- Project Runeberg -  Beskrifning öfver Örebro län /
49. Ramsbergs socken

(1849) [MARC] Author: Wilhelm Tham - Tema: Värmland, Västmanland, Statistics, Närke, Geography
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
131

49. Ramsbergs socken, mellan Fellingsbro i söder, Lindesberg i sydvest, Ljusnarberg i nordvest, Malingsbo och Söderbärke af St. Kopparbergs län, Skinskatteberg, Hed och Schedvi af Westerås län, i nordost och öster; utmed de 4 sistnämda uppskjuter den i en långsmal spets, kallad Trekants Allmänning. Arealen är 3,345 qvadratmil land, 0,219 vatten; häraf ligger tillsammans 0,239 qv. m. inom Skinskattebergs bergslags härad af Westerås län. Norra och mellersta delarne äro bergiga, med höjder från 4 till 900 fot, och sjöar från 3 till 700 fots höjd öfver hafvet; södra delen har mera skog och kärr än berg. Vattendragen äro: Stora Korsslången och Långvattnet, längst i norr, hvilka med tillopp från den något sydligare Kloten flyta norr ut till Malingsbo, äfvensom Djurlången. Lilla Korsslången, Grysjön, Ösaren m. fl. flyta, mestadels från olika håll, till Glien i midten af socknen; denna utfaller i Norra och Södra Mogen, hvarifrån åter Sverkersta-ån går söder ut till Fellingsbro. Norr- och Söder-sjöarne, med tillopp från Kjölsjön, höra till Storåns vattendrag, hvilken länge bildar vestlig gräns mot Lindesberg.

Folkmängden år 1840 var 3,507, fördelade på 567 hushåll, hvaraf 25 hushåll med 173 personer inom Westerås län; hemmantalet är 63 1/8. Näringar äro: åkerbruk, ej till hälften motsvarande det egna behofvet, skogs- samt bergsbruk; alla jernbruken hafva sin utskeppning på Stockholm. -- En väg kommer in i socknen i söder från Fellingsbro, och går norr ut, men sönderfaller i flera grenar, hvaraf en går till Ljusnarsberg; likaledes utgrenar sig en, som kommer från Lindesberg i vester. Vid den förstnämda ligga Morskogakrogs och Ramshytte gästgifvaregårdar, 5 3/4 och 6 3/4 mil från Arboga.

Ramsbergs socken synes kunna räkna sin ålder åtminstone från 16:de seklets slut, då den fick sin egen prest, och denne år 1591 gjordes »fullmyndig att hafva all presterätt»; komministrar äro kända från 1629. Nu utgör Ramsberg ett konsistorielt pastorat af 2:a klassen. Kyrkan ligger
132
nära Glien, 7 mil från Örebro, är ombygd 1787-91, och uppkallad med K. Gustaf III:s namn.

Flera gårdar och verk ligga nära kyrkan: Ramsbergs bruksgård, 1 1/2 mantal skatte; och Ramsbergs jernbruk, med 2 härdar, 1 hammare, 690 skeppund stångjernssmide. -- Ramshytte gård, 1 5/6 m. skatte, och Ramshytte jernbruk eller Presthammaren, med 2 härdar, 1 hammare, 946 3/10 skeppund stångjernssmide. -- Wreten, 1 1/3 m. skatte, och Wret- eller Marcus-Hindershammaren, med 2 härdar, 1 hammare, 600 skeppund stångjernssmide. De nu nämda trenne bruken hemta eget tackjern från Ramshytte masugn. -- Ramsbergs Prestgård, 1 m. krono. -- Österut ligga: Nyckelbäcken, kaplansbol. -- Granhult, vid Gliens nordöstra ända, 1 m. säteri; och Granhults eller Gamelbo bruk, bestående af Bergshytte och Nyhammars smedjorna, båda söder ut, tillsammans 4 härdar, 2 hamrar, 2050 4/5 skeppund privil. stångjernssmide; samt -- Gamelbo, 1 m. säteri; och Gamelbo bruk, bestående af Hägernäs och Sundbohammars smedjor, äfven i söder vid Sverkersta-ån, det sista inom Fellingsbro socken, med tillsammans äfven 2050 4/5 skeppund stångjernssmide. Båda dessa bruk hemta eget tackjern från Gammelbo hytta. Bland äldre egare nämnes Frih. Clas Christerson Horn, från sednare tider slägterna Lagerhjelm, Heykensköld, Bergsten m. fl. Mellan de två sistnämda är nu egendomen delad. -- Grymsjö masugn, i sydost, nära Södra Mogen. -- Stråssa, Blanka, Läfalls, Glittra och Busmosse jerngrufvor, mestadels i vester om kyrkan. -- Kårbergs jernbruk, i vester, med 1 härd, 1 hammare, 297 skeppund stångjernssmide af eget tackjern. -- Håkansboda kopparmalmsfält, med Flöjfors hytta, vid Stor-ån, tillhör en Wedberg. -- Rälls- eller Löahammaren, jernbruk med 1 härd, 1 hammare, 430 3/10 skeppund stångjernssmide; samt Löa masugn, allt i nordvest. -- Långgrufvans silfver- och blymalmsfält, i norr. Längst i norr inom socknens gräns ligga Klotens hytta och Korsslångsmedjans jernverk [1], hörande till de s. k. Klotsverken inom St. Kopparbergs län. -- I 1625 års förteckning
133
nämnas, såsom hörande till Lindes socken, åtta hyttor på sex ställen, och fyra bruk med tillsammans 6 hamrar, inom Ramsbergs sockens närvarande gränsor.


[1] De föras hit på Topographiska korpsens karta, men af Tuneld, Hermelin, Hülphers, i hans Dagbok öfver en resa genom Dalarne, o. a. till Söderbärkes socken.


The above contents can be inspected in scanned images:
131, 132, 133

Project Runeberg, Thu Dec 13 13:59:21 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/thamoreb/ramsberg.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free