schauman,
ingeniör-kaptenen C. G. Sanmark och W. Westzynthius, hvilken sistnämda såsom
disponent tecknar bolagets procura.

— Iolycksfallförsäkrinysbolaget Patria har senaten låtit
försäkra arbetarepersonalen vid senatens tryckeri för m summa af
37,500 mark, motsvarande en och en half gång dess årsatiöning.

— Finska Typografernas understödsförening har
årsmöte söndagen den 2 mars kl. 11 f. m. i brandkårshuset
(kanslirummet), hvarvid års- och revisionsberättelserna uppläsas. Vidare
förekommer val af ordförande och tvänne bestyrelseinedlemmar i st. f. hrr
W. Brandstake och J. Sigell, hvilka äro i tur att afgå, samt, af trenne
revisorer. — Bestyreisen för föreningen utgöres f. n. af hrr löjtnanten
T. von Frenckell. ordförande, E. Nordling, viceordförande, 11. Ahlstedt,
W. Brandstake, O. Lindstedt, V. Pettersson, .1. Sigell, .T. Sncll och G.
Stjerlund.

Dödsfall. En åldring af den altmera glesnade originela
typstammen har fallit undan. Det iir nu Gustaf Adolf Bcrgiircn, som den
21 dennes härstädes skattade åt. förgängelsen efter ett. längre
rygglidande. som för någon tid sedan nedsatte honom på sjukbädden. Född
den G juli 18U5 i Aho kom han 1831 i lära hos Chr. L. Hjelt, där han
blef utlärd. Ar 1838 flyttade han till hufvudstaden och fick här plats
hos G. O. Wasenius, men for sedan till Borgå, där ban arbetade någon
tid hos P. Widerholm. Återkommen till Helsingfors antog ban på nytt
anställning vid Waseniuska tryckeriet, hvilket då öfvertagits af A. \V.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 04:32:48 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/typotid/1890/0007.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free