- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 13:e årg. 1894 /
57

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 5. (631.) 31 januari 1894 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 5

SVENSK LÄRARETIDNING.

57

Småskollärarinnelönen har i Norra Häreneds
församling, Skbg, höjts från 250 till 300 kr.

- Vid småskollärarinneseminariet i Östersund
bäfva nyintagits 37 (däraf en manlig) och i
Västerås 24 elever.

- Organist-, klockare- och kantorsförslaget i
Munka-Ljungby och Engelholms församlingar
har öfverklagats hos Lunds domkapitel.

- Slöjdundervisning har med denna termins
hörjan anordnats för gossar i de två högre
klasserna vid Halmstads folkskola.

- Kantor J. P. J. Lamberth i Skeda, Östg.,
är vald till uppbördsman af prästerskapets
löner samt till vice ordförande i
kommunal-nämden.

- Ett nytt skolhus invigdes den 16 d:s i
Jämjö, Blek., af kontraktsprosten P. Sjöholm
i Ramdala. Efter invigningstalet utfördes sång
och deklamation, hvarefter de närvarande
barnen bjödos på kaffe och de äldre på middag.

- Nystafning får ej förekomma i läroböcker,
som utgifvas med statsunderstöd. Vid
beviljande af dylikt understöd till lektor N.
Lindskog (en ifrare för nystafning) för utgifvande
af en lärobok i mekanik har k. m:t fäst det
uttryckliga villkor, att stafningen skall ske efter
svenska akademiens senaste ordlista.

- Populära föreläsningar komma att hållas
härstädes till förmån för egyptiska museet.
Till dessa föreläsningar har ett antal biljetter
ställts till folkskoleöfverstyrelsens förfogande
att genom dess försorg utdelas bland lärare
och lärarinnor i hufvudstaden. Den första af
dessa föreläsningar äger rum i morgon, då
professor T. M. Fries föreläser om palmerna.

- För hvarje småskollärarinna, som tagit
fullständig examen, beslöt Karlskoga skolråd den
21 d:s att i Karlskoga sparbank årligen
insätta 25 kr. Sparbanksboken förvaras hos
skolrådets kassör, i samråd med hvilken
penningarna få lyftas vid påkommet behof. Afgår
lärarinna, öfverlämnas boken till hennes eget
förfogande.

- Silfverbröllop firades i Jämshög, Blek., den
5 d-.s af folkskolläraren N. Dalin och hans
maka, född Ankarloo. Vid samma tillfälle
kunde hr D. fira sin 53-års-födelsedag samt
22:a årsdagen af sitt tillträde af skolan.
Silf-verbrudparet förärades åtskilliga dyrbara
silf-verpjäser, och tal höllos af kyrkoherdarne
Tretow och Holmqvist.

- Stockholms läraresällskap, bestående
hufvudsakligen af lärare vid de allmänna
läroverken härstädes, räknade vid förra årets slut
182 medlemmar. Vid sällskapets sammanträde

1 lördags afton omvaldes till ordförande lektor
Sigfrid Almquist. Öfriga styrelseledamöter äro
rektor L. M. Waern, lektor E. Bråte, kollegan
G. O. Dufvenberg samt adjunkten G. A. Ling.

- En högtidlig begrafningsakt firades i
Ven-jans kyrka den 21 d:s, då stoftet af förre
folkskolläraren T. Lundholm jordfästades. Akten
förrättades af församlingens kyrkoherde, som
tolkade den aflidnes lifsgärning. Därefter bars
den af kransar och band smyckade kistan
under orgelmusik ut och sänktes i grafven. En
stor skara människor öfvervar jordfästningen.

- Vid pedagogiska lärokursen härstädes
fortsätter under innevarande termin professor
Tigerstedt sina föreläsningar i hälsolära. De
hållas å Karolinska institutet fredagar kl. !.-8
e. m. och lördagar kl. 6?so-7,30 e. m. Lektor
Skärmans föreläsningar i botanik hållas i
Nikolai folkskola, Skärgårdsgatan 6, tisdagar
kl. 7-8 e. m. De förra taga sin början den

2 februari, de senare den 13 februari.

- En småskollärare som donator torde vara
tämligen sällsynt. En sådan var emellertid
den nyligen aflidne småskollärare!! P. O.
Ve-delius i Greksåsar, Nora bergsförsamling, hvars
efterlämnade förmögenhet uppgår till 12,t)00
kr. V. har testamenterat 1,500 kr. till Greksåsars
bönhus, 1,125 kr. till hvartdera af sina fyra
brorsbarn och återstående summa till en fond,
af hvilken räntan skall användas till hjälp åt
torpare och andra fattiga i Greksåsar, som
genom olyckshändelse eller sjukdom förlorat
kreatur.

- Skurning och rengöring af skollokalerna i
Nye församling, Jönk., skall enligt skolrådets
beslut verkställas på skolkassans bekostnad en
gång i månaden eller oftare »om behofvet
påkallar», som det väl troligen gör. Beslutet
manar till efterföljd, skrifver Sm.-P:n, helst
som det är väl bekant, att i många våra
folkskolor rengöring äger rum endast ett par
gånger om året och i en del ej ens så ofta, ja i
somliga till och med ej på flera år.

- Def öfverklagade folkskollärarevalet i Kalmar
har nu avancerat så långt, att domkapitlet
mottagit förklaringar från den valde och från
skolrådet. Majoriteten inom det sistnämda
förklarar sig icke hafva något att invända mot
seminarieadjunkten Vickboms yrkande i
besvären, att den valde måtte såsom inkompetent
förklaras obehörig till platsen. (Lektor
Hall-mer och pastor Hoflund hafva reserverat sig
mot detta beslut.) Det förtjänar antecknas,
att efter det valet öfverklagats skolrådet
antagit den »inkompetente» till vikarie på platsen.

- Intresset for trädgårdsskötsel,
skogsplantering och insamlande af medicinalväxter anser
Steneby skolförening böra väckas hos de unga.
Härom öfverlades vid möte den 24 d:s,
hvarvid betonades, att framför allt borde en
skolträdgård finnas vid hvarje skola, hvarifrån
barnen kunde få med sig hem en eller flera
trädplantor. Då skulle snart intresset väckas
och växa. Barnen borde uppmanas att samla
kottar, hvarjämte det ansågs lämpligt att på
våren göra en utflykt och verkställa skogssådd.
Beträffande slutligen medicinalväxter behöfde
man blott gifva barnen anvisning på sådana,
som betalades bra, sedan skulle nog intresset
komma af sig själft.

- Ett skolmöte 16 mil norr om Haparanda
har nyligen afhållits. Man hade begagnat
marknadstiden för att i Pajala skolhus åstadkomma
ett möte mellan folkskoleinspektör, präster och
skollärare. Ett lifligt meningsutbyte ägde
därvid rum i afseende på språkfrågan. Man var
allmänt ense om, att bibelstunderna i skolan
ej finge användas för språkstudier, utan skulle
då begagnas det språk, som barnen bäst
fattade. Läseböcker med både svensk och finsk
text ansågos föga gagneliga; barnen borde från
början vänjas vid svenska läseböcker.
Undervisningen om de rusgifvande ämnena ansågs
böra meddelas vid behandlingen af femte budet
samt vid läran om blodomloppet. Teckning
ansågs mindre nödig i de finska skolorna,
däremot borde man arbeta för sångens höjande.
Undervisningen i fysik borde inskränka sig till
de mera framträdande naturföreteelserna.

"^ \

\

Riksdagen.

Samarbete mellan folkskolan och
allmänna läroverket.

Justitierådmannen T. Zetterstrand i
Norrköping har inom andra kammaren
väckt följande motion:

Allt ifrån år 1842, då kungl, stadgan
angående folkundervisningen i riket
utfärdades, hafva våra folkskolor oafbrutet gått
framåt med afseende å såväl
beskaffenheten af den där meddelade undervisning
som ock procenttalet skolpliktiga barn,
hvilka af samma undervisning sig begagna.

Samtidigt härmed har äfven
allmänhetens förtroende för folkskolan varit i
ständigt stigande samt en mängd inrotade
fördomar mot densamma mer och mer
försvunnit, men än i denna stund är folkskolan
dock icke, hvad man skulle kunna önska,
en lämplig bottenskola för all uppväxande
ungdom inom landet.

Folkskolan och elementarläroverken äro
nämligen, långt ifrån att utgöra ett
organiskt helt, inrättade med så ringa hänsyn
till hvarandra, att folkskolans kurser på

intet stadium i någon mån sammanfalla
med inträdesfordringarna vid
elementarläroverken, eller kanske rättare sagdt, att
inträdesfordringarna vid de senare icke äro
afpassade efter de för folkskolan stadgade
kurser, äfvensom att.med afseende å
såväl läroböcker som undervisningsmetoder
vid de olika läroanstalterna större
skiljaktighet är rådande än önskligt vore.

I syfte att dessa missförhållanden måtte
undanrödjas och folkskolan dymedelst
göras lämpligare än hittills att fylla sin höga
framtidsuppgift såsom en allmän
bottenskola, tager jag mig härmed friheten
hemställa,

att riksdagen måtte besluta att till
konungen ingå med anhållan, det han
måtte för undervisningen vid rikets
folkskolor och elementarläroverk (såväl för
manlig som kvinnlig ungdom) meddela
sådana förändrade bestämmelser, att
elementarläroverkens inträdesfordringar
komma i fullkomlig öfverensstämmelse
med någon af folkskolans kurser, samt
att jämväl i öfrigt, i den mån sådant
låter sig göra, ett mera planmässigt
samarbete emellan ifrågavarande
läroanstalter åvägabringas.

Folkskoleinspektionen

har vid årets riksdag bragts på tal af
hr Nils Nilsson i Skärhus genom en
motion af följande lydelse:

Uti gällande instruktion för
folkskoleinspektionen är bland annat föreskrifvet, att
det åligger folkskoleinspektör

att inom det honom anförtrodda område
med uppmärksamhet följa allt, hvad till
folkundervisningen hörer, besöka därvarande högre
folkskolor, folkskolor och småskolor, inhämta
kännedom om dess brister och behof, vaka
öfver att gällande författningar rörande
folkskoleväsendet efterlefvas samt söka befrämja
folkskoleväsendets utveckling.

Dessa med flera åligganden för
folkskoleinspektören äro så viktiga och
omfattande, att de kräfva hans hela tid och
uppmärksamhet, om inspektionen skall bära
de frukter, som af densamma åsyftas. Men
då af rikets 50 folkskoleinspektörer icke
mindre än 42 % innehafva prästerliga
tjänster, och en del af dessa prästerliga
inspektörer innehafva stora och vidlyftiga
församlingar, vore det underligt, om icke
antingen folkskoleinspektionen eller deras
egentliga och viktiga prästerliga kall
försummades.

»Redan länge har klagan försports öfver,
att brist på system, sammanhållning och
kontroll äro den egentliga grunden till
inspektionens nuvarande svaghet. Särskildt
i fråga om folkskoleinspektörernas resor
gör sig bristen på nödig kontroll på ett
påfallande sätt märkbar. Dessa resor
företagas ej sällan planlöst och medföra
därigenom mindre gagn men större kostnad
än som vederbör.»

Så yttrade sig statsrådet och chefen för
ecklesiastikdepartementet uti sitt anförande
till statsrådsprotokollet den 12 januari 1891.
Dessa ord torde fortfarande äga sin fulla j
giltighet, och det är icke att undra öfver,
att förhållandena äro sådana, då tjänstgö-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Feb 4 17:44:57 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1894/0061.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free