- Project Runeberg -  Project Runeberg
 Catalog
User: Password:
Register | Login help

 
Search this site with Google:
 Project Runeberg | Catalog | Forum | Recent Changes | Donate | Comments?

Most recently digitized titles

Title Author Published Lang
Book  [MARC]  Jämtelands Afradsland  Tideman, Henning  1750  se
Book  [MARC]  Kort beskrifning öfver Rödons Tings-lag i Jemtland  Tideman, Jöns  1758  se
Book  [MARC]  Svensk-franskt : Natur och Kulturs handlexikon  Sund, Nils  1963  se
Book  [MARC]  Det tyvende Aarhundredes Vækkelse, nogle Kendsgerninger og almindelige Lærdomme  Barratt, Thomas Ball  1908  dk
Book  [MARC]  Står Jesu gjenkomst for døren? : tusenårsriket og de siste ting  Barratt, Thomas Ball  1935  no
Periodical    Betlehems-stjernan, Illustrerad Christlig Calender      se
Book  [MARC]  Kvinnor : Berättelser  Idström, Ellen  1899  se
Periodical    Christlig Chrönika      se
Periodical    Korsbaneret : Kristlig kalender      se
Book    Minnen från Södern. Efter en resa i Danmark, Tyskland, Schweitz och Italien  Nicander, Karl August    se
Book  [MARC]  Fotografier af det forna Upsalalifvet  Knös, Thekla  1864  se
Book  [MARC]  Fyrväplingen. Vers och prosa  Bremer, Fredrika et al.  1855  se
Book  [MARC]  Life, letters, and posthumous works of Fredrika Bremer  Bremer, Fredrika  1868  us
Book  [MARC]  Ädel vänskap. Berättelse  Nonnen, Emily  1908  se
Book    Finland och dess invånare  Rühs, Friedrich    se
Book  [MARC]  Darwins nyaste verk: Om menniskans uppkomst, granskadt i engelska tidningen Times    1871  se
Book  [MARC]  Das Jahrhundert des Kindes  Key, Ellen  1905  de
Book  [MARC]  The Century of the Child  Key, Ellen  1909  us
Book  [MARC]  Stulecie dziecka  Key, Ellen  1907  pl
Book    Moderne Damer  Paulsen, John  1883  no
Book  [MARC]  Från högfjäll och urskogar : stämningsbilder från Anderna och Chaco  Nordenskiöld, Erland  1903  se
Book  [MARC]  Indianer och hvita i nordöstra Bolivia  Nordenskiöld, Erland  1911  se
Book  [MARC]  Göran Fredrik Göransson : Ett hundraårsminne 1819-1919    1819  se
Book  [MARC]  Krönikespelet om Sandviken    1943  se
Book  [MARC]  Förslag angående jernvägs anläggande mellan Falun och Gefle    1854  se
Book  [MARC]  Några minnesblad om Bessemermetodens genomförande vid Edske masugn och dess utveckling vid Sandvike ...    1883  se
Book  [MARC]  Frihandel eller Handelsskydd i hvardagslag och på hvardagsspråk  Key, Emil  1886  se
Book  [MARC]  Djur : Skisser och historier från Storgården  Forsslund, Karl-Erik  1900  se
Book  [MARC]  Tajfun  Conrad, Joseph  1918  dk
Book  [MARC]  Doktor Moreaus Ø  Wells, H. G.  1898  dk
Book  [MARC]  Ulf Larsen : En Historie fra Stillehavet  London, Jack  1918  dk
Book    Den Svenske Lotsen utgifven af Kongl. Sjökarte-kontoret  Arwidsson, Thorsten  1869  se
Book  [MARC]  Ulvehunden  London, Jack  1914  dk
Book  [MARC]  Sydhavet  London, Jack  1918  dk
Book  [MARC]  "Om kreaturens suckan" : en vördnadsfull skrifvelse till några af vårt lands utmärktaste medborgare  Gustafsson Ekeblad, Karl Johan  1863  se
Book  [MARC]  Nyårsnatten, Humoristisk skildring  Andersen, H. C.  1851  se
Book  [MARC]  Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829. 3. Oplag  Andersen, H. C.  1840  dk
Book  [MARC]  I Sverige  Andersen, H. C.  1851  se
Book  [MARC]  En skalds lustvandringar i Tyskland, Italen, Grekland och Orienten  Andersen, H. C.  1843  se
Book    wegener      se
Book  [MARC]  Vignetter til danske Digtere  Andersen, H. C.  1832  dk
Book  [MARC]  Erik-Jansismen i Helsingland : Historisk och dogmatisk framställning jemte wederläggning af läran  Lundqvist, Per Niklas  1845  se
Book  [MARC]  Erik-Jansonisternas historia    1902  se
Book  [MARC]  Förklaring öfwer den Heliga Skrift, eller Cateches, Författad i Frågor och Swar  Jansson, Erik  1846  se
Book  [MARC]  Erik-Jansismens historia  Herlenius, Emil  1900  se
Book  [MARC]  Ett Ord i sinom tid, eller En kort wederläggning af Eric Jansismen i Helsingland    1846  se
Book  [MARC]  Svenska kvinnan genom seklen (Iduns julnummer 1907)  Larsson, Carl  1907  se
Book  [MARC]  Nya sagor  Andersen, H. C.  1844  se
Book  [MARC]  Fridhz predikan hållen vthi Ryszland, i thet swenska läghret widh Pletscho  Rudbeckius, Johannes Johannis  1635  se
Book  [MARC]  Een kort berättelse och vnderwisning om wår christeliga troo och gudztienst vthi Swerige  Rudbeckius, Johannes Johannis et al.  1640  se
Book    Skrifter utgivna af Svenska Litteratursällskapet i Finland vol XXVIII    1894  se
Book  [MARC]  En julsång på prosa  Dickens, Charles  1918  se
Book  [MARC]  Moder och styfmoder  Dickens, Charles  1875  se
Book  [MARC]  Frelserens liv  Dickens, Charles  1934  no
Book  [MARC]  Essays : fremmede Forfattere  Kjær, Nils  1895  no
Book  [MARC]  Jul-aftonen  Dickens, Charles  1844  se
Book  [MARC]  Bøger og Billeder : kritiske Forsøg  Kjær, Nils  1898  no
Book  [MARC]  Siste epistler  Kjær, Nils  1924  no
Book  [MARC]  Kvinden og Socialismen  Bebel, August  1912  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Svenska statsförfattningens historiska utveckling från äldsta tid till våra dagar  Hildebrand, Emil  1896  se
Book  [MARC]  Om straffrättstheorien och penitentiärsystemet  Naumann, Christian  1849  se
Book    Samlede skrifter  Kjær, Nils    no
Book    Nainen ja Sosialismi  Bebel, August  1907  fi
Book  [MARC]  Folket i Simlångsdalen  Ström, Fredrik  1903  se
Book  [MARC]  Mosaik : Dikter och prosafragment  Ström, Fredrik  1907  se
Book  [MARC]  Gränsen mellan sensation och emotion  Larsson, Hans  1911  se
Book  [MARC]  Kysset og dets Historie  Nyrop, Kristoffer  1897  dk
Book  [MARC]  Emil eller om uppfostran  Rousseau, Jean-Jacques  1805  se
Book  [MARC]  Ett år i Brasilien. : underrättelser för emigranter, jemte beskrifning om resan öfver Atlantiska oc ...  Dahlskog, M. P.  1870  se
Periodical    Sinims Land ; Missionsblad för Svenska Missionen i Kina      se
Book    Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland XXVIII    1894  se
Book    svelitt      se
Book    Studentföreningen Verdandis småskrifter  Langenfelt, Gösta    se
Book    Bihang till Frithjofa Saga  Arwidsson, Adolf Iwar et al.  1841  se
Book  [MARC]  Svarta Maskens Dårdikter  Myrberg, Anna  1919  se
Book    Sveriges medeltidssagor berättade för barn  Schück, Henrik  1912  se
Book  [MARC]  Det förhäxade paradiset och andra dårdikter  Myrberg, Anna  1930  se
Book  [MARC]  Ville Andeson blir pracktisk  Myrberg, Anna  1929  se
Book  [MARC]  Nya Dårdikter  Myrberg, Anna  1924  se
Book  [MARC]  Svärjes historia : upptekknad i kårta drag av södergrabben Ville Andeson  Myrberg, Anna  1923  se
Book  [MARC]  Från Malmö museum och det gamla Malmö  Larsson, Hans Emil  1910  se
Book  [MARC]  Zoologisk handatlas för skolor eller Figurer till Lärobok i zoologien  Sundevall, Carl Jakob  1843  se
Book  [MARC]  Rousseau och Pestalozzi i våra dagars pedagogiska brytningar  Larsson, Hans  1910  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Hemmabyarna : världsbetraktelser i femton kapitel  Larsson, Hans  1916  se
Book  [MARC]  Lärobok i psykologi på empirisk grund  Larsson, Hans  1896  se
Book  [MARC]  Leo N. Tolstoj : litterär studie  Larsson, Hans Emil  1888  se
Book    Under Nordenvindens Svøbe  Rasmussen, Knud  1906  dk
Book  [MARC]  Til veirs på norske vinger : Av flyvningens historie i Norge  Arnesen, Odd et al.  1930  no
Book  [MARC]  S. O. S. Arktis!  Arnesen, Odd  1945  no
Book    Fra Grønland til Stillehavet, Rejser og Mennesker fra 5. Thule-Ekspedition 1921-24  Rasmussen, Knud    dk
Book  [MARC]  Eskimoenes venn Knud Rasmussen  Arnesen, Odd  1944  no
Book  [MARC]  Skogen susar och andra berättelser  Korolenko, Vladimir  1891  se
Book  [MARC]  Kort Fremstilling af Forskjellen mellem den evangelisk-lutherske og den reformerte Lære  Masius, Hector Gottfried  1874  no
Book  [MARC]  Lapland  Rasmussen, Knud  1907  dk
Book  [MARC]  Sovjetunionens Kommunistiska Partis (bolsjevikerna) historia : Kortfattad kurs    1939  se
Book  [MARC]  Sätra Brunns Krönika 1700-1915  Tersmeden, Petrus  1916  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Roald Amundsen som han var  Arnesen, Odd  1946  no
Book  [MARC]  "Fram" : Hele Norges Skute  Arnesen, Odd  1942  no
Book    Romaner og Noveller. Folkeudgave  Tolstoy, Leo    dk
Book    Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges femtioårsjubileum den 20 april 1913  Millqvist, Viktor    se
Book  [MARC]  En skön själs bekännelser : ur Wilhelm Meisters Lehrjahre  Goethe, Johann Wolfgang von  1817  se
Book  [MARC]  Fader og Søn  Tolstoy, Leo  1906  dk
Book  [MARC]  Skrifter af Baltzar Cronstrand  Cronstrand, Baltzar  1877  se
Book  [MARC]  Seks fortællinger  Garsjin, Vsevolod  1893  no
Book  [MARC]  Fra Sibirien : to fortællinger  Korolenko, Vladimir  1893  no
Book  [MARC]  Kortfattet russisk grammatik  Fosse, Karl  1895  no
Book  [MARC]  Inträdes-tal om djur-rikets slägtskaper  Ödmann, Samuel  1785  se
Book  [MARC]  Galeislavens Sorg og andre Skildringer  Loti, Pierre  1893  no
Book  [MARC]  Fire fortællinger  Garsjin, Vsevolod  1892  no
Book  [MARC]  Två nationer  Arnoldson, Klas Pontus  1914  se
Book  [MARC]  Per Adam Siljeström : Svenska folkets lärare  Arnoldson, Klas Pontus  1892  se
Book  [MARC]  Nordens enhet och Kristian II  Arnoldson, Klas Pontus  1899  se
Book  [MARC]  Till allmänheten i Försvarsfrågan  Key, Emil  1882  se
Book  [MARC]  Några reseminnen  Key, Emil  1874  se
Book  [MARC]  Emilie Högquist : Minnesvård  Högqvist, Emilie  1847  se
Book  [MARC]  Industrin och kvinnofrågan  Andrée, Salomon August  1892  se
Book    Anderson Memorial Service    1937  us
Book  [MARC]  Krønnike-Rim til levende Skolebrug  Grundtvig, N. F. S.  1875  dk
Music  [MARC]  Melodier til N. Fr. S. Grundtvigs Krønike-Rim for 2, 3 og 4 stemmer  Lindeman, Ludvig Mathias et al.  1874  dk
Book  [MARC]  Våra barns nöjesläsning  Linder, Gurli  1902  se
Book    N. F. S. Grundtvigs Poetiske Skrifter  Grundtvig, N. F. S.    dk
Book  [MARC]  Danske Folkeæventyr  Grundtvig, Svend  1884  dk
Book    Danske folkeviser med tegninger af danske kunstnere      dk
Book  [MARC]  Fredstrumpeten  Olsson, August  1893  se
Book  [MARC]  Politiskt Kallprat med anledning av fröken Ellen Keys föredrag i norska frågan  Olsson, August  1900  se
Book  [MARC]  "Pastoralier"  Olsson, August  1899  se
Book  [MARC]  Helsa  Olsson, August  1884  se
Book  [MARC]  Naturrim  Olsson, August  1885  se
Book  [MARC]  Lars Johan Hierta : En förkämpe för utvecklingen  Wieselgren, Harald  1888  se
Book  [MARC]  Tyskt-svenskt standardlexikon    1965  de
Book  [MARC]  Svenskt-tyskt standardlexikon    1963  se
Book  [MARC]  Individualism och socialism : några tankar om de få och de många  Key, Ellen  1910  se
Book  [MARC]  Skolans ställning till relgionsundervisningen  Whitlock, Anna  1888  se
Book  [MARC]  Peder Oxe. Et jydsk Folkeæventyr  Grundtvig, Svend  1894  dk
Book  [MARC]  Tommelise  Andersen, H. C.  1892  dk
Periodical  [MARC]  Dædalius Hyperboreus eller Några Nya Mathematiska och Physicaliska Försök och Anmerckningar  Swedenborg, Emanuel  1716  se
Book  [MARC]  I Drømmenes Rige    1894  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Intressanta reseruter i Finland    1892  se
Book  [MARC]  Eos  Karsten, Werner  1903  se
Book  [MARC]  Manden som skulde stelle hjemme  Asbjørnsen, Peter Christen  1896  dk
Periodical  [MARC]  Dædalus : Tekniska museets årsbok    1931  se
Periodical    Hej!      se
Book  [MARC]  Några ord i Kvinnofrågan  Heikel, Emma Rosina  1892  se
Book  [MARC]  Tvillingsystrarna  Idström, Ellen  1893  se
Book  [MARC]  Vinddrifne  Idström, Ellen  1894  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Om Correctur, en fuldstændig Veiledning til at corrigere literaire og typothetiske Feil i Bogtryk,  ...  Karup, Carl Frederik Wilhelm Ignatius  1860  dk
Book  [MARC]  Hunting & Adventure in the Arctic  Nansen, Fridtjof  1925  us
Book  [MARC]  Kinesere og andre folk : sett fra en misjonærs synspunkt  Vogt, Volrath  1935  no
Book  [MARC]  Haandbog i Bogtrykkerkonsten : 1 : Om Sætningen og hvad dertil hører  Devold, Edvard Bernhard  1863  no
Book  [MARC]  V stranu budustjago  Nansen, Fridtjof  1915  ru
Book  [MARC]  Through Siberia - the land of the future  Nansen, Fridtjof  1914  us
Book  [MARC]  Sibirien ein Zukunftsland  Nansen, Fridtjof  1914  de
Book  [MARC]  Armenia and the Near East  Nansen, Fridtjof  1928  us
Book  [MARC]  Svensk Språklära till Skolornas tjenst  Fryxell, Anders  1824  se
Book  [MARC]  Through the Caucasus to the Volga  Nansen, Fridtjof  1931  us
Book  [MARC]  Karl den Tolvte i hans Ungdom og hans Velmagtsdage  Fryxell, Anders  1859  dk
Book    Från Svenska Hem  Forsberg, Anders  1902  se
Book  [MARC]  Skildringar ur Svenska historien under Gustaf III och Gustaf IV Adolf  Arndt, Ernst Moritz  1840  se
Book  [MARC]  Russland og vi  Quisling, Vidkun  1930  no
Book  [MARC]  Russland und der Friede  Nansen, Fridtjof  1923  de
Book  [MARC]  Russia & Peace  Nansen, Fridtjof  1923  us
Book  [MARC]  Ukraine : på opdagerferd i den tredjestørste sovjetrepublikk : seks måneders reiser 1935  Luihn, Otto  1936  no
Book  [MARC]  Kriget och religionen ur etnologisk synpunkt  Stadling, Jonas Jonsson  1915  se
Book    Anonymer og Pseudonymer i Den Norske Literatur 1678-1890 Bibliografiske Meddelelser  Pettersen, Hjalmar  1890  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Som man ropar i skogen så får man svar  Stadling, Jonas Jonsson et al.  1900  se
Book    Skizzer af en Skuespillers Liv  Blanche, August  1863  no
Book  [MARC]  Samvetsfriheten och dess inflytande på samhällslifvet och religionen  Stadling, Jonas Jonsson  1879  se
Book  [MARC]  Shamanismen i norra Asien : några drag ur shamanväsendets utveckling bland naturfolken i Sibirien  Stadling, Jonas Jonsson  1912  se
Book  [MARC]  Positivismen i korthet skärskådad  Stadling, Jonas Jonsson  1880  se
Book  [MARC]  Fransk-svensk ordbok  Nöjd, Ruben  1965  fr
Book  [MARC]
[MARC]
 Svensk-fransk ordbok  Nöjd, Ruben  1965  se
Book  [MARC]  Bref från Stockholm under Riksdagen 1847-48  Palmær, Henrik Bernhard  1849  se
Periodical    Kustannusosakeyhtiö kirjan Asiamies 1914    1914  fi
Book  [MARC]  Arithmetica Regnekunst, bode med Cyphret oc regnepenningh, nyligen wdgod po Danske, wed Claus lauri ...  Skavbo, Claus Lauridsen  1552  dk
Book  [MARC]  Sverige och Pommern 1792-1806 : statskuppen 1806 och dess förhistoria  Dalgren, Lars  1914  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Vejledning i praktisk Typografi for yngre Sættere  Selmar, Emil  1891  dk
Book  [MARC]  Anteckningar i typografi under en resa i utlandet  Svanbäck, Oskar Leonard  1877  se
Book    Försök til et biographiskt lexicon öfver namnkunnige och lärde svenske män  Gezelius, Georg    se
Periodical    Phosphoros. Månadsskrift      se
Book  [MARC]  Ernst Moritz Arndt och Sverige  Dalgren, Lars  1920  se
Book  [MARC]  Några ord om Skandinavien och dess närvarande förhållanden  Arndt, Ernst Moritz  1844  se
Book  [MARC]  Levnadsminnen  Arndt, Ernst Moritz  1917  se
Periodical    Jul-scouten      se
Book  [MARC]  Pehr Kalms ... Wästgötha och bahusländska resa förrättad år 1742  Kalm, Pehr  1746  se
Book    Svensk boktryckeri-historia 1483-1883  Klemming, Gustaf et al.  1884  se
Book  [MARC]  Boktryckarekonstens i Sverige fyrahundraårsfest i Stockholm 1-10 juli 1883    1885  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Notre-Dame Kirken i Paris eller Esmeralda  Hugo, Victor  1910  dk
Book  [MARC]  Ludvig Holbergs Mindre poetiske Skrifter  Holberg, Ludvig  1866  no
Book  [MARC]  Hafvets arbetare  Hugo, Victor  1908  se
Book  [MARC]  Ärkebiskop Stefans invigning i katedralen i Sens år 1164 : till 750-årsminnet  Söderblom, Nathan  1914  se
Book  [MARC]  Notre-Dame  Hugo, Victor  1901  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Boktryckarekonstens practiska handbok för nybegynnare  Täubel, Christian Gottlob  1823  se
Book  [MARC]  Viborg. Danmarks gamle Kongehyldingsstad  Lindhardt, N. P.  1910  dk
Book  [MARC]  Matrikel öfver Linköpings stift 1822  Bergman, Hampus Gustaf  1822  se
Book  [MARC]  Försök till förklaringar öfver hällristningar  Brunius, Carl Georg  1868  se
Book  [MARC]  Östgötar i Stockholm    1945  se
Book  [MARC]  En hvar sin egen gentleman  Wallengren, Axel  1894  se
Book  [MARC]  Et Hundrede Epigrammer Udvalgte og oversatte fra Latin  Holberg, Ludvig  1902  dk
Book  [MARC]  Menniskans helsa och vilkoren för dess besånd och förkofran  Dumrath, Oscar Heinrich  1883  se
Book  [MARC]  Wärmeland i sitt ämne och i sin upodling  Ekman, Emanuel S.  1765  se
Book    Nordiska fornlemningar  Liljegren, Johan Gustaf et al.    se
Book  [MARC]  Viborgs stads historia  Ruuth, Johan Wilhelm  1903-1906  se
Book  [MARC]  Konstanteckningar under en resa till Bornholm år 1857  Brunius, Carl Georg  1860  se
Book  [MARC]  Maries Hændelser i Vidunderlandet  Carroll, Lewis  1875  dk
Book  [MARC]  Matrikel öfver Wexiö stifts tjenstemän, utgifven den 1 september 1799    1799  se
Book  [MARC]  Grekisk och romersk mytologi : ordbok  Centerwall, Julius Ebbe  1918  se
Book    Oeconomiske Tanker til høiere Efter-Tanke  Lütken, Frederik Christopher    dk
Book  [MARC]  Americanska Näfwerbåtar  Chydenius, Anders  1753  se
Book  [MARC]  Berättelse om Chinesiske Skrif-Friheten  Chydenius, Anders  1766  se
Book  [MARC]  Hwad kan wara orsaken, at sådan myckenhet swenskt folk årligen flytter utur landet? Och genom hwad  ...  Chydenius, Anders  1765  se
Book  [MARC]  Jacob Ingelssons berättelse om Stora Kopparberget år 1716  Lagergren, Helmer  1913  se
Book  [MARC]  Hwad kan wara orsaken, at sådan myckenhet swenskt folk årligen flytter ur landet? Och genom hwilka  ...  Gadd, Pehr Adrian  1765  se
Book    Rejser i luftballon  Flammarion, Camille  1891  dk
Book  [MARC]  Flyvende sommer  Schjørring, Johanne  1878  dk
Book  [MARC]  Krig (Seravtrykk av »Den 17de mai«)  Flammarion, Camille  1894  no
Book  [MARC]  Verdens undergang  Flammarion, Camille  1910  dk
Book  [MARC]  Urania  Flammarion, Camille  1895  dk
Book  [MARC]  Dissertatio historico-topographica de regione Wermelandorum metallica, olim Wermelands berg dicta,  ...  Fernow, Erik  1764  la
Book  [MARC]  Christinehamns nya kyrka  Brunius, Carl Georg  1860  se
Book  [MARC]  Beskrifning öfver Värmland : afdelad i sex tidehvarf : tvänne under hedendomen och lika många under ...  Fernow, Erik  1898  se
Book  [MARC]  Historisk och arkitekonisk beskrifning öfver Helsingborgs kärna  Brunius, Carl Georg  1845  se
Book  [MARC]  Berättelse om Alexander den Store, Öfversättning från Syriskan med Anmärkningar. Ett bidrag till Al ...    1868  se
Book  [MARC]  Grekisk metrik  Alexanderson, Aron Martin  1877  se
Book  [MARC]  Skånes konsthistoria för medeltiden  Brunius, Carl Georg  1850  se
Book  [MARC]  Redwood. Nordamerikansk roman  Sedgwick, Catharine Maria et al.  1826  se
Book  [MARC]  Spionen fra Louisiana og andre fortællinger, satirer og humoresker  Twain, Mark  1913  no
Book  [MARC]  En landstryger paa rejse  Twain, Mark  1881  dk
Book  [MARC]  Toms eventyr  Twain, Mark  1916  dk
Book  [MARC]  Tiggerprinsen : en fortælling for ungdom i alle aldre  Twain, Mark  1917  no
Book  [MARC]  Lille Toms Æventyr  Twain, Mark  1879  dk
Book  [MARC]  Prærien  Cooper, James Fenimore  1914  no
Book  [MARC]  Fra Mississippifloden  Twain, Mark  1883  dk
Book  [MARC]  Främmande ord i svenskan  Noreen, Erik et al.  1978  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Ugglehultsboken  Peterson, Carl M.  1910  se
Book  [MARC]  Förförarens dagbok  Kierkegaard, Søren  1919  se
Book  [MARC]  Per Lindeströms resa till Nya Sverige 1653-1656 skildrad av honom själv i hans handskrift "Geograph ...  Lindeström, Per  1923  se
Book  [MARC]  Tolstoj intime  Tolstoy, Lev Lvovich  1923  se
Book  [MARC]  Hadsji-Murat och andra berättelser och utkast (Efterlämnade skrifter III)  Tolstoy, Leo  1912  se
Book  [MARC]  Isblink : Digte fra den grønlandske Polarregion  Mylius Erichsen, Ludvig.  1904  dk
Periodical  [MARC]  Vagten : Tidsskrift for Litteratur, Kunst, Videnskab, Politik    1900  dk
Book  [MARC]  Kommen! Kommen!  Kierkegaard, Søren  1853  se
Book  [MARC]  Om metafysikens delar  Vannérus, Allen  1916  se
Book  [MARC]  Enten - Eller : et Livs-Fragment  Kierkegaard, Søren  1894-1895  dk
Book  [MARC]  Der Kantianismus in Schweden  Vannérus, Allen  1901  de
Book  [MARC]  De psykologiska vetenskapernas system  Vannérus, Allen  1907  se
Periodical    Øieblikket  Kierkegaard, Søren  1855  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens början  Tham, Wilhelm  1844  se
Book  [MARC]  Vetenskapernas system : en propedeutiskt orienterande skiss  Vannérus, Allen  1892  se
Book  [MARC]  Kunskapslära  Vannérus, Allen  1905  se
Book  [MARC]  Efterlämnade skrifter om konst och annat  Bergh, Richard  1921  se
Book    Det fulländade äktenskapet : en studie i samlevnadens fysiologi och teknik    1946  se
Book    Skildringar från Jaktstig och Turistled. En öfversikt av nordisk idrott  Samzelius, Hugo  1894  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Svensk-engelsk ordbok  Tornberg, Astrid et al.  1957  se
Book  [MARC]  På skogs- och fjällstigar : jaktskildringar från nordligaste Västerbotten och Lappland  Samzelius, Hugo  1894  se
Book    Anteckningar om släkten Samzelius  Samzelius, Hugo  1901  se
Book  [MARC]  Från Torneå till S:t Petersburg  Samzelius, Hugo  1896  se
Book  [MARC]  I Nordanland  Samzelius, Hugo  1900  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Kort svensk Sproglære for Danske  Høst, Jens Kragh  1817  dk
Book  [MARC]  Undervisningslära med särskilt hänsyn till folkskolan  Sandberg, Fredrik  1870  se
Book    Småskolans ABC och Läsebok  Sandberg, Fredrik    se
Book    Ett aktstycke i Läderlappsfrågan    1877  se
Periodical  [MARC]  Finlands statskalender      se
Book  [MARC]  Maria Stuart. Otte Forelæsninger  Storm, Gustav  1891  no
Book  [MARC]  Strödda anteckningar under en resa i Sverige år 1831  Rudbeck, Ture  1833  se
Book    Marie Antoinette  Tschudi, Clara    no
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Svenskt och ryskt lexikon  Meurman, Otto Adolf  1846-1847  se
Book  [MARC]  Svensk ordbok med angifvande af ordens härledning  Lundström, Johan Bernhard  1870  se
Book    Skattkammarön  Stevenson, Robert Louis  1919  se
Book  [MARC]  Baskervilles hund  Doyle, Arthur Conan  1912  se
Book    Guldregn  Doyle, Arthur Conan  1899  no
Book    Antak konst i Nationalmuseum  Brising, Harald  1911  se
Book    Just så-historier för små barn  Kipling, Rudyard  1902  se
Book  [MARC]  Örebro läns förvaltning och bebyggelse    1948-1950  se
Book    Ritkurs för Sveriges Barndomsskolor  Bauer, John    se
Book    Huru hindra Könsdriftens onaturliga tillfredsställande samt de såväl deraf, som ock af återhållsamh ...  Palm, August  1888  se
Book    Sanning utan Prester och Jurister  Palm, August  1897  se
Book    Nemesis. Skådespel i fyra akter  Palm, August  1903  se
Book  [MARC]  Svenska män och kvinnor : biografisk uppslagsbok    1942-1948  se
Book  [MARC]
[MARC]
 En Fri-Murares Lefwernes Beskrifning  Prévost d'Exiles, Antoine François  1754  se
Book  [MARC]  Systrar och bröder i främmande land : berättelser  Saxon, J. L.  1904  se
Book  [MARC]  Befriaren  Saxon, J. L.  1903  se
Book  [MARC]  Jungfru Jämtland : en samling berättelser  Saxon, J. L.  1902  se
Book  [MARC]  Vertshuset Dronning Gåsefot  France, Anatole  1934  no
Book  [MARC]  Svenskt hvardagslif : samlade romaner af Sigurd  Hedenstierna, Alfred  1905  se
Book  [MARC]  La Norvège littéraire  Botten-Hansen, Paul  1868  fr
Book  [MARC]  Lifsbilder ur svenska hem af Sigurd  Hedenstierna, Alfred  1903  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 De elendige  Hugo, Victor  1930  no
Book  [MARC]  Kejsarinnan Eugénie : en levnadsteckning  Tschudi, Clara  1920  se
Book  [MARC]  Avgrunnens folk  London, Jack  1935  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Drömmens uppfyllelse  Montgomery, Lucy Maud  1916  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Vår vän Anne  Montgomery, Lucy Maud  1910  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Anne på Grönkulla  Montgomery, Lucy Maud  1909  se
Book  [MARC]  Där våldet rår : en svensk förvaltares upplevelser och äventyr vid ryska fronten, i Riga och Petrog ...    1918  se
Book  [MARC]  Manon Lescaut  Prévost d'Exiles, Antoine François  1914  se
Book  [MARC]  Natur och kultur vid välläsning  Lindroth, Hjalmar  1936  se
Book  [MARC]  Kosackerna : berättelser  Tolstoy, Leo  1944  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Valfrändskap  Goethe, Johann Wolfgang von  1903  se
Book  [MARC]  Herregaards Historier  Brosbøll, Carl  1853  dk
Book  [MARC]  I Tysthet. Ur Herregårdshistorier  Brosbøll, Carl  1874  se

300 titles in total.

Valid HTML 4.0! Project Runeberg, 2004-03-28 03:30 (esoj)
http://runeberg.org/