- Project Runeberg -  Beskrifning öfver Örebro län /
Vägar

(1849) [MARC] Author: Wilhelm Tham - Tema: Värmland, Västmanland, Statistics, Närke, Geography
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Hela länet, och särdeles slättbygden, är väl försedd med omsättningens väsendtligaste befordringsmedel, med vägar. Dessa äro på slätten vanligen väl både anlagda och underhållna, upphöjda öfver den öfriga marken, sakta sluttande åt sidorna, samt hårda, i det hela nästan de bästa i riket, mest i följd af den i de flesta trakter befintliga tillgången på godt grus; de följa ock merendels de sandåsar, som genomstryka landet, och äro ej mycket besvärade med backar. Bergs- och skogstrakterna äro mindre väl lottade, med backiga, oftast i skog anlagda, och derföre sandiga, eller i fuktigt väder djupt smutsiga vägar, hvilkas bibehållande i godt skick försvåras af de tunga foror, som der framföras. Nya vägar tillkomma småningom, och de gamla förbättras genom backars borttagande, eller undvikande vid ny omläggning, men mycket återstår att göra.

Länets landsvägar kunna nästan alla sägas utgå från en medelpunkt, Örebro: Åt sydost derifrån går en landsväg genom Ånnesta, Almby, Stora Mällösa och Lännäs, öfverallt inom en half mils afstånd från Hjelmaren, till Södermanland. Från denna utgår i Almby en annan, som i sydlig rigtning genomskär Gällersta, Ekeby, Skyllersta, Svennevad samt Boo, och derifrån går in i Östergötland. En tredje landsväg går från Örebro söder ut, genom Ånnesta, Mosås och Kumla, derpå åt sydvest genom Halsberg, Hardemo och Wiby, der den utgrenar sig i tvenne: den ena fortsätter åt söder och sydost, genom Snaflunda, Askersund och Hammar, till Östergötland, och utskjuter från staden Askersund en gren åt sydvest till Westergötland; den andra går från Wiby genom Bodarne till sistnämda provins. En fjerde landsväg lemnar den i tredje rummet nämda inom Ånnesta, och går i sydvestlig, ofta vestlig rigtning, genom Mosås, Täby, Winteråsa, Kräcklinge, Edsberg, Knista, Qvisbro och Nysund, till Wermland; i Winteråsa går en gren vesterut till Lekhyttan inom Hidinge, och derifrån vidare åt vester till Karlskoga, Bjurkärn och Karlstads län. Vid Lekhyttan möter en annan landsväg från de norra bergslagerna, genom Kihl, Tysslinge och Winteråsa, och går i fortsatt sydlig rigtning till Qvisbro, der den åter sammanträffar med den från Örebro.

Äfven till norra delen af länet gå flera landsvägar från Örebro: En genom Längbro, Eker och Kihl, tills den möter vägen mellan Lekebergslagen och de nordliga; den fortgår derpå genom Axberg, der en annan landsväg från Örebro tillstöter, genom Längbro och Hofsta. Från Axberg går denna väg in i Nora socken, der den delar sig i tvenne. Den ena fortsätter åt nordvest till Nora stad, och utgrenar sig der i flera, som genomskära de vestra bergslagerna: en går åt syd vest till Karlskoga, men är vigtigast för vinterkörslorna, då sjöar och kärr utmed vägen begagnas; en annan, den egentliga hufvudvägen, fortsätter i nord vestlig rigtning genom Grythytte och Helleforss till Wermland; en tredje går norr ut genom Jernboås till Hjulsjö, en fjerde till Linde. Den andra landsvägen från Nora socken går norr ut till Linde stad, hvarifrån åter bergslagsvägar utgrena sig till Ljusnarsberg och Ramsberg. En ej särdeles bred, men vigtig väg går från Helleforss åt nordost, genom Hjulsjö och Ljusnarsberg, till Dalarne, och utgör sistnämda landskaps förnämsta förenings-medel med Wermland. Från den väg, som genom Hofsta går till bergslagerna, skiljer sig redan i Längbro den stora landsvägen från Örebro till Stockholm, och fortlöper genom Ringkarleby, Glanshammar, Lillkyrka och Götlunda, öfver Käglan, samt öfver Opboga bro och genom Fellingsbro, till Westerås län. Den mötes i sistnämda socken af en landsväg från Nora och Linde, och en häradsväg från Erwalla och Näsby, samt har dessutom en nordlig utgrening till Ramsberg. -- På Stockholms- och Wermlands-vägarne går en Diligence för resande och varor.

Utom de redan vid bergslagerna nämda mindre vägar, äro de vigtigaste de som genomskära Nerike i mera eller mindre motsatta rigtningar mot landsvägarne, och förbinda de särskildta häraderna och socknarne med hvarandra. Vi nämna här blott några: En utgår från Stockholmsvägen i Ringkarleby, och fortsätter i östlig rigtning genom hela Glanshammars härad, mestadels på ringa afstånd från Hjelmaren, tills den från Götlunda går inåt Arboga socken i Westerås län. En annan utgår från Wermlandsvägen i Täby, och löper öster ut genom Mosås, Gällersta och Norrbyås till St. Mällösa; i vester sammanhänger den med en mängd vägar, som mest i nordlig rigtning genomskära Edsbergs, Grimstens och Hardemo härader. Trenne häradsvägar skilja sig från landsvägen till Westergötland; en går från Kumla genom Ekeby, Skyllersta och Asker till Lännäs; en annan från Halsberg, utefter Tisarens dalgång, genom Svennevad och Skyllersta till Asker. Här möter en väg från Lännäs, och fortgår utefter samma dalgång till Vestra Wingåker i Nyköpings län, dit ock en väg leder direkt från Lännäs. Den tredje vägen, som från nämda landsväg utgår, genomskär dels Lerbäck och Svennevad, dels Hammar och Askersund. Genom sistnämda socknar går slutligen en väg utefter Wettern, och öfver Tiweden, till Westergötland, men begagnas nu mindre än förr, sedan den andra vestligare Tiwedsvägen från Askersund blifvit anlagd, hvilken är nämd bland landsvägarne. -- Länet räknade 1843: 48 gästgifvaregårdar och 23 med postföring besvärade hemman.

Hvad som är sagdt om bergslagsvägen mellan Nora och Karlskoga, gäller i viss mån om alla vägar i skogs- och bergstrakterna, att om vintern sjöarnes och måssarnes isar företrädesvis begagnas, till lättnad för de tunga varutransporterna; äfven på slättbygden tages ofta väg öfver åkrar och ängar, då snön ej kan länge stanna på de öppna och höga vägarne. Såsom kommunikationer vid öppet vatten begagnas dels de stora sjöarne Wettern och Hjelmaren, med den utom länet belägna Hjelmare kanal, dels bergslagernas sjöar och större åar, såsom Roswalen och Linde-ån i Lindesberg; Fåsjön och Norasjön till Nora stad, dock ej utan afbrott af 1/8 mil landväg; de många Bjurkärn-sjöarne, samt Lånsjön och Tims-elfven till Björkborn i Karlskoga, och Möckeln. På bergslagssjöarne begagnas stora båtar eller pråmar af 50 till 60 skeppund drägtighet; på Wettern storbåtar af 20 till 46 läster hvar; på Hjelmaren jagter af 28 till 40 läster; dessutom gå nu tre ångfartyg, af tillsammans 120 hästars kraft, mellan Stockholm och Örebro, och ett åtminstone tidtals mellan Askersund och andra orter vid Wettern.


The above contents can be inspected in scanned images: 50, 51, 52, 53

Project Runeberg, Thu Dec 13 13:59:20 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/thamoreb/vagar.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free