- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 15:e årg. 1896 /
68

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 5. (735.) 29 januari 1896 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

68

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 5

- Till småskollärarinna i V. Färnebo, Vstm-:
Augusta Liljeros därstädes.

- Till småskollärarinna i Nora, Vstm.:
Charlotta Pettersson i Huddunge.

- Till småskollärarinna i Dädesjö, Kron.:
Amanda Johansson i Åsheda.

- Till småskollärarinna i Ifö, Krist.: Hilma
Ekenberg i Åsbo-Oss jo.

- Till småskollärarinna i Hällefors, Öreb.:
Evelina Laurén i Skara. (14 sökande.)

- Till småskollärarinna i Nässjö, Jönk.:
Hilda Lagerkvist i Bäckafall.

- Till småskollärarinna i Stora Mellösa.
Öreb.: Malvina Flyckt i Asker.

- Till småskollärarinna i Sunne, Vrml.:
Hilma Hellikson i Lekvattnet.

-~ Till vik. småskollärarinna i Kroppa, Vrml.:
Nanna Dalin i Sollerö.

- Till vik. småskollärarinna i Roma, Gotl.:
Selma Ohlsson fr. Västergötland.

Tuå nya skolhus komma under detta år
att uppföras i Nora landsförsamling, Öreb.

– Om Pestalozzi höll ordföranden i
Falköpings, folkskollärareförening föredrag vid möte
i Falköping den 24 d:s.

- Till en uppfostringsanstalt Jör flickor har
aflidne komministern J. U. Åhman i
Tyst-berga, Öreb., donerat 16,000 kr.

- Fortsättningsskolor vid alla fyra
folkskolorna i Vassända-Naglum, Älfsb., skola
inrättas, såvida till hvardera skolan anmäla sig
minst 10 elever.

_ - Till 250 kr. har Gäller sta församling,
Öreb., höjt organist- och klockarelönerna
därstädes. Dessutom har innehafvaren
tillerkänts ett planteringsland.

- Genom eldsvåda ödelades på morgonen
den 22 d:s Södra Villie folkskola i södra
Skåne. Eldsvådan var orsakad af skorstenseld,
som antände byggnadens halmtak. Huset
nedbrann till grunden. Det mesta af lösöret
räddades.

- / undervisnings- och hygienutskottet för
nästa års stora utställning härstädes hafva
invalts fem damer, nämligen
skolföreståndarinnorna Hilda Caselli och Emelie Virgin,
slöjd-inspektrisen Hulda Lundin, fil, d:r Ellen Fries
och med. d:r Karolina Viderström.

- Den första gåfvan har den blifvande
anstalten för vanvårdade barn inom
Helsingland i dessa dagar erhållit från utlandet. En
holländsk dam, hvilken förra sommaren som
turist genomreste vårt land och därvid äfven
besökte Helsingland, har till anstalten skänkt
150 kr.

- Patriotiska sällskapets guldmedalj erhöll
folkskolläraren J. E. Andersson i Linde
socken söndagen den 19 d:s efter högmässan i
kyrkan för 38-årig tjänst i församlingen.
Kyrkoherden Modin betonade i sitt tal, hvilka
mödor och hvilket ansvar vore förbundna
med lärarens kall.

- . Vid Ateneum för flickor härstädes har
styrelsen kallat fröken Anna Danielsson till
föreståndarinna. Hon har sedan 1890 förestått
elementarläroverket för flickor i Kristinehamn,
tjänstgjorde dessförinnan som lärarinna vid
statens normalskola för flickor och skall
tillträda platsen vid Ateneum den l juli.

- Minskad tjänstgöring till 11 Vs timmar i
veckan under vårterminen har k. m:t på grund
af styrkt sjuklighet beviljat ^adjunkten vid
folkskollärareseminariet i Göteborg A. V.
Larsson. L. skall dock själf utan bidrag af
statsmedel bestrida aflöningeri åt den person,
som förordnas att biträda vid uppehållandet
af hans tjänst.

- En petition om ett andra ålderstillägg
beslöt Kristianstadsortens lärareförening af sända
till riksdagsmännen landshöfdingen M. G.
De la Gardie i första kammaren och hr Ola
Persson i Rinkaby i andra kammaren. -
Falköpings folkskollärareförening har beslutat
af sända en skrifvelse i samma ämne till
ortens riksdagsmän.

- En 73-årig vikarie har Hjälmseryds
församling, Jönk., måst nöja sig med under
förlidet år. Ende sökanden till ett vikariat vid
en flyttande folkskola inom församlingen var
nämligen 73-årige pensionerade
folkskolläraren P. J. Bergman från Slätthög, som äfven
erhöll platsen, hvilken samtidigt var
ledig-förklarad för ordinarie besättning.

- Lästiden i fortsättningsskolorna inom
Skedvi församling, Vstm., skall hädanefter
enligt förslag af läraren vid kyrkskolan
ordnas så, att endast två veckor ingå i den
årliga lästiden af 8 månader. Hittills hafva
dessa skolors lästid helt och hållet ingått i
den ordinarie lästiden, hvadan folkskolorna
pågått endast 6V2 månader.

- Trädgårdsskötseln anser man på ett och
annat håll vara af ganska stor vikt. Samtycks
vara fallet inom Vassända-Naglum, Älfsb.,
där skolrådet har beslutat, att under våren
barnen skola några dagar befrias från
läsningen och i stället helt och hållet sysselsättas
med trädgårdsarbete. Fram på sommaren
skall en eller ett par dagar användas till
öfning i »rensning».

- Formuläret litt. A. till de statistiska
uppgifterna är, enligt hvad erfarenheten visat, ej
så lätt att använda. Vid möte med lärare
och skolråd i Vassända-Naglums församling,
Älfsb., framhöll folkskoleinspektören d:r J. E.
Torell bland annat, hurusom ett barn, hvilket
enligt kolumn 1.9 afgått från skolan men året
därpå återkommer, måste upptagas såsom
ny-inskrifvet, oaktadt det förut tillhört skolan.

– / Finspångs skola firades i lördags afton
en Pestalozzifest af angenämaste slag för de
unga, som därtill voro inbjudna och hvilkas
antal utgjorde omkring 200. Intresseväckande
tal höllos af pastor Kaldén och skolans
lärare, hvarjämte sånger af sjöngos. Alla
barnen bjödos på kaffe med dopp och iiamiiam.
Skolsalarna jämte den stora samlingssalen
voro festligt upplysta och prydda af bland
annat flera ståtliga julgranar.

- Sjuk hjälpsföreningar bland
lärarepersonalen tyckas i allmänhet vinna ringa
uppmuntran. För tvänne år sedan bildades en dylik
förening för lärarepersonalen i södra delen af
Älfsborgs län. I fpljd af den ringa
tillslut-ningen har denna förening med utgången af
förra året måst upphöra. De erlagda
årsaf-gifterna äro oafkortade återbetalda.
Armons-och tryckningskostnader hafva bestridts med
upplupna räiiternedel.

- ^Hvilka lärdomar kunna vi hämta af
folkskoleinspektörernas berättelser om
räkneundervisningen i folk- och småskolor?» Denna fråga
hade Vinslöfsorteiis lärareförening uppställt
till diskussion å sitt möte den 18 d:s.
Allmänt var man öfverens om att instämma i
Svensk Läraretidnings uttalande, att de
klandrade inspektörerna haft allt för ideella
fordringar uti ifrågavarande ämne och förbisett,
att de framställda uppgifterna skulle lösas af
barn.

- For knappt tilltaget synes det nybyggda
skolhuset i Järfed i Arnäs församling, Vnrl.,
vara. Detta visade sig vid iriskrifnihgen i
småskolan därstädes vid läsårets början den
15 d:s. Med de iiyinskrifna utgjorde hela
barnantalet 128, men lärosalen kan rymma
endast 36, hvadan barnen måste fördelas på tre
afdelningar. Folkskolesalen här plats för 64
barn, men under detta läsår äro 112 barn
inskrifna, fördelade i fyra årsklasser. Alla dessa
barn undervisas blott af två lärarekrafter.

- Stockholms läraresällskap kommer snart
under eget tak, örn dess byggnadsfond fortfar
att växa-i samma proportion soin senaste
året. Fonden utgjorde vid början af 1895
endast 2,440 kr., men vid slutet af samma år
öfver 17,000 kr. Af det nya tillkomna
beloppet erhöllos omkring 3,640 kr. genom
föreläsningar och konserter samt 10,761 kr.
genom frivilliga bidrag å listor. Grundplåten
till hela fonden gafs i slutet af 1894, då
enskild gif vare öfverlämnade 1,000 kr. Det har
ini upplysts, att denne okände gif vare var
firman P. A. Norstedt & söner.

- Älfkarleby församlings skolväsen har med
år 1896 tagit ett stort steg framåt, idet f
ort-sättningsskolor hafva inrättats i Härnäs och
Manna; en folkskola och en aftonskola i
Skutskär samt tvänne småskolor, en i Marna a
och en i Bodarne, hvarjämte äfven
undervisning i slöjd för gossar blifvit införd vid
Bodarna folkskola. För närvarande meddelas
undervisning inom församlingen uti tio
folkskolor, tre fortsättningsskolor, en aftonskola,
tre mindre folkskolor, tolf småskolor och åtta
slöjdskoleafdelningar. Nästa år tillkomma
ytterligare en fortsättningsskola, en småskola
och tvänne slöjdskolor.

- Pestalozziminnet högtidlighölls i
Kristianstad genom en anslående fest, anordnad af
lärarekåren å norra folkskolans samlingssal.
En inom kåren bildad sångförening inledde
festen med afsjungandet af O. Lindblads
»Stridsbön», hvarefter folkskolläraren O.
Huldén i ett med bifall mottaget minnestal
tecknade den store pedagogens lefnadsöden, hans
sorger och motgångar, hans varma kärlek till
de små, visad i så rikt mått inom de olika
uppfostringsanstalter, han upprättade, hvilka
alla ha gifvit eftervärlden väckelser och
impulser. Efter föredragets slut sjöngos
»Inte-ger vitse» med svensk text och »Vespersång».
Till slut intogs gemensam supé.

- Något godtyckligt torde väl följande
tillvägagående af skolrådet i Eriksberg, Älfsb.,
få anses vara. Under sistlidna december
beslöt skolrådet enhälligt, att utan den i
folkskolestadgan och vederbörande reglemente
föreskrifna pröfningen afgångsbetyg »efter
minimikurseii» skulle meddelas en gosse,
hvilken endast hunnit till folkskolans andra
årsklass och af lärarinnan ansågs allt för
omogen att erhålla befrielse från skolan.
Lärarinnan förklarade sig ingalunda ämna trotsa
skolrådets föreskrift, ifall hon mot sin
öfvertygelse skulle tvingas att meddela
afgångsbetyg, men hon ville dock först Hänskjuta
ärendet till folkskoleinspektören.

- Fyra bulgariska skollärare, K. Marinov, S.
Grekov, K. Vasiliey och S. Kristev, hvilka
sedan förliden höst vistats vid Nääs, hafva
kommit till Stockholm i afsikt att här
tillbringa återstoden af vintern jämte våren. När
sommarkurserna vid Nääs taga sin början,
återvända de dit. Under vistandet härstädes
skola de dels studera gymnastik vid
centralinstitutet, dels göra besök i skolorna. Då de
ju i alla afseenden äro främlingar i vårt land
och särskildt på grund af språkförhållandena
ännu mera isolerade, kan man vara förvissad
därom, att deras ämbetsbröder här komma
att på bästa sätt gå dem till mötes, t. ex.
genom inbjudningar till sammanträden, genom
att visa dem stadens sevärdheter o. s. v.

- En högtidlig skolhusinvigning ägde rum
vid Marina järnvägsstation i Älfkarleby
församling i norra Uppland söndagen den 19
d:s. Skolhuset, som uppfördes under
förlidet år för en kostnad af 11,000 kr.,
inrymmer lärosalar för folk- och småskolan samt
slöjdsal. Invigningen förrättades af
kyrkoherden N. J. Mohlin under tillslutning af
många åhörare. Vid samma tillfälle höll
komministern I. Hultén ett lärorikt föredrag
om rätta förhållandet mellan hem och skola.
Dagen till ära var det ståtliga skolhuset prydt
med svenska flaggan, en gåfva från en af
skolrådets ledamöter. - Ett nytt skolhus
invigdes vid Östrands sågverk invid Sundsvall
den 21 d:s. Huset är uppfördt för en
kostnad af omkring 30,000 kr.

- Mot 3,500 kronors årligt bidrag till
Älfkarleby församlings skolstat får Skutskärs
sågverk fortfarande såsom hittills hafva eget
skolväsen. Då sågverkets ägare förut ej
bidragit till Älfkarleby församlings skolväsen,
blefvo de kommunala skolutgifterna högst olika
för Skutskär och andra delar af
församlingen. XTiicler förlidet år yttrades missnöje
häröfver, och med anledning häraf tillsattes
en kommitté. Efter en grundlig behandling
af frågan blef resultatet ett förslag, enligt
hvilket Skutskärs sågverk fortfarande må
utgöra ett eget skolområde med villkor, att såg-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jul 4 09:07:17 2016 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1896/0072.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free