- Project Runeberg -  Project Runeberg
 Catalog
User: Password:
Register | Login help

 
Search this site with Google:
 Project Runeberg | Catalog | Forum | Recent Changes | Donate | Comments?

Most recently digitized titles

Title Author Published Lang
Book    Bidrag til Den Norske Kirkes Historie i det nittende aarhundrede  Thrap, Daniel  1884-90  no
Book    Hans Hauges Fængsling  Thrap, Daniel  1893  no
Book    Brødremenigheden i Norge  Thrap, Daniel  1908  no
Book    Thomas von Westen og Finne-Missionen  Thrap, Daniel  1882  no
Book  [MARC]  Från Karl XV:s dagar : personer och händelser  Hallendorff, Carl  1924  se
Book  [MARC]  Karl XII i Ukraina : en karolins berättelse  Hallendorff, Carl  1915  se
Book  [MARC]  Konung Augusts politik åren 1700-01  Hallendorff, Carl  1898  se
Book  [MARC]  Sveriges omdaning under sextonhundratalet  Hallendorff, Carl  1905  se
Book  [MARC]  Illusioner och verklighet : studier öfver den skandinaviska krisen 1864  Hallendorff, Carl  1914  se
Book  [MARC]  Svenska minnen från Böhmen och Mähren : kulturhistoriska skisser från trettioåriga kriget  Jensen, Alfred  1910  se
Book  [MARC]  På fjärran stig : poetiska resebilder  Jensen, Alfred  1893  se
Book  [MARC]  I solnedgången : minnen och bilder från Erik Gustaf Geijers senaste lefnadsår  Hamilton-Geete, Anna  1911-1914  se
Book    Skrifter för allmogen  Alstermark, Peter Niclas  1852  se
Book    Upsala Academies Matrikel 1832    1832  se
Book    Upsala Academies matrikel 1841    1841  se
Book    Junker Carl. Historisk roman från Birger Jarls tidehvarf  Lindeberg, Anders    se
Book    Jungfrutornet. Sjöroman  Flygare-Carlén, Emilie    se
Book    Anmärkningar vid præmisserna till Kants system  Ribbing, Sigurd  1839  se
Book    Östgötars minne. Biografisak anetckningar om studerande östergötar i Uppsala 1595-1900  Odén, Klas Gustav  1902  se
Book    Om ideens förhållande till verkligheten  Borelius, Johan Jakob  1849  se
Book    Om motsägelsen och dess lösning enligt den dialektiska methoden  Borelius, Johan Jakob  1848  se
Book    Den Speculativa Philosophen Johan Jacob Borelius i Calmar  Boström, Christopher Jacob  1860  se
Periodical    Upsala Universitets Årsskrift      se
Book    Om Boströms ideelära  Edfeldt, Hans  1884  se
Book    Om den Boströmska filosofiens förhållande till den Kantiska  Edfeldt, Hans  1882  se
Book    Om bevisen för Guds verklighet  Edfeldt, Hans  1897  se
Book    Om den Boströmska filosofien  Edfeldt, Hans  1884  se
Book    Stockholm. Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af Allmänna konst- och industriutställningen  ...  Dahlgren, Erik Wilhelm    se
Book    En Swensk Mans Sysselsättning den 17 Maj, i anledning af frågan om Constitutionsfestens firande i N ...  Anckarsvärd, Carl Henrik  1828  se
Book    Politisk Trosbekännelse  Anckarsvärd, Carl Henrik  1833  Sv
Book    En Svensk Mands Sysselsættelse den 17de Mai i Anledning af Constitutionsfestens Høitideligholdelse  ...  Anckarsvärd, Carl Henrik  1828  no
Book    Motion om Revision af Föreningsfördraget emellan Sverige och Norge  Anckarsvärd, Carl Henrik  1859  se
Book    Erik Benzelius d. ä.  Afzelius, Henrik Nicolai Clausen    se
Periodical    Inrikes Tidningar      se
Periodical    Hermes Gothicus    1624  se
Book    Framstående Kyrkans män härstammande från Vester- och Norrbotten  Englund, Jakob Albert  1889  se
Periodical    Ens Ropandes Röst i Öknen      se
Book    Från Polcirkelns regioner. Skildringar från Neder- och Öfver-Kalix' socknar  Heurgren, Paul  1892  se
Book    Min första Resa till Hufvudstaden  Arfwedson, Carl David  1828  se
Book    Spionen i den förnäma världen i Stockholm  Arfwedson, Carl David  1831  se
Book    Scener i Nord-Amerika  Arfwedson, Carl David  1836  se
Book    Tusenårsriket  Länsberg, Otto  1929  se
Book    Femton månader af en ung schweitzares lefnad ... åren 1830 och 1831  Arfwedson, Carl David    se
Book    Vad som nu är och Vad som skall ske härefter. Upp.1:19  Länsberg, Otto  1918  se
Periodical    Sedolärande Mercurius      se
Book    Livs Erindringer og Resultater  Goldschmidt, Meïr Aron    dk
Book  [MARC]  Konkordiebogen, eller Den evangelisk-lutherske Kirkes Bekjendelsesskrifter    1882  no
Book    Udvalgte Skrifter. Romaner, Fortællinger og Skildringer  Goldschmidt, Meïr Aron    dk
Book  [MARC]  Den Norsk-lutherske Kirkes Bekjendelsesskrifter    1884  no
Book    Sundhedslære for Hjem og Skole paa Land og i Købstæderne  Fibiger, Elfride  1894  dk
Book    Fortællinger og Virkelighedsbilleder  Goldschmidt, Meïr Aron    dk
Book    Mormonismens historia från sektens uppkomst till närwarande tid  Enander, Johan Alfred  1865  se
Book  [MARC]  Borgerkrigen i De Forenede Stater i Nord-Amerika  Enander, Johan Alfred  1881  no
Book    Eterneller och vårblommor. Deklamationsstycken och dialoger för föreningar och sä ...    1888  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Lutherska kyrkans bekännelseskrifter    1895  se
Book    Valda skrifter I.  Enander, Johan Alfred  1892  se
Book    Nordmännen i Amerika eller Amerikas upptäckt  Enander, Johan Alfred  1893  se
Book    Förenta Staternas Historia från och med Frihetskriget till närvarande tid (1763-1881)  Enander, Johan Alfred  1880  se
Book    Statistisk-topographisk Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig  Trap, J. P.    dk
Book  [MARC]  Fanatismen  Scott, Walter  1855  se
Book  [MARC]  Svenska kyrkans bekännelseskrifter    1912  se
Book  [MARC]  Gamla herrgården  Nycander, Fredrik  1912  se
Book  [MARC]  Taras Bulba  Gogol, Nikolaj Vasiljevitj  1926  se
Book  [MARC]  Den svenska folkkyrkan  Billing, Einar  1963  se
Book    Sneedorffs samtlige Skrivter  Sneedorff, Jens Schielderup    dk
Book    Kontreadmiral H. C. Sneedorff's efterladte Breve fra 1807-14 i uddrag  Sneedorff, Hans Christian  1899  dk
Book  [MARC]  Frederik Sneedorff. Et mindeskrift  Nygaard, Frederik  1893  dk
Book  [MARC]  Nogle Breve fra Professor Frederik Sneedorff till Broderen, Søofficeren Hans Christian Sneedorff  Sneedorff, Frederik  1896  dk
Book  [MARC]  Dikter  Whitlock, Ellen  1896  se
Book  [MARC]  Till läran om Bibelns normativa auktorität  Bensow, Oscar  1899  se
Book  [MARC]  Svipdag : dramatisk dikt  Bensow, Oscar  1894  se
Book  [MARC]  Sveriges industri - dess stormän och befrämjare  Ring, Herman A.  1894-1907  se
Book    Stjernhjelm. Ett litterärt skalde-porträtt  Lénström, Carl  1838  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
[MARC]
[MARC]
 Lars Fornelius, Sveriges första ästhetiker  Lénström, Carl  1838  se
Book    Höst-aftnarne, fruntimmerna tillegnade  Widström, Ulrica Carolina  1811  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Arvid Adrian Stjernecrantz. En Bellmanian  Lénström, Carl  1842  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
[MARC]
 Baron Carl Gripenhjelms poëtiska skrifter  Gripenhielm, Carl  1838  se
Book    Dalkarlarne, saga  Widström, Ulrica Carolina  1800  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Sömngångarnätter på vakna dagar. En dikt på fria vers  Strindberg, August  1884  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Czarens kurir eller Sågfilarens hemligheter  Strindberg, August  1912  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Ljudbeteckning för Småländskan ock Öländskan  Lundell, Johan August  1879  se
Book  [MARC]  Professor Dr. Sophus Bugge. En biografisk Skizze  Undset, Ingvald  1880  no
Book  [MARC]  Studier over de nordiske gude- og heltesagns oprindelse  Bugge, Sophus  1881-1896  no
Book  [MARC]  Bottenvikens finska deltan  Rosberg, Johan Evert  1895  se
Periodical  [MARC]  Dagny    1886-1913  se
Book  [MARC]  Svenskas riddare-ordnarnes ursprung, historia och beskrifning  Schützercrantz, Adolf Ulrik  1851  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Konung Carl XIV Johans hov och ordens costumer  Schützercrantz, Adolf Ulrik  1844  se
Book  [MARC]  Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne    1842-1853  se
Book  [MARC]  Nordiskt sagobibliothek eller mythiska och romantiska forntidssagor    1834  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
[MARC]
 Den skandinaviske Eenhedstanke, som den har været, og som den er i Nordens tre Riger  Molbech, Christian  1857  dk
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Frimodige Tanker over den saa uventede, som store Hevnens Dag, den 17de Januarii 1772  Langebek, Jacob  1772  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Dansk Glossarium, eller Ordbog over forældede danske Ord  Molbech, Christian  1857-1866  dk
Book  [MARC]  Breve fra Sverrige i Aaret 1812  Molbech, Christian  1814-1817  dk
Book  [MARC]  Den gamla antikvitetshandeln  Dickens, Charles  1913  se
Book  [MARC]  Svenska kyrkoreformationens historia  Anjou, Lars Anton  1850-1851  se
Book  [MARC]  Svenska fornsaker  Dybeck, Richard  1853-1855  se
Book  [MARC]  Litterära tidsfördrif. Bilder för dagen af Widar    1886  se
Book    De vaabenløse  Anker, Nini Roll  1912  no
Book    Elling Torsens hjem  Anker, Nini Roll  1934  no
Book  [MARC]  Rationalismens tidsalder : sidste halvdel af 18. århundrede  Rønning, Frederik  1886-1899  dk
Book  [MARC]  Quo vadis? Berättelse från Neros dagar  Sienkiewicz, Henryk  1930  se
Book  [MARC]  Rasmus Kristian Rask. Et mindeskrift i anledning af hundredårsdagen for hans fødsel  Rønning, Frederik  1887  dk
Book  [MARC]  Historiska upplysningar om svenska och norska arméernas regementer och kårer jämte flottorna  Prytz, Harald Oscar  1867-1868  se
Book  [MARC]  En billedhuggers liv  Sinding, Stephan  1921  no
Book  [MARC]  Svenska krigsmaktens fordna och närvarande munderingar. 36 planscher  Schützercrantz, Adolf Ulrik  1849-1853  se
Book  [MARC]  Den Grundtvigske slægt  Rønning, Frederik  1904  dk
Book  [MARC]  Axel og Valborg  Oehlenschläger, Adam  1910  dk
Book  [MARC]  Den trogna floden (Wierna rzeka)  Zeromski, Stefan  1926  se
Book  [MARC]  Carl Joakim Brandt. En levnedsskildring samt et udvalg af hans digte  Rønning, Frederik  1892  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Kvinnen og den svarte fuglen  Anker, Nini Roll  1945  no
Book  [MARC]  Den som henger i en tråd  Anker, Nini Roll  1935  no
Book  [MARC]  Biografiske data om 330 norske, norskfødte eller for nogen tid i den norske armé ansatte generalspe ...  Anker, Carl Johan  1885  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Några upplysningar om Sverges simsällskaper och simskolor  Larsson, Gustaf  1860  se
Book  [MARC]  Das Erkenntnisproblem in Hegels Philosophie, die Erkenntniskritik als Metaphysik  Phalén, Adolf  1912  de
Book  [MARC]  Aristoteles etiska grundtankar och deras teoretiska förutsättningar  Hägerström, Axel  1893  se
Book  [MARC]  Förteckning öfver komitébetänkanden  Thyselius, Erik  1896-1904  se
Book  [MARC]  Några upplysningar angående de svenska allmogeflickornas utvandring till Danmark  Adelborg, Gertrud  1893  se
Book  [MARC]  Några drag af de till Danmark utvandrade allmogeflickornas ställning och arbetsförhållanden  Adelborg, Gertrud  1890  se
Book  [MARC]  Dalritningar  Adelborg, Ottilia  1920  se
Book  [MARC]  Billeder og minder fra Sverige og Finland  Gude-Smith, Just  1873  no
Book  [MARC]  Lapplynne  Rosberg, Johan Evert  1922  se
Book  [MARC]  Kejsaredömet Rysslands statistik i sammandrag  Rein, Gabriel  1838  se
Book  [MARC]  Finland kartbok = Kartasto Suomi    1894  se
Book  [MARC]  Ishavet sjunger : familjeroman  Nizovoj, Pavel Grigorjevitj  1934  se
Book  [MARC]  Nyländska folkvisor. Ordnade och utgifna  Lagus, Ernst    se
Book  [MARC]  Nyländska folksagor och -sägner  Allardt, Anders  1896  se
Book  [MARC]  En Verdensomseiling : Uddrag af N.J. Anderssons Optegnelser paa en Reise rundt Jorden med den svens ...  Andersson, Nils Johan  1854  no
Book  [MARC]  Minnen. Dikter. Philosophiska uppsatser. Utdrag ur bref  Kjellander, Ernst J. F.  1842  se
Book  [MARC]  Kim, hela världens lille vän : berättelse från Indien  Kipling, Rudyard  1928  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 En lustig Comedia vid namn Tisbe  Asteropherus, Magnus Olai  1909  se
Book  [MARC]  Skapelse og utvikling : nyorientering i utviklingslæren med særlig henblik paa vitalisme og religio ...  Eriksen, Richard  1927  no
Book  [MARC]  Psykologi  Aall, Anathon  1926  no
Book  [MARC]  Frå barn til vaksen  Nordeide, Søren  1919  no
Book  [MARC]  Arvelighetslære og racehygiene  Vogt, Ragnar  1914  no
Book  [MARC]  Psykologiens historie i Norge : et kapitel av den norske videnskaps historie  Aall, Anathon  1911  no
Book  [MARC]  Sjælen og videnskapen  Eriksen, Richard  1918  no
Book  [MARC]  Til belysning af spiritismen  Vold, John Mourly  1894  no
Book  [MARC]  Træk af Dannelsesarbeidet i England : to populære Foredrag  Vold, John Mourly  1893  no
Book  [MARC]  Aand og Natur : tre Samtaler  Berkeley, George  1893  no
Book  [MARC]  Filosofiens historie i den nyere tid  Aall, Anathon  1931  no
Book  [MARC]  Filosofien i Norden : til oplysning om den nyere tænknings og videnskaps historie i Sverige og Finl ...  Aall, Anathon  1919  no
Book  [MARC]  Erindringer  Høffding, Harald  1928  dk
Book  [MARC]  Etik : en Fremstilling af de etiske Principer og deres Anvendelse paa de vigtigste Livsforhold  Høffding, Harald  1905  dk
Book  [MARC]  Den menneskelige Tanke : dens Former og dens Opgaver  Høffding, Harald  1910  dk
Book  [MARC]  Kort Oversigt over den nyere Filosofis Historie  Høffding, Harald  1910  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Den store Humor : en psykologisk Studie  Høffding, Harald  1916  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Intuitionsproblemet : särskilt med hänsyn till Henri Bergsons teori  Larsson, Hans  1912  se
Music    Tredive Viser til de hundrede  Bøgh, Erik    dk
Book  [MARC]  En ny fransk författare, Marcel Proust  Ruhe, Algot  1917  se
Book    Lærebog i naturkundskab for by-folkeskolen  Hoffstad, Olaf Alfred et al.  1901  no
Book    Noget mere fortsatt digtsamling  Bøgh, Erik  1854  dk
Book  [MARC]  Skärgårdslif i vester. Tidsbilder och bygdetyper  Sundblad, Johannes  1890  se
Book  [MARC]  Pigen ved Søen : romantisk Digt i sex Sange  Scott, Walter  1871  dk
Book  [MARC]  Ivanhoe : historisk roman  Scott, Walter  1899  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Kärlek. Dramatisk teckning ur hvardagslivet af Bärgtora  Kullgren, Lydia  1885  se
Music  [MARC]  F. W. Scholanders skrifter  Scholander, Fredrik Wilhelm    se
Book  [MARC]
[MARC]
 När Kung Oscar var på Klädesholmen. Ett Drottminne  Böttiger, John Fredrik  1896  se
Music  [MARC]
[MARC]
 Svenska National Danser för Piano och fyra händer  Andersson, Richard    de
Book  [MARC]  Jorden rundt paa 80 dage  Verne, Jules  1911  no
Music  [MARC]  På vakt ; Norrland  Tegnér, Alice et al.  1914  se
Periodical  [MARC]  Det nya Göteborg (1929)    1929-1929  se
Book  [MARC]  En skriftställares dagbok  Dostojevskij, Fjodor  1915  se
Book  [MARC]  Storthingene 1815-74  Mohn, Jacob Neumann  1874  no
Book  [MARC]  Protestantismen i Frankrige i fortid og nutid  Mohn, Jacob Neumann  1865  no
Music  [MARC]
[MARC]
 Svensk jul. Fyra sånger för unga röster  Tegnér, Alice  1906  se
Music  [MARC]  Fem sånger för en röst med piano  Tegnér, Alice  1930  se
Book  [MARC]  De fyras tecken  Doyle, Arthur Conan  1891  se
Book    Sommarfärd i kanot  Ramsay, August  1890  se
Book    Jalkamatkoilta  Ramsay, August  1891  fi
Book  [MARC]  Anteckningar under min vistelse i Lappmarken. Första och Andra Året  Fellman, Jacob  1844  se
Book    På sommarvandring  Ramsay, August  1891  se
Book    Käsematkoilla kanootissa  Ramsay, August  1890  fi
Book  [MARC]
[MARC]
 Bantings kur mot korpulens  Edholm, Edvard Mårten  1866  se
Book  [MARC]  Vandring genom Dalarne, jemte författarens resa söderut  Unge, Otto Sebastian von  1829  se
Music  [MARC]
[MARC]
 Svensk medborgarsång  Peterson-Berger, Wilhelm  1910  se
Book  [MARC]  Miniatyrmålare i Sverige  Carlander, Carl Magnus  1897  se
Book  [MARC]  Studier öfver de svenska sjönamnen deras härledning ock historia  Hellquist, Elof  1903-1906  se
Book  [MARC]  Ungdomssynd  Wermelin, Atterdag  1885  se
Book  [MARC]  Avrohmche Nattergal  Goldschmidt, Meïr Aron  1871  dk
Book    Rabbi Eliezer. Dramatisk digtning  Goldschmidt, Meïr Aron  1861  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Stockholms pittoreska omgifningar  Billmark, Carl Johan  1834  se
Book  [MARC]  Djur-kabinett. Samling af beskrifningar öfver märkvärdiga och nyttiga inhemska och utländska djur    1828  se
Book    Norges historie  Wergeland, Henrik    no
Book  [MARC]  Mumu  Turgenev, Ivan  1894  se
Book  [MARC]  Till de unga proletärerna  Kropotkin, Petr  1895  se
Book  [MARC]  En dröm  Turgenev, Ivan  1894  se
Book  [MARC]  Fäder och söner  Turgenev, Ivan  1906  se
Book  [MARC]  Muntra barn. Roande bilder för barn  Glassbrenner, Adolf et al.  1866  se
Book  [MARC]  Ett år. Novell. (O.u.)  Flygare-Carlén, Emilie  1846  se
Book  [MARC]  Kungl. Norrlands dragonregemente i ord och bild    1911  se
Book  [MARC]  Religionstvång och religionsfrihet i Sverige 1686-1782. Bidrag till den svenska religionslagstiftni ...  Levin, Herman  1896  se
Book  [MARC]  Conrad löjtnanten. En skildring  Spitteler, Carl  1920  se
Book  [MARC]  Berättelse om Wadstena centralhospital rörande helsotillståndet i allmänhet  Hjertstedt, Ludvig Magnus  1851  se
Book  [MARC]  Firman Åbergson  Dahlbäck, Sigurd  1914  se
Book    Udsigt over Carl Christian Rafn's levnet og skrifter  Erslew, Thomas Hansen  1863  dk
Book  [MARC]  Bilder ur prest-lifvet  Melander, Anders  1844-1858  se
Book    Udsigt over Finn Magnusen's levnet og skrifter  Erslew, Thomas Hansen  1844  dk
Book    Glade Borgere. Humoristiske skisser  Nilsen, Anthon Bernhard Elias    no
Book    Sigurd Seiersborg. Et livets eventyr  Nilsen, Anthon Bernhard Elias  1920  no
Book  [MARC]  Byens fædre  Nilsen, Anthon Bernhard Elias  1898  no
Book  [MARC]  Frøken Lybæks pensionatskole. En bog for smaapiger  Zwilgmeyer, Dikken  1901  no
Book  [MARC]  Finland i 19de seklet. Framstäldt i ord och bild af finska skriftställare och konstnärer    1893  se
Book  [MARC]  Göteborgs-ciceronen. Vägvisare för allmänheten  Lagerberg, Carl  1907  se
Book  [MARC]  Gården med de fyra grindarna  Nordmann, Petrus  1916  se
Book  [MARC]  Mot fyren. Berättelse från Nyländska skären  Nordmann, Petrus  1889  se
Book  [MARC]  Grekiskt-svenskt hand-lexikon till Nya testamentet  Melander, Anders  1867  se
Book  [MARC]  En återuppstånden skämtare. Camera-obscura-bilder från 1840-talets Stockholm  Cramær, Mauritz  1885  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Natt-stycken af Hoffmann, samt Bergwerket i Fahlun ur samma författares Die Serapions Brüder  Hoffmann, E. T. A.  1829  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Den Hemska Gästen  Hoffmann, E. T. A.  1824  se
Book  [MARC]  Den store Bastian, eller Vær Lydig. Lystige Historier og morsomme Billeder  Hoffmann, Heinrich  1894  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Julbocken eller Pelle Snusk. Lustiga historier och roliga bilder  Hoffmann, Heinrich  1872  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Sannsagor och fantasier  Lundquist, Ernst  1881  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Byhistorier. Upptecknade i Södermanland  Lundquist, Ernst  1881  se
Book  [MARC]  Karin Månsdotter. Skådespel i 5 akter  Paul, Adolf  1899  se
Book  [MARC]  Blindebukk. Ei soga um eit barn  Paul, Adolf  1894  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Bilderbok samlad ur Barntidningar  Adelborg, Ottilia  1907  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Prinsarnes Blomsteralfabet  Adelborg, Ottilia  1892  se
Book  [MARC]  Kung Kristian II. Skådespel i 5 akter  Paul, Adolf  1899  se
Book    Med det falska och det ärliga ögat  Paul, Adolf  1895  se
Book  [MARC]  Ung-Hans' kärleksbref  Paul, Adolf  1897  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Barnens Julbok. För Mamma och Småttingarne.  Adelborg, Ottilia  1885  se
Music  [MARC]
[MARC]
 Goternas sång  Rydberg, Viktor et al.  1928  se
Music  [MARC]
[MARC]
 Småjäntorna och andra visor  Tegnér, Alice et al.  1912  se
Music  [MARC]
[MARC]
 Nu är det jul igen. Små sångspel för barnens julfester av Tomten Sann  Tegnér, Alice  1938  se
Music    Hemma och borta. Musik-miniatyrer för piano- och violinspelande ungdom  Tegnér, Alice    se
Music  [MARC]
[MARC]
 Liksom vita stjärnor  Fallström, Daniel et al.  1938  se
Book  [MARC]  "The Ripper" (uppskäraren)  Paul, Adolf  1892  se
Book  [MARC]  Förstudier till en roman  Jerome, Jerome K.  1896  se
Book  [MARC]  En stor lärares liv och gärning och ett undervisningsprogram för samtid och framtid  Wells, H. G.  1924  se
Book  [MARC]  Napoleon og Garibaldi : Medaljer og Rids  Brandes, Georg  1917  dk
Book  [MARC]  Verdenskrigen  Brandes, Georg  1916  dk
Book  [MARC]  Naturvetenskaplig humor. Ett nytt slags noveller  Wells, H. G.  1896  se
Book  [MARC]  Läkekonstens och hälsovårdens företrädare i Göteborg under 1600- och 1700-talen jämte historik över ...  Stenström, Fritz  1929  se
Book    Naturhistoriska Riksmuseets historia. Dess uppkomst och utveckling    1916  se
Book  [MARC]  Försök att förklara de finska stamordens uppkomst och med anledning deraf kan man ifrån studium af, ...  Gottlund, Carl Axel  1853  se
Book  [MARC]
[MARC]
 En tysk resandes ströfverier på svenska Parnassen  Ruda, Elias Vilhelm  1830  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Svensk romantik  Vedel, Valdemar  1894  dk
Book  [MARC]  Herrarne på Ekolsund  Almqvist, Carl Jonas Love  1847  se
Periodical  [MARC]  Statsvetenskaplig Tidskrift      se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Sveriges Nationalförmögenhet, dess storhet och tillväxt  Fahlbeck, Pontus  1890  se
Book  [MARC]  Svenska minnesmärken  Dybeck, Richard  1851  se
Book  [MARC]  Handlingar rörande Skandinaviens historia    1816-1860  se
Book  [MARC]  Sveriges författning och den moderna parlamentarismen  Fahlbeck, Pontus  1904  se
Book  [MARC]  Svenska sägner och äfventyr  Wipperling, Nils Fredrik  1849  se
Book  [MARC]  Journal af Petrus Læstadius, för första året af hans tjenstgöring såsom missionarie i Lappmarken  Læstadius, Petrus  1836  se
Book  [MARC]  Renæssansemennesker : historien om Niccolo Machiavelli  Kinck, Hans Ernst  1922  no
Book  [MARC]  Skildringar ur det inre af dagens historia. De närvarande  Crusenstolpe, Magnus  1836  se
Book  [MARC]  The eskimo Tribes  Rink, Hinrich  1887  us
Book  [MARC]  Portefeuille, utgifven af författaren till Skildringar ur det inre af dagens historia    1837-1845  se
Book  [MARC]  Riksdagen 1850 på scenen och mellan kulisserna  Crusenstolpe, Magnus  1850-1851  se
Book  [MARC]  Garderingar  Myrdal, Jan  1969  se
Book  [MARC]  Ett diktaröde : en roman om P. B. Shelley  Roos, Anna Maria  1919  se
Book  [MARC]  En skön samling  Zetterström, Hans  1906  se
Periodical    Hjemme og Ude. Nordisk Ugeblad    1884-1885  dk
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Meddelelser om Grønland      dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Tankar på sextiofemårsdagen 13/11 1913  Ridderstad, Anton  1913  se
Book  [MARC]  Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland  Ridderstad, Anton  1875-1877  se
Book  [MARC]  De bildande konsternas historia under 19:de århundradet  Nordensvan, Georg  1900  se
Book    Figge  Nordensvan, Georg  1913  se
Book    Svenska arméns regementen 1700-1718  Nordensvan, Carl Otto  1920  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Stjernfall. Novell  Nordensvan, Georg  1881  se
Book  [MARC]
[MARC]
 De religiösa rörelserna i Ryssland  Stadling, Jonas Jonsson  1891  se
Book  [MARC]
[MARC]
 En Lifsgåta. Utkast  Lundquist, Ernst  1880  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Agnes. Ett lefnadslopp  Lundquist, Ernst  1881  se
Book  [MARC]  Jean François Millet  Laurin, Carl G.  1918  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Georg Adlersparre, fäderneslandets räddare, frihetens väktare, folkets vän  Stadling, Jonas Jonsson  1902  se
Book  [MARC]  Et københavnsk Hjem. Lystspil i fire Akter  Boeck, Christopher  1892  dk
Book  [MARC]  Unge Hjerter  Boeck, Christopher  1904  dk
Book  [MARC]  L'instruction publique dans les états du nord: Suède, Norwége, Danemark  Hippeau, Célestin  1876  fr
Book  [MARC]  Folkskollärareväldet och våra allmänna läroverk  Wapner, Nils  1913  se
Book  [MARC]  Vikande grund eller fast  Wapner, Nils  1914  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Döda icke! Det tal som skulle hållits på Fredskongressen i Stockholm  Tolstoy, Leo  1910  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Döda icke!  Tolstoy, Leo  1910  se
Book  [MARC]  Tsarens kurir : från Moskva till Irkutsk  Verne, Jules  1893  se
Periodical    Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo.    1771-1785  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Åtta hundra mil på Amasonfloden  Verne, Jules  1881  se
Book  [MARC]  Sveriges regeringsformer 1634-1809 samt konungaförsäkringar 1611-1800  Hildebrand, Emil  1891  se
Book    Udvalgte Fortællinger gamle og nye  Bøgh, Erik  1876  dk
Book  [MARC]  Guld och namn  Schwartz, Marie Sophie  1914  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Svenskt sjuttiotal : hågkomster från ungdomen (1871-1881)  Lewenhaupt, Adam  1937  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Beskrifning öfver Kongl. Lustslottet Rosersberg  Hammarsköld, Lorenzo  1821  se
Book  [MARC]  Historia om Konung Gustaf III:s mord på Maskeraden i Stockholm, natten emellan den 16 och 17 Mars 1 ...    1843  se
Book  [MARC]  Berättelse om Konung Gustaf III:s Ärestod  Hammarsköld, Lorenzo  1808  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Torner- och Riddarespel, hållet af Konungen och Hans Kongl. Höghet Hertigen af Södermanland  Gustav III  1777  se
Book  [MARC]  Christian den fjerdes skib paa Skanderborg sø  Troels-Lund, Tr. Fr.  1893  dk
Book    Viipurin läänin palauttaminen muun Suomen yhteyteen  Danielson-Kalmari, Johan Richard  1894  fi
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Wasa-ätten under Unionstiden  Starbäck, Carl Georg et al.  1854  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Om Skytteanska Scholan i Lycksele Lappmark  Hasselhuhn, Abraham Roland  1851  se
Book  [MARC]  Udvalgte Prædikener, mest ældre  Waldenström, P. P.  1880  no
Book  [MARC]  Historier om Mærkelige Børn  Tromholt, Sophus  1890  no
Book  [MARC]  Skovstjerner  Sinding, Otto  1862  no
Book  [MARC]  Rysk-svensk militärordbok  Bohm, Victor  1960  ru
Book  [MARC]  Svartedauen  Kittelsen, Theodor  1901  no
Book  [MARC]  Rysk-svensk militärordbok : förkortningar  Bohm, Victor  1965  ru
Book  [MARC]  Fridtjof Nansen 1861-1893  Brøgger, Waldemar Christofer et al.  1896  no
Book  [MARC]  Major Glad  Sinding, Otto  1908  no
Book  [MARC]  Ur 1600-talets skollif i Östergötland  Beckman, Karl Vilhelm  1929  se
Book  [MARC]  Folk og Trold. Minder og Drømme  Kittelsen, Theodor  1911  no
Book  [MARC]  Lankasterskolor : interiörer från Dalarne, Gästrikland, Uppland, Småland, Västergötland, Halland oc ...    1922  se

300 titles in total.

Valid HTML 4.0! Project Runeberg, 2004-03-28 03:30 (esoj)
http://runeberg.org/