- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
413

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 34. (608.) 23 augusti 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 34

SVENSK LÄRARETIDNING.

ton vid Göteborgsmötet, har med gillande
omnämts i flera tidningar. Östgöta
Cor-respondenten refererar särskildt talen af
professor Ernst Carlson och
folkskolläraren Fridtjuv Berg (båda återgifna här
ofvan) och gör därpå följande jämförande
anmärkning:

Det är glädjande att se vår
folkskollärarekår besjälad af en sådan anda, ty detta
utgör en borgen för, att äfven hos de barn,
.som utgå ur våra folkskolor, samma anda
skall ingjutas.

Då vi sett, huru folkskolans män både
nu och då med glädje lägga sina
fosterländska känslor i dagen, därmed ock
ut-öfvande ett entusiasmerande intryck på
sina kamrater, på hela kåren, kan man ej
undgå att märka, huru olika förhållandet
är med t. ex. elementarlärarekåren. Vi
tvifla ej på, att läroverkens lärare äro lika
goda och hängifna fosterlandsvänner som
folkskolans, men de tyckas nästan anse
sig »för förnäma» för att ge uttryck åt
sin känsla.

Vid läraremötet här i Linköping i
somras t. ex. höllos åtskilliga festliga samkväm,
men vid intet tillfälle höjde sig stämningen
utöfver den lugna och kamratliga
gemytligheten, utom möjligen i sista
afskeds-stunden, då en utom lärarekåren stående
person höll ett anslående tal för
fosterlandets minnen.

Vi nämna detta ej såsom klander utan
såsom en blott och bar iakttagelse.

Folkskollärarne och
riksdagsman-navalen. Till riksdagsman för Medelpads
västra domsaga är nyvald folkskolläraren
Joh. Erik Nordin i Sättna (godtemplarnes
och de frisinnades kandidat).

- Västmanlands östra domsaga har till
riksdagsman nyvalt förre folkskolläraren,
numera godsägaren Adolf Ericson i Ransta
(under flera år ordförande i Östra
Västmanlands skollärareförening, nu vald
såsom protektionisternas och högerns
kandidat).

- Vid riksdagsmannavalet i Luggude
domsagas södra valkrets var
folkskolläraren L. G. Broomé vänsterns kandidat och
erhöll 503 röster, medan den valde fick
613 röster. I Bergsjö och Delsbo
tingslag stod striden mellan förre
småskollära-ren, numera hemmansägaren Halvar
Eriksson i Älgered och organisten P. F.
Söderblom i Delsbo. Den förre återvaldes med
617 röster mot 252. Förre folkskolläraren
J. Hellberg i Mellösa (vänsterns kandidat)
erhöll vid riksdagsmannavalet i Villåttinge
härad 95 röster (den valde fick 111 röster).
I Västerdalarnes domsaga fick
folkskolläraren J. Ström i Transtrand 298 röster (den
valde erhöll 322 röster).

- Folkskolläraren Nils Rosengren,
under innevarande treårsperiod riksdagsman
för Norrköpings stad, har offentligt
undan-bedt sig återval.

Skriffrågan vid Göteborgsmötet.

Den i förra numret återgifna resolutionen,
hvilken antogs af mötet, innehåller -
såsom synes vid en jämförelse med
programhäftet - flera sakliga ändringar i det ur-

sprungliga förslaget. Dessa ändringar
(såsom om skrifhäftets storlek, om
undervisningen första skolåret, om skrifstilens
tjocklek o. s. v.) gjordes alla på förslag af
skrifläraren Otto Påhlman. (Uttrycket
»redaktionsändringar » i förra numret bör
alltså utbytas mot »ändringar».)

Upphäfdt folkskollärareval. Den

9 sistlidne april förrättades inom
Västerlösa församling, Östg., val för besättande
af lediga skollärare-, organist- och
klockarebefattningarna, därvid A.G.Andersson
erhöll högsta röstetalet.

Öfver detta val anfördes klagomål hos
domkapitlet i Linköping. Klagopunkterna
voro hufvudsakligen följande:

1) att, ehuru platsen annonserats första
gången i Post- och Inrikes tidningar den 29
november 1892, ansökningshandlingar från bland
andra den valde mottagits ännu den 31
januari d. å.;

2) att i strid med § 19 af folkskolestadgan
förslag upprättats före undervisningsprofvens
afläggande;

3) att, ehuru förslaget blifvit uppsatt den 5
februari, valet förrättats först den 9 därpå
följande april, således icke inom den i § 21
folkskolestadgan föreskrifna tid, samt

i) att sökanden Andersson först den 30
sistlidne januari aflagt organistexamen och således
vid ansökningstidens utgång den 28 i samma
månad varit till de förenade tjänsterna
inkompetent.

Klagandena yrkade i anledning häraf,
att antingen A. G. Anderssons val måtte
ogillas och J. G. G. Viman, som kommit
närmast i röstetal, förklaras vald, eller att
skolrådet måtte åläggas att bland de 5
sökande, som inom laga tid ingifvit
ansökning, upprätta nytt förslag.

I anledning af besvären har domkapitlet
af kunnat följande utslag:

Vid det förhållande, att ansökningstiden till
de förenade tjänsterna varit kungjord att utgå
med januari månad innevarande år, har
domkapitlet funnit den omständigheten, att
sökanden A. först den 30 i samma månad aflagt
organistexamen, icke på sakens utgång inverka;
men då ostridigt är, att ej mindre tjänstens
kungörande till ansökan än ock förslagets
uppsättande och valets förrättande försiggått i
strid med §§ 19 och 21 af gällande
folkskolestadga, har domkapitlet i kraft af dessa båda
lagrum, jämförda med § 42 i k. förordningen
den 21 mars 1862 om kyrkostämma samt
kyrko- och skolråd, upphäft det Öfverklagade
valet samt återförvisat ärendet till ny lagenlig
behandling.

Dispensärenden. Småskolläraren,
sergeanten Olof Olsson Stadig, som inom
Transtrands församling, Kpbg, tjänstgjort
16 år vid småskola och 9 år vid mindre
folkskola eller tillhopa 25 år, däraf 22 i
sin nu innehafvande lärarebefattning vid
mindre folkskolan i Dalen, öfver hvilken
tjänstgöring han fått goda vitsord, har hos
k. m:t anhållit att med anledning häraf
och då den mindre folkskola, vid hvilken
han för närvarande är anställd, skall
förändras till egentlig folkskola, få söka och
emottaga befattningen såsom ordinarie
folkskollärare därstädes, utan hinder däraf att
han icke aflagt folkskollärareexamen. K.
m:t har den 4 d:s bifallit denna ansökning.

- Vice komministern i Kungälfs
pastorat C. S. Lindblad har erhållit k. m:ts
tillåtelse att vid instundande hösttermins

slut få vid folkskollärareseminariet i
Göteborg aflägga praktiskt undervisningsprof.

Pension för å utrikes ort boende.

Folkskolläraren Magnus Noréns änka
Helena Norén har hos k. m:t anhållit att
utan hinder däraf, att hon, som i juni
månad 1891 utflyttat till Amerika och tills
vidare komme att där hafva sin bostad, få
uppbära den efter hennes aflidne man
utgående pension från folkskollärarnes
änke-och pupillkassa. K. m:t har den 9 d:s
bifallit denna ansökning under villkor, att
de förhållanden, som enligt det för
folkskollärarnes änke- och pupillkassa gällande
reglemente böra för pensions
utbekommande styrkas genom behörigt prästbevis, skola
för den tid, sökanden bott eller kommer
att bo utrikes, intygas genom af svensk
konsul till riktigheten vitsordad attest,
utfärdad af präst inom det religionssamfund,
sökanden tillhör.

Om upprättande af yrkesskolor har

det under förra veckan i Norrköping samlade
sjunde allmänna svenska industriidkaremötet
uttalat sig. Frågan var väckt af Göteborgs
handtverks- och industriförening och hade
följande lydelse: »Kan från mötets sida
något göras för inrättande af yrkesskolor i
vårt land?»

Under diskussionen af denna fråga
framhölls den stora betydelsen för de särskilda
yrkena af här ifrågasatta skolor. Skulle
man få sådana till stånd kräfdes dock, att
yrkesidkarne själfva grepe verket an. Blefve
resultatet godt, skulle nog samhället sedan
komma till hjälp. Några talare ansågo de
nuvarande tekniska aftonskolorna till fyllest.
Man borde afvakta resultatet af dessas
verksamhet.

Mötet gjorde i enlighet med
vederbörande utskotts förslag följande uttalande:

Mötet, som anser yrkesskolor mycket
önskvärda, uppdrager åt centralstyrelsen att samla
upplysningar om olika slag af yrkesskolor i
utlandet och sedan sprida kännedom därom
bland de olika handtverksföreningarna och
yrkesidkarne; hvarefter här såsom annorstädes
yrkesidkarne själfva först få taga hand om saken.

Tjänsters tillsättning.

Förslag. Till folkskollärare- (framdeles
äfven klockare- och organist-)tjänsten i
Karlstorp, Jönk.: 1) K. J. Björkegren i Mellby, 2)
F. L. Hessling i Rumskulla, 3) A. G.
Lönn-qvist i Fröderyd.

- Till två folksko J läraretjänster i Karlskoga,
Öreb.: 1) vik. därstädes Å. V. Gullberg, 2) G.
Vinkvist i Öfre Ullerud, 3) K. J. Thyréen i Nor;
- 1) Emy Eohloff i Nykroppa, 2) G. V.
Ahlén i Bjurkärn.

Valde. Till klockare och organist i Borrby,
Krist: G. E. Norén.

- Till folkskollärare i Hofva, Skbg: G. R.
Fallenius.

- Till lärare vid Kastberga folkskola, V.
Sallerup, Mim.: S. E. J. Friberg i Kjeflinge
(enhälligt).

- Till vik. folkskollärare, klockare och
organist i Hulterstads Kalm.: B. O. J. Johansson
i Furuby, Kron.

- Till vik. folkskollärare i Motala
lands-förs:g: Alfr. Molin i Sköfde.

- Till vik. folkskollärare i Knutby, Sthm:
F. Lignell i Fryeled.

- Till vik. folkskollärarinna i Karlskoga,
Öreb.: Elvira Enqvist i Bengtsfors.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0417.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free