- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
67

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 6. (580.) 8 februari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 6

SVENSK LÄEARETIDNING.

67

gällande folkskolestadga för det
ifrågavarande skoldistriktet. Särskildt kan tvekan
uppstå, huruvida, då ändringar skett i
allmänna folkskolestadgan, dessa ändringar
äfven skola gälla de distrikt, för hvilka
särskilda stadgar äro utfärdade.

Och olägenheterna af dessa många sins
emellan olika skolstadgar ökas i samma
mån som flera städer - och möjligen
äfven större landskommuner - finna sig
nödsakade att hvar för sig begära
särskilda för hvar och en af dem gällande
bestämmelser, afvikande från den allmänna
folkskolestadgan, den ena i ett och den
andra i ett annat hänseende, hvarigenom
således antalet af de särskilda
folkskolestadgarna kommer att ytterligare ökas. Att
det för lärare och skolråd skall under
sådana förhållanden blifva ganska vanskligt
att hålla reda på sina skyldigheter och
rättigheter ligger i öppen dag.

I vårt grannland Norge har man redt
sig från dessa olägenheter genom att
utfärda en särskild »Lov om Folkeskolen paa
Landet» och en särskild »Lov om
Folkeskolen i Kjebstsederne».

Det vill synas, som om man i vårt land
borde tillgripa en i någon mån liknande
åtgärd. Vid sidan af den allmänna
folkskolestadgan borde finnas en fullständig
folkskolestadga, lämplig för de större
stadskommuner - och möjligen äfven större
landskommuner - som däraf ville begagna sig.
Vi skulle sålunda i stället för en mängd
olika skolstadgar få blott två sådana, hvar
för sig fullt själfständiga. Ett stort antal
paragrafer, såsom om läroämnen, lärotider,
lärarekompetens, lärares åligganden m. m.,
kunde och borde naturligtvis blifva
alldeles lika i båda stadgarna. I åtskilliga
andra afseenden måste däremot
bestämmelserna göras olika. Det faller af sig
själft, att sådana detalj bestämmelser, som
ligga inom området för hvarje särskildt
skoldistrikts reglemente, lika litet skulle
inryckas i stadgarna för de större
kommunerna som i den allmänna folkskolestadgan.
Så snart en kommun funne det för sig
fördelaktigt att få ordna sitt skolväsende
enligt stadgan för de större kommunerna,
skulle samma kommun därom kunna göra
anmälan hos k. m:t, som ägde att i
ärendet förordna.

Som utarbetandet af en dylik skolstadga
för de större kommunerna är ett arbete,
hvilket icke gärna kan tänkas blifva
utfördt utan k. m:ts medverkan, så får jag
härmed hemställa,

att riksdagen måtte i skrifvelse hos
k. m:t anhålla om utarbetandet af en
fullständig folkskolestadga, afpassad för
våra större städer och afsedd att
till-lämpas i de städer och större
landt-kommuner, som däraf vilja begagna sig.

Undervisningsutskottet,
såsom andra kammarens tillfälliga utskott
n:r l plägar kallas, består i år af följande
medlemmar:

ordförande: godsägaren G. F. Östberg
(mångårig ordförande i detta utskott men i fjor på
grund af egen begäran befriad från
utskottsuppdrag);

vice ordförande: redaktör E. Hammarlund;

öfriga ledamöter: pastor L. Dahlstedt, rektor
/. Persson i Arboga, dofstumskoleföreståndaren
E. A. Zotterman samt hrr /. A. Johansson i
Strömsberg, And. Svensson i Edum, /. Eklund
i Högemåla och E. Norman i Mora;

suppleanter: hr C. T. Lind i Gerum,
folkskolläraren Fridtjuv Berg, hrr And. Olsson
i Mårdäng och Sv. Arnoldsson i Rödeby samt
öfverstelöjtnanten M, Alsterlund.

Till utskottet hafva hittills remitterats
följande motioner: hr Bexells om
förmiddagsläsning, hr Bulows om tyska språket
i seminarierna, hr Hammarlunds m. fl.:s
om folkskollärarnes änke- och pupillkassa,
hr Valdenströms om latinskrifningen samt
hr G. V. Svenssons om undervisning för
beväringsmän.

Möten mellan skolråd

och lärarepersonal.

(Meddelanden till Svensk Läraretidning.)

Jönköping: Af lärarepersonalen framlades
följande på enskildt möte uppställda förslag:
1) Sådan ändring af läseterminerna för
Jönköpings folk- och småskolor, att vårterminens
början tillbakaflyttas från den l februari till
den 15 januari och höstterminen från den 15
augusti till den l september. Förslaget
motiverades med den starka värmen i slutet af
augusti och att flera af barnen ofta begära lof
under denna tid. 2) Förbättrande af
hygieniska och sanitära förhållanden i skolorna, helst
i de östra skolorna, där utom en del andra
missförhållanden lärosalar och lekplatser äro
små. 3) Ändring af tiden för examen samt
ändring i betygformulär för de barn, hvilka
utexamineras efter § 48 af gällande
folkskolestadga. Lärarekåren ansåg, att examen med
dessa barn borde ske vid årsexamen samt
förrättas af den lärare, som handledt barnen.
Betyg borde gifvas i alla de ämnen, hvaruti
de undervisats, och ej blott i de, som
omnämnas i § 48. 4) I betraktande af den
utveckling, folkskolan i staden ernått, borde två
fortsättningsskolor finnas i hvarje församling. 5)
Förökad lästid för flickorna i tredje och fjärde
årsklasserna. Förhållandet är nu, att flickorna
sysselsättas med slöjd lika många timmar, som
de läsa, hvarför läsningen måste forceras för
att medhinnas. 6) Ändring i afseende på
uppsägningstid för småskollärarinnor samt e. o.
lärare och lärarinnor vid folkskolorna.
Lärarekåren önskade, att uppsägningen från
skolrådets sida skedde tre månader före afflyttningen
samt från lärares och lärarinnors sida sex
veckor fore afträdesdagen. - Skolrådets
ordförande lofvade å skolrådets vägnar att dessa
förslag skulle ägnas noggrann pröfning.

Halmstad: Lärarekåren uttalade önskan om
lästidens förändring till kl. 8-11 och 1-3 för
folkskolan samt kl. 9-11 och 1-3 för
småskolan, om inköp af åskådningsmateriel för
småskolan samt om bättre ordnande af
sångundervisningen. Skolrådet beslöt anmoda
folkskoleinspektören att öfver de uttalade
önskningarna inkomma med utlåtande till skolrådet.

Rogberga, Jörik.: Lärarne framställde önskan
därom, att den paragraf i reglementet, som
bestämmer, att kroppsaga får utdelas i skolan
endast i närvaro af skolrådsledamot, måtte
strykas, samt att församlingen skulle betala
afgifter till småskollärarinnornas pensionsanstalt.
Båda framställningarna blefvo af skolrådet
af-slagna. Vid sammanträdet framhöll
öfverstelöjtnant Ribbing, att folkskollärares inväljande
i skolrådet, såsom skett vid decemberstämman,
icke blott vore olämpligt (!) utan äfven
stridande mot författningen (! !) och medförande
många obehag (!). Häri instämde vice pastor
Garler, som ansåg, att ehuru prejudikat finnes
på rättigheten att invälja lärare i skolrådet,
detta likväl vore emot lagens anda(!). Mot
dessa åsikter uppträdde flera talare, som
kraftigt häfdade lärarnes plats i skolrådet.

Mohec/a, Kron.: Vid möte den 3 d:s beslöts,
att de fattigaste skolbarnen skola bespisas, oak-

tadt fattigvårdsstyrelsen förra året borttog denna
förmån. Eldning, städning och skurning skola
verkställas af därtill lejda personer, dock skola
i folkskolorna gossarne såga veden och elda.
Skolförsummelser vid repetitionsförhören skola
beifras sålunda, att namnen på de försumligas
föräldrar uppläsas från predikstolen. Därjämte
beslöts, att åtskillig materiel skulle anskaffas.
Mötet vittnade om godt samförstånd mellan
skolråd och lärare, och samtliga de senares
framställda önskningar gillades.

Hällestad, Östg.: Zoologiska taflor för
åskådningsundervisningen skola anskaffas för
småskolorna och folkskolans läsebok för
folkskolorna. Skolflaggor skola anskaffas genom
utsändande af listor för teckning af frivilliga
bidrag.

Broddarp, Alfsb.: Förslag skall framläggas för
kyrkostämman därom, att 4 veckor af
fortsättningsskolans kurs förlägges utom de ordinarie
8 månaderna, som nu måste fördelas mellan
småskole- och folkskoleafdelningarna samt
fortsättningsskolan. Föräldramöten skola anordnas
genom skolrådets försorg. Äldre upplagor af
folkskolans läsebok skola försäljas.

Eriksberg> Älfsb.: I hufvudsak lika med
Broddarp.

Torsåker, Södm.: Förslag skall framläggas
inför kyrkostämman om inrättande af
slöjdskola. Läraren skall beredas tillfälle att
genomgå Nääs slöjdlärareseminarium. Därjämte
beslöts utvidgning af skolsalen samt byggande
af källare åt läraren.

Ljusdal, Gflb.: Gemensamt sammanträde hölls
å Stenhamre skola den 30 januari. Sedan
ordföranden föredragit den nya förordningen,
lyckönskade han lärarepersonalen att hädanefter
få deltaga i ledningen af skolans
angelägenheter samt församlingen att härigenom hafva
blifvit satt i tillfälle tillgodogöra sig lärarnes
större pedagogiska insikter och erfarenheter,
hvilket han hoppades skulle komma att lända
skolväsendet till båtnad. Beslöts att inköpa
folkskolans nya läsebok, och att de gamla
läseböckerna skola utdelas till de
ersättningsskolor, som hafva behof däraf. Skolrådet skall
inköpa läroböcker och materiel, som genom
lärarepersonalen skola säljas till barnen. De
mest behöfvande erhålla böcker gratis.
För-delningsplan uppgjordes för
skolrådsledamöternas öfvervarande af årets examina. Ångsätters
skola skall under sommaren tillbyggas och
repareras enligt nu företedt kostnadsförslag.

Runsten, Öland: Uppgjordt förslag till
läsord-ning i folkskolan granskades och godkändes.
På förslag af skolläraren G. R. Thorsson
beslöts, att skolrådsmedlemmarne skola besöka
skolan i tur hvarje vecka samt tillse, det
tili-syningsmännen öfver skolgången bättre än
hittills fullgöra sina skyldigheter. Vidare beslöts,
att undervisningen om rusdryckernas inverkan
på människan skulle ställas i sammanhang
med dels naturläran och dels femte budet. R.
Tigerstedts bok »Om spritdryckerna» skall ligga
till grund för denna undervisning. Till sist
framställde läraren en önskan, att orgel skulle
inköpas för skolan, och beviljades detta utan
invändning. Mötet bar prägeln af ömsesidigt
förtroende.

Öster-Åker, Sthm: Småskolan skall inställas
omkring 14 dagar i anledning af den starka
kylan. Folkskolans läsebok skall inköpas för
första årsklassen, och läroböcker skola af
skolrådet inköpas i öfverensstämmelse med Södra
Roslagskretsens förslag. Mötet bar prägeln af
mycken välvilja från skolrådets sida.

Våmhus, Kpbg: Vid möte den 13 januari voro
närvarande samtliga lärare och lärinnor samt
halfva antalet af skolrådets ledamöter jämte
ordföranden. Beslut fattades, att
afdelningsläsning skulle till följd af det stora barnantalet
(närmare 70) tills vidare införas i folkskolans
vid kyrkan lägre afdelning; att Norlén-Lundgrens
bibliska historia skulle införas i folkskolorna,
att ved till skolsalarnas eldning och dessas
skurning skulle bekostas af församlingen (förut
hade de skolpliktiga barnens föräldrar levererat
ved och skurat lokalerna), samt att öfverblifna
läse- och läroböcker skulle genom lärarne få
utdelas såsom gåfvor åt barnen.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0071.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free