- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
20

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 2. (576.) 11 januari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

20

SVENSK LÄKARETIDNING.

Ntr 2

både det ena och det andra utan i stället hålla
fast, träget och allvarligt vid, hvad man anser
gagneligt och så småningom bereda det
framgång. Allt för höga fordringar afskräcka.

Hvad det påpekade förhållandet mellan
lärarepersonalen och inspektören beträffar, så
instämmer jag i, att det varit synnerligen godt,
och detta har ej varit minst uppmuntrande
och glädjande. Lärarepersonalen har i
allmänhet med tillmötesgående och välvilja
mottagit de erinringar, som varit af nöden. Har
någon gång misstämning yppat sig, så har den
aldrig hos mig kvarblifvit och alstrat någon
ovilja. Jag vill hoppas att framgent få
åtnjuta det tillmötesgående och den välvilja, som
hittills kommit mig till del. Med ett varmt
tack för allt förenar jag en innerlig önskan,
att Ni måtte fortfara att efter den förmåga Gud
gifvit ödmjukt och allvarligt arbeta i Edert
kall och få glädjen se rika frukter af Eder
sträfvan. Må Guds välsignelse hvila öfver
Eder alla, Edra hem, barnen och skolorna!

Denna del af dagens festligheter slöts
med afsjungandet unisont af sången »Du
gamla, du friska, du fjällhöga nord».

På eftermiddagen sammanträffade ånyo
inspektören och lärarepersonalen vid en
enkel kaffefest, anordnad likaledes i östra
gosskolan. Här upplästes ytterligare
ingångna telegram, hvarjämte sång, musik,
landsmålshistorier o. s. v. omväxlade med
samtal man och man emellan.

D:r Insulander var på aftonen inbjuden
till supé å Stadshotellet. Närvarande voro
skolrådet, styrelserna för idiotskolan och
Skollofskolonierna samt ett stort antal af
de manliga lärarne m. fi.

Vid deserten äskades ljud af skolrådets
ordförande, kyrkoherden air N. Lövgren,
som i högstämda ordalag tolkade skolrådets
tacksamhet till d:r Insulander.

Här förelåge fullgiltiga skäl för en hyllning.
D-.r Insulander hade under hela sin
verksamhetstid hållit sig inom ett och samma område.
Detta vittnade om en uthållig trohet, hvilken
borde ägnas tacksam beundran. D:r I. hade
ock förstått sin plats. Ur sitt rika förråd hade
han framdragit regler till rättesnöre för ett
yngre släkte. Stor besinningsfullhet hade han
ådagalagt i allt sitt arbete, men tagit målet
väl i sikte. Tal:n hoppades, att d:r I. ej måtte
lämna sitt verk, förrän de lagar han skrifvit
äfven måtte varda renskrifna, och att, hvad
särskildt Gäfle anginge, han måtte få till stånd
ännu ett folkskolehus.

Förste stadsläkaren d:r Grape framförde
därpå styrelsernas för idiotskolan och
Skollofskolonierna tack för godt samarbete och
ett tack till d:r L, för hvad han gjort för
de i andligt och kroppsligt hänseende mest
vanlottade barnen.

Slutligen tolkade förste läraren O. F.
Davidsson lärarekårens känslor vid detta
tillfälle. Talet följdes af kraftiga hurrarop.

D:r Insulander tackade för godt
samarbete under de flydda åren och bad att
framgent få röna samma tillmötesgående
som hittills.

Sedan kaffe intagits, afslöts festen vid
10-tiden på aftonen.
#

Den storartade hyllning, som under
lordagens lopp ägnades d:r Insulander,
vittnar om, att I. både som enskild person
och som folkskoleinspektör i hög grad
tillvunnit sig såväl öfverordnades som
underordnades aktning och sympatier.

Möten mellan skolråd

och lärarepersonal.

(Meddelanden till Svensk Läraretidning.)

Vadstena: Lärarepersonalen härstädes (utom
en af lärarne) önskar sommarferierna vid
stadens folkskola förlagda till juni–augusti i stället
för juli-september, såsom det nu är. Vid det
sammanträde, som enligt nya förordningen i
torsdags hölls mellan skolrådet och
lärarepersonalen, frambärs denna önskan och vann lifligt
understöd af samtliga de närvarande
skolrådsledamöterna från staden med undantag af
ordföranden, kyrkoherden Fj etter ström. Lärarne
fram-höllo, att de flera dagar under juni månad haft
öfver eller omkring 30 grader varmt i sina
skolsalar, oaktadt alla fönster varit öppna; och att
undervisningsresultatet under sådana
förhållanden måste blifva ytterst dåligt säger sig själft.
Rektor Lundberg (nyvald
skolrådsledamot)ställde sig kraftigt på lärarnes sida och förordade
ett föräldramöte, där frågan skulle diskuteras,
hvilket förslag kyrkoherden Fj etterström dock
motsatte sig under förklaring, att han tillmätte
uttalanden på sådana möten ingen betydelse. -
Beslutet blef, att lärarepersonalen skall inkomma
med skriftligt förslag i ärendet, hvilket, om det
vid ett beslutmässigt skolrådssammanträde
god-kännes, skall hänskjutas till gemensam
kyrkostämmas afgörande.

Bra/anda, Älsb.: Reglementet för distriktets
skolor kritiserades, hvaraf följden blef, att en
kommitté tillsattes att granska reglementet och
inkomma med ett förslag före februari månads
utgång. Till kommitterade valdes skolrådets
ordförande, två skolrådsledamöter samt
skol-lärarne J. S. Blomqvist och J. B. Thorin.
Ordföranden afslöt mötet med ett tack för godt
samarbete.

Norra Solberga, Jönk.: Ordningsregler skulle
anslås i skolsalarna och flaggor anskaffas till
två skolhus.

Enviken, Kpbg.: Skolrådet godkände så godt
som allt, hvad lärarne hade att andraga, och
fattades beslut härom genast till skolrådets
protokoll. Läsningen, i småskolan ändrades
från 6 till 5 dagar i veckan. Nya läseböcker
skulle anskaffas. Det årliga premieanslaget på
50 kronor indrogs, och skulle nämda belopp i
stället användas till inköp af fysikaliska
apparater ; därmed skall fortsättas, till dess hvarje
skola får sin egen samling. Orgel skall inköpas
till den folkskola, som icke redan har sådan.

Hudiksvall: På förslag af d:r Ekman
öfver-lades om, hvad skolan kunde göra för att
ingifva ungdomen ett mildt sinnelag mot djuren
och aktsamhet om planteringar. Åtskilliga
förslag framställdes. Beträffande lärarens
befogenhet i fråga om bestraffning af lärjungarnas
fel och oarter uttalades af skolrådets
ledamöter den åsikt, att läraren hade rätt att
bestraffa lärjunge ej blott för fel, begånget inom
skolan, utan äfven för sådant, begånget utom
hemmet och utom skolan.

Breflåda.

B-er. 1) Nej, lärarinna, som blifvit
ordinarie efter 1881, skall ej betala afgift till
änke-och pupillkassan, därest hon ej särskildt
anmält sig till delaktighet i kassan. 2) Gör
ordföranden uppmärksam på bestämmelserna å sid.
95 och 97 i folkskolestadgan, femte upplagan!

Äldre lärare. Nej, rätt till understöd från
Småskollärarnes ålderdomsunderstödsanstalt
tillkommer endast den lärare, »som antingen,
då understödet sökes, är eller inom ett år
före inlämnandet till vederbörande skolråd af
sin ansökan om understöd varit i tjänst
anställd».

Prenumerant. (C.) 1) Ja. 2) Nej. 3) Ja,
efter en fjärdedel af fyrktalet.

-m-n. 1) Ja. 2) Nej.

F. /)., Norrköping, Jultomten kan ännu
erhållas såväl för 1891 som 1892.

Lipi. Intet B-nummer medföljde förra
numret.

Otto Elis. Frågorna ligga fullständigt
utanför denna tidnings område.

Sveriges allm. folkskollärareförening.

Följande medlemsafgifter för 1892 kvitteras
(siffertalen inom parentes angifva antalet
pedagogiska småskrifter för 1893): Blekings östra
12 (8), Strängnäs 38 (12), Helsingborgs 41 (10),
Rönnebergs-S. Luggude 5 (tillägg), V.
Gestriklands l (tillägg), Ljungby 16.

Kassaförvaltaren.

[-Minneslista-Jan.-]

{+Minneslista-
Jan.+}

15. Före denna dag skall skolrådet till
domkapitlet insända uppgift å inom skol
distriktet varande ordinarie
läraretjänster. (F. P. I. Regi. § 47.)

Familjenotiser.

Förlofvade.

Reinhold Linder, Tvååker, och Hilma
Andersson, Ulricehamn.

Vigde.

Joh. Ljungman och Anna Molin, Stockholm,
5 jan.

Född.

Ida och Ludvig Thelins son, Torsångs
klockaregård, l jan.

Lediga tjänster.

Förenade.

Holtsljunga, Älfsb., skoll.-, kl.- o. org.-tj.,
60 d. fr. 4 jan., skoll.-1. enl. L, kl.- o. org.-l
200 kr., adr. Klef. (Se annonsen!)

Gärdsrum, Kalm., kl.-, org.- o. kant.-tj., 60
d. fr. 7 jan., 1. 300 kr. m. m., adr. Falerum.

Vid folkskolan.

Längbro, Karlslund, Öreb., lärare, ett
förslagsrum, 60 d. fr. 5 jan., 1. enl. 1., adr. Örebro.

Skånella, Sthm, frarnd. fören. m. kl.- o.
org.-tj., 60 d. fr. 5 jan., skoll.-l. enl. L, kl- o.
org.-l. 400 kr., adr. Rosersberg.

Laholms landsförs:g, Mellby, ett
förslagsrum, 60 d. fr. 7 jan., adr. Laholm.

Hanebo, Västerberg, Gflb., 60 fr. 12 jan.,
1. enl. L, adr. Kilafors. (Se annonsen!)

Urshult, Kron., flytt., 60 d. fr. 9 jan., 1.
enl. L, adr. Urshult..

Vikariat ni. m.

Enköping, fore 18 jan., adr. Enköping. (Se
annonsen!)

Laholms landsförs:g, Mellby, adr. Laholm.
(Se annonsen!)

Stora Kopparberg, Korsnäs, genast, adr.
Falun. (Se annonsen!)

Ganthem, genast, adr, Visby. (Se
annonsen !)

Dref, Kron., före 31 jan., adr. Dref. (Se
annonsen!)

Nätra, Forss sågverk, Vnrl, före 16 jan.,
adr. Bjästa. (Se annonsen I)

Kil, Öreb., bitr., före 25 jan., adr. Nerkes
Kil. (Se annonsen!)

Lenhofda, Kron., genast, adr. Lenhofda. (Se
annonsen!)

Bäekebo, Kalm., före 5 febr., adr. Bäckebo.
(Se annonsen!)

Lidköping, en lärare- o. en lärarinnetj.,
före 22 jan., adr. Lidköping. (Se annonsen!)

Ekeberga, Kron., genast, adr. Lenhofda.
(Se annonsen!)

Visby, e. o. lärarinnetj., före 24 jan., adr.
Visby. (Se annonsen!)

Hvetlanda, Jönk., e. o. läraretj., före 5
febr., adr. Hvetlanda. (Se annonsen!)

Norberg, Spännarhyttan, Vstm., lärarinna,
före 14 jan., adr. Norberg. (Se annonsen!)

Kung Karl, Kungsör, Vstm., skoll.-, kl.- o.
org.-tj., genast, adr. Kungsör. (Se annonsen!)

Vassunda, Sthm, före 25 jan., adr. Knifsta.
(Se annonsen!)

Vid mindre skola.

Bergsjö, Gflb., lärarinna, flytt, före 20 jan.,
adr. Bergsjö. (Se annonsen!)

Aspeboda, Skog, lärarinna, före 31 jan.,
adr. Falun. (Se annonsen!)

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0024.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free