- Project Runeberg - Nordic Authors /
Johan Fredrik Nyström

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Nyström, Johan Fredrik (1855–1918), historian, geographer, politician, publisher, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about Johan Fredrik Nyström in:


Johan Fredrik Nyström, svensk lärare, historiker, geograf, politiker, tidningsman, född 26 sept 1855 i Härnösand, död 18 juli 1918.

Under signaturerna J.Fr.N. och J.F.N. var han en av de flitigaste artikelförfattarna i Nordisk familjebok, med start i band 15 av första utgåvan år 1891. Han ingick i redaktionskommittén för andra utgåvan, från första bandet 1904 och fram till sin död.

1875 student i Uppsala
1884 Fil. Dr. vid Uppsala universitet
1884 docent i historia
1888 docent i statskunskap
1890 lektor i historia och svenska vid Uppsala högre allmänna läroverk
1889 studerade geografi hos Richthofen i Berlin
1890-- stadsfullmäktig i Uppsala
1892--1901 undervisade i geografi vid Uppsala universitet
1893 ledamot av Humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala
1899--1902 ledamot av Uppsala läns landsting
1899 riksdagsledamot i Första kammaren för Uppsala läns landsting, konservativ, tullvän
1902 lektor vid Högre realläroverket i Stockholm
1903--1905 redaktör för Vårt land
1908 riksdagsledamot i Första kammaren för Uppsala läns landsting
1909-- styrelseordförande för Stockholms dagblad
1909 stadsfullmäktig i Stockholm
1912--1914 riksdagsledamot i Andra kammaren för Stockholm
1913 ledamot av styrelsen för Stockholms högskola
1916 riksdagsledamot i Första kammaren för Stockholms stad

Links

Skrifter / Works

De svenska ostindiska kompanierna. Historisk-statistisk framställning, 1883
belönad med guldmedalj av Vet. o. vitt. samh. i Göteborgs och införd i dess Handlingar, 18
Bidrag till svenska handelns och näringarnas historia under senare delen af 1700-talet, 1884
Avhandling från Uppsala universitet, belönad med Geijerska priset
Jonas Alströmer och hans verk, 1885
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling, 1889
utg. av Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitets-akademien
Afd. 2. Bd 2. Hugo Grotii bref, 1633-1639, ed. J. Fr. Nyström
Wilhelm Erik Svedelius och J. F. Nyström, Nord-amerikas förenta stater, 1891
Carl Gustaf Malmström, Sveriges statskunskap i kort sammandrag, 1863
Den exakta titlen och redaktörskapet för detta verk har varierat över upplagorna. Från 1892 är Johan Fredrik Nyström inblandad.
1. uppl., 1863
2. uppl., 1864, omarb.
3. uppl., 1868
4. uppl., 1876, omarb. av J. Hellstenius
5. uppl., 1880, omarb. av J. Hellstenius
6. uppl., 1880
7. uppl., 1883
8. uppl., 1887
9. uppl., 1892, öfversedd af J. Fr. Nyström, Sveriges statskunskap
11 uppl., 1904, J. F. Nyström: Lärobok i Sveriges statskunskap
13 uppl., 1907, J. F. Nyström: Lärobok i statskunskap
14 uppl., 1910, J. F. Nyström: Lärobok i statskunskap
15 uppl., 1913, J. F. Nyström: Lärobok i statskunskap
16 uppl., 1918, J. F. Nyström: Lärobok i statskunskap
Valrätten i främmande länder, 1893
Handbok i Sveriges geografi, 1895
Öfversikt af handelns historia, 1896
i "Rothschilds handbok för köpmän", 2. uppl. 1896--1897
"- i sammanträngd framställning", 1914
Vasco da Gama och upptäckten af sjövägen till Indien, 1898
Sveriges statskunskap i sammandrag, 1898
W. Dreyer, Naturfolkens lif : populär etnografi : med färgtryck och illustrationer, 1899
öfvers. af J. F. Nyström
Geografiens och de geografiska upptäckternas historia till början af 1800-talet, 1899
Elektronisk utgåva från Projekt Runeberg
Sveriges rike. Handbok för det svenska folket, 2 vol., 1899-1900
utgifven under redaktion af J.F. Nyström
(eller 1900--1902 ?)
Sveriges statskunskap på grundvalen av W. E. Swedelius' handbok, 1901
"Nyström har omarbetat Swedelius 'Handbok i statskunskap', 4 bd, 1887--1891"
Redogörelse för lärlingehemmens i Köpenhamn tillkomst och verksamhet, föredrag, 1907
De nordiska ländernas statskunskap, 1909
3. uppl. 1918
De mellaneuropeiska ländernas statskunskap, 1911

Find other Nordic Authors named Nyström, others born in 1855 or deceased in 1918.
Look for more information in Bibsys, Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Libris, Nasjonalbiblioteket (bøker, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2007-06-11 21:52 (runeberg) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/nystrjoh.html

Valid HTML 4.0!