- Project Runeberg - Nordic Authors /
Adolf Noreen

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Noreen, Adolf (1854–1925), linguist, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works to which this author has contributed:

Read more about Adolf Noreen in:


Adolf Gotthard Noreen, svensk språkvetare, född 13 mars 1854, död 1925.

1871 student i Uppsala
1877 Fil. Dr.
1877 docent i nordiska språk vid Uppsala universitet
1882 stiftade tillsammans med Axel Erdmann Språkvetenskapliga sällskapet
1883--1885 utgav Nordisk revy, tidning för vetenskaplig kritik och universitetsangelägenheter
1884 erhöll halva årsräntan av Oscar II:s jubelfestdonation
1885 stiftade tillsammans med Johan August Lundell Rättstavningssällskapet
1887--1919 professor i nordiska språk vid Uppsala universitet
1889 ledamot av Humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala
1892 stiftade tillsammans med Johan August Lundell reformskolan Uppsala enskilda läroverk
1900 ledamot Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg
1902 ledamot av KVHAA
1902 ledamot av Ortnamnskommittén
1911-- utgav Meddelanden från nordiska seminariet
1911 hedersdoktor i Kristiania (Oslo)
1914 hedersdoktor i Groningen
1917 ledamot av Vetenskapsakademien
1918 ledamot av Längmanska kulturfondens nämnd
1919 ledamot av Svenska Akademien, stol 12, (se Projekt Runebergs Tema Svenska Akademien)
1919--1924 censor vid studentexamina

Tidskriften Språk och stil, för nysvensk språkforskning, utgavs av tre lärjungar till Adolf Noreen: Bengt Hesselman, Olof Östergren och Ruben G:son Berg. En "ny följd" av denna tidskrift utges sedan 1991 av Lennart Elmevik (f. 1936) och Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning.

Links

Skrifter

Följande bibliografi är långtifrån komplett.

Äldre Västgötalagen, 1876
med normaliserad text utgiven E. Schwartz och A. Noreen
Fryksdalsmålets ljudlära, gradualdisputation, 1877
utmärktes med filos. fakultetens större pris
Ordbok öfver fryksdalsmålet, 1878
Dalbymålets ljud- och böjningslära, 1879
i Svenska landsmålsföreningarnes tidskrift
Nordiska etymologier, 1879
Något om ord och ordklasser, 1879
i »Nordisk tidskrift»
Fårömålets ljudlära. Med ledning af C. Säves och P.A. Säves ordsamlingar utarbetad, 1879
i "Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålens och svenskt folkliv", 1:8
(i Svenska landsmålsföreningarnes tidskrift, 1881 ?)
Om behandlingen af lång vokal i förbindelse med följande lång konsonant i de östnordiska språken, 1880
intagen 1880 i Upps. univers. årsskrift
Weiteres zum Vernerschen Gesetz, 1880
Svensk språklära för högre undervisning och till själfstudium vol. 1, 1881
tillsammans med E. Schwartz
Samuel Columbus, En svensk ordeskötsel. Angående bokstäfver, ord och ordesätt, 1881
med inledning, anmärkningar och register utgifven af Gust. Stjernström och Adolf Noreen
Dalbymålet, 1881--1883
(Enligt en post i Libris skulle titeln vara Dalmålet)
Aperçu de l'histoire de la science linguistique suédoise. Extrait de Muséon, 1883
Altisländische und altnorwegische Grammatik, 1884
ingår i W. Braunes "Samlung kurzer grammatiken germanischer dialekte"
2. vollst. umgearb. Aufl. 1884
3. vollst. umgearb. Aufl. 1903, "till dubbla omfånget utvidgad"
4. vollst. umgearb. Aufl. 1923
5. uppl. 1905, förkortad
5. unveränderte Auflage 1970
Om språkriktighet, 1885
i »Nord. tidskr.»
2. uppl. 1888
De nordiska språkens nasalerade vokaler, 1886
i »Arkiv för nordisk filologi», bd III, 1886
Om orddubletter i nysvenskan, 1886
i »Språkvetensk. sällskapets i Upsala förhandl. Sept. 1882 -- Maj 1885» 1886
Rättstavningslära och ordlista, 1887
utgiven av Rättstavningssällskapet jenom Ad. Noreen och Rolf Arpi
De nordiska språken. Kårtfattad översikt, 1887
2. uppl. 1903, med titel De nordiska språken. Kortfattad öfversikt
3. uppl. 1913, med titel De nordiska språken. Kortfattad översikt
4. rev. uppl. 1921
Scandinavian languages, 1887
Article in Encyclopædia Britannica, XXIV
Folketymologier, 1888
i »Sv. landsmålen», bd 5, 1888
Utkast till föreläsningar i urgermansk judlära med huvudsakligt avseende på de nordiska språken, 1888--1890
Tysk bearbetning, Abriss der urgermanischen Lautlehre mit besonderer Rücksicht auf die nordischen Sprachen zum Gebrauch bei akademischen Vorlesungen, 1894
Geschichte der nordischen Sprachen, 1889
(1891) intagen i Paul, »Grundriss der Altgermanischen Philologie»
ny utarbetad upplaga 1897 (enl. Hofberg och Nordisk familjebok)
2. Aufl. 1898 (enl. Libris), "Sonderabdruck aus der zweiten Aufl. von Pauls Grundriss der germanischen Philologie"
3. vollst. umgearb. Aufl. 1913
1500- och 1600-talens visböcker, 1884--
fortsättningen utgiven av Noreen (enl. Hofberg)
"utgifna af Adolf Noreen och Henrik Schück"
införd i »Sv. lit. sällsk:s skrifter, VII 1889, 1894,
bd 1. Text, 1, 1884--1894
bd 2. Text, 2, 1900--1915, utg. av Adolf Noreen och J.A. Lundell
bd 3. Text, 3, 1916--1925, utg. av Adolf Noreen och Anders Grape
Fornnordisk religion, mytologi och teologi, 1892
i Sv. tidskr. 1892
Rättskrifningens grunder, 1892
i Verdandis »Småskrifter» 1892
2. uppl. 1920
Mytiska beståndsdelar i Ynglingatal, 1892
i »Uppsalastudier tillägnade S. Bugge» 1892,
Altschwediches Lesebuch, 2 vol., 1892--94
1. Text
2. Anmerkungen und Glossar
2. uppl. 1904
3. uppl. 1921
Inledning till modersmålets grammatik, 1893
8. uppl. 1905
Valda stycken af svenska författare, 1526--1732, 1893
med anmärkningar och ordlista
utgiven av Noreen tillsammans med Ernst Meyer
2. uppl. 1907
3. uppl. 1921
Om tavtologi, 1894
i »Nord. tidskr.»
Inledning till modersmålets ljudlära, 1895
3. uppl. 1903
Spridda studier. Populära uppsatser, 4 vol., 1895--1924
vol. 1, 1895, 2. uppl., 1912
vol. 2, 1903, 2. uppl., 1911
vol. 3, 1913
vol. 4, 1924
Om språkets musikaliska sida, 1896
i »Nord. tidskr.» 1896
Altschwedische Grammatik mit Einschluss der Altgotischen, 1897
»Detta arbete ensamt skulle vara tillräckligt att för alla tider tillförsäkra Noreen namn såsom den svenska språkforskningens nydanare»
ingår i W. Braunes "Samlung kurzer grammatiken germanischer dialekte"
new ed. 1978
Inledning till modersmålets prosodi, 1897
3. uppl. 1911 med titel Grunddragen av modersmålets prosodi
Något om våra förnamn, 1897
i »Ord och bild 1897 (enl. Hofberg)
Särtryck ur "Nordisk tidskrift" (enl. Libris)
Svenska etymologier, 1897
i »Skrifter, utgifan af K. Humanistiska vet.-samf. i Upsala, V 1897»
Svensk vitterhet 1850--1900. I urval för skola och hem, 2 vol., 1899--1900
utgiven av Johan August Lundell och Adolf Noreen
Norskans och danskans viktigaste afvikelser från svenskan i fråga om bokstäfvernas uttal, 1900
med bidrag av Henrik Schück, Nils Lundahl och Adolf Noreen
utgör ett tillägg till Läsebok för folkskolans högre klasser, 1900
ny tryckning 1909, 1929, 1933
ny uppl. 1911
För skola och hem. Svensk bokskatt, 1900--1907
tillsammans med Johan August Lundell
Inledning till modersmålets formlära, 1901
2. uppl. 1903
Inledning till modersmålets betydelselära, 1901
2. uppl. 1903
Reformer i modersmålsundervisningen. Några ord med anledning af läroverkskommitténs förslag, 1903
Satsens hufvudarter, 1903
Vårt språk, nysvensk grammatik i utförlig framställning, 7 vol., 1903--1923
1. 1903--1907
2. 1907--1910
3. 1905--1917
4. 1918--1924
5. 1904--1912
7. 1906--1919
9. 1923
Särtryck ur vol. 1, Ljudlära, 1966
German translation of selected parts, Einführung in die wissenschaftliche Betrachtung der Sprache, 1923
Faksimilutgåva av tyska översättningen med ny titel Die wissenschaftliche Betrachtung der Sprache, 1975
Nordiska studier tillegnade Adolf Noreen på hans 50-årsdag den 13 mars 1904, 1904
Våra familjenamn, 1907
Erik Noreen, Svenska familjenamn vid början av 1900-talet. Alfabetisk förteckning jämte statistiska och andra bilagor, 1907
tillsammans med Adolf Noreen
Ortnamnen i Sverige, 1909
(Ortnamnen i Älvsborgs län, från 1906)
Magnus Olai Asteropherus, Tisbe. I sammandrag och med ordförklaringar till undervisningens och allmänbildningens tjänst, 1910
utgiven av Adolf Noreen
Georg Stiernhielm, G. Stiernhielms Hercules och Brölopps-besvärs ihugkommelse, jämte motsvarande partier av F. Tamms 'Glossar till valda skrifter av G. S.', 1910
utg. av Adolf Noreen
även 1921
Grunddragen av den fornsvenska grammatiken till den akademiska undervisningens tjänst, 1910
2. rev. uppl. 1918
Rim med och utan reson. Väsentligen föranledda av ett 25-årigt lyckligt äktenskap och nu utg. av Silverbrudgummen, 1911
Xenia Lideniana. Festskrift tillägnad professor Evald Lidén på hans femtioårsdag den 3 oktober 1912, 1912
redigerad av Adolf Noreen
Abriss der altisländischen Grammatik
3. Aufl. 1913
Nordiska Ortnamn. Hyllningsskrift tillägnad Adolf Noreen på sextioårsdagen av vänner och lärjungar, 1914
Marcus Borgström, Svenska språkets historia. För folkskoleseminarier, h. allm. läroverk och för självstudier, 1916
med förord av Adolf Noreen
2. genomsedda uppl. 1918
4. genomsedda uppl. 1932
Grunddragen av modersmålets ordbildningslära. 1. Avledning, 1919
inträdestal i Svenska Akademien, 1919
infört i Svenska akademiens handlingar. Ifrån år 1886. Del 31: 1919, 1920
Svensk namnbok, till vägledning vid val av nya släktnamn, 1921
tillsammans med Anders Grape
Det svenska riksspråket, 1925
2. uppl. 1931
Snorri Sturluson, Ynglingatal, 1925
text, översättning och kommentar av Adolf Noreen
ingår i "KVHAA handlingar"
Register till Språk och stil 1-20 (1901--1920) och Nysvenska studier 1-70 (1921--1990), 1993
utgivet av Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning

Find other Nordic Authors named Noreen, others born in 1854 or deceased in 1925.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2023-03-02 14:50 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/noreenad.html

Valid HTML 4.0!