- Project Runeberg - Nordic Authors /
Johan Ludvig Runeberg

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Runeberg, Johan Ludvig (1804–1877), poet, Finland.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works that this author has translated:

Read more about Johan Ludvig Runeberg in:


Johan Ludvig Runeberg, finländsk nationalskald, född 5 februari 1804, död 6 maj 1877. Runeberg diktade på svenska, och hans verk är översatta till finska och många andra språk.

1815 elev vid Vasa trivialskola
1822 student vid universitetet i Åbo
1823 i december av ekonomiska omständigheter tvingad ta jobb (som informator) hos kapten Enehjelm i Saarijärvi, senare Ruovesi, vars berättelser om 1808 och 1809 års krig lär ha påverkat skalden
1826 återkom i januari till Åbo och fortsatte studierna
1827 kandidatexamen den 13 juni, fil. magister 10 juli, universitetet lades i aska 4 september
1828 om hösten öppnades universitetet i Helsingfors
1828 förlovad med Fredrika Tengström, ärkebiskopens brorsdotter
1830 amanuens vid konsistorium, docent i vältalighet
1831, den 15 mars öppnades Helsingfors lyceum på initiativ av Runeberg, Nervander och Lille
1831 gift med Fredrika Tengström
1832--1837 utgav Helsingfors morgonblad, en litterär veckotidning
1837 lektor i romerska litteraturen vid gymnasiet i Borgå. I maj detta år höll studenterna i Helsingfors en avskedsfest för honom
1838 prästvigd
1839 erhöll 20 december Svenska akademiens stora guldmedalj
1842 lektor i grekiska
1844 professors titel
1851 besökte Sverige i juni
1854--1856 psalmboksarbete, den slutliga redaktionen 1857 lades till grund för den nya psalmboken
1857 teologie doktor
1857 avsked från lektorstjänsten med bibehållande av löneförmånen
1863 träffades under en jaktfärd av ett slaganfall, från vilket han inte reste sig
1877 dog i Borgå den 6 maj
1885 avtäcktes i Helsingfors den 6 maj hans staty i brons, utförd av sonen Valter Runeberg. Den mindre förebilden, också gjuten i brons, är rest i Borgå
1888 på hans grav avtäcktes den 6 maj ett stort monument i svart granit

Tog inspiration av Choræus, Leopold, Bellman, Atterbom, Stagnelius, Tegnér och Franzén.

Umgicks i Åbo med J. J. Nervander, J. V. Snellman, E. Lönnrot, F. Cygnæus, och B. O. Lille.

In English

Author of the lyrics to Finland's national anthem. Project Runeberg has not only taken its name from this Finland-Swedish poet, but has also published the above listed texts by him.

Runeberg's main works were the realist/idealist poem Älgskyttarna (Elk Hunters, 1832), which can be called the first major literary portrayal of ordinary people in Scandinavia, the Ossianic epic Kung Fjalar (King Fjalar, 1844) and the emotional and humane heroic poem Fänrik Ståls Sägner (The Tales of Ensign Stål, I 1848, II 1860) on the war of 1808-09, which enjoyed huge popularity in both Finland and Sweden and became something of a national romantic symbol.

Links

Skrifter

Elgjakten, episk dikt, 1826
ej publicerat utkast, senare omgjort till Elgskyttarne
Medeam tragoediam Euripides cum Medea Senecæ comparans, 1830
akademisk avhandling för erhållande av docentur
Dikter, första samlingen, 1830
Serviska folksånger, 1830
Runeberg översatte till svenska de serbiska folksånger som Goetze utgivit 1827 i Petersburg
Helsingfors morgonblad, 1832--1837
utgavs av Runeberg. Häri artiklarna Några ord om Svenska academiens valspråk: snille och smak och En blick på Sveriges nu gällande poetiska litteratur
Elgskyttarne. Nio sånger, 1832
upplaga 1892 med teckningar av L. Sparre
upplaga 1900 med teckningar av G. Hallström
kommenterad upplaga 1914
Observationes quasdam circa chorum tragicum continens, 1833
akademisk avhandling för erhållande av adjunktur, vilken emellertid tillföll en annan
Dikter, andra samlingen, 1833
Häri Grafven i Perrho, Talltrasten, Den enda stunden, Hvem styrde hit din väg?
recenserad av Rydqvist i Heimdal
Friaren från landet, lustspel, 1834
tryckt i Helsingfors morgonblad, men av skalden själv uteslutet ur hans samlade dikter
Hanna. En dikt i tre sånger, 1836
Runebergs egentliga genombrott som skald
Den gamle trädgårdsmästarens bref, 1837
vid jultid tryckt i Helsingfors morgonblad
Dikter, tredje samlingen, 1843
Häri 17 lyriska stycken, Den gamle trädgårdsmästarens bref, Chrysanthos, Vårt land, Jenny, Molnets broder, Den döende krigaren, av vilka några lägger grunden till Fänrik Ståls sägner, se nedan
Julqvällen, en dikt i tre sånger, 1841
Nadeschda, nio sånger, 1841
Är Macbeth en kristlig tragedi? uppsats, 1842
Montgomery, Historia öfver kriget emellan Sverige och Ryssland åren 1808 och 1809, 1842
Av Runeberg anförd som källa för Fänrik Ståls sägner, se nedan
Kung Fjalar, en dikt i fem sånger, 1844
upplaga 1896 med teckningar av Albert Edelfeldt
Några ord om poemet Fjalar, 1845
med anledning av J.V. Snellmans försök att tolka densamma
Fänrik Ståls sägner, 2 vol., 1848--1860
34 romanser med ämnen från kriget mellan Sverige och Ryssland 1808--1809. "I denna episk-lyriska diktcykel skapade han sitt betydelsefullaste verk, som för nationalkänslan i Finland varit ouppskattligt och som i Sverige blifvit lika eller ännu mera läst och älskadt än våra egna främsta poetiska alster." (Nordisk familjebok)
upplaga 1883 illustrerad av August Malmström
upplaga 1898--1900 illustrerad av Albert Edelfeldt
dramatiserad 1907 i Stockholm av Wigfors och Ring
dramatiserad 1907 i Göteborg av signaturen Bernt Fredgren
Samlade skrifter, 6 vol., 1851--1864
Utgivna i Sverige
Smärre berättelser, 1854
återblick på verksamheten med Helsingfors morgonblad
Förslag till svensk psalmbok för de evangelisk-lutherska församlingarne i Storfurstendömet Finland, 1857
utgavs i juni 1857 till jubelfesten med anledning av 700-årsminnet av kristendomens införande i Finland
F. Cygnæus, Om Fänrik Ståls sägner. Betraktelser, 1861
Samlade arbeten, 6 vol., 1861--1871
utgiven i Finland
C.T. Staaff, Taflor till Fänrik Ståls sägner, litografiskt färgtryck, 1862--1863
Senare upplagor med tillägg av "Finska arméns uniformer 1808--1809"
Kan ej. Familjemålning i 2 akter, lustspel, 1862
Kungarne på Salamis. Tragedi i 5 akter, 1863
J.O.I. Rancken, Fänrik Ståls hjeltar och skådeplatsen för deras bragder, 1864
L. Dietrichson, Johan Ludvig Runeberg, ett skaldeporträtt, 1864
Johan Ludvig Runebergs samlade skrifter, 6 vol., 1870
Utgiven av C.R. Nyblom, "den första systematiskt ordnade upplagan, med en levnadsteckning, som är grundläggande för uppskattningen av R:s skaldskap"
1. Lyriska och smärre episka dikter
2. Psalmer samt öfversättningar och bearbetningar
3. Större episka dikter (Elgskyttarne, Hanna, Julqvällen, Nadeschda, Kung Fjalar)
4. Fänrik Ståls sägner och prosa-dikter
5. Dramatiska dikter (Kan ej, Kungarne på Salamis)
6. Literära och strödda uppsatser
F. Cygnæus, Om Johan Ludvig Runeberg, 1873
(?samlade skrifter?), 2 vol., 1876
godtköpsupplaga, många omtryck
Julqvällen
upplaga 1876 med teckningar av Albert Edelfeldt
upplaga 1898 med teckningar av Olle Hjortzberg
J. L. Runeberg's Lyric Songs, Idylls and Epigrams, 1878
English translation by Eiríkr Magnússon and E. H. Palmer (the orientalist?) of works by Finnish poet Johan Ludvig Runeberg
Efterlemnade skrifter, 2 vol., 1878--1879
Innehåller disputationer, skoltal, uppsatser, reflexioner, berättelser samt dramatiska och lyriska stycken, som Runeberg hade uteslutit ur sina samlade arbeten
Hanna
upplaga 1879 med teckningar av J. Ahrenberg
R.A. Renvall, Stamtafla öfver släkten Runeberg, 1880
J.E. Strömborg, Biografiska anteckningar om Johan Ludvig Runeberg, 4 vol., 1880--1901
I. Runebergs barna- och skolår, 1880
II. Runebergs studenttid och första magisterår, 1881
III. Runebergs vistelse vid universitetet i Helsingfors, 1889
IV. Runebergs lif och verksamhet i Borgå, 1896--1901
G. Ljunggren, Studier öfver Runeberg, 1882--1883
C.G. Estlander, Johan Ludvig Runebergs estetiska åsigter, 1888
C.G. Estlander, Johan Ludvig Runebergs förhållande till Thorild, 1889
Grafven vid Perrho
upplaga 1895 med illustrationer av August Malmström
V. Vasenius, Runeberg som konstnär, 1896
E. Wrangel, Om Fänrik Ståls sägner, 1898
(?samlade skrifter?), 1900--1902
kritiskt genomsedd normalupplaga, avslutad med en undersökning "Runebergs skaldskap" av C.G. Estlander
Fänrik Ståls män, 1901
Ett praktverk (författat av vem?) med porträtt och biografier av de i sägnerna omtalade personerna.
E. Lagus, Förklaringar till Fänrik Ståls sägner
3. uppl. 1904
E. Wrangel, Runeberg och Tegnér, 1904
E. Wrangel, Till Runebergs minne, 1904
V. Söderhjelm, J. L. Runeberg. Hans lif och diktning, 1904-1906
Berg och Hjertén, Fänrik Ståls sägner, 1913
Ruth Hedvall, Runebergs poetiska stil, 1915

Find other Nordic Authors named Runeberg, others born in 1804 or deceased in 1877.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2020-09-21 12:11 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/runeberg.html

Valid HTML 4.0!