- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 21:a årg. 1902 /
811

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 43. (1,086.) 22 oktober 1902 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 43

SVENSK LÄRARETIDNING.

811

kvenserna häraf se vi i kättarebålen,
inkvisitionen o. d. Vidare redogjorde talaren
för uppkomsten af teorien om de eviga
straffen, hvarjämte han bl. a. påpekade,
att kristendomen knappast har infört några
nya sedliga ideal. Vid massöfvergångarna
till kristendomen medtogos äfven de
hedniska idealen i den kristna kyrkan.
Härmed förnekades dock ingalunda
kristendomens stora betydelse. Till slut redogjorde
talaren med några ord för kristendomens
väsen. Antingen är kristendomens religion
den absoluta, som alltid skall bestå, eller
ock blott.en historisk religion, som en gång
kommit till och som en gång skall upphöra.
Tal:n menade, att kristendomen skulle för
hvarje nytt tidehvarf få nytt väsen och nytt
innehåll. Den måste vara så rik, att den
äger just de sedliga ideal, som hvarje tid
kräfver, ty de sedliga idealen förändras.
Den skall med sig kunna assimilera de nya
sedliga kraf, som hvarje ny tid nödvändigt
måste föra med sig.

SVÉRIGE^LlMNNA
FOLKSKOLIÄRAREFÖRENING

Valen.

a) Medlemmar i centralstyrelsen.

Falkenbergs-kretsen: E. Hammarlund, J. J.
Dalström, M. Tennman och J. Cederberg i
Norrköping.

Vinslöfs-kretsen: dito. ’

\jfoerkalix-kretsen: dito.

Salaortens krets: dito.

Uppsala-kretsen: dito.

Mellersta Medelpads-kretsen: dito.

Ramsl)ergs-kretsen: dito.

V. Färnel)o-kretsen: dito.

N or dmaling s-kretsen: E. Hammarlund, J. J.
Dalström, M. Tennman och L. G. Broomé i
Bårslöf.

Höks-kretsen: dito.

Falu-kretsen: E. Hammarlund, J. J.
Dalström, M. Tennnian och Ernst Vestberg i
Hudiksvall.

Oskarshamns-kretsen: de afgående.

b) ’Remsor.

Falkenbergs-, Öfverkalix-, Salaortens,
Uppsala-, Nordmalings-, Falu-, Oskarshamns-,
Ramsbergs-, V. Färnebo-, Vinslöfs- och
Hökskretsarna: Otto Bejbom i Strängnäs.

Mellersta Medelpads-kretsen: Aug*.
Björklund i Sundsvall.

Från oktoberkyrkostämmorna.

(Meddelanden till Svensk Läraretidning.)

Nyköping: Lästiden i flickskolorna
förändrades så, att den i småskolans första
klass skulle bli kl. 9-11 och 12-2 samt
för öfriga klasser 8-10 och 11-2.
Slöjdlärarnas lön höjdes från 100 till 138 kronor
eller l kr. i timman. 150 kronor anslogs
till 5 stipendier å 30 kronor för lärare och
lärarinnor, som nästa år vilja besöka
sommarkurserna i Uppsala.

Halmstad: Ett anslag* af 150 kr. beviljades
f. d. småskollärarinnan Kristina Pettersson
och 300 kronor änkefru Hilda Dahlberg
(änka efter aflidne folkskolläraren Dahlberg).
Inspektören öfver stadens folkskolor skall
äga rätt att innehafva annan befattning,
och till hans aflöning anslogs 800 kronor.

Fors, Södm.: En ny ordinarie
lärarebefattning skall inrättas i Nyfors. Beslutet
fattades med 6,558 röster mot 1,869, som
ville, att två lärareplatser skulle bli
ordinarie. Lärarne vid Nyfors hade begärt
att få planteringsland eller ock 50 kronors

ersättning hvardera. Med 4,908 röster mot
3,946 blef framställningen afslagen i enlighet
med skolrådets yrkande.

St. Kopparberg: Ett dyrtidstillägg å 100
kr. erhöllo tre lärare inom församlingen, och
samtliga småskollärarinnornas löner höjdes
med 50 kr. utöfver den förut bestämda. En
e. o. läraretjänst skall inrättas i församlingen
med lön af 1,000 kr., och en skolpräst skall
anställas vid Gryeksbo bruk med en lön af
1,000 kr. (500 af bruket och 500 af
kyrkostämman) utöfver folkskollärarelönen.

Fjärås, Hall.: Vedbrandsersättningen
höjdes från 75 till 90 kronor för tre lärare.
Lönen till lärarinnan i Ubbhult höjdes till
400 kr. Ur en donationsfond anslogs 10 kr.
åt hvarje mindre bemedlad flicka, som
genomgår någon af församlingens kvinnliga
slöjdskolor. Anslaget är afsedt till inköp
af materialier.

Solna, Sthm: Vårterminen skall börja den
15 januari i stället för den l februari. Två
slöjdskolor skola inom församlingen inrättas,
och ställdes 2,000 kronor för ändamålet till
skolrådets förfogande.

Ö. Kamp, Hall.: Läroböcker i historia och
geografi skola tillhandahållas skolbarnen mot
halfva inköpspriset, och kan skolrådet
befria fattiga barn från hela afgiften.

Mjölby, Östg.: Ett nytt skolhus skall
uppföras för 28,000 kronor och vara färdigt till
afsyning den l december nästa år.

Reslöf, Mim.: Slöjd för gossar införes vid
församlingens tre fasta folkskolor, och
anslogs därtill 2,500 kronor.

Markaryd, Kron.: 200 kronor anslogs till
skolträdgårdarnas förbättrande och 200 till
föreläsningsföreningen.

Try de, Krist.: Till ett sockenbibliotek
anslogs 600 kronor.

Helsingborgs folkskolor.

Tilläggspensioner och skolbad.

Skolrådet i Helsingborgs
stadsförsamling hade i fredags afton sammanträde
och godkände därvid f Or sin del flera
för skolan och lärarekåren särdeles
viktiga förslag.

Främst bland dessa märkes förslaget
om kommunal tilläggspensionering, och
fastställde skolrådet för sin del följande
bestämmelser:

Utgående från den principen, att ett visst
fixt pensionsbelopp, oberoende af
eventuella ändringar i pensions- och
ålderdoms-understödsanstaltens bidrag, borde
tillförsäkras pensionsberättigade lärare och
lärarinnor, som tjänstgjort vid församlingens
folkskolor, ville skolrådet för kyrkostämman
föreslå, att tilläggspensioneringen så
ordnades, att pensionen, inberäknadt bidragen
från folkskollärarnes pensionsinrättning och
Småskollärarnes ålderdomsunderstödsanstalt,
uppgingo
för folkskollärare ........."____ till 1,200 kr.

» folkskollärarinna_________ » 900 »

» småskollärarinna och bitr.

lärarinna...........______ » 600 »

och skulle folkskollärare till sådan pension
vara berättigad, då han uppnått 60
lefnads-och 30 tjänsteår, däraf minst 25 år vid
församlingens skolor, ägnande han dock, därest
skolrådet funne det med skolans intresse
förenligt, att med dess medgifvande,
meddeladt för ett år i sänder, i tjänsten
kvar-blifva till fyllda 65 lefnadsår, efter hvilken
tid han, såvida han fortfarande önskade
kvarstå, förverkade sin rätt till
tilläggspension. Såväl folk- som småskole- och
biträdande lärarinnor borde vara förpliktade att

vid fyllda 60 år från sin befattning afgå,
om de uppnått ofvan sagda tjänstetid. Och
skulle dessa bestämmelser för framtiden
gälla för dem, som under sagda
omständigheter erhålla afsked.

Vid utgörandet af den kommunala
till-läg^gspensioneringen äge församlingen att
för uppnående af ofvanstående
pensionsbelopp begagna de lifräntor, som bildats
genom af församlingens medel gjorda
insatser för särskilda medlemmar af
lärarepersonalen.

Angående facklärarepersonalen föreslår
skolrådet följande pensionsbelopp,
nämligen:

för slöjdfacklärare.................. 750 kr.

» sånglärare __............____. 500 »

» lärarinnor i kvinnlig slöjd... 600 »
» » i huslig ekonomi 600 »

hvilken sistnämda pension skolrådetr enär
pensioneringen af lärarinnor i huslig
ekonomi ännu ej på länge kan komma på
dagordningen, tills vidare ville till sagda
belopp föreslå. För att komma i åtnjutande
af pension föreslår skolrådet samma villkor
som för lärare och lärarinnor vid
folkskolan, dock så, att om manlig facklärare vill
kvarstå i tjänsten efter fyllda 65 år, han då
förverkar all rätt till pension.

Förestående pensioneringsförslag har
rönt ett synnerligen välvilligt mottagande
af lokalpressen. Sålunda yttrar
Helsingborgs Dagblad bl. a. följande:

Vi hålla före, att skolrådet härvidlag
slagit in på rätt bog, och vi våga tillika
uttala den förmodan, att en blifvande
kyrkostämma skall visa sig behjärta de gjorda
framställningarna och lämna sitt bifall till
dessa pensioneringsförslag, genom hvilkas
fastslående vår stads folkskoleväsen, äfven
i fråga om den ekonomiska garanti, som
erbjudes våra barns uppfostrare, när de efter
träget arbete draga sig tillbaka till
välbe-hoflig hvila, kommer att häfda sin ställning
som ett af de bäst ordnade i vårt land.

Af denna anledning har man skäl att
vänta kyrkostämmans bifall till
skolrådets förslag.

Ett annat icke mindre viktigt förslag
är frågan örn skolbad. Den i somras
tillsatte skolläkaren, med. d:r C.
Lindman, har i skrifvelse till skolrådet
påpekat vikten häraf. I hans skrifvelse
heter det bl. annat:

Den påbegynta läkareundersökningen af
folkskolans barn har i likhet med de årliga
besiktningarna af till sommarkolonivistelse
anmälda gifvit vid handen en utbredd
benägenhet för hudsjukdom och skrofulösa
sjukdomar, beroende till stor del på
bristande renlighet. Lämpligt tillfälle att
tillgodose behofvet af renlighet erbjuder sig i
sammanhang med den nu färdiga
folkbad-anstalten. Det är visserligen tänkbart att
ordna skolbad å lokal inom resp. skolhus.
Men dels skulle inrättandet af skolbad
därstädes betunga samhället med en
anläggningskostnad af ej ringa utsträckning, som
fullkomligt sparades, om skolbad erhölles i
folkbadanstalten, dels skulle dessa skolbad
sannolikt kräfva en årlig utgift, som
öfverstege utgiften från skolans sida till
folkbadet, dels skulle från skolans synpunkt
undervisningen mera störas af skolhusbad än
af andra alternativet, dels -slutligen från
folkbadets egen synpunkt detta vinna
burskap hos det uppväxande släktet redan från
dess barndom.

På grund af det anförda hemställde
skolläkaren, att skolbad måtte anordnas
i den nya folkbadanstalten.

Skolrådet, som vid flera föregående
tillfällen visat stort intresse for hygie-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jul 4 09:07:23 2016 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1902/0825.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free