- Project Runeberg -  Typograftidning / 1890 /
25

(1889-1890)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:o fi

de gjort gemensam sak med .herrarne- prmcipalernel Hvad som
eftersträfvat* under åratal • maskintryckarnes trång&ende frän sin
isolerade ställning ocli hänväiidande till den allmänna loreningen,
liar nu vunnits i ett enda drag. Emot fordringarne frän
siittare-niaskinuiästare-stilgjutare komma väl .herrarne" att ställa sig
fogligare, menar nGutßnberg".

* * *

— Frun Amerika. I Detroit infördes 1 Januari 9-timmars
arbetstid ocli alfabetsbci-äkning. Den t April föMe Mihcaukce och
Cleveland med 8-timmars arbetstid ocli motsvarande löneförhöjning.
1 Maj infördes 8-timmars arbetstid och 1 cents högre betalning i
Pittsburgh. 1 S:t Louis lyckades typograferne fä en ny tariff med
20 cents (1 m.) för PIOU alfabet och 8-timmars arbetstid genomförd. I
Chicago är tetimmars arbetstid likaså införd med undantag af „Ill.
Staats-ztgtt. Äfvenså tillkämpade arbetarne sig i Philadelphia genom
energiskt uppträdande en S-timmars arbetstid och istället tor
beräknandet, veckolön af 15 dollars tur dag- samt 18 dollars för nattarbete.
/Vit detta beträffar endast de tysk-amerikanska tryckerierna: uti
do enøefø/f-amGrikanska lämna forhållandena ännu mycket öfrigt att
önska.

—–

Anteckningar.

Maj.

Kyrkoherden Johan Tanskanen erhöll tillstånd att i Kuopio stad
utgifva en andlig tidskrift, benämd .Kyvhkvnen".

— Typografiska Föreningen härstädes erhöll tillstånd att antaga sig
faktor II. .1. Korsström till ansvarige utgifvare tör sina
tidningar och öfverföra tryckningen af föreningens svenska tidning
till J. Simelii arfvingars boktryckeri aktiebolags officin.

Juni.

1. Literatören Kristian Bränder o. jtfru Maria Kristina Gleisner
vigde härstädes.

8. Typografen Konstantin Ludvig Alilgren o. j:fru Aina Maria
Rènqvist hallelujavigde härstädes.

14. .Fredrikshamns’Tidning" S:n 47 liar bemärkelsedag.

15. Typografen Johan August Dolk o. jrfru Matilda Lindholm vigde
härstädes.

16. Typografen Karl Fredrik Steubloms den 24 Mars d. ä. till
konkurs upplåtna bo bevakades inför radsturättcn härstädes
endast för resterande krono- och kommunala utskylder.

— Gamla träsliperiet ocli pappersbruket vid Mantta i Filppula
nedbrann totalt.

17. Till pressombudsman i Ekenäs utsågs häradsskrifvaren i
Ha.se-borgs härad Karl August Långström. Tjänsten ansöktes af fyra
personer, bl. a. äfven af fil. kand. J. A. Mollberg.

— Till bokförläggar nes och bokhandlarnas första
allmänna möte härstädes den Maj hade infunnit sig 24 deltagarn,
hvaraf 1 från hufvudstaden och resten från andra städer. PS
inbjudarnes vägnar öppnades mötet at’ kommerserådet Edlund och
sedan han enhälligt blifvit väld till mötets ordförande ocli andra
val blifvit förrättade, vidtog diskussionen å do framlagda frågorna i
den ordning de voro upptagna ä diskussionsprogrammet.
Frågor-uiLs antal voro sju. Al dem anföra vi endast andra och sjunde
frågan. Den förra lydde sålunda: .Vore del önskligt att fä till
stånd en tidning rörande finska bokhandeln?" Frågan
besvarades jakande i enlighet med det at’ lektor Göös framstälda
förslaget och uttalade mötet som sin åsikt, att tidningen skulle
hafva en officiel betydelse samt aff förlagsföroningens
ombudsmän vore skyldige att rätta sig efter de i tidningen
offentliggjorda meddelandena. Bladet, som hufvudsakligast komme att blifva
en annonstidning mellan förläggarne och bofehandlarne, skall
utgifvas från 1891 års början en gång i månaden i större 4:o format.
Prenumerationspriset finge ej öfverstiga 5 mk. Förlogsföreningen
erhöll i uppdrag att värkställa mötets beslut. Bokhandlaren W.
Söderström föreslog, att tidningen skulle ställas sà, att äfven den
stora allmänheten kunde betjäna sig af densamma samt hysa
intresse tor dun. Hans torslag vann icke mötets understöd. — Den
senare eller sjunde frågan var af denna lydelse: ..Skulle det oj
vara önskligt ’att ön gemensam pensionskassa för förläggare,
bokhandlare och bokhandelsbiträden inrättas?" Frågan, hvilken
refererades af bokhandlaren Holm. besvarades jakande och
öfverlemnades frågan at en komité, till hvilken valdes hrr Holm, Wilén,
Wickströin och Edlund. - Boktryckaren G. W. Wilén föreslog att
äfven boktryckeriegare skulle fä inträde i den blifvande föreningen.
Mötet hade" häremot intet att. invända. — Sedan diskussionen
afsluta!» inbjöd bestyreisen mötets deltagare och reprosentnnterne för
hufvudstadens tidningar till en gemensam middag i Alphyddan.
Efter det middagen atatits, tal blifvit hållna och skålar tömda,
beslöts att följande möte skulle hållas härstädes efter två år.

— ..Svarta gardet". Till den af prof. ’/.. Topelius i tiden
skrifna sång, har hr mag. K. Flodin komponerat musik tör fvra
stämmor och tillegnat densamma Typografornes förening i Helsingfors,
tör hvilken tfllegnan vi typografer härmedels till hr mag. K. t lodin
tå frambära vår innerliga tack. Nämda sång har äfven arrangerats
tör horn och har öfningarne med dessa instrument af typografernes
musikkår påbörjats. Tryckningen af sångpartituret bar utförts at
Tidnings- och tryckeriaktiebolagets tryckeri gratis, hvilket med
tacksamhet omnämnes.

— Kassorskapet öfver Typografernes förenings i
Helsingfors medel har. sedan lo- E. Nordling frånsade sig
befattningen. öfvertagits af hr J. Jakobsson a .1. Simelii arfvingars tryckeri,
hvarom vi tör öfrigt och i synnerhet för tryckeriernas uppbördsmän
ta meddela.

— Forkortad arbetstid. Dagarbetaxne vid stadens samtliga
tryckerier få numera afsluta sitt arüete kl. 7 om aftnarne. Denna
förkortning i arbetstiden gäller tör sommarmånaderna. Härtill kart
tilläggas att „üusi Suometars- sättare hafva erhållit löfte om två
veckors sommarsemester.

— Byggnadsverksamheten hos de flesta boktryckeriegare
iir i full gång. Större och mindre stenhus uppstå inom kort vid de
gamla — Detta är ott glädjande bevis därpå att vårt yrke icke
nr i bakåtgående, utan visar tvärtom kapitalens tillväxt,* hvarföre
äfven arbetarens ställning alltjämt tager säkra steg till det bättre.
\ i veta att boktrvekeriegarne här äro väl kända för humanitet
mot sina arbetare, och fa vi därföre icke heller vara likgiltiga i
våra skyldigheter mot dem.

— Hyllning. Den 7 dennes uppvaktade Finska
Litteratusäll-skapets tryckeri arbetare sin faktor. Ii. Ahlstedt, i anledning af hans
namnsdag, med sång och musik. Såsom ett bevis at sin aktning
förärade arbetarne vid samma tillfälle till herr Ahlstedt bela
personalens gemensamma fotografiportriitter inom vacker ram.

— Tryckeriflyttningar. „Huvudstadsbladets nya trvckeri"
härstädes, hvars sätterilokal och kontor jämte redaktionsbyrå varit
inrymda i öfra våningen af träbyggning!’!! åt Skilnaden, iir sedan
den II dennes inrymd i en enkom tör bela tryckeriet inredd flygel

i tre våningar inpå gården. — „Nyn aktietirckcriet" i Tammerfors
iir sedan medlet at’denna månad flyttadt tfll fabrikör O. Björkeils
gård invid stadens salutorg. — Äfven Axel Bergboms tryckeri ocli
pappershandel i Björneborg hafva ombytt lokal. De befinna sig
trän den lti dennes i bandi. J. V. Hagners gård.

— Snabt skall det gà nuförtiden. A Helsingfors
Centraltryckeri utfördes nyligen ett arbete bestående af 15 ark 8:o, petit stil
med spärrning. Detta arbete utfördes inom 10 dagar nliiiil. fr. d.
10 t. o. m. d. 111 Juni (dock arbetades icke om söndagen eller <1. 15
Juni). Upplagan var 2,0U0 exemplar

— Böcker àt blinda. I Helsingfors har någon tid existerat
en privat förening, hvars syftemål iir att öppna literaturens
skattkammare tör de blinda genom att från vanligt tryck till blindskrift
öfverföra sådana literära alster, hvilka för dem kunna vara af
intresse ocli till nytta. Trettio personer hafva redan atagit sig att
leverera böcker. Till föreningens bestyrelse höra fröknarna "Celv
Mechelin, som tagit initiativet lör företaget, S. de la Chapelle, Fi
Ahnger och D. Neovius.

På tal om blindskrift, sä erinra vi oss. att för något mer iin

ii är tillbaka genom föreståndarinnan vid härvarande blindanstalt
med statsunderstöd ett tryckeri för blindskrift, det hirs t a i landet,
blef uppställdt i Borga hos G. L. Söderström. Det törsta därifrån
utgångna arbetet var en .Läsebok tör nybegynnare", första delen
pä svenska språket, som utkom i slutet af Januari 1884.

— En typograf härstädes har nyligen gjori sin uppvaktning
åtminstone hos en högre ämbetsman for att anhålla om
pennülge-lijiilp — utan återbetalningsskyldighet förstås. — Sa vidt vi känna,
var detta steg icke af något ömmande behof påkalladt utan endast
genom lättsinnigt lefnadssätt oeh lättja. Ingen borde öppna sin börs
tör dylika individer, tv det är endast att lägga byende under lusten.

— Öfverstyrelsen för pràssärec.derna är numera flyttad till
gården N:o 18 vid Elisnbethsgatnn.

— Ett tryckeriaktiebolag ha hrr I’. Komonen, M. Lankinen
ocli A. Kasurineu bildat i Kexholm och därjämte inköpt .1. II.
War-tiainens på orten ägda tryckeri för ti.IXHI mark. Siisoui bekant Äro
hrr Komonen och Laiikineu utgifvare at’ tidningen .Wuoksi" och
hr Kasurineu ledare af tryckeriet, hvars firma med anledning af
köpet ändrats till „’Wuoksen kirjapnhio".

— Typograferne i Tammerfors beslöto å sitt den 15 dennes
hållna möte i Gröudahlska nyktorhøtsvärdshuset att arrangera en
lustresa till TVisko Kiimmenuicmi Johannedagen. Mötet var väTbesökt
at’ ortens typografer, utom från ,.Suoini’’-tryckeriet, därifrån ingen
var närvarande, emedan där knapt nu torde finnas någon arbetare.
Äfven diskuterades om bildande af en yrkesförening pä orten, men
något definitivt beslüt fattades ej i saken.

— Med anledning af boktryckerikonstens 460-&riga
tillvara föranstaltade tvpograferno i Björneborg söndagen den 22
dennes en storartad minnesfest i Jolianiieslund. Programmet upptog
musik, tal. föredrag, uppvisning i sättning, tryckning och
utläggning. deklamation, tal lör fosterlandet och sång. Vid sidan häraf
var arrangerad en allmän folkfest.

— Typograferne i Wiborg beslöto a sitt den 18 dennes hållna
möte i „"\Viipurin Sauomats" kontor, hvilket möte var besökt af
omkring 4i) typografer, att fira boktryckerikonstens 150-åriga tillvaro
med anställande af en gemensam utfärd till S:t Johannis sondagen
den 211 dennes. 1 utfärden fa enhvar deltaga som sysslar pä
boktryckets område. VM testen komina att hållas tul på svenska
och finska. Musik åtföljer’på färden. En fest bestyrelse utsågs
och till medlemmari denna valdes faktor B. TVahlroos ocli
typograferne .1. Lindholm. O. W. Sa van der. H. Wahlroos och K. Kiutmneu.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 04:32:48 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/typotid/1890/0025.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free