- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
76

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 7. (581.) 15 februari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

76

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 7

Undervisningsmateriel
för folkskolan.

Centralstyrelsen för Sveriges allmänna
folkskollärareförening tillsatte för två år
sedan en kommitté med uppdrag att
utreda frågan om den nutida
Undervisningsmaterielen. Kommitterade -
skol-lärarne J. J. Dalström, Hjalmar Berg
och And. Lindén - hade till
centralstyrelsens årssammanträde den 4
sistlidne januari inkommit med
nedanstående utlåtande:

Undertecknade, som af centralstyrelsen
erhållit uppdraget att söka utreda frågan
om, hvad från Sveriges allmänna
folkskollärareförenings sida kan göras i syfte ati
skolorna allmänt måtte blifva försedda med
ändamålsenlig undervisningsmateriel få
härmed till fullgörande af sitt uppdrag
afgifva följande utlåtande.

Under de senast förflutna åren har den
undervisningsmateriel, som genom
ecklesiastikdepartementet hålles skolorna till
hända, undergått åtskilliga förändringar.
Dels hafva flera numera föråldrade eller i
annat afseende ej fullt ändamålsenliga
föremål blifvit utbytta mot andra och dels
hafva många föremål, särskildt de, som
tillhöra undervisningen i naturlära,
undergått rätt afsevärda förbättringar. Med
afseende på beskaffenheten torde sålunda
den nu tillgängliga materielen i hufvudsak
kunna anses motsvara billiga anspråk.

Beträffande tillräckligheten af
åskådningsmedel torde ock kunna sägas, att
ganska många grupper äro så väl
försedda, som man för närvarande kan
begära. Detta är dock långt ifrån fallet på
alla områden. Särskildt torde med
afseende på historia och geografi kunna
framställas den önskan, att materielen för dessa
ämnen i ännu högre grad, än hvad hittills
skett, blefve utvidgad och fullkomnad.

För närvarande synes emellertid den
angelägnaste omsorgen böra riktas på
utbredandet af kunskap om både den
undervisningsmateriel, som finnes att tillgå
genom ecklesiastikdepartementets försorg,
och andra tidsenliga undervisningsmedel.

I detta afseende återstår nämligen ännu
mycket att önska. Visserligen utsänder
departementet årligen en tryckt
förteckning, hvilken genom domkapitlens försorg
skall utdelas till samtliga skolråd i riket;
likväl händer det ej sällan, att denna
förteckning stannar hos skolrådets ordförande,
och lärarepersonalen förblifver i
okunnighet om densammas innehåll.

Men äfven om lärarepersonalen erhåller
del af förteckningen, torde detta icke
alltid vara tillfyllestgörande. En stor del af
de äldre lärarne hafva helt naturligt aldrig
ens sett åtskilligt af den nutida materielen,
mycket mindre varit i tillfälle att göra sig
förtrogen med de särskilda föremålens be
skaffenhet och användning. Och hvad de
yngre beträffar, så torde detsamma i
någon mån kunna sägas äfven om dem; ty
låt vara, att en rätt fullständig samling
varit att tillgå vid seminarierna, så har
åtminstone förr icke hvarje elev haft nog
rikliga tillfällen att skaffa sig den kunskap

och färdighet i materielens handterande,
som kräfves, om det med densamma
afsedda gagnet skall ernås. Om nyheterna
på detta område kunna dessutom de yngre
lika litet som de äldre hafva någon
närmare bekantskap, i synnerhet om
lärareverksamheten är förlagd till mera aflägsna
landsorter.

Kommitterade vilja här nedan
antydningsvis nämna några af de åtgärder, som
enligt deras åsikt för närvarande kunna
ifrågasättas i och för vinnande af
syftemålet: skolornas förseende med tidsenlig
och tillräcklig undervisningsmateriel.

Ändamålsenligt ordnade och lätt
tillgängliga utställningar af alla de
undervisningsmedel, som i våra dagar erbjudas,
torde vara att räkna till de mera
verksamma medlen till väckande af intresse
för saken, där sådant förut ej finnes. På
mera centrala platser, t. ex. i
hufvudstaden och i andra större städer, borde
finnas, så vidt möjligt, pedagogiskt ordnade,
permanenta utställningar, helst i förening
med pedagogiska bibliotek, som på
sådana platser redan finnas eller komma att
inrättas. För många af dem, hvilka
redan förut äro öfvertygade om
nödvändigheten däraf, att skolorna förses med
ändamålsenliga undervisningsmedel, vore
därigenom tillfälle beredt att, lättare än hvad
nu är fallet, förskaffa sig den nödiga
sakkunskapen.

Med hänsyn därtill, att hos en och
annan lärare ännu saknas det intresse för
saken, utan hvilket i de flesta fall knappt
någonting blir gjordt, torde det dock blifva
nödvändigt, att utställningar anordnas i en,
om man så må säga, mera inpå lifvet
gående form. Detta kunde ske sålunda,
att med de numera nästan regelbundet
återkommande stifts- eller länsmötena
alltid vore förenad en väl ordnad
utställning af undervisningsmateriel. Vid hvarje
sådant möte borde tillika antingen hållas
ett föredrag, i hvilket redogörelse
lämnades för utställningen i dess helhet eller
för någon del däraf, eller diskussionsvis
behandlas något Undervisningsmaterielen
rörande ämne. Därjämte borde i
mötesprogrammet alltid anslås en särskild tid,
under hvilken deltagarne hade tillfälle att
utan åsidosättande af annat vid mötet
förekommande besöka utställningen.

Svårigheten att för här angifna
ändamål anskaffa behöfliga utställningsföremål
skulle helt säkert snart uppstå; det har
för öfrigt erfarenheten vid åtskilliga
tillfällen redan ådagalagt. Dessa svårigheter
komme dessutom att ökas dels af den
omständigheten, att utställningar behöfde
samtidigt eller med korta mellantider
ordnas på flera olika platser, och dels däraf,
att förläggarefirmorna helt säkert ej skulle
vara belåtna därmed, att dessa
utställningar blefve uteslutande pedagogiskt
ordnade, hvarigenom de hindrades att utställa
allt, hvad de kunde önska.

Till undanrödjande af dessa och en
mängd andra svårigheter, som äro
förbundna med ett tillfälligt sammanbringande
af föremålen, kan man tänka sig den
anordningen, att för hvarje mötesområde an-

skaffades en så vidt möjligt fullständig
uppsättning af den materiel, som anses böra
finnas i en välförsedd folkskola.

Denna materiel skulle stå under
mötes-bestyreisens vård och genom dess försorg
utställas vid hvarje möte. Bidrag till
inköp af den första uppsättningen skulle
måhända kunna förskjutas af vederbörande
landsting. Genom att å andra tider än de
enligt mötesprogrammet för mötesdeltagarne
afsedda hålla utställningen tillgänglig för
allmänheten mot en mindre inträdesafgift,
skulle kunna bildas en utställningskassa,
hvilken borde användas för samlingens
kompletterande med nya föremål. För
nedbringande af kostnaden skulle två eller
till och med flera mötesområden kunna
förena sig om en och samma
materielupp-sättning.

Till åstadkommande af en allmännare
uppmärksamhet på här omhandlade sak
hafva kommitterade dessutom äfven tänkt
sig följande åtgärd från centralstyrelsens
sida.

Det för hvarje år af centralstyrelsen
utgifna årsmeddelandet borde åtföljas af en
illustrerad annonsbilaga. I denna skulle
förekomma i pedagogisk följd ordnade
annonser om de särskilda till
Undervisningsmaterielen hörande föremålen, hvilka
annonser borde innehålla alla sådana
upplysningar, som äro af betydelse för det
afsedda ändamålet. Anvisningar om
föremålens användning behöfde dock icke i
nämnvärd grad inkräkta på utrymmet,
alldenstund numera åtminstone det mesta af den
materiel, som är upptagen på
departementets lista, åtföljes af beskrifning äfvensom
bruksanvisning, där sådan anses behöflig.
Illustrationerna borde utgöras af prof i
mindre skala på företrädesvis de mera
typiska planscherna inom de olika
planschserierna samt afbildningar af viktigare
apparater.

Kostnaden för utgifvandet och
utsändandet af denna annonsbilaga torde icke
behöfva drabba föreningens kassa. Utan
tvifvel skulle nämligen de särskilda
förläggarne vara villiga att bestrida utgifterna,
då det helt naturligt måste ligga i deras
intresse att genom en dylik annons få sina
förlagsartiklar kända just af rätta
vederbörande. Vid öfverenskommelsen med
förläggarne synes centralstyrelsen böra
förbehålla sig fullständig frihet med afseende
på annonsernas anordning och gruppering
och delvis äfven beträffande deras
innehåll.

Slutligen vilja kommitterade starkt
betona nödvändigheten däraf, att det för
undervisningsmateriel till folkskolorna
utgående statsanslaget höjes. Det obetydliga
anslaget, 15,000 kronor, som for
närvarande utgår till berörda ändamål, har
under en lång följd af år utgått med
samma belopp, oaktadt både skolornas
antal och deras behof af
undervisningsmateriel under samma tid flerdubblats.
Därtill kommer, att från och med innevarande
års ingång skall af samma anslag lämnas
bidrag till anskaffande af
undervisningsmateriel äfven till döfstumskolorna. Det
synes böra ligga i det allmännas intresse,

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0080.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free