- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
255

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 21. (595.) 24 maj 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 21

SVENSK LÅRAJRETIDNING.

255

ringen skall helt säkert bidraga till mera
lugn i kristendomsundervisningen, som
sålunda icke för de små blifver något
»prof-ämne».

Stockholms nya samskola blir
namnet på ett nytt »högre läroverk för allmän
medborgerlig bildning», som öppnas här i
hufvudstaden instundande höst.
Läroverket skall grundas på följande principer:

gemensam undervisning för gossar och flickor;
inskränkning af lästiden till förmån för
praktiskt arbete och kroppsöfningar; förbättrade
undervisningsmetoder i de särskilda ämnena;
små klasser; stor valfrihet; efter barnets
andliga utveckling lämpad ämnesgruppering;
undvikande af mångläseri; bildningsmaterialets
sammanslutning till en helhet; stegring af
lärjungarnas själ f verks ämnet; utbildande af
barnens individuella anlag.

Den nya samskolan kommer att stå
under ledning af riksdagsmannen, förre
folkskoleinspektören Ernst Beckman samt
skolföreståndarinnan fröken Anna Whitlock.

Stockholms arbetsstugor för barn

äro, enligt den i dagarna afgifna
berättelsen för arbetsåret 1891-92, till antalet
8 eller en i hvarje församling. Äldst är
den inom Adolf Fredriks församling,
hvilken började sin verksamhet den 25
januari 1887. Dagen efter eller den 26 januari
öppnades arbetsstugan i Katarina. Den
26 januari 1891 öppnades den sista,, den
i Klara. I samtliga arbetsstugorna, hvilkas
syfte är att bereda de fattigaste barnen
lämplig sysselsättning och sålunda hindra
dem från tiggeri och sysslolöshet, hade
under året undervisats 709 barn.
Summan af utgifterna uppgick till icke mindre
än 13,648 kr. Undervisningen uppehölls
af 59 frivilliga och 38 aflönade lärare och
lärarinnor. Undervisningstiden är i de flesta
förlagd till eftermiddagarna. De af barnen
förfärdigade arbetena hafva blifvit försålda,
och inkomsten däraf utgjorde något öfver
3,000 kr. De i arbetsstugorna sysselsatta
barnen erhålla ett mål god och närande
mat, hvarjämte de stundom få s. k.
flitpenningar äfvensom betalning för sådana
arbeten, hvilka de förfärdiga i hemmen.
Styrelserna för de olika arbetsstugorna
framhålla så godt som enstämmigt det
välsignelserika i detta slag af välgörenhet,
hvarigenom så många af dessa små fattiga
barn ryckas undan många frestelser och
vänjas vid en ordnad och nyttig
sysselsättning.

Tjänsters tillsättning.

Förslag. Till folkskollärare-, klockare- och
organisttjänsterna i Edåsa-Ljunghem, Skbg:l)J.
Frithjoff i Varola, 2) A. Bergqvist i Hemsjö,
3) F. G. Sandrén i Daretorp. (9 sökande.)

- Till läraretjänsten vid Hålsjö folkskola,
Norrbo, Gflb.: 1) Albert Engqvist i Delsbo, 2)
J. Alfr. Molin i Sköfde, 3) K. V. Holmer i
Hällefors.

- Till en folkskolläraretjänst i Fors, Södm.:
1) G. A. Carlsson i Fors, 2) J. A. Hellström i
Fors, 3) J. A. R. Ödman i Hassle. (4 sökande).

- Till en folkskollärarinnetjänst i Fors, Södm.:
1) Emma M. Lundin i Ockelbo, 2) Hanna
Augusta Nilsson i Karlskrona, 3) Anna M.
Hamnqvist i Fors. (9 sökande.)

Valde: Till folkskollärare-, klockare- och
organist i Holm, Vnrl.: vik. därstädes: O.
Backlund. (Härmed fullständigas notisen i n;r 18.)

- Till folkskollärare i Gunnarskog, Vrml.:
E. G. Eurén.

- Till lärare vid Bångbro folkskola,
Ljusnarsberg, Öreb.: vik. därstädes Anton Hansson
(enhälligt).

- Till lärare vid Skönviks folkskola, Skön,
Vnrl.: P. Hertzell i Bollnäs.

- Till folkskollärarinna i Torsås, Kalm.: Lilly
Ahlqvist.

- Till e. o. folkskollärarinna i Växjö: Sara
E. Thåström i Nordby.

- Till lärarinna vid Öras mindre folkskola,
Östraby, Mim.: Karin Kronberg i Mjällby.

- Till småskollärarinna i Karlskoga, Öreb.:
Hilma E. Larsson i Nysund.

- Till vik. småskollärarinna i Munsö, Sthm:
Helena Gustafsson i Linköping. (7 sökande.)

Till stadsfullmäktig i Torshälla är vald
folkskolläraren därstädes J. V. Hallenius.

- För skolhusbyggnad upptager J «mjö
församling i Blekinge ett amorteringslån å 6,500
kronor.

- 7/77 expeditionschef i
ecklesiastik-departementet har förordnats assessorn G. F.
Holmquist.

- På kyrkostämma med Förslöfs församling,
Krist., den 14 d:s beslöts höja lönen för
folkskolläraren i V. Ljungby med 66 kr. 67 öre.

- For skollärare, som bevista
sommarkurserna i Uppsala, har Upplands nation gratis
upplåtit sin nationssal såsom spisningslokal.

- Till vice ordförande i Aringsås församlings
skolråd är vald folkskolläraren därstädes J. B.
Ahlgren.

- Svenska flaggan är anskaffad till
folkskolorna i Örsjö, Kalm., samt Hafrida, Refteled,
Holsby och Klefva, Jonk.

- Badrum skall anordnas i nya skolhuset i
Borås enligt kyrkostämmans beslut den 19 d:s.
Kostnaden blir för en gång 1,500 kr. samt
sedan 66 kr. årligen.

- Vid Karlstads folkskollärareseminarium har
till lärare i öfningsskolan för läsåret 1893-94
förordnats folkskollärarne A. H. Dahlberg och
S. J. Nylund.

- En ny skolbok önskar Söderhamns Tidning
införd i Helsinglands skolor, nämligen professor
Hjärnes lilla bok om Heisingelif under
Helsinge-lag.

- Södra Vedbo lärareförening har till
ordförande efter kyrkoherden V. Villner, som
af-flyttar från orten, valt folkskolläraren Aug.
Petersson i Eksjö och till sekreterare hr J.
Hemdal i Brevik.

- En gåfva af 500 kr. har häradshöfdingen
V. Enblom i Krigsberg öfverlämnat till
folk-och slöjdskolan vid Karlström samt därmed
förenade småskolan i Karlsby. För medlen har
inköpts åtskillig skolmateriel.

- Bespisningen af fattiga skolbarn i Örebro
slutade den 6 d:s. Under den gångna vintern
hafva 81 barn erhållit middag två gånger i
veckan för en sammanlagd kostnad af 244 kr.

- Mot hvarannandagsläsningen uttalade sig
Sölvesborgs lärareförening vid möte den 12
d:s. Föreningen ansåg, att där barnantalet vore
så stort, att delning måste ske, undervisning
på olika tider af året vore att föredraga
framför hvarannandagsläsningen.

- Ett års tjänstledighet har beviljats
folkskolläraren J. A. Gustafsson i Karlskoga. G.,
som innehar ordinarie befattning vid
Lonn-hytte folkskola, har nämligen vunnit
anställning som e. o. lärare vid Stockholms
folkskolor.

- Uppsala prästkonferens, som sammanträder
i Uppsala nästa fredag, har på sitt
diskussionsprogram uppställt frågan: »Huru skall det
sammanträde mellan skolråd och skollärare, som
enligt k. m:ts föreskrift bör äga rum vid
början af hvarje läsår, kunna göras rätt
fruktbärande?»

- En ny folkskolläraretjänst upprättas från
och med den l mars nästa år i Aringsås
församling, Kron., hvarigenom en välbehöflig
minskning i barnantalet för nuvarande läraren
kan ske. Denne har hittills haft omkr. 300
skolbarn att undervisa.

- Örebro skolförening har utfärdat ett
upprop till stadens husbönder och husmödrar, i
hvilket dessa anmodas att, då de taga unga
gossar eller flickor i sin tjänst, dels affordra
dem skolbetyg, dels vända sig till vederbörande
lärare för att inhämta underrättelser om de
unga. Skolrådet biträder föreningen i denna
uppmaning.

- En vacker hyllning ägnades minnet af
aflidne folkskolläraren A. H. J. Eneroth vid hans
jordfästning i Helsingborg den 14 d:s. En
sextett från Skånska husarregementets musikkår
utförde flera för tillfället passande nummer.
Kistan pryddes af en mängd kransar från
såväl kamrater och skolbarn som skolstyrelse och
enskilda personer.

- Misterhults skollärareförening hade den 13
d:s sammanträde, hvarvid öfverlades om vidare
utveckling i lärarekallet. Som medel till en
sådan utveckling framhölls inrättandet
afläse-sällskap, afhörande af lektioner m. m. Mötet
beslöt att inrätta ett sådant sällskap, och en
kommitté tillsattes att utarbeta stadgar för
detsamma.

- Den understödsförening, som bildats bland
Göteborgs folkskollärare (omnämd i n:r 19 af
denna tidning), hade i fredags konstituerande
sammanträde, hvarvid stadgarna definitivt
antogos. Till styrelseledamöter valdes hrr J.
Glimstedt, K. G. Vikander, o J. Grimberg, A.
Henriksson, J. Malcolm, K. Åkesson och J. P.
Skogsberg.

- Fortbildningskurs för lärare och lärarinnor
vid Ljusnarsbergs församlings mindre
folkskolor skall, enligt beslut å kyrkostämma i
onsdags, anordnas innevarande sommar under
augusti månad. Undervisningen kommer att
bestridas af folkskollärarne J. Carlstedt och
A. Callén. Kyrkostämman anslog för
ändamålet 350 kr.

- Ateneum för flickor härstädes har af
stiftelsen Lars Hiertas Minne erhållit 1,000 kr.
till inredande af en mönsterlokal i
läroverkshuset, Kungsgatan 2, för undervisning i huslig
ekonomi. Förtjänsten af, att huslig ekonomi
redan införts i ej så få skolor i vårt land,
tillkommer i synnerhet nämda stiftelses styrelse.

- Vid Falu folkskollärarinneseminarium hafva
gifvits följande ämnen för skrifningarna i af
gångsexamen: 1) Hedningarnas förföljelser mot
de kristna inom det romerska riket. 2)
Människans plikter mot djuren. 3) Om villkoren
för att förblifva en god lärare. 4) Riksdagen
1789, betraktad till orsaker, förlopp och
verkningar. 5) Beskrif det landskap (den stad)
där du är född! 6) Om vindarna. 7) Johan
Ludvig Runeberg. 8) Ett tempelbesök.

– Vid skrifningarna för afgångsexamen hafva
vid Karlstads folkskollärareseminarium gifvits
följande ämnen för uppsats i modersmålet:
1) I dag skall du vara med mig i paradis.
Luk. 23: 43. 2) Apostlamötet i Jerusalem.
3) Användningen af ordet »som». 4)
Svenskryska kriget 1788-1790. 5) Norrlands natur,
hjälpkällor och framtid. 6) Ebb och flod. 7)
Johan Amos Gomenius.

- Samskolefrågan i Linde afgjordes den 16
d:s af stadsfullmäktige, som beslöto att
upprätta en dylik skola i enlighet med af
kommitterade afgifvet förslag, Enligt detta förslag
skall skolan till en början omfatta tre klasser
med en folkskollärarinna och en
småskollärarinna samt en manlig extra lärare. Till skolan
har tills vidare anslagits 1,500 pr år. Af
bergsförsamlingen skall begäras 350 kr. för år.

- Prinsarne Karl och Eugen med
uppvaktning aflade i torsdags ett par timmars besök i
Kungsholms församlings folkskola härstädes.
Åtföljda af inspektor och skolans förste lärare,
besökte de läs- och arbets-afdelningarna,
badinrättningen m. m. och uppehöllo sig med
synbart intresse i de rymliga arbetssalarna, där
slöjdarbetet pågick. I en och annan afdelning

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0259.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free