- Project Runeberg - Nordic Authors /
Carl Fredrik Ridderstad

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Ridderstad, Carl Fredrik (1807–1886), publicist, Sweden.

Read more about Carl Fredrik Ridderstad in:


Karl Fredrik Ridderstad föddes 1807 och dog 1886. Han var publicist och författare, från 1843 utgivare av Östgöta Correspondenten. Ridderstad har skrivit historiska romaner, skådespel och dikter, samt sensationsromaner, bland andra Samvetet eller Stockholms mysterier, som utkom i 3 delar 1851.

Karl Fredrik Ridderstad var engagerad i de flesta samhällsfrågor, inte bara som observerande tidningsman, utan även som landstingspolitiker, bland annat när det gällde representationsreformen och östra stambanans sträckning. Sonen Anton Ridderstad berättar i sin Östergötlands historia (1914) angående rustningspolitiken på 1800-talet att

Den varmhjärtade, fosterlandsälskande skalden Karl Fredrik Ridderstad, som i sin ungdom tillhört svenska armén som officer, utfärdade redan 1860 ett upprop för insamling till vapen åt skolorna, hvarigenom, som han framhöll, »hela vårt lands ungdom skulle uppfostras till vana vid vapnet, till sinne för försvaret samt till fosterländsk pliktkänsla att alltid vara beredd att värna hem och härd». Några månader senare samma år framkom R. med ett upprop - undertecknadt äfven af andra, som han därtill anmodat - att i orten bilda en skarpskyttekår, hvilket hade till följd bildandet af Linköpings skarpskytteförening, en af de första i vårt land och hvars förste ordförande och kårens förste öfverbefälhafvare Ridderstad blef.

vidare,

I Östgöta-Correspondenten för den 2 juli 1862 föreslog R., att det svenska folket skulle i Stockholm resa en staty öfver Karl XII. Med stöd af detta förslag utfärdade kort därefter Linköpings skarpskytteförening en adress till rikets öfriga skarpskyttar om resandet af en dylik staty. Denna tanke upptogs sedermera af en under senare delen af månaden i Stockholm bildad kommitté, bestående af 18 personer af olika samhällsklasser och politisk ställning, hvilken kommitté sedermera fullföljde frågan.

Links


Find other Nordic Authors named Ridderstad, others born in 1807 or deceased in 1886.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2023-02-07 22:14 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/riddstkf.html

Valid HTML 4.0!