- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
17

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 2. (576.) 11 januari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Nar’2

SVENSK LÄRARETIDNING.

17

;- Till lärare vid Önneslöfs folkskola,
Bon-derupj Mim.: vik. därstädes O. Bergman
(enhälligt).

- Till vik. folkskollärare i \7ästerlösa, Östg.:
G. Viman därstädes.

- Till biträdande lärare vid Myrbacka
folkskola, Järna, Kpbg: J. Eriksson därstädes.

- Till biträdande folkskollärare i Svenarum,
Jönk.: S. J. Ekholm.

- Till lärarinna vid Nartorps mindre
folkskola, Skällvik, Östg.: Maria Vasen.

- Till lärarinna vid Norrhults mindre
folkskola,Hjorted, Kal m.: Klara Andersson i
Trehörna.

- Till lärarinna vid Sterte mindre
folkskola, Trönö, Gflb.: Alma Bergvall.

- Till lärarinna vid Kungshagens mindre
skola, Lungsund, Vrml.: Emma Kristina
Häggström i Rångedala. (11 sökande J

- Till lärarinna vid Gunlereds mindre
folkskola, Gållared, Hall: Albertina Sofia Ström
från Göteborg.

- Till småskollärarinna i Gållared^ Hall.:
Konstantia Amalia Schough från Krogsered.

- Till småskollärarinna i Hjorted, Kalm.:
Hilma Nilsson i Ankarsrum.

- Till småskollärarinna i Alunda, Upps.:
Magnhild Nilsson.

- Till småskollärarinna i Skede, Jönk.:
Elisabet Selvander.

- Till småskollärarinna i Karlstad: Signe
Burman i Gunnarsberg.

- Till småskollärarinnor i Säf snäs, Kpbg:
Emma Hagberg i Frediksberg och Brita Olsson
i Enviken.

- Till småskollärarinna i Bosjö-Kloster,Mlm.’.
Kerstin Nilsson i Kyrkheddinge.

~ Till småskollärarinnor i V. Harg, Östg.:
Hulda Schelin i Sund och Helena Eriksson.

- Till småskollärarinna i Malmbåck, Jönk.:
Anna Maria Svensson i Bäckaby.

- Till småskollärarinnor i Järna, Kpbg:
Anna Persson i Gagnef och Anna Schöld i
Mockfjärd.

- Till småskollärarinna i Venjan, Kpbg:
Lisbet Eriksson i Rättvik.

- Till småskollärarinna vid Pålsboda,
Sköllersta, Öreb.: Lydia Löfberg.

- Till småskollärarinna i Sillerud, Vrml.:
Kristina Johansson i Tisselskog.

- Till småskollärarinna i Västerås-Barkarö,
Vstm.: Ebba Bergström i Västerås. Q

- Till småskollärarinna i Stenåsa, Kalm.:
Karolina Peterson i Öljehult.

- Till småskollärarinna i Gärdslösa, Kalm.:
Julia Larsson i Repplinge.

- Till småskollärarinna i Rya, Krist.:
Maria Berglin i Lackalänga.

– Till småskollärarinna i Önnestad, Krist.:
Maria Ohlsson i Nymö.

/ ett kök skall, enligt kyrkostämmans
beslut, småskolan i Skölfvened, Skbg, inhysas -
för att minska bränsleåtgången.

- Elektriskt ljus finnes i både folk- och
slöjdskolan vid Sunds bruk utanför Sundsvall.
Den senare, byggd af sten, invigdes med en
barnfest den 28 sistlidne december.

- Växjö stifts kristna lärareförening skall,
enligt vid årsmötet den 4 d:s fattadt beslut,
ombildas till mindre lokalföreningar af
»Svenska folkskolans vänner».

- Till kläder åt fem fattiga barn inom Norra
Solberga församling, Jönk., har Gustaf
Carlsson i Danstorp skänkt en summa af 1,000 kr.,
hvaraf årliga räntan skall användas.

- Hundskattemedlen i Karbenning, Vstm.,
skola till största delen användas till inköp af
materiel för flickslöjdskolorna. I Gamleby och
St. Tuna skola nämda medel användas till
fattiga skolbarns beklädnad.

- Organisten C. £. Jöllen i Ö. Stenby, Östg.,
är inmanad i häkte, emedan han är
förvunnen att hafva förfalskat flera växlar. Den
häktade, som är en 70-årig man, har vid
polisförhöret erkänt sitt brott.

- Folkskoleinspektören, kyrkoherden R. Uddin
å Gotland fyllde den 30 december 50 år. Med
anledning häraf uppvaktades han nämda dag
af samtliga medlemmar af Klintekretsens
lärareförening.

- En sångförening är bildad bland, ungdomen i
Fornas och Lönsås församlingar, Östg.
Föreningen, som till anförare valt skolläraren Alb.
Strand, har flera gånger uppträdt i pastoratets
kyrkor och låtit höra sig vid gudstjänsterna.

- Skolflaggor hafva anskaffats till samtliga
skolhusen inom Huddinge och Botkyrka
församlingar, Sthm. Medel därtill hade beredts
genom en basar under förliden sommar. -
Äfven Högfors skolhus i Ljusnarsberg socken,
Öreb.., har fått sig en svensk flagga.

- / öfver 35 år har skolläraren P. Ohlsson
i Åhus arbetat i folkskolans tjänst, från
hvilken han i dagarna erhållit afsked med pension.
Under denna långa tid har han icke
försummat skolan mer än en half dag och då på
grund af sjukdom.

- En tacksamhetsadress från Gäfleborgs läns
lärarepersonal skall nästa lördag genom
utsedda deputerade öfverlämnas till den om
nämda läns folkskoleväsende högt förtjänte
brukspatronen Hjalmar Petré, numera bosatt i
Stockholm.

- Ett vackert erkännande för 25-årig
verksamhet inom församlingen erhöll skolläraren och
organisten E. Julin i Kaflunda, Krist., då sistlidne
nyårsdag till honom Öfverlämnades ett dyrbart
guldur och tillhörande guldkedja, den förra
med inskription: »Af tacksamma
församlingsbor 18’/i93.»

- Genom eldsvåda ödelades den 2 d:s en
villabyggnad strax utanför Bollnäs, hvari
folkskoleinspektören R. Norén hade sin bostad.
Hr N. fick en stor del af sin lösegendom
räddad, hvaremot tvänne i samma hus boende
lärarinnor vid döfstumskolan fingo sina
tillhörigheter förstörda.

- Till folkskoleinspektör i Jönköping har
skolrådet tills vidare antagit fil. kand. G. R.
Johansson. Hr J. har efter aflagd
folkskollärareexamen tjänstgjort som öfningslärare vid
seminarium och valdes, då
småskollärarinneseminariet i Hvetlanda stiftades, till dess förste
föreståndare, en befattning, som han efter
några års förlopp lämnade för att ägna sig åt
akademiska studier.

- En julfest för Karlstads skolbarn till ett
antal af omkring 600 var af skolrådet
anordnad den 4 d:s. Festen började i domkyrkan
och fortsattes sedan i nya folkskolehuset, där
stora samlingssalen var rikligen prydd med
granar och ljus och där äfven en musikkår
tagit plats. De små bjödos i angränsande
rum på hvarjehanda goda saker, under det
från musiken klingade lifliga toner. Festen
fortgick under stor glädje med sång och musik,
deklamation och berättelser o. s. v.

- Växjö stads och Växjö landsförsamlings
folkskolor hafva ihågkommits i domprosten V. G.
Vetters testamente, den förra med 2,000 och
den senare med 1,000 kr. Medlen skola af
skolrådet förvaltas under benämningen
»Domprosten Gustaf Vetters stipendium», och skall
årliga räntan utdelas till fattiga barn,
tillhörande folkskoleafdelningen, hvilka gjort sig
bemärkta såsom varande påpassliga, lärvilliga
och sedliga. Utdelningen bestämmes genom
ordföranden på vederbörande lärares eller
lärarinnors förslag.

- Riksdagens beslut om anställande af en
läkare vid hvarje högre eller femklassigt allmänt
läroverk har nu godkänts af k. m:t. Läkaren
skall utöfva tillsyn öfver lärjungarnas
hälsotillstånd och biträda rektor vid öfvervakande
af de hygieniska anordningarna vid läroverket.
Såsom arvode skall skolläkaren uppbära dels
af läroverkets ljus- och vedkassa l kr. om
året för hvarje under höstterminen närvarande
lärjunge och dels af statsmedel årligen vid de
högre läroverken 150 kr. och vid de
femklas-siga 100 kronor.

- Vid prins Karls uppfostringsinrättning å
Galon firades den 30 sistlidne december en
julfest, hufvudsakligen i öfverensstämmelse
med de anordningar, som förut vid liknande
tillfällen vidtagits. Inrättningens barn hade
samlats i skolan från de olika fosterhemmen
på ön, och de fingo nu under aftonens lopp
sysselsätta sig med lekar, dans och plundring

af två julgranar, hvarjämte de undfägnades
med diverse förplägningar samt till sist
erhöllo åtskilliga julklappar, alla af
beskaffenhet att af dem kunna användas till nytta. Till
bestridande af kostnaderna för festen och
julklapparna m. m. hade i år, liksom under
många föregående, konsul Aug. Giesecke i
Hamburg ihågkommit anstalten med en gåfva
af 500 kronor.

Sveriges allmänna
folkskollärareförening.

Centralstyrelsens årssammanträde

hölls onsdagen och torsdagen i föregående
vecka. Närvarande voro hrr A. F.
Skoglund, J. Gust. Söderberg, Fridtjuv Berg,
Emil Hammarlund, J. J. Dalström och
Joh:s Johansson. Hr Alfr. Dalin blef i
sista stund genom en ögonåkomma
ur-ståndsatt att bevista sammanträdet, och
den i hans ställe telegrafiskt tillkallade
förste suppleanten, folkskoleinspektören R.
Norén i Bollnäs, var genom nyss
öfvergången eldsvåda hindrad att
tillstädes-komma.

Samtliga beslut fattades enhälligt. De
viktigaste voro följande:

Lärarebibliotek.

Frågan härom hade under förra året
behandlats af 141 kretsar. Endast 9 hade

förklarat dylika bibliotek mindre nödiga (att
skaffa sig behöflig litteratur borde vara den
enskilde lärarens eller lärarinnans ensak,
fördelarna skulle ej uppväga kostnaderna
o. s. v.); 132 kretsar däremot hade
ansett dem önskvärda. Af dessa 132 hade
dock 31 funnit ett allmännare upprättande
af sådana bibliotek för närvarande omöjligt
eller snart sagdt omöjligt, åtminstone på
landsbygden.

Lärarebibliotekens innehåll borde enligt de
flesta kretsars mening utgöras af a)
pedagogiska och metodiska arbeten, b)
förberedelsearbeten, c) läroböcker.

De områden, för hvilka biblioteken skulle
vara afsedda, kunde enligt 62 kretsars åsikt
lämpligen sammanfalla med kretsföreningarnas
egna områden ; 7 däremot ville hafva dem
gemensamma för två eller flera kretsföreningar,
5 önskade dem afsedda för ett helt län eller
stift och 19 ville hafva ett bibliotek för hvarje
härad, pastorat, socken eller skoldistrikt.

Kostnaderna tänkte sig 24 kretsar bestridda
genom offentliga anslag af kommunerna
(skoldistrikten), landstingen eller staten (23 genom
delaktighet i bidragen till sockenbiblioteken),
5 genom understöd af enskilda skolvänner,
23 genom låntagarnes årsafgiften 8 genom
bidrag ur kretsföreningarnas kassor och 7 genom
anslag ur allmänna föreningens kassa.

Styrelsen öfver hvarje bibliotek hade man i
allmänhet tänkt sig handhafd af
lärarepersonalen själf genom kretsstyrelse eller särskild
biblioteksnämd, dock alltid under samverkan
med de myndigheter från hvilka man väntat
sig erhålla bidrag och understöd (skolråd,
inspektör e. d.).

Rörande nu befintliga lårarebibliotek hade
upplysningar meddelats om 16, nämligen
Fril-lestads, Fässbergs, Gäfle-Gästriklands,
Göteborgs, Hårfagers, Hedesunda, Landskrona,
Linköpings, Malmö, Norra Helsinglands, Norrköpings,
Oskarshamns, Stockholms, Södra Vedbo, Tveta
och Uppsala. Inom några kretsar hade med
anledning af frågans behandling beslut fattats
om upprättande af lärarebibliotek.

Af 7 kretsar hade begärts, att
centralstyrelsen skulle genom bidrag ur allmänna
föreningens kassa främja upprättandet af

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0021.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free