- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
28

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 3. (577.) 18 januari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

28

SVENSK LÄEAEETIDMNG.

N:r 3

icke för skolornas administration i större
utsträckning än hittills skett gjort sig till
godo den insikt och erfarenhet, som
finnes hos deras egen lärarepersonal.
Gagnet men icke namnet bör väl här
få vara hufvudsaken.

Liknöjdhet - eller hvad?

Mötena mellan skolråd och
lärarepersonal enligt den nya författningen äro
nu i full gång. Från några håll
för-Ijudes, att endast omkring hälften af
lärarepersonalen infunnit sig till
sammanträdena. Dylik likgiltighet för skolans
angelägenheter är verkligen klandervärd.

Lösnummer

för komplettering af Svensk
Läraretidnings förra årgång böra rekvireras inom
denna månads utgång, enär vi icke kunna
åtaga oss att under längre tid gömma
på äldre nummer. Pris 10 öre pr
exemplar jämte 4 öre i porto för hvarje
sändning.

Många ledigheter.

I dagens nummer af Svensk
Läraretidning äro ledigannonserade ej mindre
än 57 lärare- och lärarinnetjänster vid
folk- och småskolan. Denna tidnings
tre första nummer för året hafva
innehållit annonser om sammanlagdt 107
olika lediga lärareplatser.

Glöm ej bort sångboken!

Alla lärare och lärarinnor, som
intressera sig för det under utgifning
varande häftet Sånger vid
folkskolläraremöten, böra icke försumma att snarast
möjligt omtala, hvilka sånger de önska
måtte upptagas i en dylik för
lärarekåren afsedd samling.

Folkskollärare i skolrådet.

Vid de senaste kyrkostämmorna hafva
enligt meddelanden till Svensk
Läraretidning icke mindre än 77 folkskollärare
invalts som ordinarie medlemmar af
skolråden. Kvarstående som ledamöter af
skolråden sedan valen i december 1890
och 1891 äro dessutom bortåt 100
folkskollärare.

Samundervisning.

Enligt hvad det förljudes lär
regeringen komma att till årets riksdag göra
framställning om möjliggörande af
samundervisning vid statens allmänna
läroverk. Regeringen anser nämligen, att
härför behöfves riksdagens medgifvande.
En ansökan af stadsfullmäktige i
Strängnäs om tillåtelse att få anordna
gemensam undervisning för gossar och flickor
vid allmänna läroverket därstädes har
på grund häraf blifvit af k. m:t afslagen.

Tänk på dina barns framtid!

Genom pressen går för närvarande
ett sorgligt meddelande af följande
innehåll:

En i Björkö socken, Jönköpings län, årligen
återkommande förrättning är bortauktioneran-

det till den minstbjudande af aflidne
folkskolläraren G. J. A. Östbergs minderåriga barn.
Den 31 sistlidne december hölls åter denna
sorgliga auktion, då nämda barn, tre till
antalet, för fattigvårdens räkning »bortslogos»
för ett år, det femte i ordningen. De stackars
barnen ha dock haft goda husbönder och
slippa att byta om plats hvarje år.

Det bör tilläggas, att Ö. blef ordinarie
lärare 1871 och sålunda ej var tvungen
att blifva delägare i folkskollärarnes
änke- och pupillkassa, hvilken trädde i
verksamhet 1876. För att bespara sig
en årlig utgift af 20 kr. underlät Ö. att
anmäla sig till delaktighet i kassan.
Följden häraf blef, att då han 1888 afled,
fick fattigvården taga hand om barnen.
Om Ö. varit delägare af kassan, hade
barnen nu haft 120 kr. årligen, ända
tills de fyllt 16 år.

Arvoden åt vikarierande
seminarielärare. Med ändring af hvad k.
cirkuläret den 30 januari 1884 angående
arvoden åt vikarierande lärare vid
folkskollärareseminarierna innehåller i fråga
om grunderna för beräkning af arvode åt
vikarie för adjunkt har k. m:t den 10
sistl. december förordnat, att arvode till
vikarie för adjunkt eller lärarinna, hvilken
innehar emot adjunktstjänst svarande
befattning, skall beräknas enligt samma
grunder, som äro stadgade i fråga om arvode
åt vikarie för adjunkt eller kollega vid
allmänt läroverk.

»Tjänlig* bostad». På besvär,
anförda af folkskolläraren J. G. Hörberg, har
länsstyrelsen i Växjö ålagt Berga
församling att vid Ingelstads rotes skolhus
anskaffa tjänlig bostad åt folkskolläraren. Den
bostad, som församlingen nu består vid
nämda skola, är af den beskaffenhet, att
läraren ej ansett sig kunna vara nöjd med
densamma.

Det hjälper alltså ibland att klaga.

Småskolepersonalens
pensionsreglementen torde komma att omarbetas
litet hvarstädes, där denna personal genom
kommunernas försorg redan haft en
pensionskassa. Göteborgs allmänna
folkskolestyrelse har utarbetat ett förslag till nytt
pensionsreglemente för småskollärarinnor
och handarbetslärarinnor. Enligt detta
förslag skulle småskollärarinna utöfver
motsvarande rättigheter enligt reglementet för
statens ålderdomsunderstödsanstalt erhålla
vid 55 lefnads- och 30 tjensteår en
pension af 305 kr. (alltså tillsammans med
pensionen från staten 455 kr.). Hel
pension för handarbetslärarinna är föreslagen
till 455 kr. De speciella bestämmelserna
i förslaget ansluta sig i det närmaste till
reglementet för småskollärares
ålderdomsunderstödsanstalt.

Ett förtroendevotum åt skolråd.

Helsingborgs folkskoleväsende har under
senaste tiden varit föremål för stor
uppmärksamhet så i pressen och vid
kyrkostämmor som vid samtal man och man
emellan. Med anledning af de under
senaste åren vidtagna reformerna blefvo, så-

som i n:r l omtalades, tre af de afgående
skolrådsledamöterna icke omvalda.
Omedelbart därefter begärde skolrådet, att
kyrkostämma måtte utlysas för att höras
angående de anmärkningar, som blifvit
framställda mot skolrådets åtgöranden. Denna
extra kyrkostämma hölls den 9 dennes.

Sedan ett vid stämmans början
fram-ställdt förslag, att kyrkostämman skulle
förklara sig icke nu lagligen kunna ingå
i pröfning af skolrådets förvaltning,
blifvit så godt som enhälligt afslaget
(förslagsställaren aflägsnade sig omedelbart
därefter), beslöt stämman att ingå i
pröfning af de framställda anmärkningarna.
Dessa voro: 1) den kvinnliga
slöjdundervisningen; som ansetts missriktad; 2)
egenmäktigt tillsättande af extra ordinarie
lärare; 3) slöseri, samt 4) att skolan gjorts
till ett experimentalfält för mer eller mindre
omogna reformer.

Beträffande slöjdundervisningen lämnade
redaktör F. T. Borg (en af de uteslutna
skolrådsledamöterna) åtskilliga
upplysningar. Förut hade halfva undervisningstiden
för flickorna borttagits af slöjden, som
sålunda hindrat de öfriga ämnena.
Lärarinnorna hade måst uppehålla
undervisningen i två afdelningar och sålunda utföra
dubbelt arbete, hvarigenom de
öfveran-strängt sig. Äfven metoden hade visat
sig alldeles oduglig. Den nya metoden
(fröken Hulda Lundins) vore ingalunda
något »experiment» utan erkänd såsom fullt
metodisk samt bepröfvad och befunnen
lämplig.

Folkskollärarinnan Nanny Palmkvist
framhöll, att lärarinnorna förut varit
utsatta för en riktig hetsjakt, då de måst
läsa dubbla kurser och dessutom
öfver-vaka en oerhördt stor mängd barn.

Vidare yttrade sig tre af de manliga
lärarne samt åtskilliga andra personer, alla
till förmån för den nya metoden. Nästan
enhälligt godkändes skolrådets åtgörande i
detta stycke.

Därefter företogs frågan om det
»egenmäktiga» tillsättandet af 5 extra lärare,
hvarvid påvisades, att enligt
folkskolestadgan skolrådet hade rätt att antaga
extra ordinarie lärare och lärarinnor. Äfven
denna åtgärd godkändes.

De två återstående punkterna -
huruvida skolrådet varit slösaktigt och gjort
skolan till ett experimentalfält för sina
reformer - företogos i ett sammanhang.
Med stor samstämmighet tillbakavisades
äfven dessa beskyllningar. Flera talare
betonade kraftigt, att utgifterna varit
nödvändiga, Det hade t. o. m. händt, att
skolrådet afstyrkt utgifter, som sedan
beviljats af kyrkostämman. De reformer,
som genomförts (uppförandet af nytt
skolhus, anskaffandet af nya läroböcker och
materiel m. m.), hade alla varit nödvändiga.
Tre lärare yttrade sig i denna punkt.

Skolrådets åtgöranden, hvilkas försvarare
flera gånger hälsades med bravorop,
godkändes enhälligt äfven i denna sak.

Stämman var ovanligt talrikt besökt.
Flertalet af dem, som så ifrigt agiterat
för att ur skolrådet utesluta de för
skolväsendets omorganisation mest verksamma

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0032.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free