- Project Runeberg - Nordic Authors /
Johan Olof Wallin

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Wallin, Johan Olof (1779–1839), arch bishop, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about Johan Olof Wallin in:


Ledamot av Svenska Akademien, stol 1, från 1810. Se även Projekt Runebergs Tema Svenska Akademien.

Lefnadsteckning.

Johan 0lof Wallin föddes i Stora Tuna församling af Dalarne, den 16:de Oktober 1779. Fadren var dåvarande fältväbeln vid kongl. Dal-regementet, sedermera kapitenen Johan Abraham Wallin, och modren Beata Charlotta Harkman. Af flere syskon var Johan 0lof äldst, och genom honom ensamt har fäderne-namnet, vid hvilket dittills ingen allmännare ryktbarhet varit fästad, blifvit icke blott för sin tid ett bland de allmännaste och kärast bekanta öfver fäderneslandet, men äfven med oförgängliga drag tecknadt i den svenska kyrkans och den svenska vitterhetens häfder.

Då man betraktar de många hinder och svårigheter, dem Wallin redan från de första stegen af sin bana ägt att bekämpa, känner man stegras sin förundran öfver de mångfaldiga, stora och lysande verk, som han vid en ännu icke särdeles framskriden ålder hunnit fullborda. En tryckande fattigdom, som försvårade alla utvägar till boklig undervisning, förenade sig med en ytterligt svag helsa, att under de år, då verksamheten vanligen får sin första riktning, förvandla hans lif till en fortsatt strid med nöd och kroppsliga lidanden. Men hans starka själ lärde sig tidigt att öfvervinna de mötande hindren. Han fick tillfälle besöka Fahlu trivialskola och äfven Westerås' gymnasium; men vid sistnämde läroverk måste han, till följe af bristande tillgångar, flere gånger afbryta sin vistelse, för att, medelst den undervisning, han kunde lemna förmögnare barn i hemorten, förskaffa sig lefnadsuppehälle. Ickedestomindre var han, då han vid sjutton års ålder och efter tvenne års bortovaro från gymnasium dit återvände, så framom sina medlärjungar, att honom uppdrogs, å den studerande ungdomens vägnar, hålla ett tal på latinsk vers vid den högtidliga fest, som då af gymnasium skulle firas. Redan från denna tid uppenbarade sig hos Wallin den förkärlek för den romerska litteraturen, som på hans bildning ägt ett så afgjordt inflytande och som hos honom aldrig slocknade. Äfven tecknade hans lärare, den vördnadsvärde doktor Stamberg, i det betyg, hvarmed Wallin afgick till Upsala universitet, att den afgående var en yngling, hvars like Westerås' gymnasium hvarken tillförene afsändt eller hädanefter skulle afsända till lärdomens högsäte.

Under vistelsen i Upsala, der han inskrefs såsom student år 1799 och promovelades till filosofie magister år 1803, blefvo Wallins anlag för svenskt skaldskap, hvilka han dittills endast öfvat för att förhöja några enskilda högtider, allmännare bekanta, särdeles genom den i Upsala tidningar (1802) införda Sång vid Studeranden Ströms död. Han började nu äfven täfla i svenska akademien och eröfrade inom fem år sex pris, nemligen år 1803 heders-accessit för öfversattningar från Horatius; år 1805 stora priset för skaldestycket Uppfostraren, (sedermera af förf. benämndt Första Uppfostringen) samt tvenne mindre belöningar för öfversattningar från latinska skalder, 1807 äfvenledes ett mindre pris för en öfversättning från Virgilius, och år 1808 den största belöning, som svenska akademien utdelat, eller det pris af tvåhundrade dukater, hvilket akademien utfästat för en sång vid aftäckandet af konung Gustaf III:s bildstod. Akademien begagnade äfven det första tillfället af något ledigt rum bland sina ledamöter för att tillegna sig Wallin såsom ledamot och valde honom till direktör vid firandet af sin jubelfest (1836). Såsom verldslig skald har Wallin intagit ett oförgätligt, ett af de främsta rummen i svenska vitterheten, ehnru han, nästan innan han inträdt i manna-åldern, utbytte lyran emot Davids-harpan, hvars främsta sångare i norden han med ojäfvad rätt blifvit kallad.

(Ovanstående är de första två sidorna av den 12 sidor långa levnadsbeskrivningen som Bernhard von Beskow gjort av Johan Olof Wallin i dennes samlade vitterhets-arbeten, femte upplagan tryckt 1863-1864 och utgiven av Albert Bonnier. Endast om intresse och tid finns, kommer den elektroniska utgåvan att göras fullständig.)

Links


Find other Nordic Authors named Wallin, others born in 1779 or deceased in 1839.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2024-01-29 19:35 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/wallin.html

Valid HTML 4.0!