- Project Runeberg - Nordic Authors /
Frans Michael Franzén

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Franzén, Frans Michael (1772–1847), poet, bishop, Finland, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works to which this author has contributed:

Read more about Frans Michael Franzén in:


The first major Finnish poet, was Frans Michael Franzén (1772-1847), whose fresh, romantic poetry was enormously popular in Sweden-Finland in his time.
(From the Nordic FAQ)

Frans Michael Franzén was born and raised in now Finland, then part of the Swedish kingdom, and later moved to mainland Sweden where he was a vicar and wrote several church hymns still in use.


Psalmförfattaren och diktaren Frans Michael Franzén föddes 1772 i Österbotten i Finland, som då tillhörde det svenska riket. Sin överflyttning till Sverige har han berört i sin dikt om Columbus, som ju också for västerut över havet till ett nytt land.

Ledamot av Svenska Akademien, stol 13, åren 1808 till 1847 (ständig sekreterare 1824-1834). Se även Projekt Runebergs Tema Svenska Akademien.

Links

Works

Several biographies which were published in Svenska akademiens handlingar have been excluded from this list. Many, if not all, of them reappear in Minnesteckningar, 1848-1860. Several small speeches with long titles have also been excluded.

Om svenska drottningar. Historiskt tal, i anledning af konung Gustaf IV Adolphs förmälning med prinsessan Fredrika Dorothea Wilhelmina af Baden, hållet den 4 november 1797 för kongl. academien i Åbo, 1798
Ordens-visa för studenter, 1801
Inträdes-tal, hållit i Svenska akademien den 27 nov. 1811
published 1817 in Svenska akademiens handlingar, ifrån år 1796, del 6
Aura. En samling walda stycken från Åbo tidningar, 4 vol., 1810
In 1794, Frans M. Franzén was the editor of Åbo tidningar
4 x 60 pages
Skaldestycken af Frans M. Franzén, 1810
412 pages (part 1 of ...?)
Prof-psalmer af Franzén och Wallin, 2 vol., 1812-1813
90 + 92 pages
Minne af archiatern ... Nils Rosén v. Rosenstein. På svenska akademiens vägnar i anledning af den öfver honom slagne skådepenningen författadt, 1815
32 pages
Michael Choræus, Michaël Choraei Samlade skaldestycken, 1815
312 pages, edited and published by Frans Michael Franzén
Förslag till texter vid den allmänna gudstjensten, 1819
52 pages
Till åminnelse af konung Carl XIII. Tal i en landsort, 1821
24 pages
Elie wäckelse. För nattwardsgäster, 1822
8 pages
Reprinted 1824
Jakobs wandring. I Mos. 28:10-22. För ungt folk, som går ut i werlden; i synnerhet för tjenstehjon, 1822
8 pages
Reprinted 1824
Tal wid evangeliska sällskapets offenteliga sammankomst i kongl. wetenskaps-academiens hus den 22 maji 1822, 1822
24 pages
Konsterna. Poem, 1822
16 pages
Minne af amiralen Jakob Bagge, 1822
published in Svenska akademiens handlingar, ifrån år 1796, del 9
Andreas Rydelii minne. Uppläst i Svenska akademien den 20 december 1822, 1823
94 pages
Sånger vid en glad middag inom preste-ståndet den 1 maj 1823, tryckte till hugkomst för vänner, 1823
8 pages
Skaldestycken, 7 vol., 1824-1861
"Ny uppl." (new ed.) of vol. 1, 1824
1. 1824, 382 pages, printed by N. M. Lindh
2. 1828, 436 pages, printed by N. M. Lindh
3. 1829, 570 pages, printed by N. M. Lindh
4. 1832
5. 18??
6. 18??
7. 1861
Till min biografi. Självbiografiska anteckningar 1772-1824
autobiography
Facs. ed. 1945, commented and published by Gösta Lundström (1914-1993)
Vid justitie-rådet och commendören herr Magnus Toréns jordfästning i s:t Clara grafchor, d. 15 sept. 1825, 1825
12 pages
De första orden till s:t Clarä församling i Stockholm af desz kyrkoherde Frans M. Franzén, 1825
Julie de St. Julien, eller Frihetsbilden. Symboliserad historie, 1825
160 pages
Tacksägelse, tal och verser, i anledning af fru Anna Sophia Billbergs, född Ehinger, den 7 april 1826 timade död och den 13 i samma månad skedde jordfästning, 1826
Vid justitiae-rådet Bloms jordfästning, 1826
Tal vid en af rikets herrar, riddaren och commendören af kongl. maj:ts orden ... Magnus Fredric Brahes jordfästning i Clara kyrka den 19 dec. 1826, 1827
Vid tillförordnade öfver- ståthållaren, landshöfdingen i Stockholms län ... Dan. Edelcreutz's jordfästning i Clara kyrka den 14 october 1828, 1828
Tal vid svenska bibel-sällskapets allmänna sammankomst på stora börs-salen i Stockholm, den 11 april 1829, 1829
20 pages
Skålar i preste-ståndet, vid firandet af den 1 maj 1829, 1829
4 pages
Columbus eller Americas upptäckt, 1831
För fattiga och rika, 1833
Herdabrev i Hernösand stift 1832, 1833
32 pages
Afhandling om det nationliga och fosterländska i svenska vitterheten under Gustaf III:s tidehvarf, 1833-1835
published in Svenska akademiens handlingar, ifrån år 1796, del 15
Tal vid åtskilliga tillfällen, 1835
507 pages
X. Y. Z. eller hwem rår derför? Samtalsämne för dagen, 1838
45 pages
Rabulisten och landtpresten. Samtal i sakristian, 1840
Vitter strid emellan far och son, 1841
74 pages
Predikningar, 6 vol., 1841-1845
Minnesteckningar öfver utmärkte svenske statsmän, hjeltar, lärde, konstnärer och skalder, 3 vol., 1848-1860
(republished in one volume?) 678 pages, 1891
Charader, 1849
151 pages
Eva och Maria. En dubbel spegel för qvinnan, 1849
Den orätte gårdsfogden, eller Görer eder vänner af den orätta Mammon. : Luc. 16:1-12, 1851
Kansan-laulu, 1852
Strödda predikningar och smärre andeliga skrifter, 1852
Samlade dikter, 7 vol., 1867-1869
1. Selma och Fanny m.m., 411 pages, 1867
2. Tidsbilder, 387 pages, 1868
3. Psalmer m.m., 406 pages, 1868
4. Svante Sture, 465 pages, 1868
5. Columbus, 382 pages, 1868
6. Berättande dikter, 350 pages, 1869
7. Dramatiska dikter, 383 pages, 1869
Valda dikter, 1889
New ed. 1895
New ed. 1897, 496 pages
Valda smärre dikter, 1900
47 pages, edited by Bernhard Risberg

Find other Nordic Authors named Franzén, others born in 1772 or deceased in 1847.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2024-01-27 19:11 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/franzenm.html

Valid HTML 4.0!