- Project Runeberg -  Project Runeberg
 Catalog
User: Password:
Register | Login help

 
Search this site with Google:
 Project Runeberg | Catalog | Forum | Recent Changes | Donate | Comments?

Most recently digitized titles

Title Author Published Lang
Book  [MARC]  Red Cross & Iron Cross  Munthe, Axel  1917  us
Periodical    Naturhistorisk Tidsskrift      dk
Book  [MARC]  Linnés Nemesis divina  Linné, Carl von  1923  se
Book  [MARC]  The story of San Michele  Munthe, Axel  1929  us
Book  [MARC]  Naturlærens mechaniske Deel  Ørsted, Hans Christian  1859  dk
Book  [MARC]  Første Indledning til den almindelige Naturlære  Ørsted, Hans Christian  1811  dk
Book  [MARC]  Skapande fantasi och sjuka skalder : Tegnér och Fröding  Gadelius, Bror  1927  se
Book  [MARC]  Om förhållandet mellan psykiatri och hjärnanatomi  Gadelius, Bror  1904  se
Book  [MARC]  Barn och biografföreställningar  Gagner, Marie-Louise  1908  se
Book  [MARC]  Om brott och straff  Gadelius, Bror  1906  se
Book  [MARC]  Till kastrationens historia  Gadelius, Bror  1915  se
Book  [MARC]  Urban Hjärne och häxprocesserna i Stockholm 1676  Gadelius, Bror  1909  se
Book  [MARC]  Några ord om ärftlig sinnessjukdom och äktenskapslagar  Gadelius, Bror  1910  se
Book  [MARC]  Straffrätt och psykiatri  Gadelius, Bror  1906  se
Book  [MARC]  Om fantasi : tvenne uppsatser  Gadelius, Bror  1901  se
Book  [MARC]  Handlingar, angående den predikande pigan Carin Persdotter från Neriket och Hardemo socken    1773  se
Book    Konjander i Amerika. Komedi i tre akter  Sätherberg, Herman  1887  se
Book    Jägarens hvila. Poetiska bilder från skogen, fältet och sjön  Sätherberg, Herman  1838  se
Book    Tal i sällskapet P. B. den 4 december 1845  Sätherberg, Herman  1845  se
Book    Prokuratorn. Interiörer ur Erik XIV krönika  Björlin, Gustaf  1886  se
Book    Kriget mot Danmark 1675-1679  Björlin, Gustaf  1885  se
Book  [MARC]  60 Kärleks-Paragrafer i synnerhet nyttiga för Herrar som vilja göra lycka hos Damerna    1876  se
Book    Våra nomader. Framställning med en blick på nybyggesväsendet i lappmarken  Cajanus, August  1870  se
Book  [MARC]  Karl XV i hvardagslag eller Ett äfventyr på Ulriksdal  Damm, Janne  1892  se
Book    Kriget i Norge 1814  Björlin, Gustaf  1893  se
Book  [MARC]  Bland hederligt folk  Damm, Janne  1889  se
Book  [MARC]  Ett äfventyr på Ulriksdal. Sann tilldragelse ur framlidne konung Carl XV:s enskilda lif  Damm, Janne  1878  se
Book  [MARC]  Ungdom. Komedi i fem akter  Christiernsson, Henrik  1881  se
Book  [MARC]  Granadas dotter. Romantisk opera i 3 akter  Christiernsson, Henrik  1892  se
Book  [MARC]  Per Svinaherde : sagospel i 3 akter  Christiernsson, Henrik    se
Book  [MARC]  Elsa. En berättelse från hexprocessernas tid  Björlin, Gustaf  1879  se
Book  [MARC]  Rosa och Rosita. Lustspel i två akter  Andersen, Clara et al.  1913  se
Book  [MARC]  Från skärgården och fastlandet.Verklighetsbilder och historier  Hedberg, Frans  1893  se
Book    Svenskt konversationslexikon  Berg, P. G.  1845-1851  se
Music  [MARC]  Mor Britta  Peterson-Berger, Wilhelm et al.  1898  se
Book  [MARC]  Stockholms stads herdaminne från reformationen intill tillkomsten av Stockholms stift  Hellström, Gunnar  1951  se
Music  [MARC]  Tvenne sånger  Peterson-Berger, Wilhelm et al.  1896  se
Book  [MARC]  Veiledning i syltning og vinlægning  Haslund, Grethe Fredrikke  1895  no
Music    Romancer og Sange med piano  Glæser, Joseph    dk
Book  [MARC]  Tristan och Isolde  Wagner, Richard  1909  se
Music  [MARC]  Tre Sånger för röst med piano  Peterson-Berger, Wilhelm et al.  1895  dk
Book  [MARC]  Svensk musikkultur  Peterson-Berger, Wilhelm  1911  se
Music  [MARC]  Ur "Minnesångarn i Sverige"  Peterson-Berger, Wilhelm et al.  1895  se
Music  [MARC]  Och riddaren drog uti Österland  Peterson-Berger, Wilhelm et al.  1892  se
Music  [MARC]  Sex låtar för klaver  Peterson-Berger, Wilhelm  1897  se
Music  [MARC]  Vårsång arrangerad för en röst och piano  Peterson-Berger, Wilhelm    se
Book  [MARC]  Arnljot : handling i tre akter  Peterson-Berger, Wilhelm  1910  se
Book    Swea Rikes Historia, Ifrån de äldsta tider Til De närwarande  Lagerbring, Sven    se
Book  [MARC]  Kort sammandrag af läran för den nya församlingen, hvilken i Uppenbarelse boken förstås med Nya Jer ...  Swedenborg, Emanuel  1788  se
Book  [MARC]  Försök at finna östra och westra lengden igen igenom månan, som til the lärdas ompröfwande framstel ...  Swedenborg, Emanuel  1718  se
Book  [MARC]  Om jordenes och planeternas gång och stånd: thet är några bewisliga skiäl at jorden aftager i sitt  ...  Swedenborg, Emanuel  1718  se
Book  [MARC]  Swedenborg : Andlig dag-bok  Swedenborg, Emanuel  1920  se
Book    Documents Concerning the Life and Character of Emanuel Swedenborg  Tafel, Johann Friedrich Immanuel    us
Book    Thecla, eller Den bepröfwade trones dygd  Mörk, Jacob Henrik    se
Periodical    Kongl. svenska vitterhets-academiens handlingar      se
Book  [MARC]  Tal, om de nyaste förklaringar öfver norr-skenet, hållet, i kongl. maj:ts höga närvaro, för dess ve ...  Wilcke, Johan Carl  1778  se
Book  [MARC]  Åtskillige målningar på människliga sinnen, hwilka leda til den konsten, at känna sig sjelf, och an ...  Mörk, Jacob Henrik  1754  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Höststormar  Roos, Mathilda  1887  se
Book  [MARC]  Sweriges rikes ridderskaps och adels wapenbok  Cedercrona, Daniel Gustaf  1746  se
Book  [MARC]  Adalriks och Giöthildas äfwentyr  Törngren, Anders et al.    se
Book  [MARC]  Sweriges rikes ridderskaps och adels wapnebok  Schantz, Carl Ludvig von et al.  1734  se
Book  [MARC]  Finlands ridderskaps och adels vapenbok jemte beskrifning  Granfelt, George Fredrik  1889  se
Book  [MARC]  Sweriges rijkes ridderskaps och adels wapenbook hwaruthi alle grefwars frijherrars och samptlige ad ...  Keyser, Henrik  1650  se
Book  [MARC]  Samling af wapen för de adelige ätter, som äro introducerade å Storfurstendömet Finlands Riddarhus  ...  Kajanus, Georg August  1843  se
Book  [MARC]  Sveriges ridderskaps och adels vapenbok : omfattande alla kända så väl introducerade som ointroduce ...  Klingspor, Carl Arvid  1890  se
Book  [MARC]  Uppgift å nya och förändrade gatunamn inom Stockholm enligt Överståthållare-embetets kungörelse den ...    1885  se
Book  [MARC]  Svenskas slott : Wijk  Schlegel, Bernhard  1876  se
Book  [MARC]  Svensk heraldik  Schlegel, Bernhard et al.  1874  se
Book    Nordiskt kunstner-/konstnärs-album  Jaeger, Johannes  1877-1878  dk
Book    Ordbok i fabelläran eller Allmän mythologi  Deléen, Carl Erik    se
Music    Lyriske Stykker for Violin og Piano  Sveinbjörnsson, Sveinbjörn    dk
Book  [MARC]  Hieroglyphisk clav til andeliga och naturliga hemligheter; igenom repræsentationer och corresponden ...  Swedenborg, Emanuel  1795  se
Book    Bandamanna saga  Ásmundsson, Valdimar  1901  is
Book  [MARC]  Johan Lockes Oförgripelige tankar om werldslig regerings rätta ursprung, gräntsor och ändamål  Locke, John  1726  se
Book  [MARC]  Lockes Afhandling om underverk  Locke, John  1795  se
Book  [MARC]  Herr Johan Lockes Tankar och anmärkningar angående ungdomens uppfostring först skrefne uti engelska ...  Locke, John  1709  se
Book  [MARC]  Utkast om äktenskapets nöjen  Swedenborg, Emanuel  1787  se
Book  [MARC]  Svedenborgs drömmar 1744 jemte andra hans anteckningar  Swedenborg, Emanuel  1859  se
Book  [MARC]  Om det Nye Jerusalem og dets Himmelske Lære : overensstemmende med de Ting, som ere hørte fra Himle ...  Swedenborg, Emanuel  1864  no
Book  [MARC]  Om Dommedag og om det ødelagte Babylonien : at alt, som er forudsagt i Aabenbaringen nu er gaaet i  ...  Swedenborg, Emanuel  1870  no
Book  [MARC]  Fredrika Ehrenborg : lefnadsteckning  Ehrenborg, Anna Fredrika  1873  se
Book  [MARC]  Byggmästaren och draken  Ehrenborg, Anna Fredrika  1848  se
Book  [MARC]  Jordbruksräkningen år 1927    1930  se
Book  [MARC]  Församlings Formen uti det Nya Jerusalem  Nordenskiöld, August  1790  se
Book  [MARC]  Om inflytelse, eller gemenskapen emellan själ och kropp, som man tänker wara antingen genom physisk ...  Swedenborg, Emanuel  1796  se
Book  [MARC]  Hvarför är det vår pligt att behandla djuren med godhet?  Boyesen, Adolph Theodor  1889  se
Book    Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia. Under tide ...      se
Book  [MARC]  Smittkoppor och deras bekämpande : en populär framställning  Arrhenius, Svante  1913  se
Book  [MARC]  Framledne kyrkoherdens, herr mag. Eric Tolstadii Upbyggelige hus-förhör; hållne uti s:t Jacobi och  ...  Tolstadius, Erik  1787  se
Book  [MARC]  Fordom kyrko-herdens, öfwer Jacobi och Johannis församlingar i Stockholm, mag. Er. Tolstadii märkwä ...    1785  se
Book  [MARC]  Andeliga sånger. Dels författade, dels öfwersedde och til trycket befordrade, af framledne kyrkoher ...  Tolstadius, Erik  1787  se
Book  [MARC]  Psalmopoeographia. En vtförlig beskrifning öfwer them, som hafwa 1. samansatt, 2. öfwersatt och 3.  ...  Högmarck, Lars  1736  se
Book  [MARC]  En restur genom Swerige  Ekelund, Jacob  2840  se
Book  [MARC]  Den svenska farmaciens historia  Ahlberg, Karl  1908  se
Book  [MARC]  Engelbrekt Engelbrektsson : historisk Fortælling i to Dele  Starbäck, Carl Georg  1895  no
Book    Rhetoromanska språkets dialekter  Starbäck, Carl Georg  1853  se
Book  [MARC]  Grunddragen af befolkningsläran  Sundbärg, Gustav  1894  se
Book  [MARC]  Tal om Sveriges naturförhållanden och om den inflytelse de äga på dess näringar och slöjder  Arosenius, Carl  1828  se
Book  [MARC]  Om Lars Johansson : (Lucidor den olycklige) : litteraturhistoriskt utkast  Linck, Josef  1876  se
Book  [MARC]  Chemiske föreläsningar, rörande salter, jordarter, vatten, fetmor, metaller och färgning  Scheffer, Henrik Teofilus  1775  se
Book  [MARC]  Passions-tankar, eller Betraktelser, öfwer wår wälsignade frälsares blodige pino och döds-kamp; und ...  Frese, Jacob  1728  se
Book  [MARC]  Kårta sede-läror och sede-tillämpningar, författade A:o MDCCXXVI  Frese, Jacob  1726  se
Book  [MARC]  En rättskaffens broderlig kiärlek, wid handelsmannens här i kongl. residence-staden Stockholm, ehre ...  Frese, Jacob  1728  se
Book  [MARC]  Andelige Och Werldslige Dikter, Författade Och J ordning sammanbragte A:o MDCCXXIV  Frese, Jacob  1726  se
Book  [MARC]  Någre poëtiske samblingar, författade af Jacob Frese; och igenom trycket utkomne anno MDCCXXVIII  Frese, Jacob  1728  se
Book  [MARC]  Helicons blomster, plåckade ok wid åtskillige tillfällen utdelte af Lucidor den olyklige  Johansson, Lars  1688  se
Book  [MARC]  Samuelis Columbi Bibliske werld, sampt andre hans poetiske skriffter, med flijt samblade, och andre ...  Columbus, Samuel  1674  se
Book    A tour through Sweden, Swedish-Lapland, Finland and Denmark  Consett, Matthew  1789  us
Book    Stockholmskorna sådana de äro i helg och söcken, i "ur och skur", i "krig och fred", på gator och t ...  Linck, Josef  1885  se
Book    Capitain Lemuel Gullivers resor, till åtskillige långt bårt belägne land  Swift, Jonathan    se
Book  [MARC]  Atlantica orientalis eller Atlands näs, til des rätta belägenhet beskrifwet för många år sedan  Eurenius, Johannes Jacobi  1751  se
Book    Tähtisen perhe ja tilhispesä  Topelius, Toini  1892  fi
Book    Gulliverin matkat: kaukaisilla mailla  Swift, Jonathan  1904  fi
Book    Aarresaari  Stevenson, Robert Louis  1909  fi
Book    Robinson Crusoe'n elämä ja kummalliset seikkailut  Defoe, Daniel  1905  fi
Book    Paroni von Münchhausenin retket ja seikkailut    1903  fi
Book    Sommarsjö och Vintersnö : Sagor och Berättelser  Topelius, Toini    se
Book    En Hverdagshistorie  Gyllembourg, Thomasine  1917  dk
Book    Noveller, gamle og nye  Gyllembourg, Thomasine    dk
Book  [MARC]  An American Dilemma : the Negro Problem and Modern Democracy  Myrdal, Gunnar  1944  us
Book    En gammal stockholmares minnen  Lundin, Claës    se
Book  [MARC]  Paris i våra dagar. Skizz i sexton bref  Lundin, Claës  1869  se
Book    Nær og fjern : Novelle  Gyllembourg, Thomasine  1841  dk
Periodical    Flygskriften Lyktan      se
Book  [MARC]  Karl XII:s officerare. Biografiska anteckningar  Lewenhaupt, Adam  1920  se
Book  [MARC]  Makt myrkranna  Stoker, Bram  1901  is
Music  [MARC]  24 sånger ur B. C. Rodhes Abc- och läsebok  Rodhe, Bengt Carl et al.  1900  se
Book  [MARC]  En kärlekslös och andra noveller  Jouvin, Maria  1899  se
Book  [MARC]  G. Benzelstjernas censorsjournal 1737-1746  Benzelstierna, Gustaf  1884  se
Book  [MARC]  Norges læger i det nittende aarhundrede : (1800-1871)  Kiær, Frantz Casper  1873  no
Book  [MARC]  Stjernblomman : sagor och berättelser för barn och ungdom  Bäckman, Wilhelm  1855  se
Book  [MARC]  De gamles sagor : berättande för ungdom  Bäckman, Wilhelm  1855  se
Book  [MARC]  Barn-sagor från Småland  Bäckman, Wilhelm  1851  se
Book  [MARC]  Nogle Tanker til Overveielse angaaende vor Missionsgjerning  Jørgensen, Simon Emanuel  1881  no
Book  [MARC]  Hans Nielsen Hauges Reiser og vigtigste Hændelser  Hauge, Hans Nielsen  1914  no
Book  [MARC]  Svar paa Indvendinger og Angreb  Dahle, Lars  1894  no
Book  [MARC]  Missionslære : et udkast  Jørgensen, Simon Emanuel  1899  no
Book  [MARC]  Vidnesbyrd fra Det norske Missionsselskabs Missionsgjerning  Jørgensen, Simon Emanuel  1887  no
Book  [MARC]  Festskrift til Det Norske Missionsselskabs Jubilæum i 1892 : Tilbageblik paa et halvt Aarhundredes  ...  Dahle, Lars et al.  1892  no
Book    Tilbakeblik paa mit liv- og særlig paa mit missionsliv  Dahle, Lars    no
Book  [MARC]  Madagaskar og dets Beboere  Dahle, Lars  1876-1877  no
Book  [MARC]  The Inferno  Strindberg, August  1913  us
Book  [MARC]  Kina og Missionen i Kina  Dahle, Lars  1901  no
Book  [MARC]  Oversigt over det norske Missionsselskabs Historie hjemme og ude : 1842-1906  Dahle, Lars  1907  no
Book  [MARC]  Nu og for 100 Aar siden, eller Missionens Resultater i det 19de Aarhundrede og dens Udsigter i det  ...  Dahle, Lars  1902  no
Book  [MARC]  Den kyrkliga seden, med särskild hänsyn till Västerås stift  Enochsson, Ernst  1949  se
Book  [MARC]  Tegnér och teologien : idéhistorisk undersökning  Wärendh, Thure P:son  1939  se
Periodical    Hertha: Tidskrift för svenska kvinnorörelsen      se
Book    Bidrag till nordens sjukdoms-historia  Ilmoni, Immanuel    se
Book  [MARC]  Djurgårdsminne  Åberg, Jon Olof  1875  se
Book  [MARC]  Djurgårdens ros. Ett blad ur H. M. enkedrottning Josephinas lif  Åberg, Jon Olof  1874  se
Book  [MARC]  Försoningens engel. Berättelse  Åberg, Jon Olof  1881  se
Book  [MARC]  Arvid Herner. Skildring ur Stockholmslifvet  Åberg, Jon Olof  1883  se
Book  [MARC]  Folksjukdomen tuberkulos och dess bekämpande  Neander, Gustaf  1928  se
Book  [MARC]  Anor och Ungdom. Två berättelser  Ahrenberg, Jac  1891  se
Book  [MARC]  Alb. Edelfelt  Ahrenberg, Jac  1902  se
Book  [MARC]  En uppkomling  Janson, Gustaf  1898  se
Book  [MARC]  Verldens undergång  Flammarion, Camille  1895  se
Book  [MARC]  Rådman Deken: en historia från det gamla Viborg  Ahrenberg, René  1908  se
Book  [MARC]  Karl Ivarssons krönika: hans strider och färder i Österland  Ahrenberg, René  1906  se
Book  [MARC]  Skilsmisse  Bourget, Paul  1910  dk
Book  [MARC]  Vanvittig eller Helgen?  Echegaray, José  1890  no
Book  [MARC]  Lillemor  Selmer, Ågot Gjems  1911  no
Book  [MARC]  Kvinderne i Bjørnsons digtning : essay  Selmer, Ågot Gjems  1907  no
Book  [MARC]  Den naturalistiske Roman : Flaubert, Zola, Maupassant, Huysmans, Bourget  Levin, Poul  1907  dk
Book  [MARC]  Hemmets läkarebok  Lagerholm, Julius  1924  se
Book  [MARC]  Helgon eller vansinnig?  Echegaray, José  1882  se
Book  [MARC]  Från Sverge till Amerika  Dannström, Johan Isidor  1855  se
Book  [MARC]  Lykke-Per  Pontoppidan, Henrik  1898-1904  dk
Book  [MARC]  Afholdstaler : holdte i Den norske forening mod brændevinsdrik i Kristiania : med biografier af for ...    1890  no
Book  [MARC]  Illustreret Kirkehistorie  Heggtveit, Hallvard Gunleikson  1891-1895  no
Book  [MARC]  Bönderna  Reymont, Wladyslaw  1924  se
Book  [MARC]  På Højskole  Rørdam, Valdemar  1898  dk
Book  [MARC]  Under åben Himmel  Rørdam, Valdemar  1908  dk
Book  [MARC]  Fænrik Staal's Fortællinger  Runeberg, Johan Ludvig  1856  no
Book  [MARC]  Folkskalden Pehr Thomasson  Saxon, J. L.  1883  se
Book  [MARC]  Släkten Jerneploogs framgång  Wägner, Elin  1916  se
Book  [MARC]  Karlstads ros  Saxon, J. L.  1883  se
Book  [MARC]  Alf den starke  Carlén, Octavia  1883  se
Book  [MARC]  Munkens hämd  Fallström, Daniel  1883  se
Book  [MARC]  Hjärtats frihet  Janson, Gustaf  1896  se
Book  [MARC]  Karl XII:s björnjagt  Åberg, Jon Olof  1884  se
Book  [MARC]  Skärgårdens perla  Thomasson, Pehr  1883  se
Book  [MARC]  En kunglig örfil  Åberg, Jon Olof  1882  se
Periodical    Den Swenske Patrioten  Browallius, Johan    se
Book  [MARC]  Vändkorset  Wägner, Elin  1944  se
Book  [MARC]  Spinnerskan  Wägner, Elin  1948  se
Book  [MARC]  Arbetets seger  Thomasson, Pehr  1883  se
Book  [MARC]  Karl XV och Fanjunkaren  Thomasson, Pehr  1882  se
Book  [MARC]  Svenska kungadömet som furstespegel och folkföresyn  Sköld, Hannes  1911  se
Book  [MARC]  Våra vänner från i fjor eller Systrarne Marchs senare lefnadsöden  Alcott, Louisa May  1872  se
Book  [MARC]  En gammaldags flicka  Alcott, Louisa May  1870  se
Book  [MARC]  Helga Wisbeck  Wägner, Elin  1913  se
Book  [MARC]  Rosen i blomning  Alcott, Louisa May  1877  se
Book  [MARC]  Medicinens utveckling till en naturvetenskap  Tigerstedt, Robert  1924  se
Book  [MARC]  Hemlighetsfull  Wägner, Elin  1938  se
Book  [MARC]  Rosa eller De åtta kusinerna  Alcott, Louisa May  1876  se
Periodical  [MARC]  Nylænde : tidsskrift udgivet af Norsk kvindesagsforening    1887  no
Book  [MARC]  Visor och dikter  Goethe, Johann Wolfgang von  1901  se
Music  [MARC]  Gavotte et Chansonnette. Deux Morcseaux pour Piano par IKA  Peyron, Ika  1888  se
Book  [MARC]  Antidifteriserum mot influensa (epidemica)  Bjerner, Bror Edvin  1919  se
Book  [MARC]  Spanska sjukan : Några upplysningar och råd  Berglund, Victor  1918  se
Book  [MARC]  Spanska sjukan och dess botande enligt den fysikaliska läkemetoden  Berg, Henrik  1918  se
Music  [MARC]  Med en Buket. Roman för en röst och Piano  Peyron, Ika et al.  1892  no
Book  [MARC]  Svundne somre : epistler og artikler  Kjær, Nils  1920  no
Book  [MARC]  Om behandlingen av den kroniska polyartriten  Hedenius, Israel  1919  se
Music  [MARC]  Romançe. Humoresk. Två Karakterstycken för Violin och Piano  Peyron, Ika  1888  se
Book  [MARC]  Influensan i Sverige 1889-1890  Linroth, Klas et al.  1890  se
Music  [MARC]  Melankoli. Glada Tankar. Två Stämningsstycken før Piano  Peyron, Ika    se
Music  [MARC]  Lofsång efter David komponerad för Fyrstämmig Kör  Peyron, Ika  1900  se
Music  [MARC]  Fantasi öfver Fjäriln (Den flygande blomman). Sång för en röst vid Piano  Peyron, Ika  1889  se
Book    Dikter  Snoilsky, Carl    se
Music  [MARC]  To Sange: Med en Rose. Hvis du har varme Tanker  Peyron, Ika  1911  dk
Music  [MARC]  Nattskyar. Nocturne för piano komponerad af IKA  Peyron, Ika  1886  se
Book  [MARC]  Den norsk-skotske Kabel : en Fremstilling af Kabelsagens Historie  Ebbell, Joachim  1869  no
Music  [MARC]  Tvänne Dikter af Emil von Qvanten satta för en röst och piano af IKA  Peyron, Ika et al.  1886  se
Book  [MARC]  Tankebilleder  Key, Ellen  1900  dk
Book  [MARC]  Väckarklocka  Wägner, Elin  1941  se
Book  [MARC]  Från det jordiska museet : skisser  Wägner, Elin  1907  se
Book  [MARC]  Goethes ballader  Goethe, Johann Wolfgang von  1876  se
Book    Dikter af Carl Snoilsky satta i musik för en röst och piano af Ika Peyron  Snoilsky, Carl et al.    se
Book  [MARC]  Dialogen fortsätter  Wägner, Elin  1932  se
Book  [MARC]  Tusen år i Småland  Wägner, Elin  1939  se
Book  [MARC]  Sonnetter  Snoilsky, Carl  1871  se
Book  [MARC]  Mannen vid min sida  Wägner, Elin  1934  se
Book  [MARC]  Från Seine, Rhen och Ruhr : små historier från Europa  Wägner, Elin  1923  se
Book  [MARC]  Genomskådad  Wägner, Elin  1937  se
Book  [MARC]  Den förödda vingården  Wägner, Elin  1920  se
Book  [MARC]  Svenska bilder. Andra tillökade upplagan  Snoilsky, Carl  1894  se
Book  [MARC]  Försök till förklaring af optativi olika betydelser  Kinnander, Lars Herman  1851  se
Book  [MARC]  Anledning til föreläsningar öfver chemiens beskaffenhet och nytta  Bergman, Torbern  1779  se
Book    Good news for Russia    1918  us
Book  [MARC]  Föredrag till förmån för ev. missionen i Ryssland  Höijer, Nils Fredrik  1915  se
Book  [MARC]  Russisk gemyt  Vogüé, Eugène-Melchior de  1894  no
Book    Ordbok öfver svenska språket  Dalin, Anders Fredrik    se
Book  [MARC]  Hjemmet  Wagner, Charles  1899  no
Book  [MARC]  Dansk-norsk och svensk ordbok  Dalin, Anders Fredrik  1869  se
Book  [MARC]  Menneskeværd  Wagner, Charles  1895  no
Book  [MARC]  Naturforskeren Peter Wilhelm Lund : En biografisk Skizze  Lund, Henriette  1885  dk
Book    Fredrika Bremer : biografisk studie  Adlersparre, Sophie et al.    se
Book  [MARC]  Et dybere Syn paa Verdenskrigen  Key, Ellen  1917  dk
Book  [MARC]  Souvenirs d'un voyage en Sibérie  Hansteen, Christopher  1857  fr
Book  [MARC]  Reise-erindringer  Hansteen, Christopher  1859  no
Book  [MARC]  Resa i Sibirien  Hansteen, Christopher  1861  se
Book  [MARC]  Kvinden skabt i Guds billede  Hansteen, Aasta  1903  no
Book  [MARC]  Hjemmet og Vandringen : en Aarbog for 1847  Asbjørnsen, Peter Christen  1847  no
Book  [MARC]  Klocka och trolltrumma : syner och sägner från Torne dal  Melander, Emil  1914  se
Book  [MARC]  Reise-Erinnerungen aus Siberien  Hansteen, Christopher  1854  de
Book  [MARC]  Untersuchungen über den Magnetismus der Erde  Hansteen, Christopher  1819  de
Book  [MARC]  Pericoparum ecclesiae nostrae systema exponens dissertatio  Annerstedt, Thure  1840  la
Book  [MARC]  What has Sweden done for the United States?  Nelson, Lars P.  1903  us
Book  [MARC]  The Great Siege : the Investment and Fall of Port Arthur  Nørregaard, Benjamin Wegner  1906  us
Book    De sacramento baptismi dissertatio historico-liturgica  Annerstedt, Thure  1840  la
Book  [MARC]  Svenska väldet i Livland 1564-1570  Annerstedt, Thure  1877  se
Book  [MARC]  Pastorns Åke och annat mer från lifvet på landet  Westerberg, Ernst  1900  se
Book  [MARC]  Kärnfolk : sex berättelser från Dalom  Westerberg, Ernst  1897  se
Book  [MARC]  Katholsk propaganda  Undset, Sigrid  1927  no
Book  [MARC]  De kloge jomfruer  Undset, Sigrid  1918  no
Book  [MARC]  Om 1688 års engelska revolution  Westrin, Theodor  1875  se
Book  [MARC]  Aurora Eneström född Liljenroth  Eneström, Gustaf  1880  se
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Urd    1897  no
Book  [MARC]  Sveriges kalendariska literatur  Eneström, Gustaf et al.  1879  se
Book  [MARC]  Vinden vände bladen  Wägner, Elin    se
Book  [MARC]  Natten till söndag  Wägner, Elin  1926  se
Book  [MARC]  Svalorna flyga högt  Wägner, Elin  1944  se
Book  [MARC]  Bikupan  Maeterlinck, Maurice  1909  se
Book  [MARC]  Termiternas liv  Maeterlinck, Maurice  1927  se
Book  [MARC]  Åsa-Hanna  Wägner, Elin  1935  se
Book  [MARC]  Norrtullsligan och andra berättelser  Wägner, Elin  1930  se
Book  [MARC]  Nyckelknippan  Wägner, Elin  1921  se
Book  [MARC]  Norrtullsligan  Wägner, Elin  1926  se
Book  [MARC]  Pennskaftet  Wägner, Elin  1926  se
Book  [MARC]  Lille Lapp-Natti och hans fostersystrar  Fitinghoff, Laura  1912  se
Book  [MARC]  Mors Bog : Religiøse Tanker  Selmer, Ågot Gjems  1903  no
Book  [MARC]  Instituttet for sammenlignende kulturforskning : beretning om dets virksomhet inntil sommeren 1931  Stang, Fredrik  1931  no
Book  [MARC]  Splinten av troldspeilet  Undset, Sigrid  1917  no
Book  [MARC]  Fortællinger om kong Artur og ridderne av det runde bord  Undset, Sigrid  1915  no
Book  [MARC]  Selvportretter og landskapsbilleder  Undset, Sigrid  1938  no
Book  [MARC]  Cesare Lombroso och hans lifsgärning  Wolff, Ludvig  1911  se
Book  [MARC]  The law of the Westgoths according to the manuscript of Æskil, lawman of Västergötland, Sweden, 120 ...  Bergin, Alfred  1906  us
Book  [MARC]  Den norske kvinnebevegelses historie  Agerholt, Anna Caspari  1937  no
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Samtiden : tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål    1890-1926  no
Book  [MARC]  Fattige skjæbner  Undset, Sigrid  1912  no
Book  [MARC]  Kristi venskap  Benson, Robert Hugh  1928  no
Book  [MARC]  Ungdom : digte  Undset, Sigrid  1910  no
Book  [MARC]  Den lykkelige alder  Undset, Sigrid  1908  no
Book  [MARC]  Gymnadenia  Undset, Sigrid  1929  no
Book  [MARC]  Elleve aar  Undset, Sigrid  1934  no
Book  [MARC]  Den brændende busk  Undset, Sigrid  1930  no
Book  [MARC]  Kristus i kirken  Benson, Robert Hugh  1926  no
Book  [MARC]  Ida Elisabeth  Undset, Sigrid  1932  no
Book  [MARC]  Det evige menneske  Chesterton, Gilbert Keith  1931  no
Book  [MARC]  Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis  Undset, Sigrid  1909  no
Book  [MARC]  Våra ortnamn och vad de lära oss  Lindroth, Hjalmar  1931  se
Book  [MARC]  Ringaren i Notre Dame  Hugo, Victor    se
Book  [MARC]  Et kvinde-synspunkt  Undset, Sigrid  1919  no
Book  [MARC]  Olav Audunssøn i Hestviken  Undset, Sigrid  1925  no
Book  [MARC]  Svensk-spanskt lexikon  Cederholm, Börje et al.  1961  se
Book  [MARC]  Vaaren  Undset, Sigrid  1914  no

300 titles in total.

Valid HTML 4.0! Project Runeberg, 2004-03-28 03:30 (esoj)
http://runeberg.org/