- Project Runeberg - Nordic Authors /
Karl Warburg

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Warburg, Karl (1852–1918), literature historian, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works to which this author has contributed:

Read more about Karl Warburg in:


Karl Johan Warburg, född 23 nov 1852 i Göteborg, död 1918. Gift 1877 med Betty Druckner.

Student i Uppsala. Litteraturhistoriker, verksam som docent i Uppsala, tidningsredaktör, bibliotekarie. 1890-1900 professor vid Göteborgs högskola. Sedan 1900 bibliotekarie i Svenska akademiens Nobelbibliotek. Sedan 1905 riksdagsman i Andra kammaren. Ordförande i Sveriges författarförening. Ledamot av KVHAA.

Links

Skrifter

Det svenska lustspelet under frihetstiden. En litteraturhistorisk studie, 1876
Doktorsavhandling, 143 sidor
Om förebilderna till Gustaf III:s dramer, 1876
i "Svensk tidskrift"
Historiska anteckningar om Göteborgs nation i Upsala, 1877
Redigerade av Karl Warburg, 70 sidor
Studerande nationers i Upsala historia. Uplands, Vestmanlands-Dala, Smålands och Göteborgs nation, 1877
170 + 98 + 97 + 70 sidor
Dessa fyra artiklar av fem författare, varav Warburg verkar ha skrivit om Smålands nation, har även utkommit i särtryck.
Om författarskapet till "Tillfället gör tjufven", 1878
i K. Vet. o. vitt. samh:s jubelfestskrift
Svensk litteraturhistoria i sammandrag. Lärobok för skolor och självstudium, 1880
141 sidor
2. uppl. 1883, omarbetad
3. uppl. 1888, öfversedd
4. uppl. 1894, 164 sidor, omarbetad
5. uppl. 1899, 171 sidor, öfversedd
Illustrerad upplaga, 1899, 203 sidor
6. uppl. 1904, 178 sidor, omarbetad
Illustrerad upplaga, till texten lika med sjätte, omarbetade upplagan, 1904, 225 sidor
7. uppl. 1907, 172 sidor
Illustrerad upplaga, 1908, 219 sidor
8. uppl. 1911, 186 sidor
9. uppl. 1916, 195 sidor, omarbetad av Knut Fredlund
Illustrerad upplaga, 1916, 232 sidor, Knut Fredlund
10. uppl. 1927, 180 sidor, omarbetad av Gösta Montelin
Anders Wollimhaus, Anders Wollimhaus' Dido, 1881
Utgifven af Karl Warburg, 23 sidor
Från vår konstverld. Taflor och skulpturer af svenska och finska konstnärer i vår tid, 1881
Sextionio illustrationer med förklarande text af Karl Warburg
Utgivet 1881 av Bonniers, Stockholm, 132 sidor
Published by Svenska tribunens förl., Chicago, Ill.
Published by Swedish M.E. Book Concerns förl.
Om författarskapet till vår äldsta roman, 1883
i "Samlaren"
Ur svenska Sången. Ett urval af svenska dikter, 1883
Redigeradt af Karl Warburg, 686 sidor.
Ny upplaga med 88 porträtt, 1905, 856 sidor
Ny upplaga, 2 vol., 1910
Olof Dalin. Hans lif och gerning, 1884
482 sidor
Prisbelönt 1882 av och ingår 1884 i Svenska akademiens handlingar, del 59 ifrån år 1796
Holberg i Sverige jemte meddelanden om hans svenske öfversättare. Litteraturhistoriska anteckningar, 1884
i K. Vet. o. vitt. samh:s handl. och separat
Skrift utgifven till Holbergsjubiléet, 101 sidor
Molière. En lefnadsteckning på grundvalen av den nyaste Molière-forskningen, 1884
175 sidor
Anna Maria Lenngren. Ett bidrag till Sveriges litteraturhistoria, 1887 (eller 1885?)
340 sidor, 2 planscher
2., omarb. uppl. 1917, 320 sidor (illustrerad)
Fru Lenngrens fader, 1887
i "Nord. tidskr."
Pontus Wikner, Pontus Wikners vittra skrifter, 1888
I urval utg. af Karl Warburg
2. uppl. 1889
3. uppl. 1894, 364 sidor
4. uppl. 1905, 344 sidor
5. uppl. 1910, 344 sidor
6. uppl. 1915, 344 sidor
Lidner. Ett bidrag till Sveriges litteraturhistoria, 1889
237 sidor
Hedlinger. Ett bidrag till frihetstidens konsthistoria, 1890
182 sidor och 4 planscher
i K. Vet. o. vitt samh:s handlingar och separat
Anna Maria Lenngren, Samlade skaldeförsök, 1884
Med 120 illustrationer af Carl Larsson samt lefnadsteckning af Karl Warburg
12. uppl. 1890
13. uppl. 1903
Utg. af Theodor Hjelmqvist och Karl Warburg, 3 vol., 1917-1926
Daniel Defoe, Robinson Crusoe, 1892
Fullständig övers. av Jean Fr. Rossander. Med en levnadsteckning över författaren av Karl Warburg. Rikt illustr. uppl.,
Utgiven 1892 av T. Hedlund, Göteborg, 352 sidor
Utgiven 1926 av Mellgren, Göteborg, 560 sidor
Utgiven 1929 av Baltiska förlaget, Malmö, 5 vol., 4 x 156 + 151 sidor
Karl August Ehrensvärd. En lefnadsbild från gustavianska tiden, 1893
411 sidor (illustrerad)
Anteckningar om Stora teatern i Göteborg 1859-1893, 1894
Utg. av Johannes Svanberg. Med en inledning av Karl Warburg, 220 sidor
Bellmans-dikten i Danmark, 1895
40 sidor, i "Samlaren"
Henrik Schück och Karl Warburg, Illustrerad svensk litteraturhistoria, 3 vol., 1896-1897
2., omarb. och utvidgade uppl., 5 vol., 1911-1916
3., fullständigt omarb. uppl., 7 vol., 1926-1932 (hit brukar också räknas som del 8: Erik Hjalmar Linder, Fyra decennier av nittonhundratalet, 1949)
3. uppl, 2. tryckningen 1985, 6 vol., Gidlunds
Viktor Rydberg, Skrifter, 14 vol., 1896-
Redigerade och utgivna av Karl Warburg. För en översikt över förekommande utgåvor, se Viktor Rydberg.
Striden om "ordensvurmen". Ett förspel till den kellgrenska kulturkampen. Litteraturhistorisk studie, 1897
41 sidor, i "Göteborgs högskolas årsskrift"
Till minne af Anna Maria Warburg, född den 5 april 1885, död den 15 april 1897, 1897
20 sidor
Lidners Medea, 1898
i "Göteborgs högskolas årsskrift"
Velasquez och hans konst, 1899
85 sidor och 18 planscher
Anna Maria Lenngren, Skaldeförsök i urval
Utg. af Karl Warburg, förlaget Ljus, 1900, 64 sidor
Viktor Rydberg. En lefnadsteckning, 2 vol., 1900
621 + 777 sidor
Viktor Rydberg. Hans levnad och diktning, Ny, förkortad uppl. 1913, 663 sidor (illustrerad)
De olika åsikterna om Monte-Cavallo-gruppen, med särskild hänsyn till en hypotes af Viktor Rydberg, 1901
27 sidor, ingår i Göteborgs högskolas årsskrift
Poetiskt album (ur Svenska sången). Ett urval af svenska dikter från äldre tider intill våra dagar
Redigeradt af Karl Warburg. Med 73 porträtt och 32 illustrationer, 687 sidor.
Published in 1901 by Engberg-Holmberg Publ. Co., Chicago, Ill.,
Johan Gabriel Richert. Hans lefnad och uttalanden, 2 vol., 1905
Carl Snoilsky. Hans lefnad och skaldskap, 1905
480 sidor (illustrerad)
Viktor Rydberg, Pontus Wikner, 1910
Utgör del 15 (324 sidor) av Sveriges national-litteratur 1500-1900, verket planlagdt af Oscar Levertin, utgifvet af Henrik Schück och Ruben G:son Berg under medverkan af ...
Essayer, 1918
293 sidor, posthumt
Henrik Schück och Karl Warburg, Huvuddragen av Sveriges litteratur, 3 vol., 1917-1918
164 + 272 + ??? sidor (312 sidor)
Svensk litteraturhistoria för folkhögskolor
5. uppl. 1905, 50 sidor, medförfattare Herman Odhner
6. uppl. 1907, 50 sidor, medförfattare Herman Odhner
7. uppl. 1912
8. uppl. 1915, 55 sidor, medförfattare Herman Odhner
9. uppl. 1918, 56 sidor, medförfattare Herman Odhner
10. uppl. 1922, 56 sidor, nästan oförändrad upplaga
11. uppl. 1929, 80 sidor, omarb. och utökad av Gunnar Jörn
12. uppl. 1934, 72 sidor, omarb. av Gunnar Jörn
13. uppl. 1946, 74 sidor, omarb. av Gunnar Jörn

Find other Nordic Authors named Warburg, others born in 1852 or deceased in 1918.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2007-06-09 14:42 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/warburg.html

Valid HTML 4.0!