- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
195

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 16. (590.) 19 april 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Ä:r 16

SVENSK LÄRARETIDNING.

195

som ofta gör undervisningen till en plåga
för lärjungen, kan härigenom undvikas.
Och vi tveka ej att uttala, att de vyer,
som våra folkskollärareseminarier efter nu
gällande system bibringa uppfostrarne af
folkets barn, äro mera trånga än önskligt
vore.

Våra folkskollärareseminarier äro
inrättningar, som förtjäna sitt eget kapitel. I
detta sammanhang vare det nog sagdt, att
nu gällande bestämmelser göra deras lif
till någonting reglementeradt trångbröstadt,
som icke tillåter fria och djupa andedrag.
Och i denna jordmån drifver det enfaldiga
pedanteriet de praktfullaste blomster.

Förutom det allmänna skälet, som
hämtas ur språkstudiernas värde i och för sig
finnas andra, mycket nära till hands
liggande, som tala till förmån för studiet af
ett främmande språk i våra
folkskoleseminarier.

Man kan knappast tänka sig något
verksammare sätt att höja folkets
bildningsgrad i det stora hela än just en sådan
anordning. Om hela landets
folkskollärarekår besitter kunskaper i ett främmande
språk, det vill ej säga litet för
bestämmandet af det svenska folkets plats bland
kulturnationerna. Därmed skulle vi med
ens hafva ryckt ett jättesteg framåt.

Men det är väl förbundet med många
svårigheter? Nej, det är just det
förhållandet, att inga svårigheter existera, som
göra, att planen är utomordentligt tilltalande.
Under debatten i kammaren talades
visserligen om svårigheter, men det uppvisades
oj, hvari de skulle bestå, eller också voro
dessa hinder endast inbillade.

Om det t. ex. behöfdes andra lärare
vid seminarierna, för att undervisning i
tyska skulle kunna äga rum, så vore ju
detta ett i högsta måtto beaktansvärdt
hinder. Men nu är det så lyckligt
be-ställdt, att för kompetens till lärareplats
vid folkskollärareseminarium fordras just
de skol- och universitetsstudier, som
ovillkorligen innefatta bland annat kännedom
af tyska språket. Seminarielärarne måste
allesamman kunna tyska, fastän de ej i
sin lärareverksamhet blifva i tillfälle att
använda denna sin kunskap; således är
den viktigaste förutsättningen redan gifven.
j Här finnes ett oanvändt kapital, som blott
behöfver tillgripas. Detta är en ytterst
viktig omständighet vid bedömandet af
denna fråga.

Möten mellan skolråd
och lärarepersonal.

(Meddelanden till Svensk Läraretidning.)

Torekov, Krist.: Lärarepersonalen anmärkte,
att i de 60 exemplar af folkskolans läsebok,
hvilka inköpts och börjat användas, hade
upptäckts och dagligen upptäcktes en massa fel.
Med anledning häraf beslöts att i
folkskolebyrån, hos hvilken böckerna äro rekvirerade,
framställa anspråk att erhålla andra och felfria
böcker. Dessutom beslöts, att skolrådet skulle
utöfva bättre tillsyn öfver skolgången, samt att
skolhusen skulle förses med skolflaggor.

^ Flo, Skbg: Mötet var besökt af samtliga
skolrådsledamöter, lärare och lärarinnor. Först
granskades och godkändes läsordning och lärokurser,
hvarefter öfverlades om och antogs af en
skolrådsledamot väckt förslag, att samma lärobok

i biblisk historia skulle användas i både
småskolan och folkskolan. Ordföranden
uppmanade ledamöterna i skolrådet att i tur och
ordning besöka skolorna för åstadkommande af
jämnare skolgång, för hvilket ändamål äfven
beslöts att föranstalta om middagsmåltid för
fattiga skolbarn.

Loftahammar, Kalm.: Vid möte den 6 d;s
beslöts, att församlingen skall indelas i distrikt,
och i hvarje sådant skall en skolrådsledamot
söka befordra en jämn skolgång. Behöfliga
läseböcker och kartor skola inköpas för
skolorna, hvaremot hvarje lärjunge skall vara
skyldig att hålla sig med erforderliga läroböcker.
Beträffande fortsättningsskolan, hvilken alltid
omfattats rned mycket intresse, uttalade
ordföranden den önskan, att hvarje lärjunge med
godkändt afgångsbetyg från folkskolan måtte
begagna sig af densamma. Mötet, som
präglades af en god anda och ömsesidigt förtroende,
pågick i tre timmar.

Litteratur.

Nytt i bokhandeln.

Allmän kulturhistoria eller det mänskliga
lifvet i dess utveckling af d:r Anton Nyström.
6:e delen. (Gratis till subskribenter.)

Dödsfall.

Maria Olsson f. Lärarinnan Maria
Olsson, som var anställd vid mindre
folkskolan i Åsbo, Valbo församling af
Gäfleborgs län, afled natten till den 5 d:s under
mera säregna förhållanden. O., som var
en mycket begåfvad och intelligent kvinna,
hade gjort sig känd såsom en ovanligt
framstående och nitisk lärarinna icke blott
uti kunskapers meddelande utan också
med afseende på ordning och tukt inom
skolan. Detta senare vann dock mindre
genklang bland barnens föräldrar, hvilka
i afseende på föräldratukten stå på en allt
annat än hög ståndpunkt. Detta hade
till följd, att en skolrådssuppleant jämte
ett par andra personer uppträdde brutalt
och ohyfsadt mot lärarinnan, uppeggade
barnen till olydnad samt, då detta ej
hjälpte, klagade inför inspektören och
skolrådets ordförande, hvilket dock ej ledde
till annat resultat, än att
skolrådssuppleanten blef skild från sitt förtroendeuppdrag
och föräldrarna erhöllo tillrättavisning af
skolrådets ordförande.

Men för dylika intriger samt en mängd
ohyggliga historier, som hennes antagonister
förstodo att sätta i omlopp, var fröken
Olsson ej stark nog. Hon blef dyster till
sinnet, isolerade sig mer och mer, ådrog
sig något slags hjärtlidande och den 5
d:s på morgonen kom iugen lärarinna in i
skolsalen. Barnen sprungo muntert
omkring på lekplatsen till middagstiden, då
en förbigående kvinna väckte grannarnas
uppmärksamhet på saken. Lärarinnan
fanns då liggande död och kall i sin
bostad. Hon hade dött utan någon
människas närvaro. Den aflidna var blott
28 år.

Förhållandet har väckt stort uppseende
för att icke säga upphetsning inorn orten,
skrifves till Svensk Läraretidning.

J. V. Svensson f. Efter blott några
få dagars sjukdom afled folkskolläraren i
Sjötofta af Älfsborgs län Johan Viktor
Svensson i början af månaden. Den af-

lidne var född i Åker 1851 och son till
skolläraren och klockaren därstädes. Han
aflade folkskollärareexamen i Växjö 1874
och blef efter några åra tjänstgöring i
Åsenhöga antagen till lärare i Sjötofta,
där han under en 10-årig verksamhet
tillvunnit sig allas aktning och förtroende,
hvilket ock visade sig däruti, att han var
en mycket anlitad kommunalman. Han
efterlämnar änka och tre barn.

Fria ord.

Äfven lärarinnor böra väljas till
ombudsmötet.

I föregående möten af detta slag hafva - på
några få undantag när - endast lärare
deltagit. Detta har varit en brist, ty lärarinnorna
skulle utan tvifvel kunnat lämna viktiga råd
angående S. A. F:s framtida utveckling,
särskildt i fråga om lärarinnornas allmännare
anslutning till föreningen. Deras antal inom
föreningen är dock redan så stort, att de kunna
anse sig berättigade att blifva talrikare
representerade än hittills varit fallet å möten, som
hafva till uppgift att befordra föreningens väl.

Jag anser visst icke, att den kvinnliga och
den manliga delen af lärarekåren hafva några
från hvarandra afvikande intressen att
tillvarataga, men detta är tydligen ett skäl för att
icke vid valen ensidigt hålla sig till den ena,
då inom båda otvifvelaktigt finnas för
uppdraget lämpliga personer. Sker likväl detta -
låt vara alldeles oafsiktligt - kan lätteligen
hos de utestängda så småningom just den
föreställningen innästla sig, att de hafva separata
intressen, som behöfva särskildt tillgodoses,
och på det sättet en schism uppstå. Detta
vore en verklig olycka, ty lärarekåren har sig
förelagd en så svår uppgift och den har i vår
tid så många hinder att öfvervinna, så många
hotande faror att undvika, att -»enhet och god
anda» äro nödvändiga för att kunna föra
saken framåt. A Jfr. D- n.

Pensionsbref,

utfärdade under mars månad.

Folkskollärarnes pensionsinrättning.

1,606. P. Hansson Flygare, Vidtsköfle, Krist.
510 kr.5 fr. l juni 1893.

Folkskollärarnes änke- oeh pupillkassa.

524. L. M. Kjellins änka o. 2 barn, Kulla, Upps.

21.0 kr., fr. l mars 1893.

525. J. M. Anderssons änka, Göteborg.

120 kr., fr. l febr. 1893.

526. A. Hallbergs ä. o. l b., V. Sallerup, Mim.

210 kr., fr. l febr. 1893.

527. A. /. Sunessons änka o. l barn, Kalmar.

300 kr., fr. l mars 1893.

528. G. Nyléns änka, Fellingsbro, Öreb.

120 kr., fr. l jan. 1893.

Hrr kretsordförande!

| Vi tillåta oss härmed erinra om de
j villkor, under hvilka annonser om
sam-\ manträden införas i Svensk
Läraretid-\ ning. Dessa villkor, som varit gällande
| under de tio närmast föregående åren

och på hvilka vi strängt måste hålla,

äro:

1. Själfva tillkännagifvandet om
sam-manträde införes gratis en gång och till
ett utrymme af högst 20 rader, mot det
att ett kortare referat sändes oss snarast
möjligt och senast inom 8 dagar efter
det mötet hållits.

2. Om dylikt referat ej tillställes oss
genom styrelsens försorg, debiteras fore-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0199.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free