- Project Runeberg -  Project Runeberg
 Catalog
User: Password:
Register | Login help

 
Search this site with Google:
 Project Runeberg | Catalog | Forum | Recent Changes | Donate | Comments?

Most recently digitized titles

Title Author Published Lang
Book  [MARC]  Den stora ryska revolutionen  Humble, Verner  1917  se
Book  [MARC]  Revolutionsdagar : resebrev från Petrograd  Klein, Ernst  1917  se
Book  [MARC]  Johann Arndts andliga skattkammare  Arndt, Johann    se
Book    Det Kongelige Døvstumme-Institut i Skoleaarene 1865/66 og 1866/67  Trap, J. P. et al.  1868  dk
Book    Perioder i Børns Væxt og i Solens Varme, Iagttagelser  Malling Hansen, Rasmus    dk
Book  [MARC]  Prokljatie vam bolsjeviki : otkrytoe pismo bolsjevikam  Burtsev, Vladimir  1918  ru
Book    Om Periodicitet i Børns Vægt  Malling Hansen, Rasmus  1883  dk
Book  [MARC]  Sex Bøger om den sande Christendom  Arndt, Johann  1881  no
Book  [MARC]  Öfversigt af Finlands geologiska förhållanden  Wiik, Fredrik Johan  1876  se
Book    Bidrag till Helsingfors Mineralogi och Geognosi  Wiik, Fredrik Johan  1865  se
Book    Försök till framställning af Helisngforstraktens gneis- och granitformationer  Wiik, Fredrik Johan  1866  se
Book    Aqvareller från en resa. I. En vinter i Frankrike  Ramsay, Ebba  1873  se
Book    Minnestal över professoren Fredrik Johan Wiik  Ramsay, Wilhelm  1911  se
Book    Henry Dunant, Röda Korsets uppkomst och Genève-konventionen  Ramsay, Ebba  1901  se
Book    En Kvindehistorie  Goldschmidt, Ragnhild  1875  dk
Book    En Hedereise i Viborg-Egnen  Goldschmidt, Meïr Aron  1867  dk
Book    Blodshämden  Braunerhjelm, Augusta  1879  se
Book    Barnhusbarnen eller Verldens dom  Jolin, Johan  1849  se
Book    En Communist  Jolin, Johan  1866  se
Book    Fédora  Sardou, Victorien  1883  se
Book    Ibsen og Danmark (ur Festskrift til Henrik Ibsen)  Vedel, Valdemar  1898  dk
Book    Ströftåg och Sommarminnen  Söderhjelm, Werner    se
Book    Finska mästare. Edelfelt, Järenefelt, Gallén  Strengell, Gustaf  1906  se
Book  [MARC]  Från Neros dagar (Quo vadis?)  Sienkiewicz, Henryk  1905  se
Book  [MARC]  Swedish Song Games    1913  us
Book  [MARC]  Konovalof  Gorkij, Maksim  1936  se
Book    Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede  Huitfeldt-Kaas, Henrik Jørgen    no
Book    Efterretninger om Familjen Huitfeldt  Huitfeldt-Kaas, Henrik Jørgen  1908  no
Book    Rauhaa kohti  Anttila, Selma    fi
Book    Den hvita katten  Langlet, Mathilda  1875  se
Book    Selim Mirza  Sienkiewicz, Henryk  1906  se
Book    Tjenare, Statare och Torpare. En del statistiskt material till jordarbetarfrågans lösning  Feilitzen, Urban    se
Book    Bref, Skrifna under et kort wistande i Swerige, Norrige och Danmark  Wollstonecraft, Mary  1798  se
Book    Maria, eller Missödet att vara Qvinna  Wollstonecraft, Mary  1799  se
Book    Anmärkningar, framkallade af Recensionen i N:o 5 och flera följande N:r af Dagbladet Journalen, i a ...  Adlersparre, Georg  1831  se
Book    Fyra oförgripeliga erinringar vid den i Läsning i Blandade Ämnen förekommande Afhandlingen om Svens ...  Adlersparre, Georg  1801  se
Periodical    Läsning för Landtmän      se
Book  [MARC]  Nordisk familjeboks sportlexikon    1938-1946  se
Book    En bok om Öland  Areskog, Carl  1946  se
Book    Fru Marianne  Benedictsson, Victoria  1887  dk
Book    Öl-ländingen Herr Malte Humleknopps Sommarbesök åp "Prippska Terassen"  Engström, Albert  1898  se
Book    Nye Novelletter  Kielland, Alexander L.  1880  no
Book    Arbetare  Kielland, Alexander L.  1881  se
Book    Fortuna  Kielland, Alexander L.  1884  se
Book    Arbeidsfolk  Kielland, Alexander L.  1881  no
Book    Samlede Værker. Mindeudgave  Kielland, Alexander L.    no
Book    Novelletter  Kielland, Alexander L.  1881  se
Book    Henrik Gabriel Porthan. Levnadsteckning  Schybergson, Magnus Gottfrid    se
Book  [MARC]  Festskrift med anledning av Örebro stadsbiblioteks 75-årsjubileum 1862-1937    1937  se
Book  [MARC]  Svenska arbetsgifvareföreningen 1902-1927 : minnesskrift  Hallendorff, Carl  1927  se
Book  [MARC]  Familjen Polaniecki  Sienkiewicz, Henryk  1906  se
Book  [MARC]  Minnesord till nattvardsbarn af en nattvardslärare  Beskow, Nils  1901  se
Book  [MARC]  Henri Bergson : tänkesättet Bergson i dess grunddrag  Ruhe, Algot  1914  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Mose och lambsens wisor : Evangeliske läro- och böne-psalmer    1877  se
Periodical    Läsning i blandande ämnen      se
Book    Ridderromantiken i fransk och tysk middelalder  Vedel, Valdemar  1906  dk
Book    Dante. En studie  Vedel, Valdemar  1892  dk
Book    By og Borger i Middelalderen  Vedel, Valdemar  1901  dk
Book    Fra Italien. Indtryk og stemninger fra en rejse  Vedel, Valdemar  1892  dk
Book    Studier over Guldalderen i dansk digtning  Vedel, Valdemar  1890  dk
Book    Fragmenter, efterladte af forfatteren til den patriotiske Tilskuer  Sneedorff, Jens Schielderup  1769  dk
Book    Henrik Ibsen. Festskrift i anledning af hans 70:de Fødselsdag    1898  dk
Book    Upsala Universitets konstitutioner af år 1655  Annerstedt, Claes  1890  se
Book    Upsala Universitetsbiblioteks historia intill år 1702  Annerstedt, Claes  1894  se
Book  [MARC]  Nynorsk ordbok for rettskriving og litteraturlesnad  Skard, Matias  1920  no
Book    Olof Rudbeck den äldre    1905  se
Book    Upsala Universitets historia  Annerstedt, Claes    se
Book    Underrättelse om Hälsans Bevarande  Westerdahl, Frans  1784  se
Book  [MARC]  Ukrainarna    1921  se
Book    Thomas Bartholin    1858  dk
Book    Filosofiska problemer  Høffding, Harald  1902  dk
Book    Henrik Stampe  Deuntzer, Johan Henrik  1891  dk
Book    Diderot, hans liv og hans gerning  Ipsen, Knud  1891  dk
Periodical    Pennorna      se
Book  [MARC]  Slavisk kultur och litteratur under nittonde århundradet  Jensen, Alfred  1920  se
Book  [MARC]  Les emigrants Ukraïniens en Suède  Jensen, Alfred  1910  fr
Book    Om Opdragelse  Spencer, Herbert  1895  dk
Book    Hans Hauges Fængsling  Thrap, Daniel  1893  no
Book    Bidrag til Den Norske Kirkes Historie i det nittende aarhundrede  Thrap, Daniel  1884-90  no
Book    Thomas von Westen og Finne-Missionen  Thrap, Daniel  1882  no
Book    Brødremenigheden i Norge  Thrap, Daniel  1908  no
Book  [MARC]  Från Karl XV:s dagar : personer och händelser  Hallendorff, Carl  1924  se
Book  [MARC]  Karl XII i Ukraina : en karolins berättelse  Hallendorff, Carl  1915  se
Book  [MARC]  Illusioner och verklighet : studier öfver den skandinaviska krisen 1864  Hallendorff, Carl  1914  se
Book  [MARC]  Sveriges omdaning under sextonhundratalet  Hallendorff, Carl  1905  se
Book  [MARC]  Konung Augusts politik åren 1700-01  Hallendorff, Carl  1898  se
Book  [MARC]  På fjärran stig : poetiska resebilder  Jensen, Alfred  1893  se
Book  [MARC]  Svenska minnen från Böhmen och Mähren : kulturhistoriska skisser från trettioåriga kriget  Jensen, Alfred  1910  se
Book  [MARC]  I solnedgången : minnen och bilder från Erik Gustaf Geijers senaste lefnadsår  Hamilton-Geete, Anna  1911-1914  se
Book    Skrifter för allmogen  Alstermark, Peter Niclas  1852  se
Book    Upsala Academies Matrikel 1832    1832  se
Book    Upsala Academies matrikel 1841    1841  se
Book    Junker Carl. Historisk roman från Birger Jarls tidehvarf  Lindeberg, Anders    se
Book    Jungfrutornet. Sjöroman  Flygare-Carlén, Emilie    se
Book    Anmärkningar vid præmisserna till Kants system  Ribbing, Sigurd  1839  se
Book    Östgötars minne. Biografisak anetckningar om studerande östergötar i Uppsala 1595-1900  Odén, Klas Gustav  1902  se
Book    Den Speculativa Philosophen Johan Jacob Borelius i Calmar  Boström, Christopher Jacob  1860  se
Book    Om ideens förhållande till verkligheten  Borelius, Johan Jakob  1849  se
Book    Om motsägelsen och dess lösning enligt den dialektiska methoden  Borelius, Johan Jakob  1848  se
Periodical    Upsala Universitets Årsskrift      se
Book    Om den Boströmska filosofien  Edfeldt, Hans  1884  se
Book    Om Boströms ideelära  Edfeldt, Hans  1884  se
Book    Om bevisen för Guds verklighet  Edfeldt, Hans  1897  se
Book    Om den Boströmska filosofiens förhållande till den Kantiska  Edfeldt, Hans  1882  se
Book    Motion om Revision af Föreningsfördraget emellan Sverige och Norge  Anckarsvärd, Carl Henrik  1859  se
Book    Stockholm. Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af Allmänna konst- och industriutställningen  ...  Dahlgren, Erik Wilhelm    se
Book    En Svensk Mands Sysselsættelse den 17de Mai i Anledning af Constitutionsfestens Høitideligholdelse  ...  Anckarsvärd, Carl Henrik  1828  no
Book    Politisk Trosbekännelse  Anckarsvärd, Carl Henrik  1833  Sv
Book    En Swensk Mans Sysselsättning den 17 Maj, i anledning af frågan om Constitutionsfestens firande i N ...  Anckarsvärd, Carl Henrik  1828  se
Book    Erik Benzelius d. ä.  Afzelius, Henrik Nicolai Clausen    se
Periodical    Inrikes Tidningar      se
Periodical    Hermes Gothicus    1624  se
Periodical    Ens Ropandes Röst i Öknen      se
Book    Framstående Kyrkans män härstammande från Vester- och Norrbotten  Englund, Jakob Albert  1889  se
Book    Från Polcirkelns regioner. Skildringar från Neder- och Öfver-Kalix' socknar  Heurgren, Paul  1892  se
Book    Vad som nu är och Vad som skall ske härefter. Upp.1:19  Länsberg, Otto  1918  se
Book    Tusenårsriket  Länsberg, Otto  1929  se
Book    Femton månader af en ung schweitzares lefnad ... åren 1830 och 1831  Arfwedson, Carl David    se
Book    Min första Resa till Hufvudstaden  Arfwedson, Carl David  1828  se
Book    Scener i Nord-Amerika  Arfwedson, Carl David  1836  se
Book    Spionen i den förnäma världen i Stockholm  Arfwedson, Carl David  1831  se
Periodical    Sedolärande Mercurius      se
Book  [MARC]  Den Norsk-lutherske Kirkes Bekjendelsesskrifter    1884  no
Book    Udvalgte Skrifter. Romaner, Fortællinger og Skildringer  Goldschmidt, Meïr Aron    dk
Book    Livs Erindringer og Resultater  Goldschmidt, Meïr Aron    dk
Book  [MARC]  Konkordiebogen, eller Den evangelisk-lutherske Kirkes Bekjendelsesskrifter    1882  no
Book    Sundhedslære for Hjem og Skole paa Land og i Købstæderne  Fibiger, Elfride  1894  dk
Book    Fortællinger og Virkelighedsbilleder  Goldschmidt, Meïr Aron    dk
Book    Eterneller och vårblommor. Deklamationsstycken och dialoger för föreningar och sä ...    1888  se
Book    Mormonismens historia från sektens uppkomst till närwarande tid  Enander, Johan Alfred  1865  se
Book  [MARC]  Borgerkrigen i De Forenede Stater i Nord-Amerika  Enander, Johan Alfred  1881  no
Book    Valda skrifter I.  Enander, Johan Alfred  1892  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Lutherska kyrkans bekännelseskrifter    1895  se
Book    Förenta Staternas Historia från och med Frihetskriget till närvarande tid (1763-1881)  Enander, Johan Alfred  1880  se
Book    Nordmännen i Amerika eller Amerikas upptäckt  Enander, Johan Alfred  1893  se
Book    Statistisk-topographisk Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig  Trap, J. P.    dk
Book  [MARC]  Fanatismen  Scott, Walter  1855  se
Book  [MARC]  Gamla herrgården  Nycander, Fredrik  1912  se
Book  [MARC]  Svenska kyrkans bekännelseskrifter    1912  se
Book  [MARC]  Taras Bulba  Gogol, Nikolaj Vasiljevitj  1926  se
Book  [MARC]  Den svenska folkkyrkan  Billing, Einar  1963  se
Book  [MARC]  Frederik Sneedorff. Et mindeskrift  Nygaard, Frederik  1893  dk
Book    Kontreadmiral H. C. Sneedorff's efterladte Breve fra 1807-14 i uddrag  Sneedorff, Hans Christian  1899  dk
Book    Sneedorffs samtlige Skrivter  Sneedorff, Jens Schielderup    dk
Book  [MARC]  Nogle Breve fra Professor Frederik Sneedorff till Broderen, Søofficeren Hans Christian Sneedorff  Sneedorff, Frederik  1896  dk
Book  [MARC]  Dikter  Whitlock, Ellen  1896  se
Book  [MARC]  Till läran om Bibelns normativa auktorität  Bensow, Oscar  1899  se
Book  [MARC]  Svipdag : dramatisk dikt  Bensow, Oscar  1894  se
Book  [MARC]  Sveriges industri - dess stormän och befrämjare  Ring, Herman A.  1894-1907  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
[MARC]
[MARC]
 Lars Fornelius, Sveriges första ästhetiker  Lénström, Carl  1838  se
Book    Stjernhjelm. Ett litterärt skalde-porträtt  Lénström, Carl  1838  se
Book    Dalkarlarne, saga  Widström, Ulrica Carolina  1800  se
Book    Höst-aftnarne, fruntimmerna tillegnade  Widström, Ulrica Carolina  1811  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Arvid Adrian Stjernecrantz. En Bellmanian  Lénström, Carl  1842  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
[MARC]
 Baron Carl Gripenhjelms poëtiska skrifter  Gripenhielm, Carl  1838  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Czarens kurir eller Sågfilarens hemligheter  Strindberg, August  1912  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Sömngångarnätter på vakna dagar. En dikt på fria vers  Strindberg, August  1884  se
Book  [MARC]  Studier over de nordiske gude- og heltesagns oprindelse  Bugge, Sophus  1881-1896  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Ljudbeteckning för Småländskan ock Öländskan  Lundell, Johan August  1879  se
Book  [MARC]  Professor Dr. Sophus Bugge. En biografisk Skizze  Undset, Ingvald  1880  no
Book  [MARC]  Bottenvikens finska deltan  Rosberg, Johan Evert  1895  se
Periodical  [MARC]  Dagny    1886-1913  se
Book  [MARC]  Svenskas riddare-ordnarnes ursprung, historia och beskrifning  Schützercrantz, Adolf Ulrik  1851  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Konung Carl XIV Johans hov och ordens costumer  Schützercrantz, Adolf Ulrik  1844  se
Book  [MARC]  Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne    1842-1853  se
Book  [MARC]  Nordiskt sagobibliothek eller mythiska och romantiska forntidssagor    1834  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
[MARC]
 Den skandinaviske Eenhedstanke, som den har været, og som den er i Nordens tre Riger  Molbech, Christian  1857  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Dansk Glossarium, eller Ordbog over forældede danske Ord  Molbech, Christian  1857-1866  dk
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Frimodige Tanker over den saa uventede, som store Hevnens Dag, den 17de Januarii 1772  Langebek, Jacob  1772  dk
Book  [MARC]  Breve fra Sverrige i Aaret 1812  Molbech, Christian  1814-1817  dk
Book  [MARC]  Den gamla antikvitetshandeln  Dickens, Charles  1913  se
Book  [MARC]  Svenska kyrkoreformationens historia  Anjou, Lars Anton  1850-1851  se
Book  [MARC]  Svenska fornsaker  Dybeck, Richard  1853-1855  se
Book  [MARC]  Litterära tidsfördrif. Bilder för dagen af Widar    1886  se
Book    De vaabenløse  Anker, Nini Roll  1912  no
Book    Elling Torsens hjem  Anker, Nini Roll  1934  no
Book  [MARC]  Rationalismens tidsalder : sidste halvdel af 18. århundrede  Rønning, Frederik  1886-1899  dk
Book  [MARC]  Rasmus Kristian Rask. Et mindeskrift i anledning af hundredårsdagen for hans fødsel  Rønning, Frederik  1887  dk
Book  [MARC]  Quo vadis? Berättelse från Neros dagar  Sienkiewicz, Henryk  1930  se
Book  [MARC]  Historiska upplysningar om svenska och norska arméernas regementer och kårer jämte flottorna  Prytz, Harald Oscar  1867-1868  se
Book  [MARC]  En billedhuggers liv  Sinding, Stephan  1921  no
Book  [MARC]  Svenska krigsmaktens fordna och närvarande munderingar. 36 planscher  Schützercrantz, Adolf Ulrik  1849-1853  se
Book  [MARC]  Carl Joakim Brandt. En levnedsskildring samt et udvalg af hans digte  Rønning, Frederik  1892  dk
Book  [MARC]  Den Grundtvigske slægt  Rønning, Frederik  1904  dk
Book  [MARC]  Den trogna floden (Wierna rzeka)  Zeromski, Stefan  1926  se
Book  [MARC]  Axel og Valborg  Oehlenschläger, Adam  1910  dk
Book  [MARC]  Den som henger i en tråd  Anker, Nini Roll  1935  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Kvinnen og den svarte fuglen  Anker, Nini Roll  1945  no
Book  [MARC]  Biografiske data om 330 norske, norskfødte eller for nogen tid i den norske armé ansatte generalspe ...  Anker, Carl Johan  1885  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Några upplysningar om Sverges simsällskaper och simskolor  Larsson, Gustaf  1860  se
Book  [MARC]  Das Erkenntnisproblem in Hegels Philosophie, die Erkenntniskritik als Metaphysik  Phalén, Adolf  1912  de
Book  [MARC]  Aristoteles etiska grundtankar och deras teoretiska förutsättningar  Hägerström, Axel  1893  se
Book  [MARC]  Förteckning öfver komitébetänkanden  Thyselius, Erik  1896-1904  se
Book  [MARC]  Några upplysningar angående de svenska allmogeflickornas utvandring till Danmark  Adelborg, Gertrud  1893  se
Book  [MARC]  Några drag af de till Danmark utvandrade allmogeflickornas ställning och arbetsförhållanden  Adelborg, Gertrud  1890  se
Book  [MARC]  Dalritningar  Adelborg, Ottilia  1920  se
Book  [MARC]  Billeder og minder fra Sverige og Finland  Gude-Smith, Just  1873  no
Book  [MARC]  Lapplynne  Rosberg, Johan Evert  1922  se
Book  [MARC]  Ishavet sjunger : familjeroman  Nizovoj, Pavel Grigorjevitj  1934  se
Book  [MARC]  Finland kartbok = Kartasto Suomi    1894  se
Book  [MARC]  Kejsaredömet Rysslands statistik i sammandrag  Rein, Gabriel  1838  se
Book  [MARC]  Nyländska folksagor och -sägner  Allardt, Anders  1896  se
Book  [MARC]  Nyländska folkvisor. Ordnade och utgifna  Lagus, Ernst    se
Book  [MARC]  En Verdensomseiling : Uddrag af N.J. Anderssons Optegnelser paa en Reise rundt Jorden med den svens ...  Andersson, Nils Johan  1854  no
Book  [MARC]  Minnen. Dikter. Philosophiska uppsatser. Utdrag ur bref  Kjellander, Ernst J. F.  1842  se
Book  [MARC]  Kim, hela världens lille vän : berättelse från Indien  Kipling, Rudyard  1928  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 En lustig Comedia vid namn Tisbe  Asteropherus, Magnus Olai  1909  se
Book  [MARC]  Frå barn til vaksen  Nordeide, Søren  1919  no
Book  [MARC]  Psykologi  Aall, Anathon  1926  no
Book  [MARC]  Arvelighetslære og racehygiene  Vogt, Ragnar  1914  no
Book  [MARC]  Skapelse og utvikling : nyorientering i utviklingslæren med særlig henblik paa vitalisme og religio ...  Eriksen, Richard  1927  no
Book  [MARC]  Til belysning af spiritismen  Vold, John Mourly  1894  no
Book  [MARC]  Psykologiens historie i Norge : et kapitel av den norske videnskaps historie  Aall, Anathon  1911  no
Book  [MARC]  Sjælen og videnskapen  Eriksen, Richard  1918  no
Book  [MARC]  Træk af Dannelsesarbeidet i England : to populære Foredrag  Vold, John Mourly  1893  no
Book  [MARC]  Aand og Natur : tre Samtaler  Berkeley, George  1893  no
Book  [MARC]  Filosofiens historie i den nyere tid  Aall, Anathon  1931  no
Book  [MARC]  Filosofien i Norden : til oplysning om den nyere tænknings og videnskaps historie i Sverige og Finl ...  Aall, Anathon  1919  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Intuitionsproblemet : särskilt med hänsyn till Henri Bergsons teori  Larsson, Hans  1912  se
Book  [MARC]  Den menneskelige Tanke : dens Former og dens Opgaver  Høffding, Harald  1910  dk
Book  [MARC]  Erindringer  Høffding, Harald  1928  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Den store Humor : en psykologisk Studie  Høffding, Harald  1916  dk
Book  [MARC]  Kort Oversigt over den nyere Filosofis Historie  Høffding, Harald  1910  dk
Book  [MARC]  Etik : en Fremstilling af de etiske Principer og deres Anvendelse paa de vigtigste Livsforhold  Høffding, Harald  1905  dk
Music    Tredive Viser til de hundrede  Bøgh, Erik    dk
Book  [MARC]  En ny fransk författare, Marcel Proust  Ruhe, Algot  1917  se
Book    Lærebog i naturkundskab for by-folkeskolen  Hoffstad, Olaf Alfred et al.  1901  no
Book    Noget mere fortsatt digtsamling  Bøgh, Erik  1854  dk
Book  [MARC]  Skärgårdslif i vester. Tidsbilder och bygdetyper  Sundblad, Johannes  1890  se
Book  [MARC]  Pigen ved Søen : romantisk Digt i sex Sange  Scott, Walter  1871  dk
Book  [MARC]  Ivanhoe : historisk roman  Scott, Walter  1899  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Kärlek. Dramatisk teckning ur hvardagslivet af Bärgtora  Kullgren, Lydia  1885  se
Music  [MARC]  F. W. Scholanders skrifter  Scholander, Fredrik Wilhelm    se
Music  [MARC]  På vakt ; Norrland  Tegnér, Alice et al.  1914  se
Book  [MARC]  Jorden rundt paa 80 dage  Verne, Jules  1911  no
Music  [MARC]
[MARC]
 Svenska National Danser för Piano och fyra händer  Andersson, Richard    de
Book  [MARC]
[MARC]
 När Kung Oscar var på Klädesholmen. Ett Drottminne  Böttiger, John Fredrik  1896  se
Book  [MARC]  En skriftställares dagbok  Dostojevskij, Fjodor  1915  se
Periodical  [MARC]  Det nya Göteborg (1929)    1929-1929  se
Book  [MARC]  Protestantismen i Frankrige i fortid og nutid  Mohn, Jacob Neumann  1865  no
Book  [MARC]  Storthingene 1815-74  Mohn, Jacob Neumann  1874  no
Music  [MARC]  Fem sånger för en röst med piano  Tegnér, Alice  1930  se
Music  [MARC]
[MARC]
 Svensk jul. Fyra sånger för unga röster  Tegnér, Alice  1906  se
Book  [MARC]  De fyras tecken  Doyle, Arthur Conan  1891  se
Book    Sommarfärd i kanot  Ramsay, August  1890  se
Book    Käsematkoilla kanootissa  Ramsay, August  1890  fi
Book    På sommarvandring  Ramsay, August  1891  se
Book  [MARC]  Anteckningar under min vistelse i Lappmarken. Första och Andra Året  Fellman, Jacob  1844  se
Book    Jalkamatkoilta  Ramsay, August  1891  fi
Book  [MARC]
[MARC]
 Bantings kur mot korpulens  Edholm, Edvard Mårten  1866  se
Book  [MARC]  Vandring genom Dalarne, jemte författarens resa söderut  Unge, Otto Sebastian von  1829  se
Music  [MARC]
[MARC]
 Svensk medborgarsång  Peterson-Berger, Wilhelm  1910  se
Book  [MARC]  Miniatyrmålare i Sverige  Carlander, Carl Magnus  1897  se
Book  [MARC]  Studier öfver de svenska sjönamnen deras härledning ock historia  Hellquist, Elof  1903-1906  se
Book  [MARC]  Ungdomssynd  Wermelin, Atterdag  1885  se
Book    Rabbi Eliezer. Dramatisk digtning  Goldschmidt, Meïr Aron  1861  dk
Book  [MARC]  Avrohmche Nattergal  Goldschmidt, Meïr Aron  1871  dk
Book  [MARC]  Djur-kabinett. Samling af beskrifningar öfver märkvärdiga och nyttiga inhemska och utländska djur    1828  se
Book    Norges historie  Wergeland, Henrik    no
Book  [MARC]
[MARC]
 Stockholms pittoreska omgifningar  Billmark, Carl Johan  1834  se
Book  [MARC]  Till de unga proletärerna  Kropotkin, Petr  1895  se
Book  [MARC]  En dröm  Turgenev, Ivan  1894  se
Book  [MARC]  Mumu  Turgenev, Ivan  1894  se
Book  [MARC]  Fäder och söner  Turgenev, Ivan  1906  se
Book  [MARC]  Muntra barn. Roande bilder för barn  Glassbrenner, Adolf et al.  1866  se
Book  [MARC]  Ett år. Novell. (O.u.)  Flygare-Carlén, Emilie  1846  se
Book  [MARC]  Religionstvång och religionsfrihet i Sverige 1686-1782. Bidrag till den svenska religionslagstiftni ...  Levin, Herman  1896  se
Book  [MARC]  Conrad löjtnanten. En skildring  Spitteler, Carl  1920  se
Book  [MARC]  Kungl. Norrlands dragonregemente i ord och bild    1911  se
Book  [MARC]  Berättelse om Wadstena centralhospital rörande helsotillståndet i allmänhet  Hjertstedt, Ludvig Magnus  1851  se
Book  [MARC]  Firman Åbergson  Dahlbäck, Sigurd  1914  se
Book  [MARC]  Bilder ur prest-lifvet  Melander, Anders  1844-1858  se
Book    Udsigt over Carl Christian Rafn's levnet og skrifter  Erslew, Thomas Hansen  1863  dk
Book    Udsigt over Finn Magnusen's levnet og skrifter  Erslew, Thomas Hansen  1844  dk
Book    Sigurd Seiersborg. Et livets eventyr  Nilsen, Anthon Bernhard Elias  1920  no
Book  [MARC]  Byens fædre  Nilsen, Anthon Bernhard Elias  1898  no
Book    Glade Borgere. Humoristiske skisser  Nilsen, Anthon Bernhard Elias    no
Book  [MARC]  Frøken Lybæks pensionatskole. En bog for smaapiger  Zwilgmeyer, Dikken  1901  no
Book  [MARC]  Finland i 19de seklet. Framstäldt i ord och bild af finska skriftställare och konstnärer    1893  se
Book  [MARC]  Göteborgs-ciceronen. Vägvisare för allmänheten  Lagerberg, Carl  1907  se
Book  [MARC]  Mot fyren. Berättelse från Nyländska skären  Nordmann, Petrus  1889  se
Book  [MARC]  Gården med de fyra grindarna  Nordmann, Petrus  1916  se
Book  [MARC]  Grekiskt-svenskt hand-lexicon till Nya testamentet  Melander, Anders  1867  se
Book  [MARC]  En återuppstånden skämtare. Camera-obscura-bilder från 1840-talets Stockholm  Cramær, Mauritz  1885  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Natt-stycken af Hoffmann, samt Bergwerket i Fahlun ur samma författares Die Serapions Brüder  Hoffmann, E. T. A.  1829  se
Book  [MARC]  Den store Bastian, eller Vær Lydig. Lystige Historier og morsomme Billeder  Hoffmann, Heinrich  1894  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Den Hemska Gästen  Hoffmann, E. T. A.  1824  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Julbocken eller Pelle Snusk. Lustiga historier och roliga bilder  Hoffmann, Heinrich  1872  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Sannsagor och fantasier  Lundquist, Ernst  1881  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Byhistorier. Upptecknade i Södermanland  Lundquist, Ernst  1881  se
Book    Med det falska och det ärliga ögat  Paul, Adolf  1895  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Bilderbok samlad ur Barntidningar  Adelborg, Ottilia  1907  se
Book  [MARC]  Ung-Hans' kärleksbref  Paul, Adolf  1897  se
Book  [MARC]  Blindebukk. Ei soga um eit barn  Paul, Adolf  1894  no
Book  [MARC]  Kung Kristian II. Skådespel i 5 akter  Paul, Adolf  1899  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Barnens Julbok. För Mamma och Småttingarne.  Adelborg, Ottilia  1885  se
Book  [MARC]  Karin Månsdotter. Skådespel i 5 akter  Paul, Adolf  1899  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Prinsarnes Blomsteralfabet  Adelborg, Ottilia  1892  se
Music  [MARC]
[MARC]
 Goternas sång  Rydberg, Viktor et al.  1928  se

300 titles in total.

Valid HTML 4.0! Project Runeberg, 2004-03-28 03:30 (esoj)
http://runeberg.org/