- Project Runeberg -  Svensk lag /
Fabriks och Handtwerksordning; Gifwen Stockholms Slott den 22 December 1846

Tema: Reference, Politics
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Fabrik- och Handtwerks-Ordning; Gifwen Stockholms Slott den 22 December 1846.

Kongl. Maj:t har, efter pröfning af ej mindre de underdåniga förslag till förnyade författningar om handtwerkerierne, om gerningsmäns antagande på landet, och om landtmannens slöjdefrihet, som Rikets Ständer och serskildt Borgare-Ståndet till Kongl. Maj:t öfwerlemnat, än hwad för öfrigt uti infordrade utlåtanden och ingifne framställningar i ämnet blifwit i underdånighet anfördt och hemstäldt, funnit godt i nåder förordna

Art. I. Allmänna stadganden, angående behörighet till warutillwerkning och wilkoren derför.

Art. II. Huru mästerskap och rättighet till fabriks- eller handtwerksnäring förwärfwas.

Art. III. Om handtwerks- och fabriks-föreningar

Art. IV. Om handtwerks- och fabriks-arbetare

32 §. 1 Mom. Då lärling af fabriks- eller handtwerksidkare antages, bör med honom eller, om han omyndig är, med hans laglige målsman, i tillkallade witnens närwaro, upprättas kontrakt i twenne exemplar, som noga upptager lärotiden och öfriga wilkor. Det ena exemplaret förwaras af idkaren, det andra af lärlingen eller hans målsman. Idkare må dock kunna, under högst tre månaders tid, hafwa lärling på prof.

2 Mom. Upptager idkare i lära fattiga barn, de der icke hafwa målsmän, som, angående lärotid och öfriga wilkor, kunna kontrakt upprätta, ege öfwer dem föräldrarätt, tilldess de myndighetsålder uppnått.

3 Mom. Öfwer andra lärlingar ege den, som dem antagit, lagligt husbondewälde, såwidt ej annorlunda är i kontraktet förbehållet, dock att han icke, utan uttryckligt medgifwande i samma kontrakt, må begagna dem till andra göromål eller ärenden än de yrkte tillhörande.

4 Mom. Ej må någon till fabriks- eller handtwerkslärling eller arbetare antagas förr, än han fyllt tolf år, ej heller, då omyndig dertill antages, kontrakt derom lyda på längre tid än tills han i myndighetsåldern inträder. Kontrakt med myndig lärling må ej lyda på mera än tre år.

33 §.

34 §.

35 §.

36 §. Fabriks- och handtwerksidkare åligger att faderligt waka deröfwer, att de hos honom antagne arbetare, särdeles då de såsom minderåriga äro i hans hus och bröd, hållas till gudsfruktan, ordentlighet och goda seder, samt, om de förut ej förwärfwat den kunskap, som i 3 § litt. a omförmäles, deruti erhålla undervisning å de dagar och timmar, som idkaren bestämmer; börande de tillhållas att flitigt besöka söndagsskolor eller andra för fabriks- och handtwerksarbetare afsedda läro-anstalter. Idkare ware jemwäl skyldig, att sjelf eller genom andra meddela lärling underwisning i yrket, derwid gesäll icke må undandraga sig att lemna erforderligt biträde: att wid de hos honom anställde arbetares behandling och sysselsättning fästa behörigt afseende å deras hälsa och arbetsförmåga: att med tjenliga rum och förswarlig föda förse dem, som hos honom äro boende: att, då arbetare sjuknar, låta honom sköta och wårda, med rättighet till afräkning å lönen af hwad han till läkare och läkemedel utgifwit: samt att med saktmod och lämpliga föreställningar söka rätta den felande och, under iakttagande att husaga ej må ega rum å gesäll, icke anwända den å lärling eller annan arbetare förr, än warningar wisat sig wara fruktlösa. Idkare, som med hugg och slag förgår sig mot gesäll, eller som i dryckenskap eller af blott ondska slår eller oskäligt handterar lärling, eller annan arbetare, böte derför efter allmän lag, och ware den misshandlade berättigad att, då han så äskar, på sätt i Tjenstehjonstadgan säges, warda från tjensten entledigad. Wederbörande polismyndighet, äfwensom, då frågan rörer omyndig, dennes målsman, ege waka deröfwer, att hwad genom denna § är fabriks- och handtwerksidkare ålagdt, warder behörigen fullgjordt samt att underlåtenhet deraf i laga ordning warder beifrad.

37 §.

38 §.

39 §.

40 §.

41 §.

48 §.

49 §.

50 §.

51 §.


Project Runeberg, Fri Dec 14 20:28:58 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svealag/x-1846-1222fho.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free