- Project Runeberg - Nordic Authors /
Carl Fredric Dahlgren

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Dahlgren, Carl Fredric (1791–1844), writer, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about Carl Fredric Dahlgren in:


Carl Fredrik Dahlgren, svensk författare, född 20 juni 1791, död natten mellan 1 och 2 maj 1844.

Projekt Runeberg har publicerat Carl Fredrik Dahlgrens Samlade skrifter, 1875, och där ingår både en Lefnadsteckning och en förteckning över hans förut tryckta arbeten.

1809 student i Upsala
1814--1818 lärare i Stockholm
1815 debut som skönlitterär författare
1815 stiftade tillsammans med Almqvist "Manhems-förbundet"
1815 prästvigd den 22 juni, komministersadjunkt i Hedvig Eleonora
1816 pastorsadjunkt i Hedvig Eleonora församling
1818--1822 drev enskild skola
1819 genombrott som poet med Mollbergs epistlar
1820--1822 pastor i Hedvig Eleonora församling
1821 brytning mellan Stockholms- och Uppsala-fosforisterna
1822 Manhems-förbundet upphör
1823 tog pastoralexamen i Linköping
1824 komminister i Ladugårdslands församling 14 sept
1824--1839 aktiv i Bellmanska sällskapet, spelade Magister Gåse
1825--1827 utgav tillsammans med Hammarsköld och A.I. Arvidsson Kometen
1828 anklagad av ärkebiskop Rosenstein (för Molnskyarne?)
1828 riksdagsledamot i prästerståndet, Stockholmsbänken, liberal
1831 av Svenska Akademien tilldelad det Lundbladska priset
1831 reste till Köpenhamn, mottogs av Oehlenschläger
1831--1844 ordensskald i Par Bricole
1832 gift med Sofia Kristina Christiernson
1834 riksdagsledamot
1840 riksdagsledamot

Links

Skrifter

Strödda bidrag
till Norrköpings Tidningar 1809; Phosphoros 1811, 1813; Poetisk kalender 1813-15, 17-19, 22; Tidskrift för Religionens vänner 1817, 1819; Nya Extra Posten 1819-21; Svensk Församlings-Tidning 1820; Stockholms Kyrko-Tidning 1824, 1826; Linköpings-Bladet 1823; Svenska Minerva; Östgöta Correspondenten; Sista Aftonbladet 1837 m. fl. Namnteckning: -l-n, D-n, D.
Aurora eller den norrska flickan, 1815
Svenskt original. Del. I, II. Stockh. 1815. 8:o
Den nye Hercules, 1818
Skaldestycke, belönt af Kongl. Vet. och Vitt. Samhället i Göteborg 1818. - Tryckt med någon förändring i en öfversättning af Heliodor eller En ynglings läroår af Friedezieh, Stockh. 1826. Denna öfversättning är ej af Dahlgren.
Mollbergs Epistlar, 1819
Del. I. 42 sidd. Stockh. 1819. Del. II. 88 sidd. 1820. 8:o.
Markalls sömnlösa nätter, 1821
Andra natten. XII + 210 sidd. Stockh. 1821. 8:o.
Opoetisk kalender för poetiskt folk. 1822, 1821
Vinterhäftet. Med 3 musilabilagor. 184 sidd. Stockh. 1821. Sommarhäftet 280 sidd. s. å. 12:o.
Eldsvådan på Blasieholmen, 1822
Poem. Säljes till förmån för de brandskadade i Norrköping. 11 sidd. Stockh. 1822. 8:o.
Vårsång på Valborgsmässoafton, 1822
4 sidd. Stockh. 1822. 8:o.
Theses, quas ad tenorem constitutionis regiæ, pro examine pastorali obtinendo publiese rentilationi modeste offert, 1823
In Auditor. Reg. Gymnasii Lincop. Majori. Die VII Maji MDCCCXXIII. Lincopiæ. 4 sidd. 4:o.
Babels torn. En rymdskrift norrut, 1824
76 sidd. Stockh. 1824. - Andra uppl. öfversedd och nödtorfteligen förbättrad. Stockh. 1825. 8:o.
Babels torn. Söder ut, 1825
46 sidd. Stockh. 1825. 8.o.
Argus i Olympen, 1825
Komedie med stort spectakel och full orchester; af författaren till Babels torn Norrut. 98 sidor och en musikbilaga. Stockh. 1825. 8:o.
Kometen, tidning, 1825--1827
1825 N. 1-27 (1 October-31 December); 1826 N. 1-104 (4 Januari-30 December); 1827 N. 1-104 (3 Januari-24 December). 4:o.
Julklappar åt Argus, 1825
FÖrsta klappen. Stockh. 1825. 8:o.
Sång, afsjungen på fartyget Gefion den 28 Maj 1826, 1826
Säljes till Grekernes förmån. Stockh. 1826.
Vid Nils Henrik Hjortoffs graf, 1827
4 sidd. Stockh. 1827. 8:o.
Vid Kongl. Bibliothekarien Lorenzo Hammarskölds begrafning i Johannis kyrka, d. 21 October 1827, 1827
4 sidd. Stockh. 1827. 8:o.
Samlade Ungdoms-skrifter af C. F. Dahlgren, 1828
I, II, 188 och 182 sidd. Stockh. 1828. 8:o.
Odalgumman. Icke en pendant till Odalmannen, 1829
Ett poetiskt Quodlibet för 1830. Af författaren till Babels torn norr ut. 120 sidd. Stockh. 1829. 8:o.
Vid underrättelsen om Herr Cans]i-Rådet P. A. Vallmarcks utnämnande till Riddare af Kongl. Maj:ts Nordstjerne-orden, 1830
4 sidd. [1830]. 4:o.
Freja. Poetisk kalender för 1832, 1830
Af C. Dahlgren. 48 + 155 sidd. Stockh. 1830. - Freja. Poetisk kalender för 1832. II. 235 sidd. Stockh. 1831. - Freja. Poetisk kalender för 1833. III. 179 sidd. Stockh. 1831. 12:o.
Toilett-kalender för 1833, 1832
Med titelvignett. VI sidd. + 17 blad + 132 sidd. Stockh. 1832. 16:o.
Åminnelse-ord öfver En af rikets herrar, Riksmarskalken, Presidenten i Kongl. Kammarrätten, f. d. Statsrådet, En af de Aderton i Svenska Akademien m. m. Högvälborne herr Grefve Clæs Fleming, 1832
hållne i Frimurarelogen S:t Erik den 22 Januari 1822 af Carl Dahlgren; L. T. 21 sidd. Stockh. 1832. 8:o.
Aftonstjernan. Poetisk kalender för 1833, 1832
Af C. Dahlgren. 152 sidd. Stockh. 1832. 12:o.
Morgonstjernan. Poetisk kalender för 1834, 1833
Af C. Dahlgren. Grossörskan Vierdumpels resa till kanalfesten 1832. Roman i tolf slussar. 376 sidd. Stockh. 1833. 12:o.
Samlade skrifter af C. F. Dahlgren, 1834
Första delen. 252 sidd. Stockh. 1834. 8:o.
Poetisk sångkalender för 1837 med musik-bilagor, 1836
af C. F. Dahlgren. XII + 82 sidd. Stockh. 1836. 12:o.
Tal i P. B. på Barbara-dagen år 1835, 1836
jemte dryckesbalk, författade af Sällskapets Ordens-skald. 15 sidd. Stockholm 1836. 8:o.
Ångbåts-sånger, 1837
af C. Dahlgren. 32 sidd. Stockh. 1837. 8:o.
Resan till Solen eller Sång för Ångfartyget Norrland, 1837
[Aftryck ur föreg.] 6 sidd. Stockh. 1837. 8:o.
Djurkretsen för 1838, 1837
[Med 12 gravyrer; sammanhäftad med en almanack]. Stockh. 1837. 32:o.
Tal i P. B. på Barbara-dagen år 1837, 1837
af Sällskapets Ordens-skald. 16 sidd. Stockh. 1837. 8:o.
Jungfrun i det gröna. Poetisk kalender för år 1839, 1838
af C. F. Dahlgren. 264 sidd. Stockh. 1838. 12:o.
Till Brodren B-n, 1838
den 1 Dec. 1838¸ kl. ½ 1 f. m. 1 blad. Stockh. 1838. 8:o.
Verser vid skalden Karl A. Nicanders jordfästning, 1839
den 14 Febr. 1839 af C. F. Dahlgren. Inkomsten tillfaller hans i torftiga omständigheter stadda moder. 8 sidd. Stockh. 1839 8:o.
Erke-biskopen m. m. Johan Olof Vallins afskedshelsning till S:t Nicolai Församling från sin graf, 1839
den 19 Juli 1839 samt församlingens återsvar. Poëm af C. F. Dahlgren. 30 sidd. Stockh. 1839. 8:o.
Sylfiden. Poetisk kalender för 1840, 1839
af Euphrosyne och Dahlgren jemte fyra sångstycken: ord och musik af Emilie Holmberg. 241 sidd. jemte 4 musikbilagor. Stockholm 1839. 12:o.
Åminnelsetal öfver Konungens högst betrodde man, General-Majoren, Chefen för Ingeniör-colpsen, m. m. Välborne herr Henric G. af Melin, 1840
hållet i Frimurare S:t Johannislogen S:t Eric d. 19 Februari 1840 af Carl Dah]gren, Logens Taleman. 23 sidd. Stockh. 1840. 8:o.
Riksdags-Almanach för skott-året 1840, 1840
32 sidd. Stockh. 1840. 16:o.
Vid Riksdags-fullmägtigen för Strengnäs stift, Prosten och Kyrkoherden i Edsbergs och Hackvads församlingar, Ledamoten af Kongl. Nordstjerne-orden m. m. Herr Magister Nils Åstrands graf, 1840
d. 16 December 1840. 8 sidd. Stockh. 1840. 4:o.
Tumme-liten. Poetisk riksdagskalender för år 1841, 1840
af C. F. Dahlgren. XI + 92 sidd. Stockh. 1840. 12:o.
Djurkretsen, 1841
N. 1. Ett blad att läsa vid cigarren. Stockh. 1841. 8:o.
Chiromantien hos de Gamle eller konsten att spå efter handens lineamenter, 1841
Öfsersatt från ett gammalt manuskript af år 1553. Med 26 lithografierade teckningar, Stockh. 1841. 12:o.
Barbara-Aftonblad. 1841, 1841
4 sidd. Stockh. 1841. Folio.
Frimureriet, med tillämpning på Sverige, 1842
184 sidd. Stockh. 1842. 8:o.
Talltrasten. Poetisk kalender för 1843, 1842
Af Carl Dahlgren. 175 sidd. Stockh. 1842. 12:o.
Samlade Arbeten af Carl Fredrik Dahlgren, 5 vol., 1847--1852
Del. I - V. Utgifna af A. I. Arvidsson. Stockholm 1847 - 52. 8:o.
Samlade arbeten, 2 vol., 1853
Del. I, II. 2:a uppl. 419 sidd. Stockh. 1853. 4:o. I Skillingsbibliothek af Svenska klassikerna.
I Läsning för husliga härden, 1860
af J. G. Carlen 1860, 61 äro ett par dittills otryckta stycken af Dahlgren intagna.
Samlade skrifter, 3 vol., 1875
Elektronisk utgåva genom Projekt Runeberg. Se dess förord för fler bibliografiska uppgifter.

Find other Nordic Authors named Dahlgren, others born in 1791 or deceased in 1844.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2024-01-23 23:05 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/dahlgren.html

Valid HTML 4.0!