- Project Runeberg -  Beskrifning öfver Stockholms län /
Skogsbruk

(1850) [MARC] Author: Wilhelm Tham - Tema: Uppland, Stockholm, Geography, Statistics
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Skogsbruket är, ehuru med minskade tillgångar, ännu att räkna bland länets hufvudnäringar, för en del orter bland de väsendtligaste. Skogarne bestå mest af tall och gran, i mindre mån af björk, al, asp och något ek. Man beräknar den skogbärande marken till 600,000 tunnland, eller öfver 1/3 af länets areal, och häraf torde åter åtminstone 1/4 kunna anses lemna tjenligt byggnadsvirke. Tyvärr hafva dålig omvårdnad och sniken vinningslystnad täflat att minska de fordom rikare tillgångarne, och täfla alltjemt att undergräfva dem för framtiden. I några härader såsom Erlinghundra och de öfriga af samma fögderi, samt Sollentuna, har det uråldriga åkerbruket redan längesedan gjort slut på de flesta enskildta tillhöriga skogar, och här finnas ganska många skoglösa hemman, som från allmänningar måste förses med nödigt bränsle, gärdsel o. s. v. Deremot är detta vida mindre förhållandet på Mälaröarne; ehuru äfven af ålder odlade. Södertörn, särdeles Huddinge, Wester Haninge och Sorunda socknar, hela den östra kusttrakten och skärgården, samt de nordligaste häraderna i allmänhet, hafva ännu betydlig myckenhet af enskildt skog. Men å andra sidan anlitas densamma här dels för några stora jernverks ganska ansenliga behof af kol, enligt 1822 års beräkningar stigande till 30 à 40,000 läster årligen; dels för den ej mindre starka afsättningen af ved till Stockholm, och för den ständigt vexande ångbåtstrafiken. Öfverallt nästan lemnar allmogen, och äfven de flesta ståndspersoner, sina skogar utan all på framtida återvext beräknad skötsel; en temligen vanlig osed är, särdeles i de vid vatten belägna orter, att uppköpa den ena skogrika egendomen efter den andra, uthugga och bortsälja skogen för köpeskillingens betäckande, och åter afyttra egendomen, beröfvad en stor del af sitt värde. Särskildt tillkommer i Södertörn en om sommartiden mycket utöfvad barktägt, för garfveriernas behof, hvartill ung skog mest användes; och öfver hela länet åter, det ännu bibehållna bruket af träd till byggnad, till stängsel, utom i bergslagen, der stengärden alltmera användas, och till taktäckning. -- Undantag från den alltför allmänna vanvården och misshushållningen med skogstillgången, ega rum för kronans parker, för häradsallmänningar, och för några mera eller mindre ansenliga privata skogar.

Kronoparker finnas vid slott och kungsgårdar, stå under vederbörlig tillsyn, och brukas med urskillning; äfvenså Häradsallmänningarne. Dessa äro numera blott fyra: Sollentuna i södra ändan af Eds socken, Erling- och Seminghundra på Långåsen, och Långhundra på gränsen mot Almunge socken. De upptaga tillsammans 7,129 tunnland areal, hvaraf 3,878 tunnland äro skog; de stå under tillsyn af 1 jägmästare och 10 skogvaktare, äro till trakthuggning indelade, och lemna årligen, efter utsyning, p. m. 3,287 famnar virke (à 100 kubik fot fast mått), och deribland 818 stycken timmer. Svalmyre allmänning, 2,729 tunnland i vidd, i Hargs socken, är sedan länge upplåten åt Hargs jernverk, på recognitionsvilkor; Gräsö f. d. allmänning, 2,060 1/4 tunnland stor, har likaledes länge varit disponerad af Forssmarks bruk, och är nu såld till skatte. Hanveden, mellan Svartlösa och Sotholms härader, har länge varit fördelad mellan frälsegårdar i nejden. Flera sockenallmänningar hafva funnits, såsom i Turinge, Järna och Wårdinge socknar, men äro numera delade mellan hemmanen; den sistnämda är dock ej utan gemensam tillsyn. Jernverken förse sig, utom nämda tillgångar, mestadels med kol ur egna eller underlydande hemmans skog; åtminstone den egna skogen vårdas och brukas på planmässigt sätt, vid Schebo bruk särskildt under tillsyn af en person från utländskt skogsinstitut. Till att betrygga tillgångarne för framtiden, inköpa bruksegarne ock alltflera hemman i sin omgifning. Äfven några andra possessionater i kustorterna, och särdeles i Södertörn, äfvensom i Långhundra fögderi, hafva antagit välberäknade skogshushållnings-methoder 2). Uppmaningar härtill för den större allmänheten hafva ej saknats, men väl hittills visat sig nästan fruktlösa. Inom länets gränser finnes sedan 1826 ett skogsinstitut, å Kgl. Djurgården, från hvilket mången både theoretiskt och praktiskt i yrket underbygd lärjunge utgått i statens eller enskildtas tjenst uti rikets olika delar.

2) Särskildt nämnas i detta fall Säby herrgård i Östuna, Lockstaholm och Åby i Husby Långhundra.

I det hela taget kan Stockholms län ännu anses hafva skogstillgång ej blott för eget behof, utan ock till betydlig afsättning. Huru länge detta förhållande skall fortfara, torde främst bero af möjligheten att göra grunderna för en med landets klimat och jordmån öfverensstämmande hushållning erkända och tillämpade. -- Tillgång till bränntorf är hittills föga sökt, än mindre begagnad; den finnes flerstädes i bergslagen, samt vid Hagelstena i Alsike socken.

Af inrättningar till skogsprodukternas förädling finnas, enligt 1847 års uppgifter, 94 tull- och 33 husbehofs-sågar. -- Af de med hela denna näring närmast sammanhängande binäringar idkas saltpetertillverkning i flera orter, särdeles de norra, men i ringa mån och aftagande; tjärubränning likaledes mest i norra fögderiet, men knappt någonstädes utöfver det egna behofvet. Deremot finnas här en stor mängd tegelbruk, hvaraf några i ganska ansenlig skala, för flera hundrade tusen, till och med en million tegels årlig tillverkning, särdeles inom Södertörn, samt Färentuna och Sollentuna härader; allt med stark afsättning för de många offentliga och enskildta byggnadsföretagen i och omkring hufvudstaden 2).

2) Särskildt nämnas Rastaborg på Ekerön, Stenby på Adelsön, Görväln, Sätra i Ed, Rånäs, Slagsta i Botkyrka, Högtorp i Salem, Kiholmen i Westertelje, Sundsör med ångmachin för 1 million tegels tillverkning om året, m. fl.


The above contents can be inspected in scanned images: 62, 63, 64

Project Runeberg, Thu Jun 3 15:21:32 1999 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/thamstoc/skog.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free