- Project Runeberg -  Rösträtt för Kvinnor / II Årg. 1913 /
5:2

(1912-1919)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

PROMENADDRÄKTER

Kappor, Rid- & Sportdråkter, Pälsar & Supé-Kappor

förfärdigas med elegant snitt och till billiga priser.

H. SALMONSONS DAMSKRÄDDERI

S:t Paulsgatan 6 O, 1 tr. A. T. SÖder 31 29.

och avge utlåtanden över dem.” Det
ar intet annat i vägen med detta
förslag än att det i vårt tycke är alldeles
for anspråksfullt — och icke heller
nödvändigt. Ty samma sak fast under
mindre rafflande former ha kvinnorna
gjort redan i många år — med
växlande framgång. Nu just i dessa dagar
göra de ett nytt försök, i det
medlemmar av just de nämnda
organisationerna runt om i Sveriges städer
sammanträda för att påverka
statsmakterna med anledning av
kommittéförslaget till allmän pensionsförsäkring.
Vad kraft och verkan dessa
opinionsyttringar nu kunna ha, är ej lätt att
säga; men vi äro ganska övertygade
därom, att ifall vi i närvarande stund
haft den politiska rösträttens
maktmedel till vårt förfogande, så skulle
denna sällsynt enhälliga opinion från
kvinnornas sida verkat fullkomligt
oemotståndligt Förra gången
kvinnorna gjorde ett uttalande till
statsmakterna gällde det
moderskapsför-säkringen och ledde till önskat
resultat, om icke helt och hållet, så dock i
huvudsak. Och många, många andra
gånger ha kvinnorna gjort detsamma,
i all ödmjukhet och utan stora åthävor,
men som sagt med växlande framgång.

Även det erkännande, som ligger i att
statsmakterna direkt vänt sig till oss
med anmodan om sakkunnigt bistånd,
har kommit oss till del. Den
Lindmanska ministären insatte två kvinnor i
löneregleringskommittéen; fyra
kvinnor insattes i en kommission för att
kontrollera den nya
äktenskapslagstift-ningen, en kvinna sitter i
läroverkskommittéen, en i
nykterhetskommit-téen, en i fattigvårdskommittéen —
kanske det också finnes flera, som vi i
detta ögonblick ej komma ihåg — och
gör direkt statsarbete.

Det skulle glädja oss, ifall St» D. ville
räkna oss denna verksamhet till
förtjänst, fast det då det skrev sina
artiklar tycktes ha totalt glömt bort den.
I alla händelser kan väl påvisandet
av dess existens få räknas såsom
nekande svar på tidningens insinuanta
fråga, om kvinnorna, då de icke ännu
ställt till med den stora k vinno
riksdagen, möjligen sakna vilja och
intresse att befatta sig med
lagstiftningsfrågor.

Det resultat vi kommit till på den av
St. D. lagda grundvalen och efter av
denna tidning uppdragna linjer, är
alltså, att kvinnornas icke-värnplikt
just är i statens intresse och för
statsnyttans skull, och följaktligen icke bör
prejudiciera deras rösträttskrav; att
deras skattebetalande alldeles på
samma sätt som männens bör berättiga
dem till politisk medbestämmanderätt;
att deras intresse för oeh sakkunskap i
lagstiftningsfrågor både manifesterat
sig och jämväl vunnit statsmakternas
erkännande och därför ävenledes bör
indicera deras rösträttskravs fallande
inom statsnyttans och statsintressets
område. Några ”andra sätt” att
ådagalägga vår lämplighet för och vår
villighet att åtaga oss direkt och
egentligt statsarbete ha vi för vår del icke
funnit; men därvidlag äro vi fullt
villiga att ta emot och begrunda allt vad
St. D. kan ha att upplysa oss om.

Danska föreläsningar i
Stockholm,

Öen från Stoekholtnskongressen bekanta
talarinnan fru Elna Munch, v. ordf. i
Landsforbundet for K vinders Valgret,
kommer att på inbjudan av Fredrika
Bremer-statykommittén lördagen den 8 mars tala
i Vetenskapsakademiens stora sal om
Ma-thilde Fibiger.

Söndagen den 9 mars har fru Muneh
lovat tala om den kvinnliga
rösträttsfrågans läge i Danmark just nu på ett av
Stockholms F. K. P. R. anordnat möte. Om
tid och lokal för detta möte se annons i
do dagliga tidningarna.

Kvinnofrågor inför
Riksdagen.

Attacken mot de gifta kvinnornas
kommunala rösträtt avvärjd.

Den av hr Åkerlund väckta motionen
om skattefrihet för gift kvinnas genom
arbete förvärvade inkomst, såvida
densamma ej överstiger BOO kr. pr år samt
mannens och hustruns sammanlagda
årsinkomster ej överstiga 1,200 kr., som
av bevillningsutskottet avstyrkts,
upptogs av riksdagen till behandling den
12 febr. I Första kammaren inleddes
debatten av hr Lindblad i Närlund a,
som yrkade återremiss till utskottet.
Dettas avslagsyrkande försvarades av
hr K. G. Karlsson, och efter yttranden
av hrr Ollas Ericsson, Lagerbjelke,
Cla-son, Östberg oeh Beck-Friis beslöt
kammaren med 81 röster inot 29 att bifalla
utskottets hemställan. I Andra
kammaren talade hr Åkerlund för sin
motion. Hr Vennersten hävdade
utskottets uppfattning, att ett bifall till
motionen skulle innebära en orättvisa mot
de hustrur, vars inkomst icke läte sig
direkt inkomsttaxeras.

Frågan avgjordes genom votering,
varvid motionen avslogs med 131 röster
mot 45.

Städerskor på ordinarie stat
Hr Lindhagens motion i Andra
kammaren om utredning angående
beredande av fast anställning för personer,
som äro på stadigvarande sätt
sysselsatta med städnings- och
rengöringsarbeten hos statens verk och
myndigheter, har, sedan statsutskottet avstyrkt
motionen, av båda kamrarna avslagits.

Giftorätt i fast egendom.

Lagutskottet hade avstyrkt hr
Molins i Dombäcksmark motion om
utsträckande av giftorätten att gälla
jämväl fast egendom, som före
äktenskapet förvärvats eller som under
äktenskapet genoin arv tillfaller endera
maken. Keservation hade avgivits av
hrr Lindhagen och Lindqvist i
Stockholm, vilka föreslagit skrivelse
angående viss arvsrätt för efterlevande
make till den avlidna makans fasta
egendom.

Första kammaren biföll utan
votering utskottets förslag.

I Andra kammaren anställdes, efter
yttranden av hrr Molin i
Dombäcksmark, Widén, Lindhagen och
Pettersson i Södertälje, votering, varvid
kammaren med 191 röster mot »39 biföll
utskottets hemställan.

Kvinnorna och borgmästarvalen.

Hr Sjöberg i Första kammaren har
jämte hr Kronlund i Andra kammaren
väckt motion i syfte att kvinnor skola
ha rätt att deltaga i borgmästarval.
Motionen är en utbyggnad av en av
samma herrar tidigare väckt motion
vid innevarande riksdag, vari föreslås
utredning om tillämpning av lika och
personlig rösträtt vid val till
besättande av borgmästartjänsterna.

Internationell kvinnodag

anordnas av de socialdemokratiska
kvinnorna söndagen den 2 mars. Här i
Stockholm kommer möte att hållas i Folkets hus,
och antagligen anordna socialdemokratiska
kvinnoklubbar liknande möten på andra
håll i landet. En särskild tidning,
Frauen-wahlrecht, utgiven av klara Zetkin, är
redan utkommen och skall spridas denna dag.

Kvlanomas deltagande i
stads-Inllmäktiivalen i Stockholm.

Några statistiska uppgifter för år 1912.

År 1912 utgjordes den mantalskrivna
folkmängden i Stockholm af 346,599
personer, varav 155,298 män och 191,301
kvinnor. Av dessa voro i röstlängden
upptagna 81,355 män ocli 25,730 kvinnor.
I förhållande till samtliga
mantalsskrivna kvinnor utgjorde den
kvinnliga val manskåren 13,5 proc. Denna
tyckes alltså vara i tillväxt ej blott
absolut utan även i relation såväl till
hela valman skåren som till den
kvinnliga folkmängden.

Valmanskåren i vidsträckt
bemärkelse sönderfaller som bekant i sådana,
som äro rättsligen oförhindrade att
utöva sin rösträtt och alltså äro
effektivt röstberättigade och sådana som av
särskilda omständigheter äro berövade
densamma. Det visar sig, att
underlåtenhet att betala de kommunala
ut-skylderna är det, som i de flesta fall
vållar rösträttens förlust. För detta
binder ha nämligen ej mindre än 21,020
stupat. Av i röstlängden upptagna
män hade 20,004 eller 24,6 proc. fallit
för detta streck, av kvinnor endast 917
eller 3,6 proc., vilken siffra visar, i huru
hög grad kvinnorna äro ordentliga
skattebetalare. Icke röstberättigade på
grund av konkurs voro 75 män och 10
kvinnor samt på grund av vanfrejd 23
män och inga kvinnor. De i
röstlängden upptagna kvinnorna hade således
i betydligt större grad än männen
bevarat sin rösträtt. Effektivt
röstberättigade voro nämligen 60,149 män och
24,652 kvinnor, motsvarande resp. 73,9
proc. och 95,8 proc. av i röstlängden
upptagna män och kvinnor. Av de
effektivt röstberättigade kvinnorna
voro 67 proc. ogifta, 16,3 proc. gifta samt

12.5 proc. änkor (i relation till samtliga
i röstlängden upptagna kvinnor).

Det sammanlagda röstetalet för
samtliga effektivt röstberättigade utgjorde
1,168,724, varav kommo 883,007 röster på
männen och ungefär fjärdedelen därav
eller 226,548 röster på kvinnorna. I
medeltal kommo 13,2 röster på varje
effektivt röstberättigad; , för männen var
medelröstetalet 14,7 och för
kvinnorna 9,2.

Hela antalet av dem, som vid
stadsfullmäktigvalet i Stockholm år 1912
utövade sin rösträtt, utgjorde 38,841
eller 43,8 proc. av alla effektivt
röstberättigade. Detta är det livligaste
deltagande, som någonsin ägt rum vid
stadsfullmäktig val i Stockholm. Av
de röstande voro 30,040 män och 8,111
kvinnor, d. v. s. av de effektivt
röstberättigade männen ha 49,9 proc. använt
sin rösträtt och av de effektivt
röstberättigade kvinnorna 32,9 proc.
Motsvarande siffror för 1911 voro 44,9 proc. och
27,2 proc. Av de kvinnliga väljarna
voro ungefär ogifta, hustrurna och
änkorna utgjorde vardera omkring 1/s.
Relativt var deltagandet i valet störst
bland änkorna, i andra rummet kommo
de gifta kvinnorna och i tredje
rummet de ogifta, i det att resp. 43,0 proc.,

39.6 proc. och 29,4 proc. av de effektivt
röstberättigade inom motsvarande
grupper deltogo i valet.

Det sammanlagda röstetalet för de
röstande utgjorde 667,260, av vilka
533,599 röster avgå vos av männen och
112,004 av kvinnorna. Medeltalet röster
pr man utgjorde 17,8 och pr kvinna 13,8.
År 1911 utgjorde med el röstetal et* för

Vita huset har icke på många år varit
utan en kvinnlig representant för
rösträtts-intresset. Mrs Roosevelt såväl som hennes
man äro båda vänner av kvinnans rösträtt
och mrs Taft är en ivrig anhängare av
saken. Av Vita husets nuvarande invånare
är miss Jessie Wooårow Wilson,
presidentens tredje dotter, aktiv rösträttskvinna.

Vid Internationella kvinnoförbundets
(International Council of Women) nästa
exekutivmöte, som äger rum i Haag i maj
månad, kommer rev. Anna Sliaw att tala
om kvinnans rösträtt på ett offentligt möte,
vid vilket lady Aberdeen fungerar som
ordförande.

Såväl i Westminster Abbey som i St.
PauFs Cathedral och i flera andra kyrkor
och kapell över hela England anslogs St.
Bride\s Day den 1 februari till böndag till
förmån för kvinnorösträtten.

Enligt Daily Chronicle ha suffragetterna
öppnat ett terum ”ett stenkast från
parla-mentshuset”.

En känd amerikansk rösträttskvinna
tillfrågades om hon kallade sig snffragist eller
suffragett. ”Jag hoppas en dag få kalla
mig medborgare”, blev svaret.

Bland de framstående personer, som
väntas närvara vid Budapestkongressen i år,
är även miss Jane Addams, vars namn
sällan nämnes på andra sidan Atlanten
utan tilläggen ”Amerikas mest beundrade
kvinna” eller ”Chicagos nyttigaste
medborgare” eller något dylikt. Det storartade
settlementet ”Hull House” i Chicago är
som bekant hennes skapelse.

Från Göteborgs F. K. P. R. skickades till
Camilla Collett-festen i Kristiania följande
telegram:

”Fra de stummes leir” hon talade — för oss,
”1 de lange natter” hon vakade — för oss,
”Mod strömmen” hon kämpade — för oss,
För kvinnor i mörker och nöd —
Välsignelse över hennes minne.

o

Asätt Edra
postförsändelser L K. P. R:s
agitationsmärken!

man 17,1 och för kvinna 14,5, vilket
visar att medelröstetalet för männen
stigit under 1912, medan det sjunkit för
kvinnorna. Det senare beror ju
möjligen på, att de gifta kvinnorna mer
och mer genom att självdeklarera bli
satta i tillfälle att deltaga i valen,
varvid de genom det ringa antal röster
de i de flesta fall disponera över,
nedpressa medel röstetalet för alla kvinnor.

Valda till stadsfullmäktige blevo 4
kvinnor, av vilka 1 valdes av det
frisinnade partiet, 1 av det
socialdemokratiska och 2 av det moderata.

De här anförda siffrorna visa, dels
att den kvinnliga väljarkåren alltmer
växer, dels att kvinnornas deltagande
i valen är i stigande. Men än är det
helt visst många gifta kvinnor, som
genom att självdeklarera skulle
ytterligare öka väljarkåren, och än är det
icke mindre än 67,1 proc. av de
effektivt röstberättigade kvinnorna, som
försummat att använda sin rösträtt. Då
man vet av hur stor vikt det är att
kvinnorna bevaka sina intressen vid
stadsfullmäktigvalen, bör därför
ingen gift kvinna, som så kan, försumma
att självdeklarera för att därigenom
förskaffa sig rätt att rösta, och ingen
kvinna, som redan har denna rätt, får
försumma att nu deltaga i de
stundande kommunala valen i Stockholm.

K. F—H.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Nov 21 02:45:56 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/rostrattkv/2/0026.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free