- Project Runeberg -  Tema; Thematic Entries to Project Runeberg /
Tema Svenska Vitterhetssamfundet

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Tema Svenska Vitterhetssamfundet

Svenska Vitterhetssamfundet (SVS) stiftades i Uppsala 22 maj 1907 efter ett förslag från Ruben G:son Berg. SVS har till uppgift att utge klassiska svenska författares verk i vetenskapligt tillfredsställande upplagor med kritiskt granskad text samt språkliga och historiska kommentarer.

För mer information, hänvisas i första hand till SVS egen hemsida. SVS utgivning ingår i Litteraturbanken.

Syftet med att här, inom Projekt Runeberg, förteckna SVS utgivning är att ge vägledning åt de studenter och forskare som vill skaffa sig ett begrepp om vilka utgåvor som finns av respektive författare och som kan vara att föredra när man i vetenskapliga arbeten vill citera kända svenska författares verk. Följande sammanställning gör inga anspråk på att vara fullständig. Faktauppgifter har tagits ur Barbro Ståhle Sjönell, Katalog över Svenska Vitterhetssamfundets utgivning 1910-1995, ISSN 0283-216x, och följer dess uppställning. Enligt denna skall "en mer fullständig katalog med detaljerade bibliografiska uppgifter om varje häfte samt biografiska uppgifter om utgivarna" vara "under arbete".

Rubriker inom denna sammanställning:

Svenska författare utgivna av Svenska vitterhetssamfundet

Inom serien "Svenska författare utgivna av Svenska vitterhetssamfundet" utges svenska författares samlade verk, ett häfte i taget. Häftena binds samman till ett band. Ett eller flera band utgör tillsammans en del av de samlade och kommenterade verken av en viss svensk författare. Häften och band numreras (oberoende av varandra) med arabiska siffror, medan delar och författare numreras med romerska siffror. I de fall då en del bara omfattar ett band, anges aldrig något nummer för bandet. Däremot anges alltid delens nummer, även när en författares verk ryms i ett enda band.

På antikvariat kan man hitta både separata häften och diverse privata inbindningar av dem. Vanligen ligger texten och kommentarerna i olika band, och kommentarerna hänvisar till radnummer i texten medan texten däremot aldrig hänvisar till kommentarerna, vilket har möjliggjort separat försäljning av texten för vanligt folks läsning och kommentarerna för vetenskapligt studium.

I. Then swänska Argus
avslutad (Then swänska Argus var en tidskrift som utgavs av Olof von Dalin)
I	Then swänska Argus 1733 (1910-1912; häfte 1 omtr. 1938, 1-2
	1994): häfte 1-2; titelblad i början av häfte 1
II	Then swänska Argus 1734
III	Kommentar till Then swänska Argus 1733-1734
II. Samlade skrifter av Carl Gustaf af Leopold
inte avslutad
I:1	Ungdomsskrifter
II:1	Brev 1774-1789
II:2	Brev 1790-1796
II:3	Brev 1797-1805
II:4	Brev 1806-1810
II:5	Brev 1811-1818
II:6	Brev 1819-1829
II:7	Brev. Supplement
II:8	Kommentarer till brev 1790-1805
III. Samlade skrifter av Erik Johan Stagnelius
avslutad
I	Lyriska dikter intill tiden omkring 1818
II	Lyriska dikter efter tiden omkring 1818.
	Liljor i Saron
III	Episka dikter.
	Dramatiska dikter I
IV	Dramatiska dikter II.
	Filosofiska uppsatser.
	Brev o.d.
	Tillägg till del I och II
V	Kommentar
IV. Samlade dikter av Lucidor
avslutad (Lucidor var pseudonym för Lars Johansson)
I	Första, Andra och Tredje boken
II	Kommentar
V. Dikter av Carl Michael Bellman
avslutad
I	Fredmans epistlar
II	Kommentar till Fredmans epistlar
III	Ordbok till Fredmans epistlar
IV:1	Handskriftsstudier till Fredmans epistlar. 1.
	Handskrifterna
IV:2	Handskriftsstudier till Fredmans epistlar. 2.
	Variantförteckning
VI. Samlade skrifter av Anna Maria Lenngren
avslutad
I	Lenngrens diktning 1772-1779, 1780-1792
II	Lenngrens diktning 1780-1792, 1793-1817
III	Tillägg och kommentar
VII. Samlade dikter av Gunno Dahlstierna
avslutad
I	Dahlstiernas diktning 1679-1707. Den trogna Heerden
II	Kommentar
VIII. Samlade skrifter av Georg Stiernhielm
inte avslutad
I:1	Poetiska skrifter
I:2	Kommentar till Poetiska skrifter
II:1	Filosofiska fragment. Inledning
II:2*	Ur Stiernhielms filosofiska papper I-II.
	Kommentar
III:1	Brev och inlagor
III:2	Kommentar till Brev och inlagor
Fortsättning på del II:2 saknas.
IX. Samlade skrifter av Johan Henric Kellgren
inte avslutad
I	Ungdomsskrifter
II	Dikter från och med Stockholms Postens begynnande år 1778
III	Teaterstycken
IV	Prosaskrifter från Stockholms Postens begynnande till och med
	1784
V:1	Prosaskrifter 1785-1795.
	Prosaskrifter 1785-1789.
	Strödda prosaskrifter 1790-1795
V:2	Prosaskrifter 1785-1795.
	Prosabidrag i Stockholms Posten 1790-1795
VI	Brev
VII:1	Kommentar till Ungdomsskrifter och till Dikter
VII:2*	Kommentar till Teaterstycken
VIII:1	Kommentar till Prosaskrifter från Stockholms Postens
	begynnande till och med 1789
VIII:2	Kommentar till Prosaskrifter 1790-1795
IX	Kommentar till Breven
En fortsättning på del VII:2 är planerad, liksom en kompletterande brevvolym.
X. Skrifter av Carl August Ehrensvärd
avslutad
I	Strödda anmärkningar.
	Sammelsurium på en resa.
	Resa til Italien.
	Varianter i Resan til Italien.
	Underdåigste promemoria.
	Philosophie om fria konster.
	Katekhismos.
	De fria konsters philosophie.
	Ährindringar vid Konsternas philosophie med svar.
	En n˙ philosophie.
	Om symetrien.
	Allmän landthushållning.
	Fem dagars resa i Skåne.
	Tal skrivet för Vetenskapsakademien 1796
II	Utkast styckevis till en philosophie.
	Frontespice på en moralisk och politisk hand bok
XI. Samlade skrifter av Hedvig Charlotta Nordenflycht
avslutad
I	Dikter första perioden.
	Dikter andra perioden 1741-1752
II	Dikter andra perioden 1741-1752
	Dikter tredje perioden 1753-1763
III:1	Dikter tredje perioden 1753-1763
III:2	Kommentar och tillägg
XII. Samlade skrifter av Erik Sjöberg
avslutad
I	Dikter 1814-1825
II	Dikter 1825-1828.
	Polemiska skrifter 1821-1825.
	Brev.
	Kommentar
XIII. Samlade skrifter av Jacob Wallenberg
avslutad
I	Smärre dikter 1761-1774.
	Fragment ur Wiborgska smällen.
	Sanfärdig resebeskrifning.
	Korrespondensartiklar i Götheborgske spionen 1769-1770.
	Min son på Galejan
II	Susanna, drama i fem acter.
	Brev.
	Bihang till breven.
	Tillägg.
	Kommentar
XIV. Samlade skrifter av Bengt Lidner
avslutad
I	Lidners diktning, första perioden 1772-1780.
	Lidners diktning, andra perioden 1781-1787
II	Lidners diktning, andra perioden 1781-1787
III	Lidners diktning, andra perioden 1781-1787.
	Lidners diktning, tredje perioden 1787-1792.
	Odaterat.
	Lidner tillskrivet.
	Brev
IV	Kommentar till Lidners diktning, första perioden 1772-1780,
	andra perioden 1781-1787 och till tredje perioden 1787-1792
XV. Samlade skrifter av Thomas Thorild
inte avslutad
I	Dikter och prosaoden.
	Prosaskrifter 1778-1783
II	Prosaskrifter 1784-1790
III	Prosaskrifter 1791-1793.
	Odaterade prosaskrifter på svenska
IV	Prosaskrifter från Tysklandstiden I
V	Prosaskrifter från Tysklandstiden II
VI	Brev.
	Personregister till del I-VI
VII	Tillägg till första delen.
	Kommentar till Dikter och prosaoden
VIII	Kommentar till Prosaskrifter 1778-1783.
	Kommentar till Prosaskrifter 1784-1790
IX	Kommentar till Prosaskrifter 1784-1790, forts.
	Kommentar till Prosaskrifter 1791-1793.
	Kommentar till engelska texter i femte delen
X	Kommentar till Prosaskrifter 1791-1793, forts.
	Kommentar till Prosaskrifter från Tysklandstiden I
XII*	Kommentar till Brev
Del XII är under utgivning. Del XI och XIII är planerade.
XVI. Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg
inte avslutad
I	Dikter I-III
II	Strödda dikter
III	Episka dikter
IV:1	Psalmer
IV:2	Lyriska översättningar
V	Fänrik Ståls sägner
VI	Dramatik
VII	Skönlitterär prosa
VIII:1	Uppsatser och avhandlingar på latin
IX	Brev
X	Kommentar till Dikter I-III
XI	Kommentar till Strödda dikter
XII:1*	Kommentar till Episka dikter: Wargen, Midsommarfesten.
	Elgskyttarne.
	Hanna
XIII:1	Kommentar till Psalmer
XIII:2	Kommentar till Runebergs lyriska översättningar
XIV	Kommentar till Fänrik Ståls sägner
XVII:1	Översättning och kommentar till Uppsatser och avhandlingar på
	latin 
XVIII	Kommentar till Brev
Delarna VIII:2, XII, XV, XVI och XVII:2 är planerade.
XVII. Samlade skrifter av Johan Runius
avslutad
I	Första boken, andliga dikter.
	Andra boken, bröllops- och gravskrifter
II	Tredje boken, blandade dikter.
	Dikter tillskrivna Runius
III	Fjärde boken, prosaiska skrifter.
	Kommentar
IV	Tilläggskommentar till Första, Andra och Tredje boken.
	Kommentar till Fjärde boken
XVIII. Viktor Rydberg, Singoalla.
avslutad
I	Singoalla: Orig. uppl. 1857.
	Uppl. 4 1894.
	Kommentar.
	Singoalla dramatiserad
XIX. August Strindberg, Mäster Olof
avslutad
I	Mäster Olof: Prosaupplagan 1881.
	Mellandramat.
	Versupplagan 1878.
	Efterspelet
II:1	Kommentar till prosaupplagan och mellandramat
II:2	Kommentar till versupplagan
XX. Adolph Törneros, Brev och dagboksanteckningar
inte avslutad
I	Brev 1810-1825
II	Brev 1826-1829
III	Brev 1830-1838
IV	Dagboksanteckningar.
	Sommar-odyssé
Kommentar till de fyra delarna är planerad.
XXI. Georg Stiernhielm och Samuel Columbus, Spel om Herculis Wägewal
avslutad
I	Text och kommentar till Spel om Herculis Wägewal
XXII. Dikter av Johan Olof Wallin
avslutad
I	Dikter 1794-1809
II	Dikter 1810-1839
III	Kommentar till Dikter 1794-1809
IV	Kommentar till Dikter 1810-1839
XXIII. August Strindberg, Le Plaidoyer d'un Fou
avslutad
I	Le Plaidoyer d'un Fou
II	Kommentar till Le Plaidoyer d'un Fou
XXIV. P. D. A. Atterbom, Rimmarbandet
avslutad
I	Rimmarbandet

Svenska författare, ny serie

Samlade dikter av Johan Gabriel Werwing
Samlade dikter av Johan Gabriel Werving är utgivna av Bernt Olsson och Barbro Nilsson i en volym (1989). Volymen innehåller både text och kommentar. Upplagan är avslutad.
Skogekär Bergbo, Wenerid
Skogekär Bergbo, Wenerid är utgiven av Lars Burman i en volym (1993). Volymen innehåller både text och kommentar. Upplagan är avslutad. (Skogekär Bergbo var pseudonym för Gustaf Rosenhane)
Samuel Columbus, Samlade dikter
Samuel Columbus, Samlade dikter är utgivna av Bernt Olsson och Barbro Nilsson i två delar (I-II) (1994-95). Volymerna innehåller både text och kommentar. Upplagan är avslutad.
Urban Hiärne, Samlade dikter
Urban Hiärne, Samlade dikter är utgivna av Bernt Olsson och Barbro Nilsson i en del (1995). Volymen innehåller både text och kommentar. Upplagan är avslutad.
Arvidi
(1996)

Faksimilutgåvor

Våra Försök I-III
Våra Försök är utgiven i faksimil i tre delar (I-III) med en inledning av Torbjörn Stålmarck i varje del (1975-1976). Upplagan är avslutad.
Witterhets Arbeten I-II
Witterhets Arbeten är utgiven i faksimil i två delar (I-II) med en inledning av Torbjörn Stålmarck i varje del (1990-1992). Upplagan är avslutad.

Utanför Svenska Vitterhetssamfundets serieutgivning

Textkritik. Teori och praktik vid edering av litterära texter
Samlingsvolym red. av Barbro Ståhle Sjönell (1991) innehållande föredrag vid Svenska Vitterhetssamfundets symposium om textutgivning 10-11 september 1990. Bidrag av: Sture Allén, Tore Wretö, Inge Jonsson, Johan Svedjedal, Lars Huldén, Lars Dahlbäck, Gunnar Hillbom, Bertil Romberg, Martin Gellerstam, Sven-Göran Malmgren, Gunnar Ollén, Sven-Bertil Jansson, Bernt Olsson, Per Soldan Ridderstad, Helena Solstrand-Pipping, Stina Hansson och Bo Ralph.
Svensk litteratur
Antologin, som utges av Norstedts förlag i samarbete med Svenska Vitterhetssamfundet, skall omfatta fem delar.
1. Från runorna till 1730 (1993), utg. av Bernt Olsson
2. Frihetstiden och gustavianska tiden (1993), utg. av Torbjörn Stålmarck
3. Romantiken (1994), utg. av Ingemar Algulin och Barbro Ståhle Sjönell
4. Realismen och efterromantiken (1995), utg. av Ingemar Algulin, Barbro Ståhle Sjönell och Johan Svedjedal
5. Åttiotal och nittiotal (planerad för 1996), utg. av Ingemar Algulin och Barbro Ståhle Sjönell
C.J.L. Almqvist. Samlade Verk
(Författarens initialer uttyds Carl Jonas Love Almqvist)
Utges av Bertil Romberg, Johan Svedjedal (m.fl.?)
Utgåvan distribueras av Almqvist & Wiksell International och beräknas omfatta 51 volymer.
 1-2. Otryckta ungdomsverk
 3. Tryckta ungdomsverk utom Amorina
 4. Amorina (1822)

Törnrosens bok
 5-9. Duodesupplagan (1833-51)
 8. Törnrosens bok VIII-XI (1996)
10-15. Imperialoktavupplagan (1839-50)
16-17. Otryckta arbeten i törnroskretsen

Utanför Törnrosens bok
18. Amorina (1839)
19. Menniskoslägtets Saga (1839-41)
20. Folkskrifter (1839-40)
21. Det går an. Hvarför reser du? (1838) utg. av Johan Svedjedal (1993)
22. Det går an (1839)
23. Amalia Hillner (1840) utg. av Lars Burman (1995)
24. Gabričle Mimanso (1841-42)
25. Tre fruar i Småland (1842-43)
26. C.J.L. Almqvist. Monografi (1844-45) utg. av Bertil Ronnberg
    (1995)
27. Smaragdbruden (1845)
28. De dödas sagor (1845)
29. Syster och bror (1847)
30-31. Herrarne på Ekolsund (1847)
32. Musik
33-35. Skrifter i landsflykten

Utanför den kronologiska ordningen
36. Otryckta dokument och anteckningar
37. Filosofiska, estetiska och akademiska avhandlingar
38-40. Läroböcker och filologiska arbeten
41. Strödda skrifter
42-47. Journalistik 1839-51
48-50. Brev
51. Registerband

Nordic Authors from Project RunebergProject Runeberg, Tue Nov 28 01:03:44 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/tema/svs.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free