- Project Runeberg -  Personhistorisk tidskrift / Femte årgången 1903 /
Personhistoriska uppgifter om svenskar i Rom 1750-1850, af C. Bildt

(1899-1908)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
1

Personhistoriska uppgifter om svenskar i Rom.

1750-1850.

Af C. Bildt.

Vid kyrkomötet i Trient beslöts det att kyrkoherdarna skulle föra noggranna förteckningar öfver alla inom deras församlingar boende eller tillfälligtvis sig uppehållande personer äfvensom öfver alla befolkningen rörande kyrkliga förrättningar. Uppgifterna skulle insamlas under fastan samt vara afslutade inom en vecka efter påsk. Hade detta beslut ordentligt verkställts, skulle ett ovärderligt statistiskt material redan vara samladt i hela den katolska världen; men tyvärr svarade icke tillämpningen mot mötets goda afsikter. I många biskopsstift försummades upprättandet af »status animarum», som det hette, helt och hållet; i andra skedde det oregelbundet och illa; i jämförelsevis få infördes den nyttiga reformen fullständigt och ordentligt.

Till de lyckliga undantagen hör Rom, påfvens eget stift, där den biskopliga myndigheten å hans vägnar utöfvas af kardinalvikarien. Här har tridentinska mötets beslut genast från början blifvit omsorgsfullt tillämpadt. och därmed har fortfarits ända till 1880, då de förändrade förhållandena gjorde det omöjligt för kyrkoherdarna att erhålla fullständiga primär-uppgifter. Men under trehundra år har i hvar församling hvarje lägenhet, gata för gata, hus för hus, hvarje år under fastan besökts af kyrkoherdens ombud, och alla där boende ha uppskrifvits samt införts under sina gifna rubriker. En sammanfattning af dessa har därefter öfversändts till vikariatet, som i sin ordning däraf hopställt statistiken för hela Rom. Ett kulturhistoriskt material af betydligt värde ligger sålunda samladt, dels i vikariatets arkiv, som är
2
ett af de intressantaste i Rom, dels i församlingarnas (parocchie). Visserligen har en och annan volym af de senares »Stati delle Anime» förkommit, men på det hela taget kan man med hjälp af dessa förteckningar kontrollera, om, när, och hvar en bestämd person funnits i Rom under tiden 1580-1880, ifall han varit där bosatt, eller befunnit sig där såsom resande under fastan, då kyrkoherden gjorde sin årliga husvisitation.

En tysk forskare Dr Friedr. Noack har under de senare åren i vetenskapligt syfte genomgått de romerska församlingarnas »Stati delle Anime», och han har därvid äfven antecknat alla uppgifter om svenskar han funnit för åren 1750-1850. Det är dessa anteckningar, hvilka han haft godheten ställa till mitt förfogande, som här meddelas till deras tjänst, som däraf kunna, hafva något intresse. De hafva sitt värde endast och allenast såsom utvisande att en bestämd person då och då funnits i Rom och bott där och där, men lämna icke någon ledning för bedömandet af antalet svenska resande. Uppförandet af de resande är nämligen just den svaga punkten i Stati delle Anime. Var den resande tillstädes den dag kyrkoherden gjorde sin rund, blef han upptagen -- annars icke. Äfven svenskar som bott i Rom öfver ett år, t. ex. medaljgravören Lars Grandel, saknas. Orsaken till dylika luckor kunna vara flera: främlingens flyttningar, slarf af upptecknaren o. s. v. Det är väl också ej alltid säkert att kyrkoherden haft klart för sig att en svedese haft en särskild nationalitet och ej var ett slags engelsman eller tysk. Sä noga var det icke. -- Således: fullständighet är utesluten; det är blott spridda notiser som här gifvas.

1756 träffa vi sålunda Giov. Mandelberg, svezzese, protestante, 25 år gammal, som uppgifves bo vid S. Vitale, således strax vid den n. v. Via Nazionale.

1757 är Monsù [1] Carlo Pilo (Carl Gustaf Pilo) antecknad såsom boende i Via della Croce, nära till Piazza di Spagna.

1763 bor en Amadeus Prestel, svedese, 21 år, i Via della Purificazione.

1768-1779 är Peter Moreen di Stoccolm, bildhuggare, antecknad i Via dei Maroniti, Casa di S. Niccolò.

1768-1772 uppföres Mons. Sergel da Danimarca, eretico, 28 år, såsom boende i Vicolo Mancini, bredvid franska akademiens säte i Palazzo de Nevers, nu Salviati, vid Corso'n. 1774 är Giov.
3
Sergel, luterano, 32 år antecknad i N:o 33 Via Gregoriana, palazzo Rosa. (Numret uppges också såsom 36. Huset tillhör nu grefve Stroganow.) Där antecknas han äfven åren 1775 och 1776 såsom Gio. Server och Servar, luterano. 1777 blir han Giov. Sergell, svezzese eretico, och får sällskap i huset af en annan svensk kättare, Adolfo Wermulles (Wertmüller). Båda äro antecknade på samma ställe 1778, men 1779 Wertmüller ensam. Sergel hade lämnat Rom redan i juni 1778.

1780 bor en Conte Lowensielm, eretico, 36 år, N:o 35 Piazza di Spagna, och 1781 en Joh. Tempelmann, svedese luterano, i N:o 33 Via Gregoriana, i samma hus som Sergel bebott.

1782 antecknas två svenska målare, Andreas Norberg, 36 år, och Peter Nicol. Suther, 18 år, i N:o 39 Via del Babuino.

1784-86 uppföres målaren Carl Aoulst da Stokom (Holst), 36 år, såsom boende i klostret S. Maria dei Miracoli vid Corso'n (nu N:o 530). 1789 återfinnes han som Carlo Holst i palazetto Barberini vid Via felice, (nu Quattro Fontane).

1787-90 antecknas i N:o 64 Via Sistina, palazzo Zuccari, Monsù Cappot, pittore svezzese, 28 år. Han kallas också Carlo Capult. Möjligen en schweizare eller skotte.

1792 finna vi Desprez' lärjunge Carlo Bassi, svedese, architetto, protestante, 20 år, boende i N:o 7 och N:o 35 Via del Babuino tillsammans med den franske målaren B. Gagnereaux.

1795 antecknas en Mr Locstroc, svedese, i värdshuset Locanda Novi, Via Vittoria. Hvilken resande kan väl dölja sig under detta mystiskt klingande namn?

1803 bor en svensk målare Peter Crafat (Per Krafft den yngre), 24 år, i Via Vittoria.

1804 antecknas en svensk major grefve Lewenhaupt i Locanda Sarmiento vid Piazza di Spagna.

1805 bor Mr Lorquist, sved. pittore, 30 år, i N:o 85 Via Condotti. Det var ett förnämt grannskap, ty huset bredvid, N:o 87, var det berömda hotellet Locanda della Corazza, vanligen Christian's kalladt efter förste ägaren Christian Niederschuh. Efter hans död hade änkan 1760 gift om sig med en viss Anton Pesner, som höll värdshuset till 1789, då han afstod det till en Bartolomeo Anastasi. Värdshuset behöll dock alltid Christians namn. C. F. Fredenheim bodde där under första delen af sin vistelse i Rom 1788.

Samma år, 1805, upptecknas i N:o 17 Via S. Sebastianello en Monsù svedese scultore, 20 år. Följande år får han namnet
4
Gustavo Goed (E. G. Göthe), och åldern rättas till 26 år. Han bor då tillsammans med tysken Aug. Schwarz. 1807-08 ha de båda jämte svensken Carlo Arborelius flyttat till N:o 109 Via Felice (nu Quattro Fontane).

1806-1809 bor Enrico Calimbelli, svedese, pittore, 35 år (Kallenberg?) N:o 11 Via Laurina.

1807 finnes en Bernardo Crat, svedese, med fyra personers följe, antecknad i N:o 16 Via S. Sebastianello.

1810-11 antecknas Gustavo Aslegrin, pittore, 28 år, (Hasselgren) i N:o 6 Via Nuova (nu Panetteria).

1814 träffas den första uppgiften om J. N. Byström, som dock redan 1810 rest ut till Rom. Han hade hunnit med rätt mycket under tiden, ty Nicola Bistrom, svedese, 30 år, som nu bor N:o 3 Piazza di Spagna, uppgifves vara gift med Lucia Pasquali från Segni, 24 år, och de ha två barn, Virginia, 2 år, och Costantino, 1 år. Med familjen Byström bor Enrico Aseclene, sved. pittore, 32 år, (Hasselgren). Samma år den 18 december födes en son, Tobias Joannes Joseph, som finnes antecknad i dopboken i församlingen S. Lorenzo in Lucina såsom »ex D. Joanne Nicolao et ex D. Lucia Pasquali, conjugibus hujus Parociæ». Att Byström och Lucia varit vigda, har dopförrättaren således intygat. Följande året bor Biston ännu kvar vid N:o 3 Piazza di Spagna, men 1816 antecknas familjen i N:o 76 Via di Ripetta med den anmärkning att Bistron själf vore borta. Han hade då rest hem till Sverige.

Vid återkomsten till Rom, dit han som bekant medförde flera stora beställningar, började Byström sina fastighetsaffärer. Den härliga Villa Malta bakom klostret Trinìtà de' Monti var sedan länge af klostret utarrenderad. Den 18 mars 1818 fick Byström arrendet på sig öfverlåtet af dåvarande innehafvaren Celani samt utverkade snart därefter af klostret ett nytt kontrakt, hvarigenom besittningsrätten förvandlades till beständig (emphyteusis perpetua) mot en årlig afgift af 160 scudi. Byström inredde där sin atelier och bodde där själf, men hyrde för öfrigt ut lägenheter. 1825 köpte han två hus vid Via Sistina samt anlade en cordonata eller trappa, som genom dem förde upp från gatan till villan. Två år senare sålde han till kung Ludwig af Bayern rätten till villan för 9,000 scudi, möblerna för 3,000 sc. och husen vid Via Sistina för 10,000 sc. [2] Villan tillhör nu
5
grefve Bobrinsky. Byström byggde därefter vid Trinìtà de' Monti det bekanta huset A Quattro Venti, som nu äges af ambassadören grefve Nigra.

Åren 1819-20 finnas antecknade i Villa Malta: Nicola Biseson, svedese, scultore. 35 år, Giuseppe Chibelt, svedese, pittore, 33 år, Giacomo Arvilzon, 35 år och Carlo Morner, svedese, 24 år. (Hjalmar Mörner). 1821 heta de tre Mistron, Kibel och Morner, men »Arvilzon» har ersatts af Augusto Sotenberg, pittore svedese, 23 år. 1823-1826 antecknas endast Byström och Mörner.

Familjen Byström är under tiden 1818-23 antecknad i N:o 59 Via Babuino, med anmärkning att Bystrom di Stoccolm själf vistades utom församlingen. Skilsmessan har således ägt rum. 1824 uppföres såsom boende på samma ställe Lucia Pasquali, moglie di Briston. Kanske har hon dött samma år, ty därefter finnes 1825-30 antecknadt, att dottern Virginia Briston romana, figlia del Sig. Gio Nicola, svedese, protestante, innebor hos en kusks familj N:o 40 Via del Pozzo. Virginia Bystrom, romana, di Nicola, återfinnes sedan 1837 i N:o 51 Via dei Pontifici såsom gift med advokaten Aldobrando Viviani. Samma år finnes Byström själf, som numera får hederstiteln »possidente» och sitt namn rätt stafvadt, antecknad såsom hafvande en atelier N:o 16 Vicolo Soderini. Han dog som bekant 1848 och begrofs i Rom.

1817 träffa vi en Giovanni d'Archebran svedese, 52 år, hvem det nu månde vara, boende i N:o 56 Via Condotti.

1821 bor en Lorenzo Rik, om hvilken vi ej heller få veta mer än att han är svensk och 30 år, i N:o 140 Via Frattina.

1820-21 är Leonardo Enrico Rosi, svedese, pittore, 32 år, (miniatyrmålaren L. H. Roos) antecknad tillsammans med sin »nipote» Carl Svedpers i N:o 530 Corso, samma ställe, där Carl Holst bott 1784-86.

1822-1824 finna vi konstnärsparet Bengt Fogelberg och Alexander Lauréus boende i N:o 9 Capo le Case under namnen Benedetto Forgisbar och Alessandro Laori. Lauréns dog den 21 oktober 1823, men står likväl ännu uppförd 1824 under namnet Lawedes.

Vid N:o 56 samma gata bor 1823 ännu en svensk Alex. Nistrom, 26 år, hvilken följande år antecknas som Alessio Nystom, svedese, architetto, i N:o 16 Vicolo Soderini. Han har nu hunnit bli 30 år. Huset i Vicolo Soderini är samma atelier, som 1837 uppgifves som Byströms. Äfven Fogelberg antecknas där 1823 på samma gång han uppges bo i Capo le Case.
6

Vid N:o 45 Piazza di Spagna anträffas 1823 ännu två svenska bildhuggare Jacob Lundberg och Jacob Arfwedson. Den senare är samme »Arvilzon», som förut bott med Byström i Villa Malta.

Fogelberg är därefter antecknad 1829-1841 under sitt rätta namn i N:o 151-152 A Via del Babuino. Åren 1842-1844 antecknas däremot på detta ställe rätt och slätt »un protestante». 1845-47 uppgifves han ha atelier vid N:o 504 Corso inne på gården.

1825 är Carl Miller di Svezia, luterano, pittore, antecknad i N:o 19 Via dei Cappucini.

1830 bor Mr Giov. Brinzi, svedese, pittore, i N:o 43, Via S. Isidoro (dei Artisti).

1839-40 är Sodermarck, svedese, protestante, 40 år, antecknad i samma hus.

1840-43 antecknas Carlo Plangenmann, svedese, protestante, pittore i N:o 33 Via S. Andrea delle Fratte. 1848-52 förekommer han som Carlo Plagemann, 45 år, i N:o 111 Via Margutta.

1843-49 bor Carlo Wahlbor, svedese, pittore, 30 år, (Wahlbom) i N:o 85 Via della Purificazione.

1844-S1 antecknas Gustavo Palm, svedese, pittore, i N:o 18 samma gata.

1842 bor Le Egron Lund Grennsi, svedese, 22 år, i N:o 17 Via S. Niccolò da Tolentino. 1848 anträffas Egron Lundgren under sitt rätta namn i N:o 68 Via Sistina.

1850 bor Tonquis Alberto, svedese, architetto, 27 år (Törnqvist?) i N:o 56 Capo le Case.

1852 antecknas Louis Altilla, svedese pittore, protestante, 29 år, i N:o 18 Via della Purificazione, samma hus som Palm.

1855 antecknas Axel Fankler, svedese, scultore, 23 år, i N:o 48 Via S. Basilio. --

Det framgår af dessa uppgifter att våra konstnärer i Rom alltsedan slutet af 1700-talet företrädevis uppehållit sig i samma kvarter där de ännu helst bo, trakten omkring Piazza di Spagna. Vanor och seder äro öfverallt sega, men ingenstädes segare än i den eviga staden.

Rom i april 1902.


[1] Ital. för »Monsieur».

[2] Gregorovius: Kleine Schriften, III. Villa Malta.


The above contents can be inspected in scanned images: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Project Runeberg, Sat Dec 15 19:35:32 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/pht/1903/1_01.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free