- Project Runeberg -  Typograftidning / 1890 /
17

(1889-1890)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:o 12

TYPOGRAFTIDNING

17

April.

1. Tidningen ..Folkvännen" N:o 73 framträdde med en tidsenligare
titeluppsättning än hvad den haft förut.

— »Geografiska föreningen" erhöll statsunderstöd för bekostande
af dess tidskrift. Understödet utgör 1,000 mk tor hvardera åren
1889 och 1800.

3. Lekmannapredikanten Konst. Axel Leonidas Boije erhöll
tillstånd att härstädes utgifva en tidskrift med titel »Krigsropet".
Den är afsedd att blifva Frälsningsarméns organ i landet.

— Till prässombudsman i Nystad konstituerades ordinariter
sång-oeh gymnastikläraren vid elementarskolan därstädes Henrfls
Helander. Tjänsten ansöktes af tre personer och utgör lönen
500 mk. i året.

„Nya Pressen" har bemärkelsedag.
8. „Päivälehti", N:o 79, har bemärkelsedag. N:ret utkom med
präss-öfverstyrelsens begifvande påföljande dag.

10. »Fackmannen, illusterad tidskrift för skräddare" utg. af hr O.
Olander, utkom med sitt första häfte om 24 sid. 4:to från J.
Simelii arfv. boktryckeri-aktiebolags officin. Den typografiska
utstyrseln är vårdad och trycket godt. Häftet åtföljes af 3
planscher tryckta A G. Sundmans litogr. atelier.

— Typografen Alexander Filemon Nordgren, som natten mot
söndagen den 10 Mars blef oafsiktligt vällande till kvinnan Edla
Maria Padenius, död, dömdes af rådstufvurätten härstädes att
hällas ti månader i fängelse. Målet är hemstält k. Aho
hofrätten pröfning.

11. Till disponent, för »Hälneen Sanomats aktiebolag"
befnUmitkti-gades lektor Johan Engelbert Sargren i stället tör pastor Edv.
Eliel Lundell, som afgick från denna befattning vid detta års
början.

15. »Åto Tidning" N:o 100 har bemärkelsedag. N:ret understäkles
prassöfverstyrelsens granskning. Detta blef icke häller diir
godkändt till utgifning. Underrättelsen härom erhöll bladets
redaktion den 21 dennes.
IG. Weilin & Göös Fabriks- och Bokförlags Aktiebolag erhöll
tillstånd att härstädes utgifva en religiös tidskrift, benämd
„Us-konnollinen Kuukanslehti".

19. Senaten faststälde stadgarne för aktiebolagen
»Knstannusosake-yhtiö otava", »Hangö tryckeri ocli tidningsaktiebolag" och
Nystads tryckeriaktiebolag".

20. Tryckeriarbetaren Alexander Mikael Sandell afled, liärst. 21
år G m.

aX

Typografernas förening i Helsingfors

Mänadsmötet den 30 mars.

Bestyreisen hade till detta möte af hjälpt de oegentliglieter
angående hvilka revisorerna af 1889 års räkenskaper haft att göra
anmärkningar, men frågan om förandet af matrikel öfver
föreningens medlemmar öfverlämnades åt detta möte att diskutera hum
en sådan rättast skalle föras. Vid mötet uttalades också som högst
nödvändigt förandet af en ordnad matrikel, hvilken skulle
innehålla uppgifter bl. a. om medlemmars födelseår och ort, inträde
vid tryckeri, utlärningsår, -tr3*ckeri och -ort, flyttningar till olika
tryckerier och orter, utträde ur föreningen och orsaken därtill,
dödsdatum och dödssjukdom m. m. Mötets beslut blef att åt fiolårets
revisorer uppdraga uppgörandet af ett förslag till matrikelföring,
hvilket, sedan skulle behandlas af föreningen.

Till hedersledamöter i föreningen beslöts enhälligt inkalla
statsrådet Z. Topelius, som skänkt typograferna den vackra marschen
„Svarta gardet", samt de för typografernas sträfvanden städse
vänligt stämde tryckeriägarene löjtnant T. von Frenekell och redaktör
V. Löfgren.

Till nästa månadsmöte beslöts upptaga frågan om
inrättandet af ett ordningsutskott, det där hade att beifra förseelser och oskick.

Som ny medlem anmältes sättareu G. Ljungqvist.

Månadsmötet den 20 april.

Mötet beslöt att godkänna föreningens tidigare beslut i fråga
om bildandet af en fond för förevar af den under utarbetning
varande nya lönotariffen. Faktor .4. Finander och maskinmästar E.
Nordling inlade reservation raot beslutet, emedan i kallelsen till
mötet, frågan om fondens bildande icke funnits upptagen.

I den internationella första maj demonstrationen beslöt
föreningen taga del genom att pä eftermiddagen jemte sin musik göra
en utfärd. Tillstånd att icke behöfva arbeta på eftermiddagen sknlle
hos vederbörande arbetsgilvare utverkas.

Till medlemmar i det tidigare beslutade ordningautskottet
utsågos herrar A. Finander*), J. Snelt, K. Roine, J. Jakobson, E.
Fors-ström, G. Wallin och Lover.

Månadsafgiften höjdes tillsv. från 50 till 75 p.

— En typograffest firades första dag påsk i Nyländska
afdelningens nationshus med anledning däraf att fyra sättareelever
vid Tidnings- & Tryckeriaktiebolagets tryckeri— Axel Malmgren,
Julius Nordman, Mimmi Nordberg och Karl Österlund — efter ge-

•) Hr F. har (lock senare aftagt »Ig uppdraget.

nomgångna läroår vunnit konstförvandtskapet. Vid festen voro
närvarande medlemmar af Nya Pressens och Folkvännens redaktioner.
Musik uttördes vid tillfället af typografernas väl inöfvade orkester
och Nva Pressens hufvudredaktör d:r Lille hälsade de nya
konst-förvandterna med ett anslående tal. D:r L. har haft vänligheten
tillåta oss införa talet i Typograftidning och var detsamma at
ungefär följande lydelse:

„Mitt herskap! Låtom oss fatta våra glas och gemensamt
tömma en skål för de unga typografer, som i dag efter en lång
och mödosam lärotid såsom utbildade i sitt yrke inträdt i
konst-förvandternas led och därmed tillkämpat sig nva, för sin framtida
ställning betydelsefulla rättigheter. — Särskildt måste det glädja
oss att bland våra värdar i atton se äfven en ung kvinna, som
hunnit samma mål som hennes manliga kamrater. Hon står här siVsora
en representant for dem af sina medsystrar — och de äro icke längre
få — hvilka tidigare vunnit samma utbildning såsom typografer
och härmed framgångsrikt brutit en ny lefnadsbana för "kvinnan.

Våra unga värdars lärotid är nu slutad. Nu förestår dem
arbetarns lifslånga, mödosamma kamp för tillvaron. Måtte de
därunder icke förtröttas, om de ock såsom soldater i „det svarta
gardets" djupa led arbeta i det obemärkta. Må de hämta mod nr
medvetandet att deras arbete icke spårlöst skall försvinna, att äfven
det är egnadt ljusets tjänst och därför är värdt att aktas högt. Ty
livad vore väl tänkarens bästa tankar och skaldens sånger värde
om de icke genom deras konst blefve mångfaldigade och sålunda
kastades ut att värfva tusenden och åter tnsèuden för den stora
striden mot okunnigheten, fördomen och förtrycket!

I representeren ett af de mödosammaste af alla yrken och
eder lifstråd skall må hända icke blifva lång. Men stor sak om
vi dö i vftr ungdom, om vi lefva gömda och gå bort förgätna, blott
vi kunna dö i medvetandet att hafva fylt vår plikt och gagnat
fosterlandet!

Mitt herskap! Ett högt lefve för våra unga värdar!"

Festen bar en hemtretlig och glad prägel, och musik, dans
och muntra ringlekar omvexlade till långt på morgonen.

Soiré. Söndagen den 20 dennes hade Tvpografernas
förening föranstaltat en soiré i stndenthnset. Publiic var €{j
altförrayk-ket samlad, men desto trefligare var tillställningen för de
närvarande. Aftonen förflöt under musik, utförd af typografernes
musikkår, sång af deras sångförening, deklamation’, svensk af
typografen Lind och finsk af fröken Schneider samt dans. Denna soiré
var den sista under vårsäsongen.

— Ny prässlag skall, enl. dagtidningarna, vara under
utarbetning.

— Det Lieivendtilslca stentryeheriet kommer fortfarande
att vara i värksamhet under ledning af hr Gustaf Lieicendal.

Jferr Milli. Först én härstädes har öfvertagit agentur
för Finland för den engelska valsmassan „Tho Durable".

— Under är 188!> har till Helsingfors importerats, enl.
H:fors köpmannamötes berättelse för nämda år, boktryckeristilar och
svärta för 111,020 mk samt papper, papp, tapeter och andra
papperstill värkn ingår för tillsammans 100,017 mk. Exporterats åter ha
papper, papp och trämassa för tills. 1,201,5G4 mk.

— Om stadfästelse af stadgar för tidningsaktiebolaget
„Maamme" i Tammerfors ha t. f. kapellanen E. Hànnula, handl.
G. A. Martin m. Ii. ansökt. Grundkapitalet är 10,000 mk, fördeladt
på 200 aktier à 50 mk.

— Ägarene af Ekenäs tryckeri hafva öfverenskommit
att anslå hela den nettovinst tryckeriet möjligen lämnar till
missions- och andra välgörande ändamål. Officinen torde inom kort
komma att utvidgas med en snällpräss etc. berättar E. K.

— Öfver Hangö exporterades under mars månad d. å
372,021 kg. papper, 21,152 kg. pappersmassa och 57,890 kg. t räpapp.

— ...Raahen Sanomat" komma enl. _W. S.u att upphöra
med Juni månad detta år. Hrr Heikel ocli Sarelius i Brahestad
hafva nämligen i medlet af denna månad sålt sitt tryckeri åt hr N.
Ilingvall i Uleåborg, dit don nye ägaren ämnar Hytta tryckeriet.

— .,Lappeenrannan Uutiset", hvilka utgifvas gånger i
veckan, eller hvarje tisdag, torsdag och lördag i femspaltigt folio
format från eget tryckeri i Willmanstrand, har under denna mftnad
haft att kämpa mot flera än en olägenhet. Den 3:dje dennes
del-gaf bladet i ett trespaltigt biblad, att detsamma ej kunde ntkomma
i sitt vanliga omfång, emedan sjukdomsfall inträffat bland
arbetspersonalen. Påföljande n:r annonserades det efter en nykter och
ordentlig sättare, som genast, finge plats. Den 10 dennes synes
platsen icke ännu ha varit besatt. Sistnämde dag delgifver
redaktionen åter, att då N:ro 40 af bladet den 15 dennes trycktes gick
officinens andra snällpräss så illa sönder, att bladet på nytt nek
antaga sitt lilla trespaltiga, ettbladiga format, likväl nu tryckt å
hvardera sidan. Härmed fingo prenumeranterna åtnöja sig! Den 22
dennes hade tryckeriet fått sin snällpräss reparerad, så att bladet
på nytt utkom i sitt ordinarie format.

Vid sidan häraf kunna vi ej underlåta att påpeka det bladet
i typografiskt afseende, alt sedan det kom till egen officin, blifvit
så "illa satt och tryckt, att det värkeligen är nedstämmande för
typografin att se ett dylikt arbete. Beklagligtvis måste vi tillstå,
att också en annan tidning, nemligen ^Österbottniska Posten", är
lika illa satt, men kanske ännu sämre tryckt än j,Lappcenrannan
Uutiset". Yrket och allmänheten hafva rätt att fordra ett bättre
utfördt arbete, ty icke ens i boktryckets företa dagar fick man se
ett sftdant fusk, som nutiden, icke sällan, ogeneradt låter framträda.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 04:32:48 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/typotid/1890/0017.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free