- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
492

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 40. (614.) 4 oktober 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

Möten mellan skolråd
och lärarepersonal.(Meddelanden till Svensk Läraretidning.)

Strängnäs: Lärarepersonalen gjorde
framställning om ändring af den dagliga lästiden,
så att middagsrasten förkortades, och af den
årliga, så att arbetet mera än nu sker förlades
till vintermånaderna. Vidare uttalades önskan
om häfdvunna lofdagars fastställande genom
införande af bestämmelse därom i reglementet.

Litteratur.Nytt i bokhandeln.

Lifvet i världen. Läsebok för skolan och
folket af N. Juel-Hansen. Auktoriserad
öfversättning af Robert Tigerstedt. Första delen:
Naturen och människan. Sthm, P. A. Norstedt
& söner, 1 kr. 50 öre.

Rättskrifningsöfningar med upplysande
noter. För allmänna läroverkens mellanklasser
af D. A. Sundén. Sthm, J. Beckmans förlag.
50 öre.

Allmän historia. Kort sammandrag för
folkskolan. Utgörande bihang till sjette
afdelningen af Läsebok för folkskolan. Utarbetad af
Gari Johan Herrlin. Med 9 porträtt. Sthm,
Alb. Bonniers förlag. 25 öre.

Praktisk förskrift till folk- och småskolor för
utbildande af rask och drifven folkstil.
Sandsjö, J. A. Svenssons förlag. 15 öre.

Några ord om folkhögskolorna med särskildt
afseende på den tilltänkta folkhögskolan i
Älfsborgs län af Oskar Lundgren. Grebbestad,
Förf:s förlag. 20 öre.

Slöjden i bondhem och skola. Tvänne
uppsatser af Carl Gavuzzi. Luleå 1893. 25 öre.

Engelska hvardagsuttryck med exempel af
Fr. Valter. Sthm, Gustaf Chelius, 1 kr. 25 öre.

Fransk elementarbok. Enligt
Ijudskriftsmetoden af d:r Otto Jespersen. Bearbetning till
svenskan af Axel Wallensköld. Helsingfors,
K. E. Holms förlag.

En dansk skolmans uttalanden rörande den
elementära skolundervisningen i franska.
I
öfversättning meddelade af A. Wallensköld.
Helsingfors 1893.

Davidsharpan. 10 stycken ur Psaltaren,
satta för en röst vid piano eller
orgelharmonium af A. L. Andersson. Sthm, Carl
Gehrmans musikförlag, l kr. 50 öre.

Modersmålet och dess utvecklingsskeden af
Karl Ljungstedt. (Studentföreningen Verdandis
småskrift 46.) Sthm, Alb. Bonniers förlag.
20 öre.

Den svenska nykterhetsrörelsen. Kort
historisk framställning af Johan Bergman.
(Studentföreningen Verdandis småskrift 47.) Sthm,
Alb. Bonniers förlag. 20 öre.

Kulturkampen mellan semiter och
indoeuropéer.
Ett bidrag till judefrågans belysande af
Knut L. Tallqvist. (Studentföreningen
Verdandis småskrift 48.) Sthm, Alb. Bonniers förlag.
15 öre.

Lutherska endrägtsboken i allmänkyrklig
belysning
af Pehr Eklund. Lund, C. V. K.
Gleerups förlag, 1 kr. 25 öre.

Tron och trons artiklar. Ur föreläsningar
öfver Luthers större katekes af Pehr Eklund.
Lund, C. V. K. Gleerups förlag. 35 öre.

Diestervegs populäre Himmelskunde und
Mathematische Geographie.
Neu bearbeitet von
d:r M. W. Meyer unter Mitwirkung von
professor d:r B. Schwalbe. Berlin, Verlag von
Emil Goldschmidt, 1 Lieferung. 50 pfennige.

Sveriges religioner, deras uppkomst och
hufvudsakliga läror.En framställning af kyrkor
och religionssamfund, som för närvarande verka
inom Sverige, af A. Rosenberg. Sthm, Alb.
Bonniers förlag, 1 kr. 50 öre.

Svenska psalm- och evangelieboken jämte de
af J. C. F. Haeffner utgifna koralerna.
Illustrerad praktupplaga. Häft. 25—31 à 30 öre.

Det ekonomiska samhällslifvet. 5:e häft.
1 kr. 25 öre.

En bok om Sverige. 7:e häft. 25 öre.

Bibelsamtal med ungdom eller Den heliga
skrift i enkelhet framställd för smått folk af
pastor J. L. Sooy. Haft. 8—11 à 50 öre.

Hvarför? och Huru? Nyckel till
naturvetenskaperna. Godtköpsupplaga. Haft. 7—10
(slutet) à 40 öre.

En hvar sin egen lärare af P. E. M. Fischier.
16:e häft. 25 öre.

En hvar sin egen lagkarl af Sven Lindskog.
7:e häft. 25 öre.

Underbara resor, berättade af Jules Verne.
Häft. 30—39 à 25 öre.

Svenska historiska romaner af Pehr Sparre.
Häft. 29—40 à 25 öre.

Shaksperes Dramatiska arbeten. Häft.
20—25 à 25 öre.

Läsning för folket. 2:a häft. — Tidskrift
för folkundervisningen
. Häft. 2. — Hälsovännen.
N:r 15. — Tidning för trädgårdsodlare. N:r 10.
Vor Ungdom. 4:e häft. — Svensk Tidskrift.
11:e häft. — Djurvännernas Tidning. N:r 8.
— Verdandi. 4:e häft.

Dödsfall.O. E. Lindblad f. Den 19 september
afled folkskolläraren Oskar Emil Lindblad
i Gamla Lödöse. L. var född 1863, tog
folkskollärareexamen i Göteborg 1885 samt
organist- och kantorsexamen i Västerås
1891. Efter aflagd folkskollärareexamen
tjänstgjorde L. som biträde åt sin fader
till 1891 års slut, hvarefter han följande
året tillträdde platsen som ordinarie lärare.

L. visade tidigt anlag för lärarekallet.
Redan innan han kom till seminarium, var
han i ett prästhus och meddelade
undervisning åt en son därstädes, och erhöll
han mycket goda vitsord därifrån. Under
de år, L. tjänstgjorde som biträdande
lärare, var han så allmänt omtyckt, att han
vid valet till den ordinarie befattningen
erhöll enhällig kallelse.

L. gjorde sig känd af alla, som kommo
i beröring med honom, som en
tillbakadragen och flärdfri person samt hjärtlig
kamrat, hvarföre häri efterlämnar en stor
kamrat- och vänkrets.

Frid öfver hans minne!

Rich. A. L-th.

A. Johnsson f. Den 28 sistl.
september afled efter en kort sjukdom
folkskolläraren i Käflinge församling Anders
Johnsson i en ålder af 402/s år. J. var
född i Sandby 1852 och utexaminerades
från Lunds seminarium 1874. Efter att
några år hafva tjänstgjort som
folkskollärare i Lund blef han 1879 lärare i Näflinge.
Under ferierna och om söndagarna
verkade han såsom extra predikant i Skånes
missionssällskaps tjänst. Döden följde
efter blott två dagars sjukdom. Änka och
sju minderåriga barn stå sörjande vid
båren.

Fria ord.

Kristendomsundervisningen vid
seminarierna.

Hr Redaktör!

I anledning af hvad som i förra numret
näm-des om mitt yttrande på tal om tyska
språkets införande vid seminarierna, ber jag få
bemärka följande.

Under uttryckligt betonande, att jag anser
kristendomen såsom skolans första och vikti-

gaste ämne och ej vill vara med om en
inskränkning af timantalet för detta ämne och således
ej heller om en inskränkning i den egentliga
religionsundervisningen, påpekade jag särskildt,
att hemarbetet enligt min och mina
seminariekamraters erfarenhet varit mer än nödigt
betungande till följd af användandet af en i
språkligt hänseende olämplig lärobok i biblisk
historia. Jag sade ej, att äldre religionslärare strängt
hålla på gamla osvenska bibliska uttryckssätt
vid förhörandet af läxan, såsom referatet
möjligen kan gifva vid handen, men att det
föråldrade språket i biblisk histora bereder eleven ett
ökadt arbete vid läxans inlärande. Det är
nämligen uppenbart, att äfven om läraren icke
fordrar den språkform, som återfinnes i
läroboken, det i alla händelser måste blifva
mycket svårare att göra sig förtrogen med läxan
i en lärobok, som är affattad på ett föråldradt
språk. Och det var om det i så måtto
tillökade arbetet jag yttrade, att det icke är till gagn
utan snarare tvärt om, hvarför den härtill
uppoffrade tiden hellre kunde användas för
öfverläsning af ett främmande språk.

Stockholm, Östermalm, den 2 okt. 1893.
Axel Blomqvist.

Hvar voro Göteborgs seminarielärare
vid det allmänna
folkskolläraremötet i Göteborg?

Ett bättre tillfälle till kamratsammanträffande
och kamratmöten än vid det hållna
läraremötet i Göteborg i sommar torde knappast
gifvas för folkskollärare, utexaminerade från
Göteborg. Många kamrater, som icke sett
hvarandra på ett ä två decennier, t. o. m. däröfver,
fingo nu hjärtligt skaka hand och meddela
hvarandra de öden de mött i lifvet. Många
kamratmöten höllos ock. För mången lärare
var tanken på kamratsammanträffandet ett af
de motiv, som gjorde, att han reste den långa
vägen till mötet.

Ett nöje hade det ock varit att få träffa
se-minarielärarne, men på mötet syntes inga flera
än rektor och en adjunkt. En af lärarne var
visserligen på världsutställningen i Chicago, så
att han kunde ej träffas, men de andra’- ?
Emellertid for jag och många med mig hem
under intrycket af den felslagna förhoppningen,
att ej ens hafva fått se våra gamla lärare, vid
hvilka många djupt fäst sig, ännu mindre tacka
dem, sedan man haft tillfalla att ute i lifvet
pröfva lärarekallets både bitterhet och ljufhet.
För seminarielärarne hade det kanske icke
varit mindre nöje att se sina f. d. elever.

Skada, att det passande tillfället icke blef
bättre användt, ty ett dylikt torde ej så snart
återkomma.

F. d. elev vid Göteborgs seminarium.

Utlandet.

Huru man sörjt för rengöring af
folkskolans lokaler i Kristiania,

I likhet med hvad fallet är i vår
hufvudstad var det förut stadgadt i Kristiania,
att folkskolans lokaler skulle skuras 10
gånger om året och golfven för öfrigt
dagligen sopas. Då man emellertid ansåg
denna rengöring otillräcklig, särskildt
emedan vid den vanliga sopningen dammet
blott rifves upp för att ånyo falla ned och
blifva liggande, så ökades anslaget till
renhållningen betydligt och från och med
1892 gälla följande bestämmelser i frågan:

Golfven i skolans samtliga lokaler,
korridorer och trappor såptvättas med varmt vatten och
borste en gång i veckan - likaså afträdena med
väggar, dörrar och sitsar. Likaledes såptvättas
skifvor och sitsar å skolborden en gång i
veckan.

Panel, dörrar, fönster och inventarier
såptvättas med varmt vatten hvarannan vecka.

Oljemålade väggar och tak i skolans samt-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0504.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free