- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
106

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 9. (583.) 1 mars 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

106

SVENSK LÄRARETIDNING

N:r 9

- Till småskollärarinna i Svenaruin, Jönk.:
Alfrida Forsberg därstädes.

- Till småskollärarinna i Bringetofta, Jönk.:
Edla Garlqvist därstädes.

- Till småskollärarinna i Alsheda, Jönk.:
Alma Bjert därstädes.

7/77 god man för förmynderskap är vald
folkskolläraren S. B. Dablin i Månsarp, Jönk.

- Småskol/ärarinne/önen är i Tving, Blek.,
höjd från 250 till 300 kr.

- 7/77 anskaffande af trägevär att användas
vid folkskolegossarnes i Hudiksvall exercis har
fabrikör E. Frisk därstädes skänkt 30 kronor.

- Medaljen i silfver af åttonde storleken med
inskrift »för medborgerlig förtjänst» har k. m:t
tilldelat organisten och skolläraren Erik
Eriksson i Sorunda.

- 7/77 hedersvicepresident vid den i samband
med världsutställningen i Chicago anordnade
skolkonferensen har äfven inbjudits
slöjdinspektören vid Stockholms folkskolor A. Berg.

- Organist- och kyrkosångareexamen har
af-lagts i Skara af folkskollärarne M. J. Alström
i Slättåkra, Hall., och Aug. Frizell i
Holts-1 j un ga, Älfsb.

- En förening mot snustuggning har bildats
bland gossarna vid Sprängsvikens slöjdskola
på initiativ af skolans lärare. Föreningen
räknar ett 40-tal medlemmar.

- Svenska flaggor äro på kommunens
bekostnad anskaffade till alla folkskolor inom
Lima skoldistrikt. - Till Nottebäcks och
Torskinge församlingars skolhus skola likaledes
svenska flaggor anskaffas.

- Såsom bidrag till bestridande af
kostnaderna för anordnande af fjortonde allmänna
svenska läraremötet, som är utsatt att hållas
i Linköping instundande juni, har k. m:t
anvisat ett belopp af 1,250 kr.

- Kostnaden för hvarje lärjunges
undervisning vid allmänna läroverken beräknas af
statsrevisorerna hafva för år 1891 uppgått till 229
kr. 91 öre (däruti ej inräknade kostnaderna
för lärorum m. m.).

- Sällskapet för folkundervisningens främjande
hade vid 1891 års slut en behållning af 118,528
kr. Utgifterna hade under året uppgått till
14,261 kr., däraf 250 kr. till pedagogiska
biblioteket i Gäfle. Bland inkomsterna märkas 136
kr. i årsafgifter af sällskapets ledamöter.

- En högtidlig begrafning ägde rum i
Hudiksvalls kyrka den 18 februari, då stoftet af
skollärarinnan A. Vellander vigdes åt jorden.
Kyrkoherden Schwartz förrättade jordfästningen,
hvarefter en kör af lärare och lärarinnor sjöng
åtskilliga begrafningssånger.

- För sent inkomna till kammarkollegium
voro de besvär, som anförts öfver
länsstyrelsens utslag angående uppförandet af ett större
skolhus i Säby församling, Östg.
Kammarkollegium har i följd häraf förklarat besvären ej
kunna upptagas till pröfning.

- En flyttbar tältkåta får ändock kateketen
Anders Abmutsson Kurak. Uppgiften i n:r 7,
att k. m:t afslagit Hernösands domkapitels
framställning i ämnet, berodde på ett misstag. K.
m:t har nämligen den 3 sistl. februari för
ändamålet beviljat 65 kr. 50 öre. Tältkåtan skall
användas dels vid undervisning af lappbarnen,
dels vid hållande af husandakt med lapparne.

- Folkskolläraren G. Vingren i Solve har
af-sagt sig ombudskap i folkriksdagen för
Blekinge län på den grund, att skolrådets
ordförande motsatt sig Y:s begäran om
tjänstledighet. Skolrådets flertal beviljade
tjänstledighet, men då ordföranden var emot saken,
ville V. ej begagna sig af den lämnade
ledigheten.

- Minderåriga pojkar, som förut till stort
antal plägat närvara vid cessionerna å rådhuset
i Stockholm, äro numera förbjudna att åhöra
dessa. Denna välbetänkta åtgärd har
föran-ledts af de dåliga intryck och de lärdomar i
list och knep de små erhålla vid dylika
tillfällen. Rådhusrätten i Hudiksvall har följt
exemplet.

- Såsom en del af kofodret borde, enligt S:t
Ibbs församlings önskan, den genom kungl,
.resolution af 1835 åt folkskolläraren på ön
Hven upplåtna brukningsrätten till c(en s. k.
slottsplatsen vid Uranienborgs kungsgård
betraktas. Församlingens ansökan härom har -
såsom var att vänta - blifvit afslagen af k. m-.t.

- Om skolfester diskuterades vid
Rekarne-kretsens vintermöte den 18 februari, och
ansåg mötet, att dessa högtidsstunder vore af
icke ringa betydelse, enär de utgjorde tillfällen,
då barnen på ett särskildt fritt och otvunget
sätt förtroligt kunde närma sig sina lärare.
Helt visst skulle dessa fester bidraga att hålla
intresset för och kärleken till skolan vid makt.

- En afskedsfest för lärareveteranen Nils
Zetterlund i Sunne med anledning af hans
afgång från lärarebefattningen hölls den 12
februari i Skarpeds skolhus. Kontraktsprosten
J. Nordenson öfverlämnade därvid till hr Z.
en dyrbar pendyl samt framförde sitt och
skol-rotens varma tack för nära 30-årigt arbete i
skolans tjänst.

- Om inrättande af ett
småskollärarinneseminarium på Gotland har skolläraren L. V.
Andersson i Tofta gjort ansökan hos k. m:t.
Folkskoleinspektören Uddin har tillstyrkt förslaget,
emedan det för hvarje år blir svårare att få
småskollärarinnor till Gotland. Äfven
folkskoleinspektören Odin samt domkapitlet hafva
förordat ansökningen.

- Om den kvinnliga slöjden öfverlades vid
Rekarne lärareförenings möte i Eskilstuna den
18 februari. Det framhölls, att det vore absolut
nödvändigt, att denna slöjd blef ve mera allmän
i våra skolor, enär hemmen i regeln
försummade att uti dessa stycken lämna undervisning.
Mötet ville föreslå, att landstingen, i stället för
det nu stadgade bidraget af 25 kr. för 100
slöjdundervisningstimmar i hvarje flickklass, ville
höja anslaget, mot det att timmarnas antal
ökades.

- En aftonskola har upprättats i Månsarp,
Jönk., och pågår hvarje onsdags och lördags
afton. Undervisning meddelas i svenska
språket, räkning, skrifning, uppsättande af de
vanligast förekommande affärsskrifvelser samt
öfningar i diskussion och kommunala ärenden.
Skolan skötes af läraren på platsen S. B.
Dahlin. - Disponenten V. Föhn å Hammarby
i OfvansjÖ har anordnat en liknande skola
för sina arbetare, hvilka till ett antal af
omkring 75, unga och gamla, besöka densamma.
Undervisningen bestrides af folkskolläraren
därstädes.

- Betänkliga rubbningar i skolgången på
landsbygden förorsakas af den stränga vintern/ Så
meddelas från södra Uppland, att i flera
skolor är ofta mer än halfva antalet barn
frånvarande. Många hafva lång väg till skolan,
och om de i den stränga kölden och genom
de hopade snömassorna icke kunna taga sig
fram, så måste nog detta räknas som giltigt
förhinder. Äfven från många andra delar af
landet ingå liknande underrättelser, och på
åtskilliga ställen har man t. o. m. ansett sig
böra stänga åtminstone småskolorna.

- En gymnastiklokal var ifrågasatt att
uppföras i samband med nya folkskolehuset i
Landskrona. Skolrådets majoritet ingick
nämligen till extra kyrkostämma den 20 sistl.
februari med hemställan i ämnet. Man tog för
afgjordt, att förslaget skulle af stämman
accepteras. Men nej. Tvänne kyrkorådsmedlemmar
motsatte sig detsamma på det bestämdaste, ja
den ene, en läroverkslärare, påstod sig t. o. m.
icke hafva hört, att gymnastiksal plägade
bestås åt folkskolan. Den andre, en
grosshandlare, ansåg, att folkskolans barn få tillräcklig
gymnastik på - betfälten. Dessa herrars åsikt
segrade med 1,168 röster mot 288. Tilläggas
bör, att ingendera har barn i folkskolan.

- / folkhögskolan Hvilan hölls sistl. torsdag
s. k. offentlig föreläsning. Pastor Le van från
Knästorp talade därvid om reformationsarbetet
i Sverige och uppehöll sig särskildt vid Olaus
Petri, tecknade dennes lärjungeskap till Luther
och uppställde paralleller emellan mästaren
och lärjungen. Skolans föreståndare d:r
Holmström lämnade en dels på statistiska data och

dels på egen erfarenhet grundad framställning
af jordbruksförhållandena i Norrbotten, visade
därvid att jordbruket både är och med skäl
kan vara hufvudnäringen i detta Sveriges
nordligaste län. Enstämmiga samfällda sånger och
psalmer omväxlade som vanligt med föredragen,
skrifves till denna tidning.

- Stämning har af förre folkskolläraren A.
V. Holmgren uttagits hos domhafvanden i
Södra Helsinglands västra tingslag å
ordföranden och samtliga ledamöter af Hanebo
skolråd äfvensom å folkskoleinspektören R. Norén.
Holmgren yrkar, att dessa personer måtte
fällas till laga ansvar därför att de, såsom H.
uttrycker sig, genom osanna och vrånga
berättelser och uppgifter rörande Holmgren utverkat
sig k. m:ts nådiga utslag af den 20 juni 1890
och den 18 augusti 1892, hvarigenom Hanebo
skolråds godtyckliga och orättvisa varning af
den 10 november 1889 och dess likaledes
godtyckliga och orättvisa afsättning af den 15
november 1891 blifvit stadfästade, hvarjämte
Holmgren yrkar, att de stämda, en för alla och alla
för en, måtte åläggas till honom i
skadeersättning betala 10,000 kronor. Målet skall
förekomma den 13 d:s.

- För skolkassans i Skara räkning har
aflidne kamrer Fernström i egenskap af
skolkassor under de senaste 6 åren i stadskassan
lyftat nära 10,000 kr. mera, än
kyrkostämmorna beslutat, hvilka medel han förskingrat.
Detta har kunnat ske därigenom, att man icke
i stadens drätselkammare för hvarje gång
Fernström, hvilken äfven var stadsbokhållare,
rekvirerat och lyftat medel för skolväsendet, af
honom begärt uppvisande af det
protokollsutdrag från kyrkostämman, hvilket berättigade
honom att lyfta de af stämman beviljade
medlen. Då stadskassan och Skolräkenskaperna
granskats af olika revisorer, har försnillningen
hittills undgått upptäckt, hvilket förhållande
emellertid lämnar ett sorgligt vittnesbörd om
det lättvindiga för att ej säga lättsinniga sätt,
på hvilket hrr revisorer stundom fullgöra sitt
uppdrag.

- f/? ledsam händelse har, enligt hvad
berättas i tidningen Värmlandsberg, inträffat i
Gåsbornshyttans folkskola. I lärarens hem hade
en guldring bortkommit, och läraren riktade
sina misstankar på en skolgosse, hvilken vid
annat tillfälle gjort sig skyldig till
oärlighet. Då. läraren icke med vänliga
föreställningar kunde få gossen att bekänna, öfvergick
han till stränghet, hvarpå gossen för att undgå
vidare kroppslig aga påtog sig stölden. Med
anledning af bekännelsen verkställde skolrådet
en undersökning i skolan, i följd af hvilken
sex af gossarne erhöllo strängare bestraffning.
En af dem (icke den för stölden misstänkte)
kunde icke bära skammen utan afhände sig
lifvet. Det uppdagades sedan, att lärarens
egen dotter tagit ringen. Saken har nu blifvit
föremål för rättslig undersökning,

Riksdagen.

Föpmiddagsläsning1.

Hr A. Bexells motion om all den
egentliga folkskoleundervisningens förläggande
uteslutande till förmiddagarna blef i
lördags afslagen af andra kammaren.
Beslutet föregicks af en kortare diskussion.

Motionären tackade för den goda utredning
utskottet lämnat, men yrkade återremiss i syfte
att få till stånd ett sådant beslut som det
af kammaren vid 1890 års riksdag godkända.

Hr E. Hammarlund invände häremot, att
utskottet ej hade motionsrätt; att det sålunda
ej låge inom utskottets befogenhet att på grund
af en motion, som afsåge tvång för
församlingarna att ordna den dagliga
undervisningstiden på ett visst sätt, föreslå större frihet för
skoldistrikten i detta afseende. Församlingarna
hade redan nu rättighet att ordna
undervisningstiden på det sätt motionären föreslagit,
men tal:n betviflade, att motionären ens gjort
ett försök att i sin egen hembygd få en dylik

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0110.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free