- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
192

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 16. (590.) 19 april 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

192

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r

- Nya folkskolehus skola under instundande
sommar uppföras i Skogs-Tibble och V. Åkers
församlingar, Upps.

- Folkskolläraren N. Rosengren i Norrköping
är återvald till ordförande i därvarande
arbetareförening.

- Till poststationsforeståndare i Blentarp, Mim.,
är förordnad folkskolläraren därstädes B.
Landgren.

- För ett lärarebibliotek antog Lödösekretsen
stadgar vid sitt senaste möte. Samtliga
närvarande antecknade sig som medlemmar i en
läsecirkel.

- Alster af skolslöjd komma, enligt utfärdad
inbjudning, att utställas vid Östergötlands läns
allmänna landtbruksmöte i Vadstena den 26-
28 instundande juli.

- För skolhusbyggnader få upptagas
amorteringslån af följande församlingar: Renneslöf i
Halland å 12,000 kr. och Långsele i
Västernorrlands län å 10,000 kr.

- Norska statsrådet Wexelsen tillbragte hela
förmiddagen i fredags i Nikolai folkskola
härstädes och tog där noga kännedom om
skolköket, skolbaden m. m.

- På Svenska akademiens stora ordbok har för
folkskolornas räkning subskriberats af
Karlshamns, Sölvesborgs och Frenninge
församlingar.

- Svenska flaggan har öfverlämnats till
Hjortshögs folkskola i Kropp-Mörarp, Mim.,
Ljushults folkskola, Älfsb., och Botarsbo skola
i Valö, Sthm.

- En hedersgåfva öfverlämnades sistlidne
påskdag efter gudstjänstens slut i Båraryds
kyrka till förre skolläraren och klockaren i
Våthult C. M. Claesson. Gåfvan utgjordes af
ett dussin silfverskedar.

- Till föda och kläder åt 10 behöfvande
skolbarn har aflidne handlanden J. V. Svensson
i Varberg donerat ett kapital af 15,000 kr.
Barnen få åtnjuta denna förmån, tills de
konfirmerats.

- Från 200 till 300 kr. har Lane-Ryrs
församling, Gtbg, enhälligt beslutat höja sina
småskollärarinnors löner. Lönen för lärarinnorna
vid mindre folkskolorna har samtidigt höjts
från 225 till 325 kr.

- Svenska lärarinnornas pensionsförening hade
enligt senast afgifna revisionsberättelse vid
1892 års utgång en behållning af 316,122 kr.
mot 299,578 kr. vid årets början. I lifräntor
hade under året utbetalts 10,522 kr.

- Ti/l vikarierande adjunkt vid Karlstads
folkskollärareseminarium under instundande
hösttermin är förordnad s. m. och fil. kandidaten
J. A. Engblom, som äfven nu innehar dylik
befattning vid nämda läroanstalt.

- Till ordförande i styrelsen för Södra
Kalmar läns folkhögskola och landtmannaskola i
Ebbetorp efter aflidne kyrkoherden och
folkskoleinspektören G. H. Engström har utsetts
adjunkten vid folkskollärarinneseminariet i
Kalmar, folkskoleinspektören Joh. Vickbom.

- Den soppkokningsanstaft, som för
Norrköpings fattiga skolbarn inrättats af åtskilliga
stadens damer, har nu för denna vinter
af-slufat sin verksamhet, Omkring 350 barn hafva
därstädes under hvardagarna erhållit en sund
och närande middagsmåltid.

- Direktör Otto Salomon, som de senaste
veckorna vistats i Stockholm, höll den 4 d:s
inom Möbelsnickeriarbetarnes fackförening
härstädes ett föredrag om slöjd samt de lyten
arbetarne i allmänhet få genom oriktiga
kroppsställningar under arbetet och om dessa lytens
förebyggande i slöjdskolorna.

- Till kapellpredikant på Utö från den l
nästkommande juli är antagen läraren vid
Lökholmens folkskola i Vagnhärad, pastor P.
Le-nander. På grund häraf har Vagnshärads
skolråd beviljat L. tjänstledighet från den l juli
till årets slut med skyldighet för honom att
själf antaga och aflöna vikarie.

- De besvär, hvilka blifvit anförda öfver ett
kyrkostämmobeslut i Södra Åkarps församling,
Mim., enligt hvilket därvarande klockare skulle

frän och med innevarande års ingång åtnjuta
75 kronors löneförhöjning, hade af
länsstyrelsen blifvit ogillade. Sedan besvären fullföljts
hos kammarkollegium, har detta icke funnit
skäl göra ändring i länsstyrelsens utslag.

- Tredskande föräldrar anmälas ej så
sällan hos länsstyrelserna- Nyligen har
skolrådet i St. Åby, Östg., nödgats anmäla ett par
föräldrar, som icke velat efterkomma de
föreskrifter, hvilka med afseende på deras odöpta
dotters skolgång blifvit dem meddelade.
Flickan skall nu skiljas från föräldrarna och
utlämnas till annan person och kostnaden här-

| för utkräfvas af föräldrarna.

- Förbudet mot barns utkolporterande af
tidningar nattetid öfverträdes gång efter annan.
En arbetskarl i Stockholm har under förra
veckan dömts att böta 5 kr., emedan han
tilllåtit sin 10-årige son begå dylik öfverträdelse.
Gossens moder skyllde på, att en
tidningsredaktion sagt, att gossen till fasta kunder
finge sälja tidningar nattetid.

- Om skolfesters betydelse gjorde
Lödösekretsen den 7 d:s följande uttalande: »Kretsen
anser skolfester, sparsamt förekommande,
nyttiga, emedan de kunna väcka och underhålla
fosterlandskärleken hos barnen, de verka
upplyftande på barnens och lärarens sinnen, de
äro ett medel att närma folket och skolan till
hvarandra, de utgöra en behöflig omväxling i
skolarbetets hvardaglighet, och de varda kära

l Skolminnen för de från skolan afgångna
bar-I nen.»

1 - Barnuppfostran utgjorde ämnet för ett
| föredrag, hållet inom Svalöfs
föreläsningsförening den 8 d:s af kantor J. Thysell i Häglinge.
Barnen borde uppfostras icke blott till sanning
och lydnad, sparsamhet och enkelhet, utan
äfven till själfbehärskning och en fast
karaktär. Därjämte framhölls dryckenskapen såsom
i en ficktjuf, hvadan barnen ock borde
uppfost-’ ras till absolut nykterhet.
| - Härjedalens lärareförening hade den 5 och
| 6 d:s möte i Vemdalen, till hvilket hade
infun-i nit sig icke blott många lärare och lärarinnor
l utan ock en talrik, intresserad allmänhet.
Under första mötesdagen höllos åtskilliga
lektioner och föredrag, under den andra gafs och
mottogs i all endräkt kritik å dessa lektioner,
hvarjämte åtskilliga frågor väcktes, hvilka dock
bordlades till nästa sammanträde. 7 nya
medlemmar inskrefvos.

- Utom sin befogenhet har
kommunalstämman i Jäla, Skbg, gått, då den befattat sig med
skolfrågor. På föranstaltande af dåvarande
kommunalstämmoordföranden, Klas Andersson
i Ramsberg, har stämman sistlidne december
månad fattat det beslut, att folkskolläraren,
som genom kyrkostämmoprotokoll af 1882
tillförsäkrats fri dispositionsrätt under sin
tjänstetid af ett jordområde omkring skolhuset,
borde ombesörja skolsalens eldning och
städning såsom en ersättning för jordlandet i
fråga. Länsstyrelsen, där besvär häröfver
anförts, har ock upphäft beslutet.

- Skolmöte hölls den 6 d:s i Valö
församling, Sthm. Därvid öfverlades om, hvad man
bör iakttaga, för att de påbjudna mötena mellan
lärare och skolråd skola lända till bästa gagn.
Man betonade vikten af, att lärarne förut
öfverlade om sina förslag samt att skolrådsordföran-

j de och skolrådsledamot finge del af dessa
förslag i förväg; lärarne borde å sin sida i god
tid erhålla del af skolrådsledamots förslag.
An-j gående den ståndpunkt folkskolläraren bör
in-! taga till striden om dogmerna i vår tid
yttra-I des som slutord: läs katekesen, utveckla dess
j innehåll, och folkskolläraren har gjort sin plikt
j i fråga om sin ståndpunkt till dogmerna.
j - En samskola torde komma att upprättas i
j Linde. Styrelsen för elementarläroverket för
flickor därstädes har nämligen erbjudit sig att
till staden öfverlåta all sin tillhörighet mot att
staden åtoge sig upprättandet af en samskola.
Detta med anledning däraf att pedagogien skall
upphöra och flickskolan arbetar under tryckta
förhållanden. Stadsfullmäktige hafva tillsatt
en kommitté för frågans utredning. - I
Ronneby kommer en samskola att träda i verk-

samhet den l september detta år.
Föreståndarinnan fröken A. Deijenberg har för
detta ändamål fått läroverkets lokaler åt sig
upplåtna.

- Folkskollärarevalet i Linköping den 6 mars,
hvarvid e. o. folkskolläraren Ernst Ahlborg
valdes med 3,285 röster, medan vikarierande
folkskolläraren i Arboga R. Gustafsson fick 3,243
röster, har från tvänne håll blifvit öfverklagadt.
Dels yrka flera församlingsbor, att 60 röster
måtte frånräknas den valde och R. Gustafsson
alltså förklaras vald med J 8 rösters
öfvervikt, dels yrkar hr Ahlborg själf, som
visserligen är nöjd med valet, att en del af de på
Gustafsson afgifna rösterna måtte förklaras
ogiltiga, eller ock att, om detta ej låter sig
göra, domkapitlet måtte med upphäfvande af
den skedda valförrättningen förordna nytt val.

- För Klara arbetsstuga härstädes har
utgifvits en liten berättelse för 1892. Af
densamma inhämtas, att arbetsstugan under året
varit öppen under 157 arbetsdagar, att antalet
undervisade barn varit 49 samt att
kostnaderna för undervisning af 7 barn i skomakeriyrket,
sedan inkomsten af försålda arbeten afdragits,
utgör kr. 186,40 eller 26,4 öre för hvarje barn pr
arbetsdag och för öfriga arbetsarter kr. 85,37
eller 2,6 öre för barn och arbetsdag,
Undervisningen har bestridts dels af en aflönad
lärare i skomakeri och fyra aflönade lärarinnor i
öfriga arbeten samt dels af sju damer, hvilka
lämnat sitt biträde utan ersättning.
Arbetsstugans elever hafva erhållit middags- och
aftonmåltid i stugan. Arbetet har pågått under
eftermiddagarna kl. 5–7.

- En kuriös historia meddelas i
Ångermanlands Tidning. Vid skolrådsval i Bjärtrå 1890
utsågs bl. a. disponenten Leverentz vid Sandö
glasbruk. Hans namn uteglömdes emellertid i
protokollet, som det oaktadt justerades.
Under de två följande åren kallades L.
regelbundet till skolrådssammanträdena, men vid
senaste decemberstämman upplyste skolrådets
ordförande, att fyllnadsval borde företagas
efter hr L., och på hemställan af ordföranden
utsågs till skolrådsledamot folkskolläraren M.
Tennman å Sandö. Hr L. var närvarande, men
gjorde ingen anmärkning mot valet. Efteråt
klagade han hos domkapitlet under
framhållande, att han blifvit vald 1890 för fyra år,
och att således intet fyllnadsval nu borde
hafva ägt rum. Domkapitlet har nyligen upphäft
det senaste valet och förklarat hr L.
rätteligen vald till 1894 års slut utan hinder däraf,
att hans namn ej blifvit protokollfördt.

- Stockholms borgareskola hade i söndags
en högtidlig afslutningsakt i
Vetenskapsakademiens hörsal. I skolans högre afdelning med
undervisning äfven i främmande lefvande språk,
har elevantalet under läsåret ökats, hvaremot
i skolans lägre afdelning, hvilken vanligen
brukar begagnas af från landsorten inflyttade
personer, hvilkas skolkunskaper äro mer eller
mindre bristfälliga, en minskning ägt rum.
Detta beror däraf, att antalet inflyttningar till
hufvudstaden under senaste året varit mindre
än förut. Hela elevantalet var 1,095. Det
utgöres hufvudsakligen af handtverkare,
fabriksarbetare och handelsbiträden samt i statens,
kommunens eller enskildas tjänst anställda
personer i en ålder mellan 14 och 30 år, for
några ännu högre ålder. Undervisningen har
skötta af 50 lärare och 15 lärarinnor. I
samband med skolan hafva under året anordnats
tre samaritkurser med 30 elever i hvardera.

- »Folkskofetragedien» i Gåsbornshyttan, Vrml.,
hvarom vi förut haft meddelande, har nu
slutbehandlats vid häradsrätten, hvars utslag har
följande lydelse: »Som annat förhållande icke
blifvit i målet ådagalagdt, än att svaranden
skolläraren S. A. Lönnqvist, såsom han
uppgifvit, dels tilldelat kärandens son Karl Oskar,
hvilken ostridigt är minderårig, aga för ett af
honom begånget tillgrepp af en klocka, dels
ock uppmanat nämde gosse att bekänna sig
skyldig till tillgrepp af en ring, med tillsägelse
tillika, att han borde veta, att han eljest finge
stryk, samt Lönnqvist härigenom, oaktadt
sedermera blifvit kändt, att ringen tillgripes af
annan person, icke kan anses hafva missbrukat

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0196.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free