- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
104

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 9. (583.) 1 mars 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

104

SVENSK LÄBAKETIDNING.

N:r 9

Våra senaste skolkommittéer

hade intill 1891 års slut kostat följande
belopp:

Kronor :

Kommittén för undersökning rörande de

högre flickskolorna....................... 31,585

Kommittén för utredning af vissa frågor
rörande undervisningen vid
universiteten ....................................... 21,803

Kommittén för afgifvande af förslag till
ändringar i gällande författningar
rörande de allmänna läroverken......... 15,124

Kommittén för utredning af frågan om
ålderdomsunderstöd åt småskolans
lärarepersonal ................................. 8,460

Kommittén för omarbetning af
folkskolans läsebok................................. 6,334

Folkskollärarnes änke- och
pupillkassa.

Andra kammarens första tillfälliga
utskott har tillstyrkt den af E.
Hammarlund jämte samtliga i andra kammaren
varande folkskollärare afgifna motionen,
i hvilken hemställes,

att riksdagen måtte i skrifvelse till k. m:t
anhålla, att k. m:t täcktes låta utreda,
huruvida - utan höjning af vare sig statsbidraget
eller delägarnes afgifter - en sådan
förbättring i de nuvarande pensionsvillkoren i
folkskollärarnes änke- och pupillkassa må kunna
äga rum, att dels de lägsta pensionerna
beräknas efter belopp, motsvarande 700 kronors
delaktighet, dels samtliga pensioner utgå med
högre procent af delaktighetsbeloppet, än hvad
nu är fallet, samt att k. m:t ville till
riksdagen inkomma med det förslag, hvartill
utredningen kan föranleda.

Ärendet afgöres i andra kammaren
måhända redan i slutet af nästa vecka.
De delägare i kassan, som äro
intresserade af, att något, om ock aldrig så
litet, nu göres i syfte att förbättra
folkskollärare-änkornas ställning, torde kunna
ej oväsentligt bidraga härtill genom att
för sin orts riksdagsman påpeka frågans
vikt och betydelse. Såsom synes af
motionen (införd i denna tidning n:r 5), är
det icke meningen att på ringaste sätt
öka statens utgifter för kassan. Det
gäller här blott att utreda, huruvida icke
de nuvarande inkomsterna (däribland
öfver 95,000 kr. årligen från
folkskollä-rarne själfva) kunna räcka till att i
någon mån höja pensionerna till änkor
och barn. Under de gångna 17 åren
hafva delägarne inbetalt öfver 1,200,000
kr., men deras änkor och barn hafva ej
fått mera än omkring 500,000 kr.

Tryckning af årsberättelse för
seminarium. Gällande seminariestadga
bestämmer i § 23 mom. 4, att rektor skall
»senast en månad efter läsårets slut till
konsistorium inlämna berättelse om
läroanstaltens verksamhet under det förflutna
läsåret».

Såsom vi flera gånger anmärkt, hafva
dessa årsberättelser hittills ej plägat
offentliggöras, medan åter tryckta årsberättelser
utgifvas rörande äfven de minsta läroverk,
folkhögskolor och andra bildningsanstalter.
En ändring i detta förhållande synes nu
vara på väg att genomföras.

På framställning af domkapitlet i
Hernösand har nämligen k. m:t den 3 februari
medgifvit, att af behållning, som under år

1892 uppkommit å det åt
folkskollärare-seminariet i Hernösand anvisande anslag
till materiel, ved och ljus m. m., må af
rektor vid nämda seminarium innevarande
år användas ett belopp intill 150 kr. för
utgifvande från trycket af den berättelse,
som han jämlikt föreskrifterna i § 23 i
gällande seminariestadga har att afgifva,
samt att enahanda tillåtelse må gälla
äfven framgent, när berörda anslag därtill
lämnat tillgång.

Det vore önskligt, att liknande
framställningar gjordes från öfriga seminarier.

Delvis fastställd varning; upphäfd
suspension. Efter det vederbörande
folkskoleinspektör d«n 24 februari 1892
förrättat inspektion i den skola inom Ljungby
församling, Kalmar län, där C. Bellman
tjänstgjorde såsom lärare, samt i skrifvelse
den 26 i samma månad till skolrådet i
församlingen förmält sig anse, att då H:s
undervisning vore högst otillfredsställande,
varning jämlikt § 32 i folkskolestadgan
borde honom tilldelas, sammanträdde
församlingens kyrko- och skolråd gemensamt
den 4 mars ] 892, hvarvid

dels skolrådet, med anledning af
folkskoleinspektörens anmärkningar, samt enär H. vid
flera tillfällen visat vanvördnad och ett
oskickligt beteende emot såväl skolrådets ordförande
som skolrådet i dess helhet, beslöt att med
stöd af § 29 mom. 2 och 5 samt § 32 i
gällande folkskolestadga tilldela H. varning och
tilllika förehålla honom att före påföljande
hösttermins början hafva så förkofrat sig i
undervisningsskicklighet, att undervisningen kunde
bedrifvas på ett tillfredsställande sätt;

dels ock pastor och kyrkorådet, enär H. i
egenskap af klockare och organist på ett
klan-dervärdt sätt skött dessa befattningar, i det han
visat vårdslöshet och försumlighet i att ställa
sig till efterrättelse föreskrifterna i kyrkolagen
och i den utfärdade stadgan för kyrkobetjänte
i stiftet samt vid mässning icke iakttagit, hvad
svenska kyrkans ritual föreskrefve, och i
allmänhet utfört orgelmusiken och ledningen af
kyrkosången på ett sådant sätt, att andakten
gång efter annan blifvit i högsta grad störd,
beslöt skilja H., som förut blifvit härför af
pastor samt af pastor i kapellanens och
kyrkovärdarnes närvaro varnad utan att däraf
låta sig bättra, från klockare- och
organistbefattningarna för en tid af 6 månader,
räknadt från den dag, beslutet vunne laga kraft.

Hellman klagade hos domkapitlet i
Kalmar, som i allo fastställde skol- och
kyrkorådets åtgöranden. Sedan H. fullföljt
klagomålen, har k. m:t den 10 sistl.
februari af kunnat följande utslag:

Då genom vederbörande folkskoleinspektörs
intyg blifvit styrkt, att klaganden ådagalagt
oskicklighet i sin tjänst såsom folkskollärare,
har k. m:t ej funnit skäl att göra ändring i
domkapitlets utslag, för så vidt genom detta
den klaganden för oskicklighet såsom
folkskollärare tilldelade varning blifvit fastställd,
hvaremot, och då det icke blifvit styrkt, att
klaganden visat vanvördnad mot skolrådet,
varningen, i den mån den blifvit honom för
sådant fel tilldelad, af k. m:t undanrödjes;

och alldenstund, beträffande klagandens
skiljande för viss tid från klockare- och
organisttjänsterna, pastor och kyrkorådet, enligt 24
kap. 33 § kyrkolagen, jämförd med 2 § 3 mom.
k. förordningen om kyrkostämma m. m. den
21 mars 1862, icke varit behöriga att
härutinnan besluta, har k. m:t funnit skäligt att,
med ändring af domkapitlets utslag i denna
del, upphäfva pastors och kyrkorådets
sistbe-rörda beslut.

Ändradt val på grund af olaglig

fullmakt. Till folkskollärare, klockare
och organist i Fryksände församling
valdes den 10 sistl. april K. V. N.
Rede-lius med 3,024 röster; E. V. Dalin fick
1,434 röster. Valet öfverklagades, därvid
bl. a. anfördes, att E. Hollender tillåtits
rösta för Nors järnbruksaktiebolag påförda
1,766 fyrk på grund af en allenast af P.
Hollender utfärdad fullmakt.

Domkapitlet i Karlstad förklarade
Dalin vara rätteligen vald till folkskollärare,
klockare och organist i Fryksände, enär
den fullmakt, hvarpå Nors
järnbruksaktiebolags rösträtt utöfvats, icke blifvit, på
sätt föreskrifves i § 9 i förordningen om
kommunalstyrelse på landet, utfärdad af
bolaget eller dess styrelse utan af dess
verkställande direktör, hvadan de på grund
af denna fullmakt å Redelius afgifna 1,766
röster borde honom frånräknas.

Domkapitlets utslag har den 3 sistl.
februari blifvit fastställdt af k. m:t.

Fastställdt folkskollärare- och

klockareval. Vid kyrkostämma med
Degerfors församling den 10 april 1892
förrättades val af folkskollärare, klockare
och organist, därvid, efter framställdt
förslag att kyrkostämman måtte till
ifrågavarande befattningar utse den å första
förslagsrummet uppförde Olof Nilsson från
Örträsk, den af stämmans ordförande i
öfverensstämmelse med detta förslag
framställda proposition af stämman nästan
enstämmigt jakande besvarades, på grund
hvaraf N. förklarades vara till ifrågavarande
befattningar vald. I häröfver afgifna
klagomål anfördes hufvudsakligen:

att, ehuru ansökningstiden till klockare- och
organisttjänster i nordligare delen af
Hernösands stift vore 90 dagar, enligt den om
ledigheten utfärdade annonsen ansökningstiden till
de ifrågavarande tjänsterna bestämts till
allenast 60 dagar;

att jämväl i öfrigt icke iakttagits gällande
författningar angående sättet för val af
klockare och organist, i det att dels förslaget till
ifrågavarande klockare-och organistbefattningar
ej upprättats af kyrkoherden, dels något prof
ej affordrats de sökande, dels kungörelse om
valet ej 14 dagar förut utfärdats;

att valet af folkskollärare, klockare och
organist ej bort förekomma i ett sammanhang,
samt att församlingen ej tillsporfcs, om de
nämda, en gång förenade tjänsterna äfven
framgent skulle förblifva förenade;

att vid kyrkostämman proposition vägrats å
väckt förslag om uppskof med valet;

att uti protokollet angående valet ej funnes
angifvet, när de olika tjänsterna skulle
tillträdas och hvilka löneförmåner åtföljde hvarje
tjänst, samt

att slutligen valet afgjordes genom ett
röstsätt, som på intet vis syntes lagligt.

Som klagandena ej anfört sådana skäl,
som lagligen kunde föranleda det
öfver-klagade valets upphäfvande, hafva både
domkapitlet i Hernösand och nu senast
k. m:t lämnat besvären utan afseende.

Utslag rörande skolhusbyggnad.

Skolrådet i öfre Ulleruds församling,
Vrml., begärde hos länsstyrelsen åläggande
för fyra skolrotar i församlingen att inom
viss tid hafva uppfört skolhusbyggnader.
Skolrådet åberopade åtskilliga
kyrkostämmobeslut, enligt hvilka öfverenskommelse

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0108.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free