- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
42

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 4. (578.) 25 januari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

42

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 4

till folkskoleöfverstyrelsens kassör skulle uti
innevarande års stat upptagas till högre
belopp än 2,500 kr.

Äfven för 1893 blef efter votering och
med enkel majoritet (18 röster mot 16)
kassörens aflöning fastställd till 3,000
kronor. Som sistnämda beslut ej
öfver-klagats, har det vunnit laga kraft, ehuru
enligt förestående utslag den nödiga
plu-raliteten ej erhållits.

Begäran att få återinträda som
ordinarie lärarinna. F. d.
folkskollärarinnan i Hessleholm Pernilla Sandberg,
som i maj månad förlidet år i skriftlig,
af hennes broder kyrkoherden Sandberg i
Brandstad styrkt ansökan anhållit om och
därefter erhållit afsked från sin
innehafvande lärarinnebefattning vid Hessleholms
folkskola, hade - under uppgift att
förenäm-da ansökan blifvit uppsatt och till
skolrådet inlämnad vid ett tillfälle, då hon led
af fullkomlig sinnessjukdom - hos Lunds
domkapitel anhållit om förständigande för
vederbörande skolråd att strax låta henne
återinträda i tjänsteutöfning. Då den af
S. förut innehafda tjänsten redan blifvit
i laga oklandrad ordning tillsatt, har
domkapitlet lämnat den gjorda ansökningen
utan afseende.

Upphäfdt val. På förslag till
återbesättande af lediga folkskollärare-,
klockare- och organistbefattningen i S:t Ibb å
Hven hade skolrådet uppfört sökandena G.
A. Lindberg, J. O. Lysén och F. T. Hoffman
i nu nämd ordning. Vid af församlingen
anställdt val erhöll den sistnämde
röst-pluralitet. På grund af anförda besvär
har Lunds domkapitel genom utslag den
18 dennes, enär det blifvit styrkt, att
Hoffman samtidigt sökt ordinarie läraretjänst
i S:t Ibb och Ofver-Enhörna församling,
uteslutit honom från förslaget och
anbefallt detsammas fyllande och anställande
af nytt val.

Vid pedagogiska lärokursen i
Stockholm kommer innevarande termin
docenten F. von Schéele att hålla en serie
föredrag i psykologi med tillämpning på
undervisningen. Dessa föreläsningar
hållas i Nikolai folkskola torsdagar kl. 6,30
- 7,30 e. m. För lärare och lärarinnor
är därjämte tillfälle beredt att mot nedsatt
afgift åhöra docenten A. G. Högboms
föreläsningar vid Stockholms högskola i fysisk
geografi lördagar kl. 6;15-7 e. m. En
annons i dagens nummer lämnar närmare
upplysningar.

Skolrådsvalen. Till skolrådsledamöter
äro valda folkskollärarne C. Hjertan i
Här-lunda, Skbg, Er. Anderson i Laxsjö, Jmtl.,
och G. O. Anjou i Öster-Färnebo, Gflb.
(äfven medlem af kyrkorådet).

Tjänsters tillsättning.

Förslag. Till läraretjänsten vid Herrsjö
folkskola, Kettilstad, Östg.: 1) Å. H. Lundkvist
i Horndal, 2) S. S. Svensson i Kettilstad, 3)
A. Pettersson i Ifö.

Valde. Till folkskollärarinna i Oskar, Kalm.:
Kristina Petersson i Hagby.

- Till e. o. folkskollärare i Växjö: Josef
Sundholm i Ö. Ryd, Östg. (i stället för A. S.
Gustafsson i Ö. Färnebo, hvilken afsagt sig).

- Till e. o. folkskollärare i Forserum, Jönk.:
J. A. G. Kindberg i Näshult och H. A.
Petersson i Rogberga. (8 sökande.)

- Till e. o. folkskollärarinna i
Husby-Oppunda, Södm.: Gerda Thomander i Falköping.
(9 sökande.)

- Till vik. folkskollärare i Söderköping:
Nils Joh. Nilsson i Hvena.

- Till vik. folkskollärare, klockare och
organist i S:t Ibb å ön Hven i Öresund: Josef
Sundholm i Ö. Ryd, Östg.

- Till vik. folkskollärare i Stora Malm,
Södm.: Evald Carlsson.

- Till vik. lärare vid Halsjöbo folkskola,
Södra Vi, Kalm.: Per A. Nilsson i Färnebo,
Vrml.

- Till vik. folkskollärare i Börstil, Sthm:
Karl J. Dahlgren i Ofvansjö.

- Till vik. folkskollärare i Flakeberg, Skbg:
C. A. Vidén i Malma.

- Till lärarinna vid en mindre folkskola i
Rådmansö, Sthm: Klara .Ch. Norén i Edebo.

- Till lärarinna vid Ödhults mindre
folkskola, Målilla, Kalm.: Selma Jonsson i
Alsheda.

- Till småskollärarinna! Vreta Kloster, Östg.:
Hilda Karlsson därstädes.

- Till småskollärarinna i Vimmerby. Ida
Svanberg från Skara.

- Till småskollärarinna i Vimmerby
lands-förs-.g: Selma Jonsson från Alsheda.

- Till småskollärarinna i Sjögestad, Östg.:
Signe Fridner från Trehörna. (14 sökande.)

- Till småskollärarinna i Skönberga, Östg.:
Fredrika Lindahl i Mogata. (9 sökande.)

- Till småskollärarinna i Östervallskog,
Vrml.: Anna L. Stål i Nor.

- Till småskollärarinna i Karbenning, Vstm.:
Anna M. E. Hedenström i Västerås.

- Till småskollärarinna i Linköping:
Emma Maria Jonsson.

- Till småskollärarinna i Kila, Södm.: Anna
Gustafsson från Örebro.

- Till vik. småskollärarinna i Karbenning,
Vstm.: Sofia Andersson i Bennebo.

Ett privat småskollärareseminarium har
folkskolläraren V. Andersson i Tofta för afsikt att
upprätta på Gotland.

- Örebro småskollärarinneseminarium har nu
börjat ny lärokurs. Till den samma hade
anmält sig 45 elever, af hvilka 24 antogos.

- För Hörs församlings samtliga skolor hafva
anskaffats sex större och mindre
unionsflaggor, hvilka hissas på bemärkelsedagar.

- Uti Rodhe-Lindeqvists privatseminarium i
Göteborg började vårterminen den 16 d:s,
hvarvid af 34 inträdessökande 16 mottogos.

- Som hednamissionär skall skollärarinnan
Emma Lindström i Falun utgå- Hon åtnjuter
under denna termin tjänstledighet för att
förbereda sig.

- På grund af stark köld bar folkskolan i
Kopparbergs kyrkoby måst stängas. Klagomål
från barnens föräldrar hafva föranledt denna

- Med enhälligt ja besvarade Aspelanda
skollärareförening vid sitt möte den 12 d:s den
frågan, huruvida barn, som ej kunna sina
läxor, böra sitta kvar sedan arbetet för dagen
är slut.

.- För inköp af trätofflor åt fattiga skolbarn
i Helsingborg har pantaktiebolaget därstädes
skänkt 350 kronor, som öfverlämnats åt
lärarepersonalen, hvilken skall verkställa inköp
af tofflorna och dela ut dem till de behöfvande.

- Till gode män för förmynderskap äro valda
folkskollärarne K. Oskarson i Lillkyrka, Öreb.,
C. Hjertén i Härlunda, Skbg, A. Lindberg
i V. Strö, Mim., och K. J. Karlson i Frustuna,
Södm. (äfven vice ordförande i
kommunalstämman). - Till uppbördsman af prästerskapets

! löner inom Jonsbergs församling är utsedd
i skolläraren R. Garlqvist.

– Ännu ett skolhus har genom eldsvåda
blifvit ödelagdt, nämligen lugesarfvens skolhus i
Rergsjö, som den 13 d:s nedbrann till
grunden. Huset var brandförsäkradt för 2,000 kr.

- Folkskoleinspektören d:r J. A. Vallin har i
följd af ökade göromål som folkskoleinspektör
afsagt sig sin befattning som föreståndare för
Södermanlands läns folkhögskola. Han
från-träder platsen vid vårterminens slut.

- Ett nytt skolhus med 12 lärosalar skall
uppföras i Landskrona enligt
kyrkostämmobeslut den 18 d-.s. – I Laxsjö, Jmtl., skall
under innevarande år uppföras ett nytt
skolhus för en kostnad af omkring 5,000 kr.

- Följande läroböcker skola användas i Vreta
Klosters folkskolor: Norlén-Lundgrens bibliska
historia, Erslevs geografi, Odhners historia,
Segerstedts naturlära, Alfred Rergs räknelära
samt O. Vågmans rättskrifningsöfningar.

- Ogillade blefvo de besvär, som af ett par
personer anfördes hos länsstyrelsen i
Linköping med anledning af, att V. Hargs
församling å kyrkostämma den 2 sistlidne maj beslöt
tilldela afgående organisten och klockaren A.
Adell en årlig pension af 200 kronor.

- Fortsättningsskolan i Skånella församling,
Sthm, skall med nästa år indragas på grund
af bristande intresse hos de röstägande, icke
af brist på barn eller medel. - Öster-Färnebo
församling, Gflb., uppehåller detta år/i/ra
fortsättningsskolor.

- Förkastadt blef folkskoleinspektörens för
slag till Skålleruds kyrkostämma att ännu en
fast folkskola måtte inrättas i församlingen.
Förslaget var af skolrådet enhälligt tillstyrkt,
men stämman ansåg sig af ekonomiska skäl
ej kunna bifalla detsamma.

- På Svenska akademiens stora ordbok hafva
folkskollärareseminarierna i Växjö, Kalmar,
Stockholm och Hernösand subskriberat å
hvardera ett exemplar. Voxna församling har för
sina skolor subskriberat på 3 och Vendels
församling på 2 exemplar.

- Oaktadt upprepade varningar hafva ett par
föräldrar i Krokek, Östg., icke kunnat förmås att
låta sina tvänne barn besöka skolan, hvadan
skolrådet vändt sig till länsstyrelsen, som nu
förordnat, att barnen skola skiljas från
föräldrarna och öfverlämnas till andra personer
för erhållande af nödig undervisning.
Kostnaden härför skall utkräfvas af föräldrarna.

- Bespisning för skolbarn anordnas i Kalmar
från och med den 23 dennes af »Föreningen
för understödjande af fattiga folkskolebarn»
därstädes, i likhet med hvad som skett under
de sex närmast föregående vintrarna. Dagligen
bespisas icke mindre än 135 barn, hvilka
hvardera erhålla ett mål kraftig middagsmat.

- 3’/2 månaders undervisning årligen skola
hädanefter folkskolans barn i Fröderyd, Jönk.,
hafva. Vid decemberstämman beslöts
visserligen, att anställa ytterligare en folkskollärare,
men detta förståndiga beslut upphäfdes å
en senare stämma, då man i stället beslöt att
anslå till nuvarande skolläraren 150 kr.
årligen för 2 ’/s månads ytterligare tjänstgöring.

- På sex månaders uppsägning skall kantorn i
Masthuggsförsamlingen i Göteborg tillsättas
enligt kyrkostämmobeslut den 18 d:s. Lönen
för den blifvande kantorn utgör 700 kr.
Rörande vaktmästare och ringkarlar stadgades
däremot ingen uppsägelse. För åtskilliga år
sedan trodde man sig i Göteborg också hafva
tillsatt folkskollärarne på uppsägelse, men k.
m:t var af annan mening.

- Folkskollärarevalet i Sillerud den 7 sistl.
augusti blef, såsom förut omtalats, upphäfdt
af Karlstads domkapitel af den anledningen,
att 241 röster vid valet afgifvits genom
ofullständigt bestyrkta fullmakter, och dessa röster
kunnat öfva inflytande på valets utgång. Detta
domkapitlets utslag har nu öfverklagats hos
k. m:t under påstående, att den första
röstsammanräkningen varit felaktig. Klaganden
yrkar därför valets fastställelse med
undanrödjande af domkapitlets utslag.

- Skolhusinvigning ägde rum i Öskevik,
Lindesbergs landsförsamling, den 17 d:s, hvarvid

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0046.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free