- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
583

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 41

SVENSK LÄRARETIDNING.

583

l nationen samt kunna sägas inleda och
grundlägga vår historias nyare och nuvarande tid,
samt infaller under vår vackraste årstid.
3) Folkskolans lärare och lärjungar böra
med vederbörligt tillstånd på lämpligt sätt
fira dagen.

Eöke-kretsen: 1) Ja. 2) Kretsen såge
helst, att våra öfverordnade erbjöde oss en
dag, men ville för sin del föreslå den 6
november. 3) Från folkskolans sida torde
vara lämpligast att genom fosterländska
föredrag och fosterländsk sång väcka och nära
kärlek och aktning för fosterlandet och dess

tredje allmänna
skolmöte

hölls den 27 och 28 september i Kyrkmons
skolhus i Njurunda.

Ordförande var förste läraren O. Ohlson
i Sundsvall, vice ordförande hr G.
Eriksson från Sund samt sekreterare hrr F.
Björne från Ortviken och Sv. Öberg i
Sundsvall.

Programmets första fråga gällde
anordnandet af pedagogiska sommarkurser inom
Västernorrlands län och inleddes af hr O.
Sunnqvist från Svartvik. Efter ett lifligt
meningsutbyte, hvarunder allvarliga
betänkligheter mot ett rivaliserande med de
akademiska sommarkurserna uttalades af flera
talare, beslöts emellertid att göra ett
försök att åstadkomma dylika kurser inom
länet. Åt en kommitté, bestående af hrr J.
Granström i Timrå, inledaren O. Sunnqvist
och Hj. Boström i Sundsvall, uppdrogs att
föra saken vidare.

Andra frågan handlade om
åstadkommande af en ny länskarta och inleddes
likaledes af hr O. Sunnqvist. Som den på
landstingets föranstaltande af kartografen
C. E. Dahlman utarbetade kartan öfver
Västernorrlands län är för skolbruk
oanvändbar, ansåg inledaren såväl som Öfriga
talare i denna fråga, att något borde göras
från lärarekårens sida för att afhjälpa den
i detta afseende förefintliga bristen. För
att få kartan öfver hemorten i tillräckligt
stor skala beslöts, att den blott skall
omfatta Medelpad. Sedan upplyst blifvit, att
hr P. Hertzell i Skönvik hade under
utarbetande förslag till en dylik karta (för
hela länet) samt att anbud ingått jämväl
från ett annat håll, beslöts att afvakta
resultatet af dessa arbeten.

Tredje öfverläggningsärnnet rörde sig om
uppfostran till själ f verksamhet och inleddes
af hr O. Gottvall i Sundsvall. Under
diskussionen framhölls bl. a., att den strängt
metodbundna undervisningen vid
seminariernas öfningsskolor icke hade så liten andel
i särskildt de unga lärarnes och
lärarinnornas benägenhet att »efter alla konstens
regler» sönderplocka och åter sammanfoga
innehållet i hvarje lärostycke.

Andra dagens förhandlingar öppnades med
föredrag af hr Aug. Björklund i Sundsvall.
Ämnet var: »Upplysningstidens pedagogik».

Därefter vidtog diskussion af
programmets fjärde fråga: Anses några
förändringar i f or t sättning s skolans nuvarande
organisation önskliga, och i så fall hvilka?
Inledare var hr Hj. Boström i Sundsvall.

Han hade velat bringa denna fråga under de~ |
batfc, emedan han trodde, att den nära samman- :
hängde med den mycket omtalade förvild- i
ningen bland ungdomen. Barnen finge näm- j
ligen lämna skolan för tidigt och under en j
tid, då de skulle hafva den största nyttan af j
skolans undervisning och fostran. Det finnes j
visserligen fortsättningsskolor, men de äro j
ännu efter mer än 20 års tillvaro helt och !
hållet beroende af församlingarna. Få sådana j
finnas därför. 1883 funnos 586 fortsättnings- j
skolor; 1893 var deras antal 896, utvisande j
en ökning på dessa 10 år af endast 310 eller j
i medeltal 31 pr år, då däremot de egentliga |
folkskolorna sistnämda år voro 4,623, hvadan
ej mindre än 3,627 skolor saknade
fortsättningsskola. Alltså hafva endast 19 procent
af folkskolorna fortsättningsskola. 1892
funnos enligt folkskoleinspektörernas berättelser
13 fortsättningsskolor inom hela Hernösands
stift, däraf endast 3 i Medelpad, men af dessa
tre ingen vid något of de större sågverken-

Följande resolution antogs: j

Mötet anser, att flera förändringar i
fort-sättningsskolans organisation äro önskliga, j
De viktigaste äro:

1) att fortsättningsskolan blir obligatorisk j
och helst två-årig; l

2) att ingen del af fortsättningsskolan må j
förläggas inom den för den egentliga
folkskolan lagstadgade lästiden, 8 månader, och

3) att staten bidrager med två tredjedelar !
af lärarens aflöning. j

Femte frågan: Hvad kan från lär ar eka- \
rens sida göras för en mildare behandling
j af husdjuren? inleddes med ett väckande
t och stämningsfullt föredrag af hr N. J. i
l Nyström i Sundsvall.

j För skolans lärare och ungdomens fostrare

j i allmänhet borde - yttrade han - det vara !

| ett behof att i allt vidare kretsar sprida kan- |

j nedom om husdjuren och deras behandling. !

| Vi tala ofta och icke utan skäl om en för- i

! vildad ungdom. Ett kraftigt medel häremot i

| är djurskyddet. Lär ungdomen att taga hand |

i om, vårda och hysa medkänsla och medli- i

! dande för husdjuren, och man skall icke hafva

j vunnit litet. Prästen och skolläraren vore

l just de rätta männen att gå i spetsen för j

j denna rörelse, djurskyddet; mången allmoge- j

| man skulle snart förena sig med dem. Här |

! gällde det att kunna nå hemmen och utrota i

| den gängse åsikten, att djuren icke äga nå- l

i gon förnimmelse, någon själ. j

Bestyreisen för nästa möte utgöres af
ordförandena i Medelpads fyra lärareföre-

! ningar. Tiden bestämmes af bestyreisen.

| Gemensam spisning för mötesbesökarne
var anordnad å Njurunda tingsställe,
beläget strax invid möteslokalen. Det allvar,
som härskade i möteslokalen, var här
utbytet mot den muntraste stämning. Sällan

| torde något »mål», som handlagts i den
stora, ljusa tingssalen, så hafva ländt till
»alla parternas» tillfredsställelse och
gamman, som fallet var under dessa mötesdagar.
Den 27 sept. kl. 7 e. m. var anordnadt ett
samkväm, som varade till midnatt under
den festligaste stämning. Därvid förekom
kvartettsång, historier och anekdoter på
bygdemål och riksmål, ja, t. o. m. ett litet
fyrverkeri afbrändes till mötesdeltagarnes
förnöjelse och ära.

Efter intagen supé tågade de
mötesbesökande, ledsagade af vänliga värdinnor och

värdar - lärarinnor och lärare i Njurunda
- till kringliggande gårdar, där logis
gratis upplåtits af gästfria Njurundabor.

Aug. Bld.

Från oktoberkyrkostämmorna.

Helsingborg: Till nya folkskolebyggnaden
beviljades ytterligare 34,861 kronor, hvadan hela
det anslagna beloppet blir 357,000 kronor.

Vallby, Krist.: Slöjd införes i gosskolan från
och med nästa år.

Barnarp, Jönk.: Ett nytt skolhus skall
uppföras i Barnarp och ett i Norrahammar.

Nyköping: Till en hushållsskola för flickor
anslogos 200 kronor. Småskollärarinnornas
slöjdarvode höjdes från 37,50 till 50 kronor.

Säbrå, Vnrl.: Två nya folkskollärare och en
småskollärarinna skola från och med nästa
år tillsättas.

Eldsberga, Hall.: Läraren vid folkskolan får
en lön af 1,100 kr., däruti inräknadt
ersättning för undervisning i slöjd- och
fortsättningsskolan. Lönen för biträdande lärarinnan
vid folkskolan höjdes från 475 till 525 kronor.

Malmbäck, Jönk.: Lönen för en
småskollärare höjdes från 300 till 400 kronor.

Litteratur.

Anteckningar till bibliska historien,
utgifna af Sven Lundqvist, seminarieadjunkt
och folkskoleinspektör. Sthm, P. A.
Norstedt & söners förlag. Pris 2 kr. 25 öre.
- En god handbok är i hvarje ämne af
största betydelse för läraren. Detta gäller
icke minst kristendomsämnet. Nu sakna vi
visserligen icke goda handböcker, både äldre
och nyare, i detta ämne. Men den
handbok i bibliska historien, som härmed
anmä-les, är därför icke öfverflödig. Tvärtom
torde den komma att hälsas med glädje af
många.

Dess förtjänster äro: den
frälsningshistoriska synpunkten är troget fasthållen genom
hela arbetet, indelningen är öfverskådlig och
träffande såväl hvad beträffar de olika
perioderna som de enskilda berättelserna, de
bibliskt-arkeologiska och kronologiska
notiserna synas i allmänhet öfverensstämma med
forskningens nyare resultat, och
framställningen i sin helhet är enkel och klar. Trots
bokens ringa omfattning i jämförelse med
andra handböcker i biblisk historia har förf.
dock lämnat ett tillräckligt material för
skolundervisningen i detta ämne. En liten lucka
torde dock få påpekas: den i flertalet
läroböcker förekommande berättelsen om Sackeus
är icke här behandlad.

De källor, förf. i förordet uppgifver sig
hafva användt, äro också af den
beskaffenhet, att de trygga för missvisningar.
Dessutom bör det sätt, hvarpå arbetet
tillkommit - det är resultatet af mångårig
sträfvan på undervisningens fält - vara en
garanti för att alltsamman är en frukt af mogen
begrundning och mångfaldiga gånger
pröf-vadt af förf. vid undervisning. Det sändes
också därför af förf. närmast såsom en
hälsning till forna lärjungar, men torde vara
välkommet äfven för mången annan af dem,
som ha till uppgift att föra ungdomen in
i bibelordet. Utstyrseln är prydlig, och
priset synes oss äfven moderat. S.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0587.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free