- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
181

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 15. (589.) 12 april 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 15

SVENSK LÄRARETIDNING.

181

detta afseende kan komma att fattas, torde
böra bero, om någon ny ordinarie
befattning inom afdelningen må *anses böra
komma till stånd eller ej.

På grund häraf hemställer utskottet, att
nu endast beviljas 2,000 kr. för
anställande af ett biträde. (Reservation af fyra
ledamöter från första kammaren, som
tillstyrkt k. m:t proposition.)

Läsebok för folkskolan.

För återgäldande af hvad statskontoret
utbetalt för den kommitté, som haft i
uppdrag att verkställa omarbetning af läsebok
för folkskolan, har k. m:t begärt, att
riksdagen måtte på extra stat anvisa ett
belopp af 6,608 kr. 60 öre. Statsutskottet
yttrar härom följande:

Utskottet, som visserligen anser det kunna
ifrågasättas, huruvida icke ofvan omförmälda
till läsebokskommittén utbetalade belopp, 6,608
kronor 60 öre, hvilket närmast torde vara att
betrak!a såsom författarearvode, lämpligen bort
gäldas af vederbörande förläggare, får i sakens
nuvarande läge hemställa, att k. m:ts
förevarande framställning må af riksdagen bifallas.

Den kvinnliga slöjdundervisningen.

Öfver hr E, Hammarlunds motion om
statsbidrag för den kvinnliga
slöjdundervisningen har statsutskottet afgifvit följande
yttrande:

j Utskottet, som delar den uppfattning, hvilken
gjordes gällande af 1892 års reservanter och
af andra kammaren, anser så öfvertygande
skäl vara anförda för förslaget om den
kvinnliga slöjdundervisningens befrämjande genom
statsanslag, att utskottet icke skulle tvekat att
förorda bifall till motionen, om icke utskottet
dels saknat nödig utredning för att kunna
bedöma lämpliga beloppet af det anslag, som för
ändamålet skulle erfordras, dels ock ansett,
att riksdagen icke bör bevilja ett dylikt anslag
annat än i sammanhang med godkännande af
de villkor, hvilka böra blifva gällande för
understöds åtnjutande.

Med afsende å anslagets belopp har nämligen
synts utskottet kunna ifrågasättas, huruvida
icke den af motionären förordade summan,
50,000 kronor, är väl hög, då den kvinnliga
slöjden, som icke förekommer vid det stora
flertalet skolor, icke annat än successivt lärer
kunna införas såsom undervisningsämne vid
desamma. Och att nu för riksdagen framlägga
ett på giltiga grunder hvilande förslag till
särskilda bestämmelser för understödets
åtnjutande anser utskottet i frågans nuvarande
outredda skick icke möjligt, helst
undervisningskostnaden för kvinnlig slöjd vid en skola
icke torde få bedömas efter måttstocken af den
för undervisning i goss-slöjd erforderliga utgift.
Utskottet finner sig därför, lika med 1892 års
reservanter, böra inskränka sig till att föreslå
riksdagen att hos k. m:t begära framläggande
af vederbörligt förslag i ämnet och hemställer
alltså,

att riksdagen, med anledning af
förevarande motion, må i skrifvelse till k. m:t
anhålla, det k. m:t täcktes för riksdagen
framlägga förslag angående beredande af
statsunderstöd för undervisning i kvinnlig
slöjd vid folkskolorna äfvensom angående
de villkor, som för understödets åtnjutande
kunna böra fastställas.

Samma hemställan blef, som bekant, i
fjor godkänd af andra kammaren, och då
i år samtliga statsutskottsledamöter enat
j sig om förestående uttalande, är det att
antaga, att förslaget skall utan vidare
godkännas.

Åttonde hufvudtiteln

har nu passerat statsutskottet. För de
märkligare skolfrågornas behandling
redogöres här ofvan. Öfriga icke särskildt
nämda förslag af k. m:t hafva rönt
enhälligt gillande af utskottet.

Sålunda har utskottet tillstyrkt k. m:ts
propositioner om införande af
slöjdundervisning vid Göteborgs och Uppsala
seminarier, om höjning af anslaget till
undervisningsmateriel från 15,000 till 20,000 kr.,
om höjning af förslagsanslagen till
folkundervisningen äfvensom de i n:r 4
uppräknade extra anslagen (tillfällig
löneförbättring åt lärarne vid allmänna läroverken
m. m.).

Däremot har utskottet afstyrkt hr
Kardeils motion angående teckningslärarnes
löneförmåner samt hr Bexells om pris för
sanningsenliga läroböcker i geografi samt
förskrifter med sentenser och ordspråk.
Utskottet yttrar om sistnämda förslag helt
kort, att »i det hela tillfredsställande
läroböcker i geografi finnas att tillgå för rikets
elementarläroverk och folkskolor, samt att
jämväl sådana förskrifter, som motionären
förordar, sedan länge varit tillgängliga».

Latinskrifningen.

Andra kammaren beslöt i lördags utan
votering att i öfverensstämmelse med sitt
första tillfälliga utskotts hemställan hos
k, m:t anhålla, att latinskrifning ej må
åläggas lärjungarna vid de allmänna
läroverken på annan tid än under de åt ämnet
anslagna lärotimmarna, samt att i
sammanhang därmed det skriftliga
Öfversättnings-profvet i mogenhetsexamen måtte bortfalla.

Beslutet föregicks af en rätt liflig
diskussion, hvilken öppnades af
ecklesiastikministern, som tyckte, att kammaren ej borde
visa otålighet i denna fråga. Den senare
delen af skrifvelsen vore öfverflödig, den
förra olämplig, enär riksdagen ej borde
gifva sig in på det rent metodiska området.

Hrr Östberg (reservant inom utskottet),
Elowson och Vinkrans (med hvilka hrr
Peterson i Hamra, Wijkander och Kardell
instämde) yrkade, att skrifvelsen blott skulle
afse det latinska öfversättningsprofvet.

För utskottets hemställan talade
motionären hr P. Valdenström samt hr/.
Persson. Den förre framhöll, att det nu var
jämt 20 år, sedan riksdagen första gången
skref i ämnet, och ännu hade intet blifvit
afgjordt. Utskottet hade ej gifvit sig in
på rent metodiska frågor utan blott velat
bestämma öfver omfånget af
latinskrif-ningen. (Hr S. von Friesen instämde.)

Folkskollärarnes änke- oeh pupillkassa.

Första kammarens andra tillfälliga
utskott (bestående af hrr S. Wieselgren,
ordförande, O. Almgren, Hugo Tamm, P. G.
Torelius och A. T, Almen) har nu
före-haft den af E. Hammarlund m. fl. väckta
motionen om förbättring i de nuvarande
pensionsvillkoren i folkskollärarnes
änke-och pupillkassa. Utskottet har enhälligt
tillstyrkt förslaget, dock med borttagande
af de ord, som åsyfta en förhöjning i de
redan bestämda pensionerna. Utskottet har
ej kunnat vara med härom, då ett med-

gifvande härvidlag kunde blifva ett farligt
prejudikat för pensionärer i andra pensions^
kassor.

Skolkonsistorier.

Andra kammarens första tillfälliga
utskott har med anledning af hr E. A.
Wijkanders motion föreslagit kammaren
att besluta en riksdagsskrifvelse, som
uttalar sig för, att i de allmänna läroverkens
stiftsstyrelser, skolkonsistorierna, ingå af
kommunala myndigheter valda ledamöter.
Skrifvelsen är naturligtvis föreslagen under
den förutsättning, att k. m:ts proposition
om stiftsstyrelse skall antagas och
lärare-prof för anställning vid de allmänna
läroverken komma att äga rum inför särskildt
förordnad kommission.

Dödsfall.

A. Tillberg1 f. Den 2 d:s afled
lärarinnan vid Maria församlings folkskola i
Stockholm Agnes Tillberg i en ålder af
56 år. Fröken T., som var född i
Stockholm den l juli 1836, erhöll 1878 dispens
från folkskollärarinneexamen och blef 1881
ordinarie lärarinna vid ofvannämda skola.
Ytterst plikttrogen och pålitlig i sitt
kall var hon afhållen af förmän och
kamrater.

Breflåda.

26 år. C. J-n. Se under »För dagen»!

K. Ö. 1) Klockare är ej valbar till
kyrko-eller skolrådsledamot. 2) Ja.

Pecus. Antagligen, Emellertid finnes intet
uttryckligt stadgande.

G. V. Intet hinder.

Carl V. 1) Ja, på landet. 2) Nej. 3) Intet
stadgande. 4) Jo, blott Ni ej själf klagar.

T- or. Ja.

L. S. Af Alfred Sjöström.

Familjenotiser.

Född.

Hermanna och Johan Stengårds dotter, Rone
skolhus, 5 april.

Döde.

Folkskolläraren P. O. Ringbergs son Hjalmar?
V. Vemmenhög, 2 mån.

Skolläraren D. Magnussons son Harald,
Krokstad, 8 april, 2’/2 år.

Lediga tjänster.

Förenade.

Hökhufvud, Sthm, skoll.- o. org.-tj., framd.
fören. m. kl.-tj., före 10 juni, skoll.-1. enl. L,
org.-l. 200 kr., kl.-l. 300 kr., adr. Gimo.

Vid folkskolan.

Berg, Jmtl., flytt, 60 d. fr. 4 april, 1. enl. L,
adr. Hofverberg.

Dunker, Björndammen, Södm., lärarinna,
60 d. fr. 7 april, 1. enl. 1., adr. Ekensholm.
(Se annonsen!)

Ål, Solarfvet, Kpbg, 60 d. fr. 8 april 1. enl. 1.,
adr. Insjön.

Rydaholm, Jönk., flytt., ett förslagsrum,
60 d. fr. 10 april, adr. Nederled. (Se
annonsen!)

Vikariat m. m.

Göteborg, tre tj., före 30 april, adr.
Göteborg. (Se annonsen!)

Foglum, Skbg, bitr., genast, adr. Foglum.
(Se annonsen!)

Nedre Ullerud, Vrml., genast, adr. Deje.
(Se annonsen!)

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0185.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free