- Project Runeberg -  Typograftidning / 1890 /
43

(1889-1890)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:o 12

TYPOGRAFTIDNING 43

och uppdrogs ät byggnadskomitén att låta stadfästa desamma.
Från typografernes förening önskade man erhålla penningar för detta
ändamål, som sedan skulle upptagas i bolagets konto. Mötet var denna
gång tataligt besökt, men de frånvarande tå vara nöjda med de
närvarandes beslut. Ordförandeskapet vid sammanträdena har
omhänderhafts at’ herr faktor II, Ahlstedt.

— Hemmet och Samhället är. som bekant, namnet pä den
af fröken Aili Trygg härstädes utgifna kvinnotidningen på svenska
språket. Den tryckes å Simelii arfvingars boktryckeri-aktiebolags
officin. Hvad trycket och det yttre utstyret vidkommer, har
tryckeriet all heder af desammma. Särskildt ha vi fäst oss vid
klicue-trycket, för hvilket tryckaren förtjänar ott — mention honorable.

— Efterföljansvärdt. Albin Karjalainen, som don 4 i denna
månad blef utlärd ä Simelii arfvingars boktryckeriaktiebolags officin,
skänkte 50xnk till den kassa som samlas för utgifvandet af en finsk
handbok i boktryckarkonst, i stället för att hålla det brukliga
„ut-lärlingskalaset". Sällan har man fått se sådana vackra handlingar
af elever, månne icke också andra kunna tolja exemplet.

— Bestyreisen för Finska Typografernas
understödsförening sammanträder Tisdagen den 4 November kl. 8 e. m. å vanligt
ställe. Vid samma tillfälle sker äfven uppbörd af måuadsafgifter.

— Typpgrafernes förening i Åbo hade sitt konstituerande
möte den 5 Oktober å Arbetarföreningens lokal. Guvernörens
öfver Åbo och Björneborgs län fäststälda stadgar af den 12 Sept. voro
dä till påseende och pä grund af dessa had»• man rätt att bilda ön
förening. Närvarande, voro 10 typografer Interimsbestyrelsen
befriades från sitt mandat efter fullbordadt uppdrag, mon nästan alla
invaldes ånyo. Till bestyreisen valdes således faktorerne T.
Stenvall och W. Allén samt’typograferne J. A. Salminen, R.
Venner-st rom, A. Koskelin, W. Brandt och O. Friman. Till revisorer tör
löpande årets räkenskaper valdes hrr K. Johansson. J. Tamminen
ocli A. Kovasin. Af ekonomiska skäl beslöts att ansluta sig till
Arbetarföreningen.

Vid samma tillfälle väcktes fråga om bildandet, at en
sångförening, hvilken erhöll en liflig anslutning. Genast inskrefvos i
densamma följande lo medlemmar: Brandt, Johansson, Tamminen,
Laaksonen, Friman, Eklund, Alho, Ahlgron, Lindén och Ekman.

Den nwalde bestyreisen hade sitt sammanträde dou 15 Okt.,
hvarvid valdes till ordtörande i densamma W. Brandt, till kassör
T. Stenvall samt till sekreterare J. A. Salminen.— Derefter valdes
halfva antalet af medlemmar till festbestyrelsen, och utsågos
därtill fröknarna A. Ekholm, A. Ekman och Å. Öst.uman. Senare ha
hrr K. Johansson. ,T. Tamminen och G. Eklund i densamma
inkommit.

— Typografernes valrätt vid landtdagsmannaval. Vid det
i Wiborg den ti dennes förrättade landtdagsmaunavalet voro 8
typografer valberättigade. Deras sammanlagda röstetal upp gick till
14, fördeladt sålunda: 1 à 4 och 3 à 2 röster samt 4 a 1 röst. —
Vid enahanda val i A bo dou 0 dennes upptog röstlängden
därstädes 31 typografer, hvilka representeradt’ tillsammans 84 röster, som
voro fördelade på följande sätt: 1 h 14, 1 à 7, 3 à 5, 1 à 0, 3 à 4,
och 8 à 2 röster samt 14 à 1 röst.

— Mariehamn pä Åland är på god väg att fä sig en egen
tidning och ett eget tryckeri. Den 0:te dennes hölls ott möte på
orten om saken. Aktiekapitalet beräknades till 10,000 mark.
Likväl blef det obestämdt, huruvida aktierna skulle blifva till antalet
100 à 100 mk eller 200 ä 50 mk. Tryckpräss jämte nödiga
utensilier komina att inköpas så snart ett tillräckligt antal aktier
hunnit blifva tecknade.

— Ett tidnings- och tryckeriaktiebolag bildados värkligon
den 31 Aug. i Heinola. Bolaget sammanträdde den 20 dennes for
att besluta om utgifningen af sin tidning for nästa är.

— Boktryckaren A. Rautios tryckeri i Heinola och
förlagsrätten till tidningen „Jyränkö" försäljas å offentlig auktion den 4
förstinstundande November.

— I Brahestad umgicks man for en kort tid sedan med
planer att återbringa det bortflyttade tryckeriet till orten samt på nytt
börja utgifningen af „ßaalien Sanomat" och det två gånger i
veckat!. Något vidare har likväl liärintils ej kommit i dagen.

— Hrr Heickells & Sarelius tryckeri synes numera vara i
värksamhet i Uleåborg. Till marknaden på orten utkom därifrån
en skämttidning, benämd „Markkina-Mattd".

— Landets tryckpräss glider fram under skärpt
censur-Det är civil-expeditionen i kejserliga Senaten för Finland som
anmodat denna tillskärp ning.

— Raskt arbetadt. Sedan festen för Kotka banans invigning
at blåstos den 21) Sept. kl. 12 på natten, utkom ortens svenska
tidning -Kotka, Notis- och Annonsblad" två och en half timme
därefter, eller kl. 2 på tisdagsmorgonen den 30 Sept., i extra
helnummer, lifligt beskrifvande testen och alt hvad därtill hörde.

— Typografen Walfrid Wikman, disponent vid Raumo
tryk-keri, har nyligen inköpt postförvaltar Th. Sulins arfvingars gårdar
och gårdstomter i bemälde stad for 10,000 mark.

— I yrket utlärde. Fröknarna Anna Lindholm. Mathilda
Lind-roas och Olga Jonasson frän don 1 Oktober i J. C. Frenckell &Sons
tryckeri samt eleven Albin Karjalainen från den 4 Okt. i J. Simelii
arfv. tryckeri. ÅLla sättare.

— Agenturafiär. Hen- D. Halonen har härstädes begynt en
agenturaflar för boktryckerier ni. m.T hvarom vi hänvisa till
annonsen å sista sidan.

— Blandade smånotiser. ..Kungörelser- heter en ny
tidning, som pä hektografiskt sätt publiceras hvarje söndag i
Kyrkslätt socken. Den utgifves af folkskolläraren Winell och kostar 5
mark i året. — Prässombudsmanstjünsten i Wiborg bosattes
ordinater den 1 dennes af majoren Gr. Frankenhausor. Sju sökande
funnos för tjänsten, som åtföljes af 2.500 mks lön. — Ett nytt
boktryckeri vore bokhandlaren Ikä-Hcimonen hugad att uppställa i
Borgå, blott han af allmänna medel finge ett 25,(MM> mk stort
amorteringslån. — „Oulun Hmoituslehti" utkommer sedan den 1 dennes
med tre nummer i veckan, eller hvarje onsdag, fredag och söndag
morgon kl. 7. Tidigare utgafs bladet hvarje helgfri onsdag och
lördag. — Direktionen för Hamilton Kansan-Éirjapamo-osakeyhtiö för
nästa är består af hrr J. Könönen, K. Nyman, Ë. Genetz, O. Berg
och A. Grönberg. De valdes å bolagsmötet den ö:te dennes. —
Frofnumret af den nya religiösa tidskriften „Evankolinen Valkeus"
utkom den 10 dennes frän trycket i Tammerfors. Formatet
2-spal-tigt 8:o. Tidskriften utgifves dou 10 i hvarje månad. —
..Tammerfors Aftonblad" skall upphörn med utgången af detta år. Ett nytt
tidningsbolag iir därför under bildning i Tammerfors. Meningen
är att utgifva det nya bladet tre gånger i veckan och om
morgnarna. — Äfven tidningen ..Maamvie" skall, enligt aktionärernes
den 10 dennes enhälligt fattade beslut, upphöra med detta år. En
ny finsk-sprakig tidning kommer af ortens svenska parti att
utgifvas i stället. — Felastus Armcija blir namnet ä härvarande
Frälsningsarmens linska organ, hvilket fröken II. v. Haartman den 11
dennes erhöll tillstånd att utgifva i H:fors. — Fijiska
Litteratursällskapet härstädes var den 11 dennes for första gången församlad
i sitt nyss fårdigblifna hus vid Regeringsgatan. —
Stcntryckeriarbe-taren Edvard Herman Henriksson och i:fru Edla Gustafva Lundell
vigdes härstädes den 11 dennes, — „uusi Suometar" erhöll den 14
dennes for en i N:o 21(5 införd artikel under rubrik ..Kehoitus". den
första varningen och bladets prässombudsiuau, hr Rautio,
suspenderades nå en månad från tjänsten. — Frässombudsmännerna hr I.
Godonhjelni i Heinola ocli hr E. F. Maconi i Jyväskylii
entledigades pä egen begäran den 15 dennes från sina befattningar. Don
sistnämdes tjänst skötes nu af mag. Brummer. — Wasa
prässom-budsman, hr O. J. Rancken, har däremot fått 50o mks
löneförhöjning. — Norra Posten, hvilken med anledning af J. 1. Kloströms
död blef utan ansvarig utgifvare, har Sedan den 15 dennes icke
utkommit. — Typografen Frans Wilhelm Johansson och Anna
Murasch-kin vigdes den 1!) dennes härstädes, — Boktryckaren A. Rautios
konkurs i Heinola bevakades don 20 dennes af 14 gäldenärer, hvilkas
sammanlagda fordringar stego till 12,381 m. 17 p. utom räntor. —
Varningar hafva äfven tillfallit tidningarna „Keski-SuomiM i
Jyväs-kylä och „Savo" i Kuopio, för, som »let heter, obehörigt och
anstötlig!; omdöme om en af högsta Styrelsen vidtagen åtgärd samt
dessutom en särskild skrapa åt prässombtidsmannen i Kuopio K. M.
Stenius tor det. att han icke låtit indraga N:o 84 af tidningen „Savo".
Dessa varningar äro utfärdade den 21 dennes af chefen för
landets eivil-oxpedition, senator C. Tudeer. — Vigda blefvo härstädes
den 2H Okt.: Kättaren Georg Jurjeff och j:fru Gustafva Mathilda
Gustafsdotter; tryckeriarbetaren frans Albert Rosenberg o. j:fru
Gunilla Josefa Smidholm.

— Liksom hos oss. I »Typogr. Meddelelser" läses: „Att
redigera Typen, är som att gå på straffarbete. Det är ingen som
vill vara mod om dou saken, såvida han ej är tvungen därtill. Och
den som är så olycklig att bli spänd tor lasset, han får äfven släpa
det allena, det är ingen som hjälper honom; men att stå
rundtomkring och gapa, det kunna de." — Finns det då icke en typograf
i hela Norge, som har ett ord att säga — en tanke att nieddela —
en upplysning att gifva? — Skulle det finnas helst en i hvar stad
som kuudo räkna uf, huru många konstförvandter, lärlingar och
fruntimmer äro anstälda i boktryckerierna, så vore detta redan at
stort inträsse att fa reda uppå*’.

— loke som hos oss. — I ,,Typograf-Tidende" (dansk) läses
åter under rubr. breflåda: „Flere insändare måste vänta tills nästa
nummer. Rikligt material för handen".

Förteckning öfver delägare i Finska Typografernas
understödsförening d. 15 Sept. 1890.

Alil stedt, J. R. 1. 1. 1870.

Andersson, E. M. 1. 5. 1880.

Appelgren, I. K. i. 1. 1881).
Brandstako. M. W. Stiftare.

Blomfel t, G. A. 1. i». 1890.

Blomqvist, A. W. 1. 1. 1*70.

Berger. J. 1. 11. 1^82.

Backnian, O. W. 1. L

Beurling, N. 1- 1" 1889.

Bränder, F. F. 1. 10. 1881).

Dolk, J. A. 1. 9. 1883.

Bskolin, G. A. 1. 9. 188H.

Eriksson, H. W. 1. 9. 1889.

Eriksson, .1. E. 1. 10. 1889.
Flodberg, K. K. Stiftare

Finander, A. B. 1. 5. 1870.

Fröberg, G. F. 1. 1. 1889.

Grekelä, A. A. 1. 10. 1889.

Hanemann, U. 1. 1- 1868

Haneraann, F. 1. 1. 1808

Hasselgren. F. R. Stiftare.

Harald, V. 1. 1. 1878.

Hällsten, K. G. 1. 2. 1884.

Hänninen, A. F. 1. 2. 1886.

Hyväriuen, A. 1. 1. 1885.

Hellberg, J. 1. 1. 1«85.

Holmberg. A W. 1. ». 1880.

Hjelm, A. 1. 7. 188%

Haapaniemi, G. 1. 12. 1887.

Hcino, E. J. 1. 3. 1888.

Hondriksson. 1. 1. 1889.

Holinlund, 1. J. 1. 7. 1888.

Itkonen, A. II. 1. 10. 1889.

,1 ndén, A. J. Stiftare._

Johansson, G. I. 1. 2. 1872.

Johansson, H. J. 1. 1. 1879.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 04:32:48 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/typotid/1890/0043.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free