- Project Runeberg -  Typograftidning / 1889 /
12

(1889-1890)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

TYPOGRAFTIDNING

.lretø utgifter:

Omkostnader....................................^

Sjukhjelp . ............................. gjjf80

Begra fn mgshje 11.........................

Peusioner............................. }*}*†,• to

Kassans tillväxt är sålunda............l..«>»r. —

Fink 3,649:32

Kassans behållning 1 januari 1888..............30,253:56

tillvibct under 1888..........................1,3;>6:

n behållning 31 december................ 31,609:56

Sedan berättelserna upplästs och A,t förvaltningen beviljats
ansvarsfrihet, företogs val al’ funktionärer i stället för de i tur
afgående och återvaldes de lorrn, nemligen till viceordförande herr
E. Nordling, till förvaltare B. Ahlstedt och till bestyrolsemedlem
G. Stjerlnmi. Till revisorer utsågos hrr A. Holmberg, A. J.
Jakobsson och K. Rutqvist. - Man beslöt förse samtlige medlemmar
med kvittenskort, derå tryckeriernas fullmäktige ega kvittera
inbetalningarna.

Gymnastik. Ett sällskap typografer härstädes har
sedan ett längre tid haft gymnastikövningar några aftnar i
veckan. Öfningarna försiggå denna termin om tisdags- och
fredagskvällar från kl. 1 „9 uti ryska gymnasiets gymnastiksal, der desse
tryckeriarbetare genom hurtiga kroppsrörelser uppfriska sina af
dam och lamprök fylda lungor och uttänja af arbetet st vfnade leder.
Ehuru kursen redan en tid"fortgått, kunna nya deltagare ännu
anmäla sig.

Olycksfallförsdkring. Si mel i i arfvingar»
tryckeribolag har försäkrat sin tryckeripersonal för olycksfall inom yrket.

Äfven firman Weiliii Är Göös fabriks- och
bokförlagsaktiebolag lär, enligt hvad vi hört, ha för afsigt att försäkra samtliga
sina arbetare tör olycksfall.

— Dödsfall* Sättarekonstförvandten August Julin afled
härstädes efter ett långvarigt bröstlidande den 19 dennes i sitt 37
lefnadsår. Den aflidne hade hela sin tid varit sättare vid Helsingfors
Dagblad, följt detta i alla dess olika skeden och nu dött kort, förrän
bladet upphör. Han var utlärd å T. Sederholms tryckeri och
tillhörde en längre tid Finska Typografernes Understödsförening, men
utträdde, af okänd orsak, lof några år sedan (lerur.

Till redaktionen för Tt/jM/raftidniiuj.

Fräga.

Kunde ej typografernes förenings byggnadsföretag ställas
à aktier? Pä detta sätt tro undertecknade att föreningen fortast
tcunde komma sig till eget hus. Aktiernas belopp kunde
exempelvis vara å 25 mk och skulle då nästan hvarje typograf »jenom
småningom skeende af betalningar kunna blifva egare till dylika.
Under årens lopp kunde anställas allmänna folkkonserter, soiréer
m. fl. tillställningar lör att genom inkomsterna af dessa kunna
göra hastigare afbetalningar på det lärt som, utom det genom
aktieteckningen inflytande beloppet, behöfde upptagas. Månne ej vara
skäl att upptaga denna fråga på nästa månadsmöte?

Intresserade.

Med anledning af de nyss införda boktuUarne i
Finland skrifver Stockholmstidningen Dagens Nyheter:

Finnarne tyckas vid dessa boktullar ha ledts af samma
sträfvanden som for några år sedan förmådde den svenska riksdagen
att upprätta tullskydd mot i Tyskland tryckta psalmböcker och
bönböcker m. m. Enligt hvad vi tro oss veta har en firma här i
Sverige på finsk beställning just åtagit sig att leverera ett antal
psalmböcker för Finland, hvilken affär de nu åsätt a tullarne
antagligen skall för framtiden omöjliggöra. Likaledes torde de finska
boktullarne få inflytande på finska beställningar af sådana verk
som Runebergs skrifter hvilka mest blifvit tryckta i Sverige. Huru
de för öfrigt kunna verka beror väl pä den tydning man ger åt
benämningen ^eftertryck".

— Med Edisons nyaste förbiittrade fonograf har i
tidningen „Worlds" tryckeri i Newyork gjorts ett intressant
försök. Denna tidnings redaktör höll ett föredrag vid hvilket en
fonograf sattes i verksamhet i lokalen. 1 tryckeriet blef, efter
det ionografcylindern vid fvra gånger förlàngsammad. vridning
återgifvit talet, detsamma af en öfvad sättare satt omedelbart
efter hörseln. Det visade sig att satsen innehöll mycket mindre
fel än som vanligen är fallet vid sättning af illa skrifvet
manuskript och det synes sålunda att återgifvandet af tal utan hjelp
af mer eller mindre tillförlitliga reporters mycket, väl
låter’utföra sig. — Eldigt denna berättelse skulle således den gamla, förr
fullkomligt obrukbara, fonografen ha erhållit en ganska betydande
förbättring.

— Typograf strejken i Kristiania. I senaste n:r af vårt
blad nämnde vi att. typogra ferne derstädes beslutit uppsäga sina
platser. Enligt nu ingångna underrättelser är arbetet sedan
början af denna månad a samtliga de tryckerier, hvars principaler
icke betala den begärda förhöjningen, instäldt. Antalet strejkande
är 160. Hvarje man erhåller’ af typografiska föreningen 10 kr. i
veckan med tillägg för familj. Utgifterna hafva beräknats till
2,000 kr. i veckan. Föreningens tillgångar utgöra 10,000 kr.
Arbetande medlemmar hafva tillsvidare åtagit sig att lemna 10
procent af arbetsförtjänsten. Enligt uppgift hafva de strejkande
garanterats understöd från landsorten och utlandet, särskildt från

S

Danmark med 500 kr. i veckan. Telegram ha ingått, från
Österrike. Tyskland, Frankrike, Danmark, Sverige och hela Norge med
dels lotten om understöd, dels försäkringar om att inga typografer
komma till Kristiania så länge strejken varar.

Med anledning af strejken meddela svenska blad följande
jemförelse mellan norska och’ svenska typografers aHöningsvilkor:

De norska typograferne begära 34 à 36 öre per 1,000
bokstäfver, medan bokfcryckarne anse sig icke kunna betala mer än
32 à 34 öre. I Stockholm b otal as nu 30 öre per 1,000 n omkring
27’/a öre per 1,000 bokstäfver. Enligt ett af de svenska
typograferne nu upprättadt förslag till ny tariff, som i dagarne varit
synligt, begära desse 30 öre per 1,000 bokstäf ver.

Mfirklig sdttmaskin. I en Stockholmstidning läses
följande: Återigen snörjes från Amerika om en af dessa snillrika
uppfinningar, hvilka karakterisera vår tid och kanske niesl vår
tids amerikaner. Mr Capehart i Mirraeapolis lär nemligen hafva
löst problemet om en sättmaskin på ett lika enkelt som originelt
sätt. Maskinen är inrättad ungefär som en vanlig skrifmaskin.
men i stället för det i en skrifmaskin vanliga bokstafstrycket
åstadkommer maskinen en matris for gjutning af
stereotypplåtar, i det den inpressar typerna i en tjock, torr pappskifva, sådan
som nu allmänt begagnas, ehuru i vått tillstånd, för att
framställa matriser. Sättningen och tillverkningen af matrisen ske
al t så samtidigt, och uppkomna fel rättas fort derigenom, att det
felaktiga stället utpressas ur matrisen och ersättes med en liten
skifva, som innehåller ett riktigt aftryck*. Det är lätt att finna,
hvilka betydande fördelar en dylik maskin erbjuder. Maskinen,
hvilken arhetar åtminstone 3 gånger så fort som en skicklig
sättare. uppgifves hafva storleken af ett vanligt skrifbord och icke
erfordra mer drifkraft än 1 :lu hästkraft.

Svibel.

rla fanders tryckeri härstädes lär blifva verklighet.
Lokal tör detsamma skall nu vara upphyrd i en gård vid salutorget.
Orsaken till att det ej blef någonting af vid Eriksgatan skall varit
den att den för maskindriften anskaffade gasmotorn ej kunde
begagnas derstädes af brist på — gas.

Krönte bofctrycJcare. ! det af d. v. boktryckaren,
kanslirådet P. A. Wallmark vid Boktryekerisocietetens fest i Stockholm
d. 5 Juli 1840 hållna tal, nämnes att konung Adolf Fredrik låtit, a
slottet inrätta ett tryckeri och under ledning af kongl,
boktryckaren Momnia sjelf satte och tryckte: men nan afstod dock snart
derifrån af det skäl att. de då brukliga langa och dyrbara
spetsmanschetterna blefvo förderfvade. — Gustaf III hade äfven, då
han 1776 vistades å Gripsholm, låtit (Utföra en stilkast jemte
trycksvärta och då brukliga bollar samt roade sig att. med biträde
at’ kongl, boktryckaren i ougt ra. fi. sätta och trycka affischerna
till de franska spektakel som der gåfvos. Af dessa affischer lära
några ännu förvaras ü kongl, biblioteket i Stockholm försedda
med anteckningen: à Gripsholm, de Vimprimeric Roy ale.
Tryckningen lärer verkstälts pä det enkla sättet att konungen satte sig
på formen.

* Mon dil författare göra de vanliga -koriningnrnu’-, hum reder mon sig (lit?

Siittarciis fr Aga.

C. HANEMANN & SÖNERS

STILGJUTERI

grundlagdt år 1842
Helsingfors, Kaserngatnn 32

emottager och utför beställningar på /tUlm-, klichéer, mtssingslinier,
pris-medaljer, trä fnit l wi. wi.; titel- och rubriks/ilar, utslätning, spatirr, och
s. k. bokbindaresatser finnas på lager, och väga ti isynnerhet hänvisa pà att
stilarne gjutas Ull svensk. finsk eller också svensk-finsk sats, allt t/ter
beställarens önskan, sä att inga obehöfliga typer förekomma och behöfva
betalas.

Kostnadsförslag för större och mindre boktryckerier uppgöras fort
nch billigt och levereras fullständiga mindre tryckerier afsedda för
veckotidningar lill oU pris af 4 a 5,000 Smf.

Pappersskärmaskiner, snäll-, hand- och packpressar levereras till
fabrikspriser; äfven stilar ifrån framstående, utländska stilgjuteri firmor
levereras till originalpriser och rid större beställningar till och med tull- och
fraktfritt här på platsen.

Ny Corptta ill falt ning pr iK 4 Tmf.

KARL KRAUSE,LEIPZIG

KARLKRAUSE. LEIPZIG

Plats sökes.

En person som vid större litografisk

anstalt i Sverige haft till uppgift att
utföra negativa fotograller för
reproduktioner söker sig plats i Finland.
I Goda liotyg kunna presteras. Närmare
meddelanden lemnar Tvpograftidninga
redaktion.

•V ll(V<KKIII-AKTlKlt<>J,.\(li:r8 Til WI

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 04:32:43 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/typotid/1889/0012.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free