- Project Runeberg -  Typograftidning / 1890 /
21

(1889-1890)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:o 5

TYPOGRAFTIDNING

21

Helsingfors den 28 innevarande Maj. Vid detsaimna komma
att diskuteras frågor rörande bokhandlare- och
forläggarevärk-samhet. — Huru länge skola landets boktryckare låta vänta på
ett dylikt möte? Pä boktryckets område vore ett- såjlant mer
än påkalladt.

3. Fru Lovisa Bernhardina Liewendal anhöll hos präss öfv
er-styrelsen att under firma „F. LievyendaJs litografiska tryckeri"
få fortsätta sin aflidne mans litografiska tryckerirörelse härstädes.
Tillstånd torde ha meddelats någon dag därefter, ehuru sedvanlig
uppgift härom ej varit synlig i de officiela tidningarna.

6. Samtlige tryckeriarbetare vid ,, Finska Litteratursällskapets
tryk-keri" härstädes blefvo olycksfallslorsäkrado i bolaget Patria för
105,480 m.

— Typografen Johan August Försten och j:fru Sofia Wilhelmina
Karlsson vigde i Borgå.

— Stentryckaren Karl Gottlob Robert. Luther ailed i Hamburg,
57 år.* Den afl. hade många är arbetat i Helsingfors.

7. Tidningen „Laatokka, saiiomia Sortavalasta ja Itä-Karjalasta",
framträdde med en ny prydlig titeluppsättning. Det märkliga
häri är, att nämde titel blifvit tecknad, skuren och graverad på
orten.

11. Typografen Y. H. A. Hägglund o. arb:d. Emilia Kristina
Lönnqvist vigde härstädes.

16. Till prässombudsman i Tammerfors utsågs folkskolläraren H.
Niemi, som förrättat- tjänsten i afvaktan pä br J. A. Mellberg,
hvilken tidigare ansökt och fått platsen, men sedermera ej
emottagit densamma.

— Kuopio rådstufvurätt dömde literatören A. B. Mäkelä till två
månaders fängelse för en i tidningen „Savo" införd skrifvelse,
hvilken befunnits vara kränkande för länets Guvernör frih.
Aminoff.

— Uskonnollinen Kuukauslehti Suomen evankeiis-lutherilaiselle
seurakunnalle. N:o 1. utkom från Weilin & Göös aktiebolags
boktryckeri. Bladet, som redigeras af past. Emil Muren och
förlägges af Weilin & Göös aktiebolag, utkommer i ett ark 4:o i
månaden. Första numret innehåller bl a. en längre beskrifning
öfver bolagets etablissement, hvilken tidigare ingått i Uusi
Suometar.

22. Förlagsaktiebolaget .,Otava" härstädes hade konstituerande möte.
Till värkställande direktör utsågs fil. lic. K. Gebliard och till
medlemmar i direktionen doktorerne E. Aspelin och Y. Wasenius.
bandi. R. Lång och kamrer J. Enlund.

23. Provincialläkare!! i Kuopio distrikt Anders Edvin Nylander
afled härstädes. Född i Uleåborg den 3 April 1831. Framstående
läkare, anlitad och värksam kommunalman samt intresserad
puklicist kvarstår lians värksamhet i sistnämda afseende bl.
a. fäst i tidningarne „Tapio" 18GI—1863, „Kuopion Sanomat"
1*81—1882. Dessutom’ liar ban lemnat uppsatser i tidningarne
Suometar, Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning,
Helsingfors Dagblad. Nya Pressen in. fl. — Gift sedan 1860 med
apotekaredottren Rosa Kellgren öfverlefves ban af henne ocli
åtta barn.

24. Typografen Karl Fredrik Johansson afled härstädes efter ett
längre lidande, 31 år. Han efterlämnade hustru och tre
minderåriga barn.

25. Stentryckaren Fredrik Herman Max Luther o. niuraredottren
Sofia Karolina Nyqvist vigde härstädes.

–^sh^–

Att minnas.

Kom på den bestämda tiden till arbetet.
Håll icke fridagar efter likvideu.
Skrif icke upp „surkåli:.
Låt icke afläggningen bli gammal.
I-Iåll kastränderna rena.

Tro icke att det finns fack i kasten tör svibel.

Tro icke att ej skräddaren vill ha betalt för dina kläder.

Gif akt att du ej bär ked utan kloeka.

Strid ej emot en sak som du vet är sann.

Har du fel, så skyll på dig sjelf.

Från Typografernas förenings möten.

Extra mötet den 27 Jlpril.

Diskuterades om bästa sättet att fira den 1 Maj och beslöts
därvid som å annat ställe af bladet är angifvet.

Månadsmötet den 13 Maj.

T bestyreisen valdes i stället för afgående hrr F. Sallet, E.
Nordling och G. Stjerlund hrr J. Jakobsson, I. Lindström och E.
Forsström. _.

Till ansvarig redaktör valdes i stället tör hr A. Finander br
H. J. Forsström; tillika beslöts att,,Typograftidning" härefter skulle

tryckas å Simelii arfvingars tryckeri. I stället för R. Ahlstedt
valdes i redaktionakomitén br I. Lindström.

Till att uppgöra förslag till program för firandet af
boktryckarkonstens 450-års jubileum valdes en ’i-manna komité, bestående af
hrr O. Lindstedt, K. Malmström, J. Berger, I. Lindström och
A. Saarman.

För att granska tarilförslaget beslöts att hålla ett extra möte.
–-

— Yrkesinspektören, kanslirådet K. L. Lindeberg, har nyligen
börjat sm tor arbetare välkomna värksamhet. Isynnerhet lara endel
tryckerilokaler såväl i hufvudstaden som i landsortsstäderna hafva
pakallat br L:s inskridande; och torde redan åtgärder vidtagits till
förbättrande af de af hr L påpekade bristfälligheterna. Vi helsa
yrkesinspektörens uppträdande med tillfredsställelse, emedan vi
vänta oss af hans värksamhet inånga lör arbetarne nyttiga
förbättringar isynnerhet hvad arbetslokaler beträffar.

— Typografen J. Pehkonen blef den 14 dennes enhälligt väld
till Arbetareföreningens sekreterare. Denna arbetsdryga befattning
omhänderhar ban nu för andra gången.

— Tidningen »Krigsropets" ansvarige utgifvare är, enl. Lqv.,
numera fröken H. von Haartman, sedan dess förre ansvarige
utgifvare, kapten Boije, begifvit sig till utlandet.

— Bland insättningar i Helsingfors sparbank, å hvilka
ingen insats gjorts under de senast förflutna tjugu åren, finnes äfven
en af boktryckeri-sättaren Karl Konrad Klacsson, hvilken för omkring
11) år sedan afled i Petersburg. Beloppet, som insattes år 1855, utgör
5 m. H5 p. Ifall nämde belopp ej uttages inom 10 år efter den 1 Maj
detta år, tillfaller det sparbankens grundfond.

— Brollop firades den 11 dennes mellan Nya Pressens"
hufvudredaktör juris-doktor Axel Lille och fröken Aina Cronstedt, dotter till
värkställande direktören i Föreningsbanken frih. J. Cronstedt.

— Dödsfall. Den dennes afled i Biörneborg ortens störste
exportör, handlanden Fredrik Werner Petrell, endast 17 år gammal.
Vid sidan af sin vidtutgrenade affärsverksamhet var lian äfven
modintressent uti „Satakunta bokhandel" med dithörande boktryckeri,
hvilket drifves under hr F. A Juselii namn. P. jordfästning ägdej
rum den 13 dennes. Bland de 13 kransar, som nedlades å grafven
fanns också en af Satakunta bokhandel och tryckeribolag uied
följande inskription: „F. W. Petrell 18J43—18JSH). Sataknnnan
kirja-kau ppa-yhtiöl tä".

Den 11 Maj afled i Ekenäs ortens omtyckte och mycket
värderade kapellan, vieepastor Ernst Odert Keuter. Den aflidne var i
yngre dagar flitig artikelskrifvare i tidningarne. Tvänne af honom
författade större religiösa berättelser „Flickan på Inderskär" och
,,Tvillingsbarnen", af hvilka den förra trycktes i H:fors och den
senare i Åbo 1848, väckte pä sin tid icke så" Ii ten uppmärksamhet för
den frisinnade anda, som fläktade ur dem. Stående städse nära
tryk-kerilörhållanden i Ekonäs var ban själf den, som inrättade stadens
första tryckeri, hvilket lian innehade åren 1861 1863. Under åren
1862—63 utgaf han bl. a. från denna officin illustrerade tidningen
„Barnvännenl!, hvilken äfven utkom därsammastädes i finsk
öfversättning under namn af ,,Lasten Ystävä". Den 23 Sept. 1881
konstituerades ban till ortens prässombudsman och donna befattning
höll ban intill sin död. — R. var född å Kimo bruk i Oravais
sok-ken den 8 Okt. 1815.

— Nytt tryckeri. Aktieägare ne i ,,Maamme"-bladet i
Tammerfors diskuterade å sitt den 13 dennes hållna möte om anskaffande
af ett eget tryckeri for bladet. Det slutliga afgörandet lämnades
likväl intill dess bolagets stadgar hunnit blifva stadfäs tade, men
skulle direktionen under tiden införskaffa uppgifter genom hvem
och på hvilket sätt tryckeriet lämpligast kunde fås till stånd. De
inhämtade uppgifterna liar direktionen sedan att deigifva
aktionä-rerne. — Goda råd äro. skulle vi tro, härvidlag ej ur vägen.
Oombedda vilja vi lämna några sådana. Ilar bolaget ett för förhållandena
lämpadt aktiekapital, hvilket ej får vara lågt tilltaget, så får bolaget
nog stilar från hvarje välrenomerad stügjntare och prässar från
at-sküliga goda fabriker i Tyskland. Rtidgören härutinnan med en
fackman och låten honom föreslå prässarne samt uppgöra
materieliorteck-ningen, och alt skall löpa utan motigheter. Men sedan kommer det
svåraste. Officinen behöfver en arbetspersonal och en god sådan.
Den är i sanning ej så lätt anskaffad med de öfverhufvudtaget snäfva
aflöningar, som erläggas i landsortsstäderna. Vanligtvis likar man
därefter de mest billiga arbetare, men tager ej i betraktande^att de
oftast göra mera skada än nytta Goda arbetare äro därföre af
nöden, men för att erhålla dylika, sä erfordra de äfven skälig
betalning. Bästa sättet att anskaffa dugliga och pålitliga arbetare vore
likväl, att genast erbjuda dem medintressaitslcap i företaget. Härtill
borde i främsta rummet bolagen och Öfverhufvudtaget alla
arbetsgifvare med fasta arbetare sträfva. Gjorde de detta, då skulle äfven
arbetarefrågan — den svåra gordiska knuten — hafva god anledning
att upplösa sig själf.

— „Lefve konkurrensen!" Detta utrop är ofta blott en fras,
hvarmed man önskar dölja sina värkliga tankar. „Lefve
konkurrensen" säga också Tammeriors tre finska tidningar nuförtiden, men
såge det oaktadt gärna, att någon af denna trio vandrade till sina
fäder. Ortens tvänne tidigare tidningar „Tampereen Sanomat" och
,,Aamulehtiu fingo med detta års början en ny konkurrent i
„Maamme"-bladet och nu kämpas dem emellan den lleta kampen om tillvaron.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 04:32:48 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/typotid/1890/0021.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free