- Project Runeberg - Nordic Authors /
Jöns Jacob Berzelius

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Berzelius, Jöns Jacob (1779–1848), chemist, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about Jöns Jacob Berzelius in:


Ledamot av Svenska Akademien, stol 5, åren 1837 till 1848. Se även Projekt Runebergs Tema Svenska Akademien.

Links

Skrifter

Afhandlingar i fysik, kemi och mineralogi, 1806-1818
Tidskrift som Berzelius utgav tillsammans med Vilhelm Hisinger.
Föreläsningar i djurkemien, 1806-1808
Om blåsrörets användande i kemien och mineralogien, 1820
Lärbok i kemien
Översatt till flera språk. Se det återgivna förordet nedan.
6 vol., 1808-1830, tillsammans 2920 sidor
Andra upplagan av första delen utgavs 1817, 726 sidor
Andra upplagan av andra delen utgavs 1822, 828 sidor
Årsberättelse om framstegen i fysik och kemi 1830-1840
Årsberättelse om framstegen i kemi och mineralogi, 1841-1847

Lärbok i kemien

Så här skriver Berzelius i förordet till andra upplagan (1817) av första delen av sin Lärbok i kemien:

Ingen Vetenskap har någonsin inom så kort tid gjort så stora och förvånande framsteg, som Kemien på det sist förflutna decennium. Då förra upplagan af Lärboken skrefs, under loppet af 1807, voro alkalierna ännu odecomponerade, och till läran om de kemiska proportionerna hade man ännu ej mer än dunkla aningar ur Richters, Bergmans och Wenzels skrifter. Man hade begynt inse Elektricitetens inflytelse såsom kemiskt agens; men dess användande, till förklaring af den kemiska frändskapens fenomen i allmänhet, låg ännu i lindan. Alla dessa vigtiga delar af den kemiska vettenskapen hafva sedan den tiden blifvit uppodlade med en ifver och framgång, som i Lärdomshistorien ännu icke har något motsvarande. Det mesta af hvad som med någorlunda lätthet kunde göras sedan första vägen var banad, är nu fulländadt, och jag har icke trott mig böra längre dröja att genom en ny upplaga af detta arbetes Första Del gifva en sammanträngd åsigt af Vetenskapen, sådan den genom dessa upptäckter nu blifvit. Jag har dervid icke förändrat arbetets form och uppränning, oagtadt dessa gjordes under andra theoretiska åsigter, dels emedan denna form ännu rätt väl passar in med de nya theoretiska åsigterna, och dels emedan dessa behöfva en ytterligare mognad innan de kunna med säkerhet användas såsom grund för en ny. Dessutom har den blifvande kemiska theorien det emot sig för den studerande, att den, för att rigtigt förstås, fordrar en kännedom af facta, af fenomen och af elektriciteten, som nu mera kan kallas kemiens grundkraft, hvilka begynnaren aldrig kan äga. Jag har derföre valt att föredraga facta först med korta anvisningar på theorien, sådan jag trott mig hafva skäl att nu föreställa mig den. Detta har den fördelen, att facta, som vanligen alltid blifva bestående, icke äro invecklade i en klädnad af theorie, som ofta ombytes med tidehvarf och generationer. Den Första Delen, hvars andra upplaga nu lemnas i allmänhetens händer, innehåller de ämnen, som funnos i den förra, tillika med de nya tilläggen, hvarigenom den blifvit förökad med hälften så mycket till. Af Andra Delen behöfves icke någon ny omarbetning. Dels är den författad sednare, och dels har läran om metallerna ej fått så betydliga tillägg, som de i Första Delen afhandlade ämnen. I en Tredje Del har jag sammanfattat resultaten af läran om de kemiska proportionerna och ett försök till utveckling af kemiens nya theoretiska åsigter, vanligen kallade den elektrokemiska theorien. Jemte dessa följer en alfabetisk förteckning på de flesta kända oorganiska kroppars sammansättning, och en äfvenledes alfabetisk förteckning på konstord och kemiska operationer, åtföljande de af dithörande i koppar stuckne taflor, och till slut komma de tillägg, som varit att göra till några af de i Andra Delen afhandlade ämnen. Härmed kan man således anse coursen af den oorganiska kemien vara slutad. Deri fattas väl läran om mineralierna, betraktade såsom kemiska föreningar, hvilken ganska bestämdt hör dit; men detta ämne är ännu för litet upparbetadt, för att tillåta en så sammandragen öfversigt, som det hörde till naturen af en Lärbok att gifva. Jag har således trott mig böra tills vidare utesluta det. De följande delarna af Lärboken skola, i mon som helsa och lifstid det medgifva, hufvudsakligast egnas åt den organiska kemien, i hvars område förestår en stor och vigtig revolution, genom användandet af läran om de kemiska proportinerna. Det vore visserligen utan ändamål att, innan denne hunnit få en behörig utveckling, företaga utgifvandet af ett arbete, som genast skulle behöfva omarbetas, för att komma i jemvigt med tidens framsteg.

Stockholm d. 15 Nov. 1817.

Texten använder givetvis gammalstavning (af, hvad, kemien, theorien, vigtiga), en del ord skrivs ibland med stor bokstav (Elektriciteten, Kemien), det förekommer någon enstaka inkonsekvens i stavningen (vetenskap, vettenskap - möjligen tryckfel) och något fast uttryck avviker från nutida bruk (låg i lindan, heter idag alltid: låg i sin linda). Men bortsett från dessa obetydliga ålderdomligheter i språket, är texten påfallande modern ännu efter 180 år. Inte bara det: Den förmedlar ett intryck av att de avgörande vetenskapliga framstegen inom ämnet har gjorts under de senaste tio åren, vilket fortfarande gäller för många ämnen. Författaren är medveten om att teorin kan ändras inom en nära framtid, och väljer därför att framhålla grundläggande, observerbara fakta, på vilka olika teorier kan byggas. Detta är en mycket modern vetenskaplig ansats.

Find other Nordic Authors named Berzelius, others born in 1779 or deceased in 1848.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2019-01-15 20:28 (aronsson) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/jjberzel.html

Valid HTML 4.0!